Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2037(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2016

Predkladané texty :

A8-0130/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/04/2016 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0113

Prijaté texty
PDF 261kWORD 76k
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. apríla 2016 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2016 na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2016, ktorý Komisia prijala 9. marca 2016 (COM(2016)0152),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016, ktorú Rada prijala 16. marca 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 17. marca 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0130/2016),

A.  keďže masívny prílev utečencov a migrantov do Európy vyvolal výnimočnú situáciu, v ktorej si veľký počet ľudí vyžaduje naliehavú humanitárnu pomoc v rámci Únie; keďže táto núdzová situácia presahuje schopnosť reakcie najviac postihnutých členských štátov; keďže na úrovni Únie neexistoval žiadny vhodný nástroj na riešenie humanitárnych potrieb osôb postihnutých katastrofami v rámci Únie;

B.  keďže Komisia predložila 2. marca 2016 návrh nariadenia Rady, ktorého cieľom je vyplniť medzeru v dostupných nástrojoch s cieľom riešiť humanitárne potreby na území Únie; keďže uvedené nariadenie je založené na článku 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý neupravuje úlohu Európskeho parlamentu; keďže 15. marca 2016 Rada prijala nariadenie (EÚ) 2016/369;

C.  keďže Komisia následne predložila návrh opravného rozpočtu zameraný na vytvorenie rozpočtovej štruktúry pre uvedený nástroj a na sprístupnenie 100 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 80,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch na okamžité potreby financovania prostredníctvom presunu v rámci okruhu 3 viacročného finančného rámca (VFR);

D.  keďže Komisia odhaduje, že tento nový nástroj by si vyžadoval 300 miliónov EUR v roku 2016 (a následne po 200 miliónov EUR v rokoch 2017 a 2018) a že môžu vzniknúť ďalšie potreby, ak budú toky migrantov a utečencov pokračovať na súčasnej úrovni;

E.  keďže Komisia navrhuje aj zvýšenie počtu zamestnancov v Európskom centre pre boj proti terorizmu v rámci Europolu a poskytnutie zodpovedajúcich viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 2,0 milióna EUR presunom z Fondu pre vnútornú bezpečnosť;

1.  víta návrh Komisie, aby sa z rozpočtu Únie mohla poskytovať núdzová pomoc na území Únie s cieľom riešiť humanitárne dôsledky súčasnej utečeneckej krízy; poukazuje na zhoršujúcu sa situáciu migrantov a žiadateľov o azyl, najmä v dôsledku nekoordinovanej reakcie európskych krajín, v dôsledku čoho je takáto núdzová pomoc ešte potrebnejšia a naliehavejšia; zdôrazňuje potrebu ukázať solidaritu s členskými štátmi, ktoré čelia takejto núdzovej situácii na svojom území;

2.  berie na vedomie riešenie, ktoré Komisia navrhla ako naliehavé opatrenie; konštatuje, že po zriadení dvoch trustových fondov a nástroja pre utečencov v Turecku sa nový ad hoc mechanizmus zaviedol bez celkovej stratégie na riešenie utečeneckej krízy a bez zabezpečenia plného rešpektovania výsad Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu; poukazuje na problém, že nový nástroj nie je založený na návrhu nariadenia predloženého Komisiou v rámci riadneho legislatívneho postupu; zdôrazňuje, že Európsky parlament vždy konal konštruktívne a rýchlo v záujme podpory všetkých iniciatív v súvislosti s utečeneckou krízou a stále tak koná prostredníctvom rýchleho prijatia tohto opravného rozpočtu;

3.  domnieva sa, že by sa mal stanoviť udržateľnejší právny a rozpočtový rámec s cieľom umožniť mobilizáciu humanitárnej pomoci v rámci Únie v budúcnosti, keď si to vyžiadajú okolnosti; konštatuje, že takéto núdzové financovanie určené na reagovanie na krízové a nepredvídané situácie by z dôvodu jeho povahy malo byť pokryté osobitnými nástrojmi a nemalo by sa započítavať do stropov VFR;

4.  víta záväzok Komisie neodkláňať rozpočtové prostriedky z rozpočtu na vonkajšiu humanitárnu pomoc; konštatuje, že Komisia navrhuje financovať prvú splátku v rámci tohto nového nástroja prostredníctvom presunu rozpočtových prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktoré už boli určené na zabezpečenie rozdelenia záťaže medzi členské štáty pri riešení utečeneckej krízy; domnieva sa, že celú sumu nemožno pokryť prostredníctvom presunov bez toho, aby to malo vplyv na výsledky AMIF, ktorý sa tento rok dostane pod tlak a môže si vyžiadať ďalšie navýšenia prostriedkov, ak sa mechanizmus premiestňovania začne uplatňovať v plnej miere; preto považuje týchto 100 miliónov EUR za prednostné pridelenie rozpočtových prostriedkov, ktoré sa bude musieť kompenzovať v neskoršom štádiu; konštatuje, že v rámci okruhu 3 nezostáva žiadna rezerva a že nástroj flexibility bol na rok 2016 použitý už v celom rozsahu; preto podporuje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v prospech zvyšnej sumy na tento rok hneď, ako to bude potrebné, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v tomto zmysle; očakáva, že zvýšenie stropu VFR v okruhu 3 sa ukáže ako nevyhnutné pre naplnenie všetkých potrieb súvisiacich s utečeneckou a migračnou krízou;

5.  schvaľuje navrhované zvýšenia počtu zamestnancov Európskeho centra pre boj proti terorizmu v rámci Europolu vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Únii; konštatuje, že tieto zvýšenia sú nad rámec zvýšení, ktoré už boli schválené v rámci nedávnej revízie právneho rámca Europolu;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby vylúčila všetky agentúry, ktoré sa v širšom zmysle zaoberajú migráciou a bezpečnosťou, z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, keďže všetky majú nedostatok zamestnancov vzhľadom na obrovský nárast objemu práce a úloh za posledné dva roky; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila medzi agentúrami v oblasti SVV rovnováhu rešpektujúcu ich objem práce a úlohy;

7.  vzhľadom na naliehavosť situácie potvrdzuje svoju ochotu prijať návrh opravného rozpočtu č. 1/2016 v podobe predloženej Komisiou;

8.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016;

9.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(6) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia