Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2624(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0439/2016

Pateikti tekstai :

B8-0439/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0119

Priimti tekstai
PDF 296kWORD 116k
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras
Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto (D044281/01 – 2016/2624(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projektą (D044281/01),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB(1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(3), 7 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) išvadą dėl veikliosios medžiagos glifosato, kaip pesticido, rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi šiuo metu iš visų herbicidų pasaulyje daugiausia pagaminama sisteminio herbicido glifosato; kadangi per pastaruosius 40 metų jo sunaudojimas padidėjo dramatiškai, t. y. 260 kartų (nuo 3 200 tonų 1974 m. iki 825 000 tonų 2014 m.)(5);

B.  kadangi glifosatas – neselektyvus herbicidas, sunaikinantis visus žolynus; kadangi jis veikia įsiterpdamas į vadinamąjį šikimato kelią, kuris taip pat aptinkamas dumbliuose, bakterijose ir grybuose; kadangi buvo nustatyta, kad glifosato komercinių formulių poveikis Escherichia coli ir Salmonella enterica serologiniam tipui Typhimurium lemia pakitusią reakciją į antibiotikų poveikį;

C.  kadangi visame pasaulyje 76 proc. gifosato sunaudojama žemės ūkyje; kadangi jis taip pat plačiai naudojamas miškininkystėje, miestuose ir soduose;

D.  kadangi glifosato ir (arba) jo likučių buvo aptikta vandenyje, dirvožemyje, maiste ir gėrimuose bei nevalgomuose dalykuose, taip pat žmogaus organizme (pvz., šlapime ir motinos piene):

E.  kadangi visuomenė visų pirma patiria jo poveikį gyvendami šalia purškiamų teritorijų, naudodami daiktus namuose ir maitindamiesi; kadangi glifosato poveikis didėja didėjant bendram glifosato naudojimui; kadangi glifosato ir dažniausiai pasitaikančių jo koformuliantų poveikį žmonių sveikatai reikia nuolat stebėti;

F.  kadangi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 veiklioji medžiaga gali būti patvirtinta, tik jei ji nėra arba nebus priskirta 1A ar 1B kancerogenų kategorijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas, nebent veikliosios medžiagos poveikis žmonėms yra nedidelis arba augalui gresiančio rimto pavojaus negalima pašalinti kitomis turimomis priemonėmis;

G.  kadangi 2015 m. kovo mėn. Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra, remdamasi tuo, jog esama nedaug žmonių susirgimo vėžiu įrodymų (remtasi tikro faktinio poveikio atvejais), pakankamai laboratorinių gyvūnų susirgimo vėžiu įrodymų (grynojo glifosato tyrimai) ir svarių mechanistinės informacijos, susijusios su grynojo glifosato ir glifosato preparatų kancerogeniškumu (genotoksiškumu ir oksidaciniu stresu), įrodymų, glifosatą priskyrė prie galimai kancerogeninį poveikį žmonėms turinčių medžiagų (2A grupė);

H.  kadangi Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros naudoti kriterijai gali būti palyginti su 1B kategorijos kriterijais, nustatytais Reglamente (EB) Nr. 1272/2008;

I.  kadangi, nepaisant to, 2015 m. lapkričio mėn. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) baigė glifosato tarpusavio vertinimą ir padarė išvadą, kad mažai tikėtina, jog glifosatas gali kelti žmonėms kancerogeninį pavojų, ir įrodymai nėra pakankami, kad jis būtų priskirtas prie kancerogeniškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;l

J.  kadangi [data] Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) .../..., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (toliau – įgyvendinimo reglamento projektas), remiantis BfR ir EFSA atliktu moksliniu vertinimu siūloma iki 2031 m. birželio 30 d., t. y. maksimaliai galimam laikotarpiui, leisti naudoti glifosatą taikant apribojimą vienam iš koformuliantų, valstybėms narėms nustačius koformuliantų, kurių neleidžiama įtraukti į augalų apsaugos produktų sudėtį, sąrašą ir netaikant jokių teisiškai privalomų jo naudojimo sąlygų ir taikant tik reikalavimą pateikti patvirtinamąją informaciją apie endokrininę sistemą ardančias savybes;

K.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 tikslas – užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį ir pagerinti vidaus rinkos veikimą suderinant augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką taisykles bei kartu padidinti žemės ūkio produktyvumą;

L.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 tvirtinama, kad jo „nuostatos grindžiamos atsargumo principu siekiant užtikrinti, kad į rinką pateiktos veikliosios medžiagos arba produktai nepakenktų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai“; kadangi jo tekste toliau tvirtinama, kad visų pirma „valstybėms narėms nedraudžiama taikyti atsargumo principo, jei moksliniu požiūriu abejojama, ar augalų apsaugos produktai, kuriuos leidžiama naudoti jų teritorijoje, nekelia pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai“;

M.  kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį bet koks sprendimas dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo / nepatvirtinimo / sąlyginio patvirtinimo grindžiamas Komisijos peržiūros ataskaitą ir „kitais su svarstomu klausimu pagrįstai susijusiais veiksniais ir atsargumo principu, jei tai susiję su Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis“;

N.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „ypatingomis aplinkybėmis, kai, įvertinus turimą informaciją, yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja, laukiant tolesnės išsamesniam rizikos įvertinimui reikalingos mokslinės informacijos, gali būti priimtos laikinosios rizikos valdymo priemonės, užtikrinančios Bendrijos pasirinktą aukštą sveikatos apsaugos lygį“;

O.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytos sąlygos remtis atsargumo principu buvo akivaizdžiai įvykdytos atsižvelgiant į neišspręstus nesutarimus dėl glifosato kancerogeninių savybių;

P.  kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 14 straipsnio 2 dalį veikliosios medžiagos patvirtinimas gali būti atnaujintas ne daugiau kaip penkiolikos metų laikotarpiui; kadangi siekiant užtikrinti saugą patvirtinimo laikotarpis turi būti proporcingas galimai rizikai, patiriamai naudojant tokias medžiagas, tuo tarpu, priimant bet kokį sprendimą dėl patvirtinimo atnaujinimo, turėtų būti atsižvelgiama į patirtį, įgytą faktiškai naudojant augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, ir į visas mokslo ir technologijų naujoves;

Q.  kadangi Europos ombudsmenas savo sprendime 2016 m. vasario 18 d. byloje 12/2013/MDC dėl Komisijos taikomos augalų apsaugos produktų (pesticidų) registravimo ir pateikimo rinkai praktikos paragino Komisiją peržiūrėti savo požiūrį į rizikos mažinimo priemonių (sąlygų ir apribojimų) apibrėžtį ir įgyvendinimą siekiant įtraukti papildomus reikalavimus, kurių tikslas – užtikrinti, kad Komisija neišvengtų savo pareigos užtikrinti veiksmingą žmonių sveikatos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugą leisdama valstybėms narėms visiškai savo nuožiūra spręsti dėl galimai nesaugių medžiagų rizikos mažinimo priemonių apibrėžties, atsižvelgiant į tai, kad standartiniai preparatai gali būti labai nevienodos sudėties ir kad galima abejoti tuo, ar teisiniu požiūriu juos galima apibrėžti kaip apskritai reikalaujančius rizikos mažinimo priemonių;

R.  kadangi į šį įgyvendinimo reglamento projektą vis dėlto nėra įtrauktos jokios teisiškai privalomos rizikos mažinimo priemonės, nepaisant to, kad beveik bet kokio glifosato naudojimo netiksliniams sausumos stuburiniams gyvūnams, įskaitant žinduolius ir paukščius, atvejais buvo nustatyta ilgalaikė rizika; kadangi naudojant neselektyvų herbicidą glifosatą žūsta ne tik nepageidaujami augalai, bet visi augalai, taip pat dumbliai, bakterijos ir grybai, todėl jis daro nepriimtiną poveikį biologinei įvairovei ir ekosistemai; kadangi pats glifosatas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunkčio nuostatų;

S.  kadangi keletas valstybių narių jau ėmėsi atsargumo priemonių siekdamos apsaugoti visuomenės sveikatą ir aplinką; kadangi, siekiant visose valstybėse narėse užtikrinti vienodo lygio apsaugą, patvirtinus veikliąją medžiagą Sąjungos lygmeniu reikėtų nustatyti aiškias ir teisiškai privalomas jos naudojimo sąlygas;

T.  kadangi EFSA, Komisijai paprašius, savo vertinime atsižvelgė į Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros, kuri glifosatą priskyrė prie galimai kancerogeninį poveikį žmonėms turinčių medžiagų, ataskaitą; kadangi EFSA vertinimas buvo pagrįstas daugybe įrodymų, įskaitant kai kuriuos Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros neįvertintus tyrimus, ir pagal EFSA dėl šios priežasties buvo padarytos skirtingos išvados;

U.  kadangi EFSA Pesticidų skyriaus vadovas, kuris buvo atsakingas už vertinimą, tam tikrus Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros neįvertintus tyrimus apibūdino kaip svarbius ir esminius; kadangi EFSA iki šiol atsisako paskelbti šiuos tyrimus, nes veikliosios medžiagos naudotojai yra pareiškę, kad atskleidus informaciją bus pažeisti jų komerciniai interesai; kadangi nepaskelbus tyrimų neįmanoma vykdyti nepriklausomos mokslinės priežiūros; kadangi EFSA nepateikė patikrinamo įrodymo, kad laikantis jos teisinio įpareigojimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnio nuostatas atskleidus informaciją būtų padaryta žala pramonės subjektams;

V.  kadangi pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(6) institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, jei informacijos atskleidimas pakenktų komercinių interesų apsaugai, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas; kadangi Tarptautinei vėžio mokslinių tyrimų agentūrai ir EFSA nesutariant tokiu visuomenei svarbiu klausimu kaip vėžys ir atsižvelgiant į sprendimo dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo / sąlyginio patvirtinimo atnaujinimo arba patvirtinimo neatnaujinimo visuotinę svarbą akivaizdu, kad esama viršesnio intereso paskelbti šiuos tyrimus;

W.  kadangi kyla ne tik rimtas susirūpinimas dėl glifosato kancerogeniškumo, bet ir abejonių dėl galimo veikimo būdo, susijusio su jo endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis; kadangi nustatyta, kad glifosato pagrindu pagaminti preparatai yra ardo endokrininę sistemą žmogaus ląstelių linijose ir, neturint deramų mokslinių horizontaliųjų kriterijų, negalima atmesti endokrininio veikimo būdo; kadangi Komisija iki 2016 m. rugpjūčio mėn. pateiks endokrininę sistemą ardančių medžiagų apibrėžimo standartus;

X.  kadangi EFSA pažymėjo, jog susirūpinimą kelia tai, kad negalima atmesti endokrininio veikimo būdo, nes trūkstant duomenų vertinimas negalėjo būti atliktas iki galo; kadangi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 2.2 punkte visgi numatyta, kad veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei pateikiamas išsamus dokumentų rinkinys; kadangi tai netgi dar svarbiau dėl to, kad Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 numatyta, jog veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei laikoma, kad ji neturi endokrininei sistemai kenkiančių savybių, kurios gali daryti neigiamą poveikį žmonėms, nebent tos veikliosios medžiagos poveikis žmonėms yra nežymus arba augalų sveikatai gresiančio didelio pavojaus neįmanoma išvengti kitomis turimomis priemonėmis;

Y.  kadangi Komisijai nedera spręsti šio didelio trūkumo klausimo remiantis patvirtinamaisiais duomenimis, kurie pateikiami priėmus sprendimą dėl pakartotinio patvirtinimo, nes patvirtinamųjų duomenų procedūra turėtų būti taikoma tik išimtiniais atvejais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 2 punkte, ir neturėtų būti siejama su duomenų reikalavimais, kurie buvo taikomi paraiškos pateikimo metu;

Z.  kadangi per du pastaruosius dešimtmečius sukaupta daugiau neigiamo poveikio įrodymų, pirmiausia susijusių su tuo, jog tikėtina, kad glifosatas veikia įvairias stuburinių grupes, įskaitant hepatorenalinius pažeidimus ir tai, kad glifosato chelatinis veikimas paveikė maistingųjų medžiagų balansą(7);

AA.  kadangi 2015 m. liepos mėn. valstybė narė ataskaitos rengėja nurodė savo ketinimą Europos cheminių medžiagų agentūrai, kuri faktiškai yra su suderinta cheminių medžiagų klasifikacija susijusi mokslo institucija, pateikti dokumentų rinkinį dėl suderintos glifosato klasifikacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; kadangi buvo tikimasi, kad jis bus pateiktas 2016 m. kovo pabaigoje; kadangi tikimasi, kad sprendimo priėmimo procesas truks 18 mėnesių;

AB.  kadangi glifosatas labai naudojamas desikacijai – kultivuojamiems augalams nupjauti iki derliaus, siekiant paspartinti jų brendimą ir palengvinti jų derliaus nuėmimą (angl. „green burndown“); kadangi ši praktika ne tik labai neigiamai veikia biologinę įvairovę, bet ir paprastai lemia gerokai didesnį liekanų kiekį galutinėje derliaus produkcijoje, taigi didesnis jų kiekis gali atsidurti žmonių suvartojamuose maisto produktuose(8); kadangi taikant šią praktiką užteršiami ir apdorotų augalų šiaudai, taigi jie tampa nebetinkami gyvulių pašarui; kadangi neselektyvus herbicidų naudojimas šiais tikslais neleistinas nei žmonių sveikatos, nei aplinkos apsaugos požiūriais;

AC.  kadangi didžioji dalis genetiškai modifikuotų augalų atsparūs glifosatui(9); kadangi 56 proc. 2012 m. pasaulyje sunaudoto glifosato buvo skirta glifosatui atspariems genetiškai modifikuotiems augalams(10);

AD.  kadangi 2015 m. ir 2016 m. Europos Parlamentas nepritarė keturiems skirtingiems Komisijos įgyvendinimo aktų dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kultūrų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, pateikimo rinkai projektams(11)(12)(13)(14);kadangi visos šios kultūros buvo genetiškai modifikuotos, kad taptų atsparios glifosatui; kadangi trys iš šių kultūrų buvo genetiškai modifikuotos, kad taptų atsparios dar vienam herbicidui, suderinant keletą atsparumo savybių;

AE.  kadangi, kaip žinoma, pastaruosius 20 metų plačiai paplitęs glifosato taikymas glifosatui atsparioms kultūroms lėmė atsparių piktžolių atsiradimą, nes nuolatinis glifosato naudojimas pakankamai netaikant pakaitinių herbicidų ar piktžolių naikinimo praktikos pasirodė esąs labai palankus atsparioms piktžolėms evoliucionuoti; kadangi, reaguodamos į tai žemės ūkio biotechnologijų bendrovės vysto naujas herbicidus toleruojančias kultūrų savybes – tai įrodo trys iš keturių genetiškai modifikuotų kultūrų, kurioms pasipriešino Europos Parlamentas – o šis metodas gali lemti dar didesnį piktžolių atsparumą įvairiems veiksniams(15); kadangi šis laipsniškas nuodingų medžiagų didinimas netvarus;

AF.  kadangi tyrimai parodė, kad vykdant integruotą kenkėjų kontrolę, pagrįstą pasėlių įvairinimu, dirvos įdirbimo režimais, sėjos datomis ir mechaniniu piktžolių naikinimu, galima sumažinti herbicidų naudojimą kartu išsaugant derlių, be to, ji tvaresnė ir ekologiškesnė bei svariai prisideda prie biologinės įvairovės(16);

AG.  kadangi Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 2015 m. nustatė, kad tam tikrų pesticidų, įskaitant glifosatą, didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos nurodytas nustatymų skaičius yra daug mažesnis už skaičių, kurio reikia statistiškai pagrįstoms išvadoms padaryti; kadangi, remiantis EFSA duomenimis, ataskaitas teikiančios šalys turėtų išplėsti didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos taikymui naudojamų analizės metodų taikymo sritį siekiant užtikrinti, kad nustatymo rodikliui ir didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos viršijimo normai neturėtų įtakos mažas nustatymų skaičius arba duomenų iš tam tikrų šalių trūkumas(17);

AH.  kadangi 2016 m. kovo mėn. buvo atidėtas balsavimas Augalų apsaugos farmacinių produktų nuolatiniame komitete dėl įgyvendinimo reglamento, kuriuo pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas, projekto;

AI.  kadangi JAV Vyriausybės atskaitomybės biuras neseniai paskelbė rekomendaciją JAV Maisto ir vaistų administracijai įvertinti riziką ir paskelbti informaciją apie glifosato likučių poveikį visuomenės sveikatai;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento projektas neužtikrina aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos, pagal jį netaikomas atsargumo principas ir jis viršija Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  prašo Komisijos pateikti komitetui naują įgyvendinimo reglamento projektą, kad būtų geriau sprendžiamas tvaraus herbicidų, kurių sudėtyje yra glifosato, klausimas; ragina Komisiją rekomenduoti, kad valstybės narės visų pirma apribotų arba uždraustų glifosato pardavimą neprofesionaliems naudotojams, ir prašo Komisijos kartu su valstybių narių ekspertais įvertinti, kaip neprofesionalai naudoja augalų apsaugos produktus, ir pateikti pasiūlymų, rengti profesionalų mokymą ir sukurti jiems skirtus leidimus, teikti geresnę informaciją apie glifosato naudojimą ir nustatyti griežtus produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos glifosato, naudojimo prieš derliaus nuėmimą apribojimus;

3.  ragina Komisiją pratęsti glifosato patvirtinimo galiojimą 7 metams; primena, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 Komisija gali atšaukti veikliosios medžiagos patvirtinimą per jai suteikto leidimo galiojimo laikotarpį, jei nauji moksliniai įrodymai gali įrodyti, kad ji nebetenkina jos patvirtinimo kriterijų; ragina Komisiją ir valstybes nares greičiau parengti koformuliantų, kurių neleidžiama įtraukti į augalų apsaugos produktų sudėtį, sąrašą; teigiamai vertina tai, kad buvo uždrausta polietoksiluotą lajaus aminą naudoti produktuose, kurių sudėtyje yra glifosato;

4.  ypač ragina Komisiją netvirtinti jokio glifosato naudojimo ne darbo tikslais;

5.  ypač ragina Komisiją netvirtinti jokio glifosato naudojimo viešuosiuose parkuose, viešosiose žaidimų aikštelėse, viešuosiuose soduose ar greta jų;

6.  ypač ragina Komisiją netvirtinti jokio glifosato naudojimo žemės ūkio tikslais, kai integruotų kenkėjų valdymo sistemų pakanka būtinai piktžolių kontrolei vykdyti;

7.  ragina Komisiją iš naujo įvertinti savo patvirtinimą prieš pateikiant Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) dokumentų rinkinį dėl suderintos glifosato klasifikacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

8.  ragina Komisiją skubiai užtikrinti, kad remiantis, be kita ko, glifosato kancerogiškumo moksliniais įrodymais, būtų peržiūrėtas bendras toksiškumas ir glifosato klasifikacija, taip pat, remiantis endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų moksliniais horizontaliaisiais kriterijais, peržiūrėtos galimos endokrininę sistemą ardančios savybės;

9.  ragina Komisiją ir EFSA, atsižvelgiant į viršesnį visuomenės interesą atskleisti informaciją, nedelsiant paskelbti visus mokslinius įrodymus, kuriais buvo remtasi teigiamai klasifikuojant glifosatą ir teikiant pasiūlymą dėl patvirtinimo galiojimo pratęsimo; ragina Komisiją taip pat dėti visas būtinas pastangas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas visapusiškam mokslinių įrodymų, naudojamų vykdant ES vertinimo procesą, atskleidimui;

10.  ragina Komisiją įgalioti savo Maisto ir veterinarijos tarnybą išbandyti ir stebėti glifosato likučius Sąjungoje pagamintuose maisto produktuose ir gėrimuose bei importuotoje produkcijoje;

11.  ragina Komisiją ir valstybes nares finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusius su alternatyviais tvariais ir ekonomiškais kenksmingųjų organizmų kontrolės produktų sprendimais, siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugą;

12.  mano, kad siekiant užtikrinti pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijose ir jų tarpusavio pasitikėjimą svarbu, kad Komisija deramai atsižvelgtų į šią rezoliuciją;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0.
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0.
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738.
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0.
(11) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (priimti tekstai, P8_TA(2015)0456).
(12) 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2016)0040).
(13) 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto (priimti tekstai, P8_TA(2016)0038).
(14) 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738.
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf.
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika