Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2624(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0439/2016

Předložené texty :

B8-0439/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0119

Přijaté texty
PDF 371kWORD 116k
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
Obnovení schválení účinné látky glyfosát
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovují postupy týkající se bezpečnosti potravin(3),

–  s ohledem na závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že celosvětová produkce systematického herbicidu glyfosátu je nejvyšší ze všech herbicidů; vzhledem k tomu, že jeho používání se za posledních 40 let dramaticky zvýšilo, a to 260násobně (z 3 200 tun v roce 1974 na 825 000 tun v roce 2014)(5);

B.  vzhledem k tomu, že glyfosát je neselektivní herbicid, který hubí všechny plevelné rostliny; vzhledem k tomu, že glyfosát inhibuje tzv. šikimátovou dráhu, která se nachází rovněž v řasách, bakteriích a plísních; vzhledem k tomu, že se ukázalo, že subletální expozice bakterií Escherichia coli a Salmonella enterica serovár Typhimurium komerčním přípravkům na bázi glyfosátu způsobila změnu rezistence vůči antibiotikům;

C.  vzhledem k tomu, používání glyfosátu v zemědělství představuje 76 % z celosvětového využívání; vzhledem k tomu, že glyfosát je rovněž rozsáhle používán v lesnictví, ve městech a na zahradách;

D.  vzhledem k tomu, že glyfosát a jeho rezidua byly zjištěny ve vodě, v půdě, v potravinách a nápojích, v nepotravinářských výrobcích a rovněž v lidském těle (např. v moči nebo v mateřském mléce);

E.  vzhledem k tomu, že primární příčinou expozice obyvatel je skutečnost, že žijí v blízkosti oblastí, kde je glyfosát rozprašován, že jej používají v domácnosti a konzumují ve stravě; vzhledem k tomu, že expozice glyfosátu se zvyšuje s ohledem na dramatický nárůst jeho celkového používaného objemu; vzhledem k tomu, že dopad glyfosátu a jeho formulačních přísad na lidské zdraví je pravidelně monitorován;

F.  vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. 1107/2009 je účinná látka schválena pouze tehdy, pokud není nebo nemá být podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako karcinogen kategorie 1A nebo 1B, s výjimkou případů, kdy je expozice lidí této účinné látce zanedbatelná nebo existuje vážné ohrožení zdraví rostlin, kterému nelze zabránit jinými dostupnými prostředky;

G.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila v březnu 2015 glyfosát do kategorie „pravděpodobný karcinogen pro člověka“ (skupina 2A) na základě „podezření“ z karcinogenity pro člověka (důkazy z expozic v reálných podmínkách, ke kterým skutečně došlo), „dostatečných důkazů“ o karcinogenitě pro pokusná zvířata (důkazy studií „čistého“ glyfosátu) a rovněž „závažných důkazů“, které představují mechanistické informace týkající se karcinogenity (pokud jde o genotoxicitu a oxidační stres) jak „čistého“ glyfosátu, tak přípravků na bázi glyfosátu;

H.  vzhledem k tomu, že kritéria použitá IARC pro skupinu 2A jsou srovnatelná s kritérii pro kategorii 1B nařízení (ES) č. 1272/2008;

I.  vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) však v listopadu 2015 dokončila srovnávací hodnocení glyfosátu a dospěla k závěru, že „glyfosát pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní nebezpečí pro člověka a důkazy nepodporují jeho klasifikaci jako potencionálního karcinogenu v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008“;

J.  vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení Komise (EU) …/... ze dne XXX, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 („návrh prováděcího nařízení“), založené na vědeckém hodnocení vypracovaném BfR a úřadem EFSA navrhuje, aby byl glyfosát povolen až do 30. června 2031, tedy na nejdelší možnou dobu, a to pro veškeré použití, aniž by byly stanoveny právně závazné podmínky jeho používání a vyžádány potvrzující informace o tom, zda narušuje činnost žláz s vnitřní sekrecí, přičemž stanoví omezení pro jednu z formulačních přísad a seznam formulačních přísad, jejichž zahrnutí do přípravků na ochranu rostlin není schváleno, který vypracují členské státy;

K.  vzhledem k tomu, že uvedeným účelem nařízení (ES) č. 1107/2009 je „zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, zdokonalit fungování vnitřního trhu pomocí harmonizace pravidel pro uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin a zároveň zlepšit zemědělskou výrobu“;

L.  vzhledem k tomu, že ve znění nařízení (ES) č. 1107/2009 je uvedeno, že ustanovení tohoto nařízení jsou „založena na zásadě předběžné opatrnosti s cílem zajistit, aby účinné látky či přípravky uváděné na trh neměly nepříznivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo životní prostředí“; vzhledem k tomu, že znění dále stanoví, že „členským státům se především nesmí bránit v uplatňování zásady předběžné opatrnosti, není-li vědecky potvrzeno, že přípravky na ochranu rostlin, které mají být na jejich území povoleny, nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat ani pro životní prostředí“;

M.  vzhledem k tomu, že podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 je každé rozhodnutí o schválení, neschválení nebo podmínečném schválení účinné látky založeno na zprávě Komise o přezkumu a na „dalších faktorech, které jsou za daných okolností legitimní, a podle zásady předběžné opatrnosti v případech, na které se vztahují podmínky podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002“;

N.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví, že „za zvláštních okolností, kdy je po zhodnocení dostupných informací zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, kdy však přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství, dokud nebudou k dispozici další vědecké informace pro komplexnější hodnocení rizika“;

O.  vzhledem k tomu, že podmínky pro uplatnění zásady předběžné opatrnosti stanovené v nařízení (ES) č. 178/2002 jsou jednoznačně splněny vzhledem k probíhajícím sporům ohledně karcinogenních vlastností glyfosátu;

P.  vzhledem k tomu, že podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 je maximální možnou lhůtou pro obnovení schválení účinných látek 15 let; vzhledem k tomu, že v zájmu bezpečnosti by doba platnosti schválení měla být úměrná možným rizikům spojeným s používáním těchto látek, přičemž by při rozhodování o obnovení schválení měly být vzaty v úvahu zkušenosti získané během skutečného používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících dané látky a rovněž vědeckotechnický vývoj;

Q.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv ve svém rozhodnutí ve věci 12/2013/MDC ze dne 18. února 2016, kterým se stanoví postupy Evropské komise týkající se povolení pro uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin (pesticidů), vyzvala Komisi, aby přehodnotila svůj přístup k definování a provádění opatření ke zmírnění rizik (podmínky a omezení) tak, aby zahrnovaly další požadavky, jejichž cílem je zajistit, aby se Komise nemohla vyhnout své odpovědnosti za zajištění účinné ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí tím, že členským státům umožní téměř absolutní volnost, pokud jde o definici opatření ke zmírnění rizik v případě potenciálně nebezpečných látek, neboť ustálené formulace jsou velmi všeobecně koncipované a lze tedy pochybovat o tom, zda mohou vůbec být z právního hlediska označeny za vyžadující si opatření ke zmírnění rizik;

R.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího nařízení však neobsahuje žádná právně závazná opatření ke zmírnění rizik, a to i navzdory zjištěnému vysokému dlouhodobému riziku při téměř každém použití glyfosátu pro necílové suchozemské obratlovce, včetně savců a ptáků; vzhledem k tomu, že používání glyfosátu jako neselektivního herbicidu hubí nejen nežádoucí plevel, ale všechny rostliny, řasy, bakterie a plísně, což má nepřijatelný dopad na biologickou rozmanitost a ekosystém; vzhledem k tomu, že látka glyfosát jako taková není v souladu s požadavky stanovenými čl. 4 odst. 3 písm. e) bodem iii) nařízení (ES) č. 1107/2009;

S.  vzhledem k tomu, že některé členské státy již přijaly preventivní opatření na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí; vzhledem k tomu, že aby se dosáhlo stejné úrovně ochrany ve všech členských státech, je třeba na úrovni Unie stanovit v případě schválení účinné látky jasné a právně závazné podmínky pro její použití;

T.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA na žádost Komise vzal ve svém hodnocení v úvahu zprávu zveřejněnou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC), jež glyfosát označila za látku pravděpodobně karcinogenní pro člověka; vzhledem k tomu, že hodnocení úřadu EFSA se zakládalo na velkém množství důkazů, včetně řady studií, které IARC dosud neposoudila, a že podle EFSA je to jeden z důvodů, proč dospěly k odlišnému závěru;

U.  vzhledem k tomu, že vedoucí oddělení pro pesticidy úřadu EFSA, který byl vypracováním hodnocení pověřen, označil některé studie, které IARC nevyhodnotila, za „klíčové“ a „podstatné“; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dosud odmítal zveřejnit tyto studie, neboť žadatelé tvrdili, že by zpřístupnění ohrozilo jejich obchodní zájmy; vzhledem k tomu, že nezveřejnění studií znemožňuje nezávislý vědecký dohled; vzhledem k tomu, že EFSA nepředložil v souladu se svým právním závazkem vyplývajícím z článku 63 nařízení (ES) č. 1107/2009 ověřitelný důkaz o tom, že by zveřejnění poškodilo odvětví;

V.  vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(6) orgány odepřou přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany obchodních zájmů, neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění; vzhledem k tomu, že s ohledem na přetrvávající spor mezi IARC a EFSA v otázce veřejného významu, jako je rakovina, a na celkový dosah rozhodnutí o opětovném schválení nebo podmíněném opětovném schválení nebo neschválení glyfosátu zjevně existuje převažující veřejný zájem na zveřejnění těchto studií;

W.  vzhledem k tomu, že existují nejen vážné obavy ohledně karcinogenity glyfosátu, ale také pochybnosti, pokud jde o možný způsob účinku ve vztahu k jeho vlastnostem, které vyvolávají endokrinní poruchy; vzhledem k tomu, že se prokázalo, že přípravky na bázi glyfosátu jsou endokrinními disruptory v lidských buněčných liniích a při neexistenci řádně vědecky podložených horizontálních kritérií nelze vyloučit vliv na endokrinní činnost; vzhledem k tomu, že do srpna 2016 Komise stanoví normy pro vymezení endokrinních distruptorů;

X.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA vyjádřil obavy nad tím, že „nelze vyloučit vliv na endokrinní činnost“, neboť posouzení není možné uzavřít z důvodu chybějících údajů; vzhledem k tomu, že v bodu 2.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 se stanoví, že účinná látka se schválí pouze tehdy, je-li předložena úplná dokumentace; vzhledem k tomu, že je to o to důležitější, že nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že účinná látka se schválí pouze tehdy, pokud není látkou s vlastnostmi, o nichž se předpokládá, že narušují endokrinní činnost a jež mohou mít nepříznivý účinek na člověka, s výjimkou případů, kdy je expozice lidí této účinné látce zanedbatelná, nebo existuje vážné riziko pro zdraví rostlin, jemuž nelze zabránit jinými dostupnými prostředky;

Y.  vzhledem k tomu, že je nepatřičné, aby Komise řešila tyto závažné nedostatky tak, že jí potvrzující údaje budou předloženy po přijetí rozhodnutí o opětovném schválení, neboť postup na základě potvrzujících údajů by se měl uplatňovat pouze ve výjimečných případech, jak je stanoveno v bodě 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009, a neměl by se týkat požadavků na údaje, které existovaly v době předložení žádosti;

Z.  vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou desetiletích se nashromáždily další důkazy o nepříznivých účincích, zejména skutečnost, že účinky glyfosátu je pravděpodobně ovlivněna řada metabolických drah obratlovců, včetně hepatorenálního poškození a dopadu na rovnováhu živin v důsledku chelatačního účinku způsobeného glyfosátem(7);

AA.  vzhledem k tomu, že v červenci 2015 zpravodajský členský stát oznámil svůj úmysl předložit dokumentaci týkající se harmonizované klasifikace glyfosátu podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropské agentuře pro chemické látky, která je příslušným vědeckým orgánem, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci chemických látek; vzhledem k tomu, že podání žádosti se očekávalo koncem března 2016; vzhledem k tomu, že rozhodovací proces bude podle předpokladů trvat 18 měsíců;

AB.  vzhledem k tomu, že se glyfosát intenzivně používá pro účely desikace, tedy k vysušení plodiny před její sklizní, aby se tak urychlilo její zrání a usnadnila sklizeň (tento proces je také známý jako „green burndown“); vzhledem k tomu, že tato praxe má nejen závažné dopady na biologickou rozmanitost, ale také má obvykle za následek mnohem vyšší hladinu reziduí ve sklizené úrodě, a tím vyšší expozici člověka prostřednictvím stravy(8); vzhledem k tomu, že se touto praxí rovněž kontaminuje sláma z ošetřených plodin, a tudíž ji nelze použít jako krmivo; vzhledem k tomu, že z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí je používání neselektivních herbicidů pro tyto účely nepřijatelné;

AC.  vzhledem k tomu, že převážná většina geneticky modifikovaných plodin je vůči glyfosátům odolná(9); vzhledem k tomu, že 56 % celosvětového použití glyfosátu v roce 2012 bylo určeno pro geneticky modifikované plodiny, které jsou vůči němu odolné(10);

AD.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 a 2016 Evropský parlament vznesl námitku proti čtyřem různým návrhům prováděcích aktů Komise týkajících se uvádění na trh výrobků obsahujících geneticky modifikované plodiny, sestávajících z nich nebo z nich vyrobených(11)(12)(13)(14); vzhledem k tomu, že všechny tyto plodiny byly geneticky modifikované tak, aby byly vůči glyfosátu odolné; vzhledem k tomu, že tři z těchto plodin byly geneticky modifikovány tak, aby byly rezistentní i vůči dalšímu herbicidu, čímž došlo k vícenásobné odolnosti;

AE.  vzhledem k tomu, že rozšířené používání glyfosátu na plodiny, které jsou vůči této látce odolné, vedlo za posledních 20 let k rozšíření odolných plevelů, protože opakované použití glyfosátu bez dostatečného střídání herbicidů nebo postupů hubení plevele se ukázalo jako velmi příznivé pro rozšíření plevele odolného vůči glyfosátu; vzhledem k tomu, že v reakci na tuto situaci společnosti působící v agro-biotechnické oblasti přidávají do plodin další vlastnosti odolné proti herbicidům, o čemž svědčí tři ze čtyř geneticky modifikovaných plodin, s nimiž Evropský parlament nesouhlasí, neboť by to mohlo vést k vytvoření spirály vedoucí ke zvýšení multirezistentních plevelů(15); vzhledem k tomu, že tato toxická spirála není udržitelná;

AF.  vzhledem k tomu, že studie prokázaly, že integrovaná ochrana rostlin založená na diverzifikaci plodin, systémech obdělávání půdy, termínech výsevu a mechanickém odstraňování plevele může snížit používání herbicidů a přitom zachovat výnosy plodin a být trvale udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí a mít významné pozitivní přínosy pro biologickou rozmanitost(16);

AG.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA v roce 2015 zjistil, že u určitých pesticidů, k nimž patří i glyfosát, byl počet hlášených rozborů maximálního limitu reziduí významně nižší než počet nezbytný pro odvození statisticky spolehlivých závěrů; vzhledem k tomu, že podle EFSA by země podávající zprávy měly rozšířit působnost analytických metod používaných k prosazování maximálního limitu reziduí, aby zajistily, že míra odhalování a překračování maximálního limitu reziduí nebude zkreslena nízkým počtem rozborů nebo chybějícími údaji z některých zemí(17);

AH.  vzhledem k tomu, že v březnu 2016 bylo hlasování ve stálém výboru pro fytofarmaka o návrhu prováděcího nařízení, jímž se obnovuje schválení účinné látky glyfosát, odloženo;

AI.  vzhledem k tomu, že americký Nejvyšší kontrolní úřad (GAO) nedávno vydal doporučení Agentuře pro potraviny a léčivé přípravky Spojených států, aby vyhodnotila rizika a zpřístupnila informace o množství glyfosátu v souvislosti s veřejným zdravím;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise nezajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, neuplatňuje zásadu předběžné opatrnosti a překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009;

2.  vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh prováděcího nařízení s cílem lépe zohlednit udržitelné používání herbicidů obsahujících glyfosát; vyzývá Komisi, aby členským státům především doporučila omezit nebo zakázat prodej glyfosátu neprofesionálním uživatelům; žádá Komisi, aby spolu s odborníky z členských států vypracovala studii týkající se hodnocení používání přípravků na ochranu rostlin neprofesionálními uživateli, aby předložila návrhy, navrhla školení a vypracovala povolení pro profesionální uživatele, lépe informovala o používání glyfosátu a stanovila přísná omezení pro používání přípravků obsahujících glyfosát před sklizněmi;

3.  vyzývá Komisi, aby obnovila schválení používat glyfosát na 7 let; připomíná, že podle nařízení (ES) č. 1107/2009 může Komise odejmout schválení účinné látky během období jejího schválení na základě toho, že nové vědecké poznatky mohou odůvodnit, že látka nesplňuje kritéria pro její schválení; vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily svou práci na seznamu formulačních přísad, jejichž zahrnutí do přípravků na ochranu rostlin není schváleno; vítá skutečnost, že surfaktant POEA byl vyjmut z používání v přípravcích na ochranu rostlin obsahujících glyfosát;

4.  vyzývá Komisi, aby především neschvalovala žádné neprofesní použití glyfosátu;

5.  vyzývá Komisi, aby především neschvalovala žádné použití glyfosátu ve veřejných parcích, na veřejných hřištích a ve veřejných zahradách, ani v jejich blízkosti;

6.  vyzývá Komisi, aby především neschvalovala žádné použití glyfosátu v zemědělství v případech, kdy systémy integrované ochrany rostlin postačují k nezbytnému hubení plevele;

7.  vyzývá Komisi, aby přehodnotila své schválení s ohledem na dokumentaci týkající se harmonizované klasifikace glyfosátu podle nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženou Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA);

8.  vyzývá Komisi, aby rychle zajistila nezávislý přezkum celkové toxicity a klasifikace glyfosátu na základě všech dostupných vědeckých poznatků včetně poznatků týkajících se karcinogenity glyfosátu a jeho případného vlivu na endokrinní činnost s ohledem na očekávaná vědecky podložená horizontální kritéria pro endokrinní disruptory;

9.  vyzývá Komisi a úřad EFSA, aby okamžitě zpřístupnily všechny vědecké poznatky, které byly základem pro kladnou klasifikaci glyfosátu a navrhované obnovení povolení, pokud tak budou moci učinit; dále žádá Komisi, aby vynaložila veškeré nezbytné úsilí k usnadnění úplného zveřejňování vědeckých poznatků použitých v rámci hodnotícího procesu EU;

10.  vyzývá Komisi, aby pověřila svůj Potravinový a veterinární úřadu testováním a kontrolou reziduí glyfosátu v potravinách a nápojích vyrobených v Unii a také v dovážených produktech;

11.  vyzývá Komisi a členské státy, aby financovaly výzkum a inovace v oblasti alternativních, udržitelných a nákladově efektivních řešení v oblasti přípravků na ochranu rostlin s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí;

12.  zastává názor, že příslušná opatření přijatá Komisí v návaznosti na toto usnesení jsou důležitá z hlediska důvěry v rámci orgánů Evropské unie i mezi nimi;

13.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Úř. věst. L 031, 1.2.2002, s. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2015)0456).
(12) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2016)0040).
(13) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2016)0038).
(14) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí