Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2624(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0439/2016

Внесени текстове :

B8-0439/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0119

Приети текстове
PDF 526kWORD 120k
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Резолюция на Европейския парламент от 13 април 2016 г. относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D044281-01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(3),

—  като взе предвид заключението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество глифозат(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че понастоящем системният хербицид глифозат бележи най-голям обем на производство в света; като има предвид, че през последните 40 години употребата му в световен мащаб нарасна драстично с коефициент 260 (от 3 200 тона през 1974 г. на 825 000 тона през 2014 г.)(5);

Б.  като има предвид, че глифозатът е хербицид с неизбирателно действие, който унищожава всички тревни култури; като има предвид, че той действа, като уврежда т.нар. шикиматен метаболитен път, който е характерен и за водорасли, бактерии и гъби; като има предвид, че е установено, че сублеталното излагане на Escherichia coli и Salmonella enterica серотип Typhimurium на търговски съединения на глифозат води до промяна на реакцията спрямо антибиотици;

В.  като има предвид, че 76% от употребата на глифозат в световен мащаб е в селското стопанство; като има предвид, че глифозатът се използва широко и в горското стопанство, в градски паркове и градини;

Г.  като има предвид, че глифозат и/или остатъци от него са открити във водата, почвата, храните и напитките и в нехранителни продукти, както и в човешкото тяло (напр. в урината и майчиното мляко);

Д.  като има предвид, че като цяло населението е изложено на глифозат основно чрез пребиваване в близост до области, в които се пръска с него, при домашна употреба, и чрез режима на хранене; като има предвид, че излагането на глифозат се увеличава поради нарастването на употребата на глифозат; като има предвид, че въздействието на глифозат и на най-разпространените му коформуланти върху човешкото здраве трябва да бъде редовно проследявано;

Е.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 дадено активно вещество може да бъде одобрено единствено ако то не е или не трябва да бъде класифицирано като канцерогенно в категория 1А или 1В в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008, освен ако експозицията на хора на това активно вещество е пренебрежимо малка или съществува сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства;

Ж.  като има предвид, че през март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака класифицира глифозата като „вероятно канцерогенен за хората“ (група 2А) въз основа на „ограничени доказателства“ за ракови заболявания при хората (наблюдавани при действителни случаи), „достатъчно доказателства“ за ракови заболявания при лабораторни животни (от изследвания с „чист“ глифозат), и „солидни доказателства“ за данни по отношение на механизмите, свързани с канцерогенност (генотоксичност и оксидативен стрес), както за „чист“ глифозат, така и глифозатни съединения;

З.  като има предвид, че критериите, използвани от Международната агенция за изследване на рака за група 2А са сравними с тези за категория 1B в Регламент (ЕО) № 1272/2008;

И.  като има предвид, че въпреки това през ноември 2015 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) приключи партньорска оценка на глифозат и заключи, че „глифозатът е малко вероятно да представлява канцерогенен риск за хората и доказателствата не подкрепят класифициране по отношение на неговия канцерогенен потенциал съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008“;

Й.  като има предвид, че в Регламент за изпълнение (ЕС).../... на Комисията от XXX година за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (наричан по-долу „проект за регламент за изпълнение“), основаващ се на научно изследване, проведено съвместно от Федералния институт за оценка на риска (BfR) и ЕОБХ, се предлага разрешаването на глифозат до 30 юни 2031 г., т.е. за максималния възможен период, за всякакъв вид употреба, с ограничение за един от коформулантите и изготвянето от държавите членки на списък на коформулантите, които не се допускат за добавяне при препаратите за растителна защита, без каквито и да било законово обвързващи условия за неговата употреба, и подлежащ единствено на потвърждаваща информация относно потенциалните свойства за нарушаване на функциите на ендокринната система;

К.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е „да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство“;

Л.  като има предвид, че в текста на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е посочено, че неговите разпоредби „се основават на принципа на предпазливост, за да се гарантира, че активните вещества или продукти, които се пускат на пазара, не засягат неблагоприятно здравето на човека или на животните или околната среда“; като има предвид, че по-надолу в текста се посочва, че „по-специално държавите членки не могат да бъдат възпрепятствани да прилагат принципа на предпазливост, когато съществува неяснота от научна гледна точка по отношение на рискове за здравето на хората или животните и за околната среда, предизвикани от продукти за растителна защита, които се разрешават на тяхна територия“;

М.  като има предвид, че съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 всяко решение за одобрение/неодобрение/условно одобрение на активно вещество се основава на доклада за преразглеждане на Комисията и на „други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и на принципа на предпазливост, ако са приложими условията, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002“;

Н.  като има предвид, че член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда, че „при специфични обстоятелства, когато след оценка на наличната информация се установи възможност за вредни за здравето ефекти и при наличие на научна несигурност, до придобиването на допълнителна научна информация за извършване на по-всеобхватен анализ на риска, могат да се приемат временни мерки за управление на риска, които са необходими за гарантиране на избраната от Общността висока степен на опазване на здравето“.

О.  като има предвид, че условията за прибягване до принципа на предохранителните мерки, посочен в Регламент (ЕО) № 178/2002, са ясно изпълнени предвид на продължаващите разногласия относно канцерогенните свойства на глифозат;

П.  като има предвид, че в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, максимално допустимият срок за подновяване на одобрението за активни вещества е 15 години; като има предвид, че от съображения за безопасност срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на такива вещества, като придобитият опит от действителната употреба на продуктите за растителна защита, съдържащи съответните вещества, и евентуалните постижения в областта на науката и технологиите следва да се вземат под внимание при вземане на всяко едно решение относно подновяване на одобрението;

Р.  като има предвид, че в решението си по дело 12/2013/MDC от 18 февруари 2016 г. относно практиките на Европейската комисия по отношение на разрешаването и пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди), Европейският омбудсман призова Комисията да преразгледа своя подход за определяне и прилагане на мерки за смекчаване (условия и ограничения), така че да включи допълнителни изисквания, чиято цел е да се гарантира, че Комисията няма да избегне отговорността си да гарантира ефективна защита на здравето на човека, здравето на животните и околната среда, като позволи на държавите членки почти неограничена свобода на преценка по отношение на определянето на мерки за смекчаване за потенциално опасни вещества, като се има предвид, че стандартните формулировки са много неясни и е под въпрос дали е възможно от правна гледна точка те да бъдат разглеждани като изисквания за мерки за смекчаване;

С.  като има предвид, че проектът за регламент за изпълнение обаче не съдържа никакви правно обвързващи мерки за смекчаване на риска, въпреки че е установен много висок дългосрочен риск по отношение на почти всички видове употреба на глифозат за нецелеви сухоземни гръбначни животни, включително бозайници и птици; като има предвид, че употребата на хербицида с неизбирателно действие глифозат води до унищожаване не само на нежеланата растителност, но и на всички растения, както и водорасли, бактерии и гъбички, като същевременно оказва неприемливо въздействие върху биологичното разнообразие и екосистемата; като има предвид, че като такъв глифозат не е отговаря на изискванията, посочени в член 4, параграф 3, буква д), точка iii) от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Т.  като има предвид, че няколко държави членки вече предприеха предпазни мерки за защита на общественото здраве и околната среда; като има предвид, че за да се постигне еднаква степен на защита във всички държави членки, в случай на одобрение на активно вещество следва да бъдат определени ясни и правно обвързващи условия за прилагането му на равнището на Съюза;

У.  като има предвид, че по искане на Комисията в оценката си ЕОБХ взе предвид доклада, публикуван от Международната агенция за изследване на рака, която класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората; като има предвид, че оценката на ЕОБХ се основава на множество данни, включително редица проучвания, които не са оценени от Международната агенция за изследване на рака, и според ЕОБХ това е една от причините, поради които се е стигнало до различни заключения;

Ф.  като има предвид, че началникът на отдела за пестициди на ЕОБХ, който отговаря за оценката, определя някои изследвания, които не са били оценени от Международната агенция за изследване на рака като „ключови“ и „основни“; като има предвид, че досега ЕОБХ е отказал да предостави на обществеността достъп до тези изследвания, тъй като жалбоподателите твърдят, че оповестяването може да накърни техните търговски интереси; като има предвид, че непубликуването на проучвания прави невъзможно извършването на независим научен контрол; като има предвид, че ЕОБХ не е предоставил проверимо доказателство, че оповестяването на информацията би могло да накърни търговските интереси на промишлеността, което представлява негово правно задължение по силата на член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Х.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(6)институциите отказват достъп до документи в случаите, когато оповестяването би засегнало защитата на търговските интереси, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на посочения документ; като има предвид, че в светлината на продължаващите противоречия между Международната агенция за изследване на рака и ЕОБХ по въпроси от такова обществено значение като рака и глобалното значение на решението за одобрение/условно одобрение или за неподновяване на одобрението на глифозат, очевидно е налице по-висш интерес за оповестяването на тези проучвания;

Ц.  като има предвид, че съществуват не само сериозни опасения във връзка с канцерогенността на глифозат, но също така и съмнения по отношение на възможния начин на действие във връзка с неговите свойства за нарушаване на функциите на ендокринната система; като има предвид, че базираните на глифозат съединения се считат за нарушаващи функциите на ендокринната система в човешките клетъчни линии и че поради липса на подходящи научни хоризонтални критерии не може да се изключи действие, засягащо еднокринната система; като има предвид, че Комисията ще предостави до август 2016 г. стандарти за определяне на нарушители на функциите на ендокринната система;

Ч.  като има предвид, че ЕОБХ изразява опасение, че „не може да се изключи действие, засягащо ендокринната система“, тъй като поради пропуски в данните оценката не беше завършена; като има предвид, че в точка 2.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 се предвижда, че дадено активно вещество се одобрява единствено, когато е представено пълно досие; като има предвид, че това е още по-важно предвид това, че Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че дадено активно вещество се одобрява, само ако за него не се смята, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека, освен ако експозицията на хора на това активно вещество е незначително ниска или съществува сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства;

Ш.  като има предвид, че не е целесъобразно Комисията да разгледа този съществен недостатък чрез потвърждаващи данни, които да бъдат представени след решението за подновяване на одобрението, тъй като процедурата с потвърждаващи данни следва да се прилага само в определени изключителни случаи, посочени в точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, и не следва да се отнася до изискванията за данни, които са съществували по времето на подаване на заявлението;

Щ.  като има предвид, че през последните две десетилетия бяха натрупани допълнителни доказателства за неблагоприятни последици, и по-специално фактът, че някои системи на гръбначните организми вероятно се повлияват от действието на глифозата, включително са възможни чернодробно-бъбречни увреждания и последици за хранителния баланс поради хелатиращото действие на глифозата(7);

АА.  като има предвид, че през юли 2015 г. докладващата държава членка съобщи за намерението си да представи на Европейската агенция по химикалите, която е съответният научен орган по отношение на хармонизираното класифициране на химични вещества, досие за хармонизирано класифициране на глифозат съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008; като има предвид, че подаването на заявлението се очакваше до края на март 2016 г.; като има предвид, че процесът на вземане на решения се очаква да продължи 18 месеца;

АБ.  като има предвид, че глифозатът често се използва за „изсушаване“ – за убиване на самото култивирано растение преди прибиране на реколтата, за да се ускори зреенето и да се улесни събирането (известно също като „зелено изсушаване“); като има предвид, че тази практика не само оказва значително неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие, но и обикновено води до много по-високи равнища на остатъчни вещества в крайната реколта и по този начин води до увеличаване на излагането на хора на неговото действие чрез храните(8); като има предвид, че тази практика също така замърсява сламата от третираните култури и по този начин я прави неподходяща за фураж; като има предвид, че за защитата както на здравето на човека така и на околната среда е недопустимо за подобни цели да се използва хербицид с неизбирателно действие;

АВ.  като има предвид, че значително мнозинство от генетично модифицираните култури са устойчиви на глифозат(9); като има предвид, че 56% от употребата на глифозат в света през 2012 г. беше върху устойчиви на глифозат генетично модифицирани култури(10);

АГ.  като има предвид, че през 2015 г. и 2016 г. Европейският парламент се противопостави на четири различни проекта на актове за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани култури(11), (12), (13), (14), като има предвид, че всички тези култури са генетично модифицирани да бъдат устойчиви на глифозат; като има предвид, че три от тези култури са генетично модифицирани да бъдат устойчиви на още един хербицид, като по този начин съчетават устойчивост спрямо много вещества;

АД.  като има предвид, че е известно, че масовата употреба на глифозат върху устойчиви на глифозат култури през последните 20 години доведе до развитието на устойчиви на глифозат плевели, тъй като беше установено, че многократната употреба на глифозат без достатъчно редуване на хербицидите или практиките за плевене способства значително за развитието на устойчиви плевели; като има предвид, че в отговор на това агро-биологичните технологични дружества добавят към културите допълнителни характеристики за устойчивост на хербициди, както е видно при три от четирите генетично модифицирани култури, на които се противопостави Европейският парламент – порочен кръг, който може да доведе до увеличаване на устойчивостта на плевелите спрямо много хербициди(15); като има предвид, че едно такова спираловидно увеличение на токсичността не е устойчиво;

АЕ.  като има предвид, че изследванията показват, че интегрираното управление на вредителите, основано на разнообразяване на културите, режимите на почвообработка, датите на засяване и механичното плевене могат да намалят употребата на хербициди при запазване на земеделските добиви и са по-устойчиви и по-щадящи околната среда, с важни ползи за биологичното разнообразие(16);

АЖ.  като има предвид, че ЕОБХ установи през 2015 г., че за някои пестициди, включително глифозат, броят на анализите на максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) е бил значително под необходимия за извеждане на статистически надеждни заключения брой; като има предвид, че според ЕОБХ, докладващите страни следва да разширят обхвата на методите за анализ, използвани за прилагането на МДГОВ, за да се гарантира, че коефициентът на откриваемост и процентът на превишение на МДГОВ не се влияят от малкия брой на анализите или липсата на данни от определени страни(17);

АЗ.  като има предвид, че през март 2016 г. гласуването в постоянната комисия за препарати за растителна защита на проекта за регламент за изпълнение за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат беше отложено;

АИ.  като има предвид, че Правителствената служба на САЩ за финансова отчетност (GAO), която наскоро издаде препоръка до Администрацията по храните и лекарствата на САЩ да извърши оценка на риска и да оповести информация по отношение на остатъците от глифозат във връзка с общественото здраве;

1.  Счита, че проектът за регламент за изпълнение на Комисията не гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните, както и на околната среда, не прилага принципа на предпазните мерки и превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  Отправя искане към Комисията да внесе нов проект на регламент за изпълнение, за да може да се разгледа по-добре въпросът за устойчивата употреба на хербициди, съдържащи глифозат; призовава Комисията да препоръча по-конкретно на държавите членки да ограничат или забранят продажбата на глифозат за непрофесионална употреба и да отправят искане за оценка от страна на Комисията, заедно с експерти от държавите членки, за да се оцени използването на препарати за растителна защита за неспециалисти и да се отправят предложения, да са развие обучението и издаването на разрешения за потребителите, които са специалисти, да се предостави по-добра информация относно използването на глифозат и да се поставят строги ограничения за използването преди събирането на реколтата на продукти, съдържащи активното вещество глифозат;

3.  Призовава Комисията да поднови одобрението на глифозат за 7 години; припомня, че съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 Комисията може да оттегли одобрението на дадено активно вещество по време на периода, в който неговата употреба е разрешена, въз основа на наличието на нови научни доказателства, които сочат, че то вече не отговаря на критериите за неговото одобрение; призовава Комисията и държавите членки да ускорят своята работа по списъка на коформулантите, които не се приемат за включване в продукти за растителна защита; приветства изключването от употреба в препаратите за растителна защита, съдържащи глифозат, на веществото POEA;

4.  Призовава по-специално Комисията да не одобрява никаква непрофесионална употреба на глифозат;

5.  Призовава по-специално Комисията да не одобрява никаква употреба на глифозат в обществени паркове, обществени площадки за игра и обществени градини, нито в близост до тях;

6.  Призовава по-специално Комисията да не одобрява никаква употреба на глифозат в селското стопанство, в случаите, в които интегрираните системи за управление на вредителите са достатъчни за необходимото ограничение на плевелите;

7.  Призовава Комисията да извърши повторна оценка на своето разрешение във връзка с висящото подаване на досие относно хармонизираното класифициране на глифозата съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 пред Европейска агенция по химикалите;

8.  Призовава Комисията да осигури в най-кратък срок независим преглед на общата токсичност и на класификацията на глифозат въз основа на всички налични научни доказателства, включително на тези, свързани с канцерогенността на глифозат, както и с потенциалните му свойства за нарушаване на функциите на ендокринната система в съответствие с очакваните научни хоризонтални критерии за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

9.  Призовава Комисията и ЕОБХ незабавно да оповестят всички научни доказателства, които са представлявали основание за положителната класификация на глифозат и за предложеното подновяване на разрешението, като се има предвид наличието на по-висш обществен интерес за оповестяване; освен това призовава Комисията да положи всички необходими усилия за улесняване на пълното оповестяване на научните доказателства, използвани в рамките на процеса на оценка на ЕС;

10.  Призовава Комисията да предостави на своята Хранителна и ветеринарна служба мандат за проверка и наблюдение на остатъците от глифозат в храни и напитки, произведени в Съюза, както и във вносни продукти;

11.  Призовава Комисията и държавите членки да финансират изследователската дейност и иновациите във връзка с алтернативни устойчиви и разходно-ефективни решения за продукти за управление на вредителите, за да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве и здравето на животните, както и на околната среда;

12.  Счита, че предприемането на подходящи последващи действия във връзка с настоящата резолюция от страна на Комисията е важно за запазване на доверието във и между институциите на Европейския съюз;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0.
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0.
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738.
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0.
(11) Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2015)0456).
(12) Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).
(13) Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).
(14) Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738.
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf.
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност