Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2624(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0439/2016

Ingediende teksten :

B8-0439/2016

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0119

Aangenomen teksten
PDF 289kWORD 94k
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg
Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Resolutie van het Europees Parlement van 13 april 2016 over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D044281/01),

–  gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 20, lid 1,

–  gezien de artikelen 11 en 13 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren(2),

–  gezien artikel 7 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden(3),

–  gezien de conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over de peer review van de pesticide-risicobeoordeling van de werkzame stof glyfosaat(4),

–  gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

–  gezien artikel 106, leden 2 en 3, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de systemische herbicide glyfosaat op dit moment wereldwijd van alle herbiciden het hoogste productievolume haalt ; overwegende dat het wereldwijde gebruik ervan de afgelopen 40 jaar dramatisch, namelijk met een factor 260, is toegenomen (van 3 200 ton in 1974 tot 825 000 ton in 2014)(5);

B.  overwegende dat glyfosaat een niet-selectieve herbicide is die alle vegetatie vernietigt; overwegende dat de werking ervan berust op blokkering van de shikiminezuurroute, een stofwisselingsroute die ook voorkomt bij algen, bacteriën en schimmels; overwegende dat is vastgesteld dat subletale blootstelling van Escherichia coli en Salmonella enterica serovar Typhimurium aan commerciële toepassingen van glyfosaat kan leiden tot verandering in de reactie op antibiotica;

C.  overwegende dat glyfosaat wereldwijd voor 76 % in de landbouw wordt gebruikt; en ook wijdverbreide toepassing vindt in de bosbouw en bij tuinieren in stedelijke gebieden;

D.  overwegende dat glyfosaat en /of residuen daarvan zijn aangetroffen in water, bodem, voedsel en dranken en niet-eetbare producten, en ook in het menselijk lichaam (bv. in urine en moedermelk);

E.  overwegende dat de bevolking vooral met de stof in contact komt door wonen in de buurt van besproeide gebieden, door eigen gebruik thuis en door voeding; overwegende dat blootstelling aan glyfosaat steeds veelvuldiger voorkomt door de toename in de totale hoeveelheid glyfosaat die wordt gebruikt; overwegende dat het effect van glyfosaat en de meest voorkomende co-formulanten daarvan op de menselijke gezondheid regelmatig moet worden gecontroleerd;

F.  overwegende dat volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 een werkzame stof alleen mag worden toegelaten wanneer deze niet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 is of moet worden ingedeeld als kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B, tenzij er sprake is van een geringe en te verwaarlozen blootstelling aan die werkzame stof of van een op geen enkele andere manier te beheersen ernstig fytosanitair gevaar;

G.  overwegende dat het International Agency for Research on Cancer (IARC) in maart 2015 glyfosaat heeft ingedeeld onder de stoffen die "waarschijnlijk kankerverwekkend zijn bij mensen" (groep 2A), aan de hand van "beperkte aantoonbaarheid" van kanker bij mensen (onder de gevallen van reële blootstelling die werkelijk heeft plaatsgevonden), "voldoende aantoonbaarheid" van kanker bij proefdieren in het laboratorium (uit studies naar "zuivere" glyfosaat), en "sterke aantoonbaarheid" van mechanistische informatie rond kankerverwekkende eigenschappen (genotoxiciteit en oxidatiestress) van zowel "zuivere" glyfosaat als glyfosaatformuleringen;

H.  overwegende dat de criteria die het IARC hanteert voor groep 2A vergelijkbaar zijn met die voor categorie 1B in Verordening (EG) nr. 1272/2008;

I.  overwegende dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in november 2015 niettemin een peer review over glyfosaat uitbracht waarin het onwaarschijnlijk wordt genoemd dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn voor mensen en dat het bewijsmateriaal geen steun biedt voor indeling als potentieel kankerverwekkende stof in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008;

J.  overwegende dat de uitvoeringsverordening (EU) …/... van XXX van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (hierna: de "ontwerpuitvoeringsverordening") het voorstel inhoudt, op basis van een wetenschappelijke beoordeling van zowel het BfR, als EFSA, om glyfosaat tot 30 juni 2031 toe te laten, d.w.z. voor de maximale periode die mogelijk is, voor alle gebruik, met een beperking voor een van de coformulanten en de opstelling door de lidstaten van een lijst van co-formulanten die niet in gewasbeschermingsmiddelen mogen worden opgenomen, zonder wettelijk bindende voorwaarden voor het gebruik, en alleen gebonden aan bevestigende informatie over hormoonontregelende eigenschappen;

K.  overwegende dat Verordening (EG) nr. 1107/2009 tot doel heeft "een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen en de werking van de interne markt te verbeteren door de regels voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen, te harmoniseren en tegelijkertijd de landbouwproductie te verbeteren";

L.  overwegende dat Verordening (EG) nr. 1107/2009 stelt: "De bepalingen van deze verordening stoelen op het voorzorgsbeginsel teneinde te garanderen dat werkzame stoffen of middelen die op de markt worden gebracht niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu"; overwegende dat voorts in de tekst wordt overwogen "In het bijzonder worden de lidstaten er niet van weerhouden het voorzorgsbeginsel toe te passen wanneer er wetenschappelijk gezien onzekerheid bestaat over de risico's voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu van de op hun grondgebied toe te laten gewasbeschermingsmiddelen.";

M.  overwegende dat ingevolge artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, een besluit inzake de goedkeuring/weigering/voorwaardelijke goedkeuring van een werkzame stof gebaseerd behoort te zijn op het evaluatieverslag van de Commissie en "andere voor het desbetreffende geval legitieme factoren en het voorzorgsbeginsel wanneer de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 ter zake doend zijn";

N.  overwegende dat artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaalt dat "...in specifieke situaties, waarin na beoordeling van de beschikbare informatie de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is geconstateerd, maar er nog wetenschappelijke onzekerheid heerst, in afwachting van nadere wetenschappelijke gegevens ten behoeve van een vollediger risicobeoordeling, voorlopige maatregelen voor risicomanagement (kunnen) worden vastgesteld om het in de Gemeenschap gekozen hoge niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen";

O.  overwegende dat de voorwaarden voor toepassing van het voorzorgsbeginsel zoals geregeld in Verordening (EG) nr. 178/2002 klaarblijkelijk zijn vervuld, gezien de aanhoudende controverse over de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat;

P.  overwegende dat volgens artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 een verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof ten hoogste 15 jaar geldt; overwegende dat de goedkeuringsperiode omwille van de veiligheid in verhouding moet staan tot het mogelijke risico dat met het gebruik van dergelijke stoffen is gemoeid, en dat bij elk besluit tot verlenging van de goedkeuring rekening gehouden moet worden met de ervaring opgedaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die de bewuste stof bevatten en eventuele wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen;

Q.  overwegende dat de Europese Ombudsman in haar besluit in zaak 12/2013/MDC d.d. 18 februari 2016 betreffende de toelating en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden), de Commissie heeft gevraagd haar aanpak rond de vaststelling en uitvoering van risicobeperkende maatregelen (voorwaarden en beperkingen) te herzien en aan te vullen met nadere vereisten, en haar verantwoordelijkheid voor een effectieve bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu niet langer uit handen te geven door de lidstaten een nagenoeg absolute beoordelingsvrijheid te laten voor de keuze van risicobeperkende maatregelen voor mogelijk onveilige stoffen, met standaardformuleringen die zeer rekbaar zijn en waarvan te betwijfelen valt of daarmee juridisch überhaupt wel risicobeperkende maatregelen worden verlangd;

R.  overwegende dat de ontwerpuitvoeringsverordening geen melding maakt van juridisch bindende risicobeperkende maatregelen, ofschoon er bij nagenoeg alle vormen van gebruik van glyfosaat een hoog langetermijnrisico is vastgesteld voor gewervelde landdieren die geen doelsoort zijn, met inbegrip van zoogdieren en vogels; overwegende dat het niet-selectieve herbicide glyfosaat niet alleen ongewenst onkruid verdelgt maar alle gewassen, evenals algen, bacteriën en schimmels, met alle onaanvaardbare gevolgen van dien voor de biodiversiteit en het ecosysteem; overwegende dat glyfosaat als zodanig dus niet voldoet aan artikel 4, lid 3, onder e), punt (iii) van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

S.  overwegende dat een aantal lidstaten al voorzorgsmaatregelen hebben genomen ter bescherming van volksgezondheid en milieu; overwegende dat er bij de goedkeuring van een werkzame stof, duidelijke en juridisch bindende voorwaarden voor het gebruik ervan op EU-niveau moeten worden vastgesteld, zodat in alle lidstaten eenzelfde beschermingsniveau wordt gerealiseerd;

T.  overwegende dat de EFSA op verzoek van de Commissie het rapport van het International Agency for Research on Cancer (IARC) bij haar beoordeling heeft betrokken, waarin glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkende stof werd ingedeeld; overwegende dat de beoordeling door EFSA gebaseerd was op een omvangrijke hoeveelheid bewijsmateriaal waaronder een aantal studies die het IARC niet in aanmerking had genomen, wat volgens EFSA een van de oorzaken is geweest van zijn andersluidende conclusie;

U.  overwegende dat het hoofd van de eenheid Pesticiden bij EFSA die de leiding had over de beoordeling, bepaalde door het IARC buiten beschouwing gelaten studies omschreef als "belangrijk" en "essentieel"; overwegende dat EFSA die studies tot dusver niet openbaar heeft willen maken, omdat aanvragers beweren dat dit hun commerciële belangen zou schaden; overwegende dat niet-openbaarmaking onafhankelijke wetenschappelijke toetsing onmogelijk maakt; overwegende dat EFSA niet conform zijn wettelijke verplichting ingevolge artikel 63 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verifieerbaar heeft aangetoond dat openbaarmaking de bedrijfstak zou schaden;

V.  overwegende dat volgens artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake het recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie(6), de instellingen de toegang tot een document moeten weigeren wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van commerciële belangen, tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt; overwegende dat gezien de lopende controverse tussen het IARC en EFSA over een kwestie van zulk algemeen belang als kanker, en de wereldwijde betekenis van een besluit tot verlengde of voorwaardelijke goedkeuring of afkeuring van glyfosaat hier duidelijk sprake is van een hoger openbaar belang bij openbaarmaking van bedoelde studies;

W.  overwegende dat er niet alleen ernstige ongerustheid bestaat rond de kankerverwekkendheid van glyfosaat, maar ook twijfel omtrent een mogelijke hormonale werking in verband met de hormoonontregelende eigenschappen van deze stof; overwegende dat gebleken is dat glyfosaat-formuleringen als hormoonontregelaars kunnen werken in menselijke cellijnen en dat bij gebreke van deugdelijke wetenschappelijke horizontale criteria een hormonaal gemedieerde werking niet valt uit te sluiten; overwegende dat de Commissie ten laatste in augustus 2016 normen voor het definiëren van hormoonontregelende eigenschappen zal vaststellen;

X.  overwegende dat EFSA het "zorgelijk" noemt dat "een hormonaal gemedieerde werking niet valt uit te sluiten", nu de beoordeling niet volledig kon worden doorgevoerd wegens leemten in de data; overwegende evenwel dat volgens punt 2.2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 een werkzame stof pas mag worden goedgekeurd als er een volledig dossier wordt voorgelegd; overwegende dat dit des te belangrijker is nu er sprake is van een geringe en te verwaarlozen bepaling in Verordening (EG) nr. 1107/2009 dat een werkzame stof pas mag worden goedgekeurd als er hormoonontregelende eigenschappen aan worden toegeschreven die schadelijk zijn voor mensen tenzij er sprake is van een geringe en verwaarloosbare blootstelling aan die werkzame stof of van een op geen enkele andere manier te beheersen ernstig fytosanitair gevaar;

Y.  overwegende dat de Commissie ten onrechte deze beduidende tekortkoming afhandelt middels bevestigende, na het besluit tot hernieuwde goedkeuring voor te leggen informatie, omdat de procedure met bevestigende informatie alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen mag worden gevolgd zoals bepaald in punt 2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009, en geen gegevensvereisten mag betreffen zoals die golden op het moment van indiening van het dossier;

Z.  overwegende dat er de afgelopen twee decennia nog meer bewijs is verzameld van nadelige effecten, met name dat de stofwisseling van verschillende gewervelde dieren vatbaar is voor de werking van glyfosaat, met hepatorenale schade en uitwerking op het voedingsevenwicht door de chelaterende werking van glyfosaat(7);

AA.  overwegende dat de rapporteur-lidstaat in juli 2015 aankondigde een dossier met betrekking tot een geharmoniseerde indeling van glyfosaat uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1272/2008 te willen voorleggen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen, de aangewezen wetenschappelijke autoriteit voor geharmoniseerde indeling van chemische stoffen; overwegende dat de aanvraag tegen het einde van maart 2016 werd verwacht; overwegende dat de besluitvorming naar verwachting 18 maanden zal duren;

AB.  overwegende dat glyfosaat in belangrijke mate wordt gebruikt voor "uitdroging", het doden van de eigenlijke gewasaanplant vóór de oogst, om de rijping te versnellen en de oogst te vergemakkelijken (ook bekend als "groen platbranden"); overwegende dat deze praktijk niet alleen een zeer ongunstige weerslag heeft op de biodiversiteit, maar ook resulteert in een veel hoger residu-gehalte in de eindproducten van de oogst, en daarmee leidt tot een toegenomen menselijke blootstelling via de voeding(8); overwegende dat deze praktijk ook het afval van het bewerkte gewas besmet en daardoor ongeschikt maakt voor diervoeders; overwegende dat het onaanvaardbaar is voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu dat een niet-selectieve herbicide voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt;

AC.  overwegende dat de meeste genetisch gemodificeerde gewassen resistent zijn tegen glyfosaat(9); overwegende dat 56 % van het wereldwijd gebruikte glyfosaat in 2012 werd ingezet voor glyfosaat-resistente genetisch gemodificeerde gewassen(10);

AD.  overwegende dat het Europees Parlement in 2015 en 2016 bezwaar maakte tegen vier verschillende ontwerp van uitvoeringsbesluiten van de Commissie inzake het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde gewassen(11)(12)(13)(14); overwegende dat al die gewassen genetisch waren gemodificeerd om ze resistent te maken tegen glyfosaat; overwegende dat drie van die gewassen ook genetisch waren gemodificeerd om ze resistent te maken tegen nog een andere herbicide, waardoor meerdere resistenties werden gecombineerd;

AE.  overwegende dat het wijdverbreide gebruik van glyfosaat op glyfosaat-resistente gewassen de laatste 20 jaar de ontwikkeling van resistent onkruid in de hand heeft gewerkt, doordat herhaald gebruik van glyfosaat zonder voldoende afwisseling in onkruidverdelgers of wiedgewoonten zeer gunstig blijkt te werken op de evolutie van resistente onkruidsoorten; overwegende dat agro-biotechbedrijven in reactie hierop nog meer herbicide-verdragende eigenschappen aan gewassen toevoegen, zoals gebleken is bij drie van de vier genetisch gemodificeerde gewassen waartegen het Parlement zich heeft verzet, een vicieuze cirkel die de meervoudige resistentie van onkruid nog kan doen toenemen(15); overwegende dat een dergelijke toxische spiraal niet duurzaam is;

AF.  overwegende dat met studies is aangetoond dat met geïntegreerde beheersing van schadelijke organismen op basis van gewassendiversificatie, omploegregimes, inzaaitijden en mechanisch wieden het gebruik van herbicide kan worden teruggedrongen met behoud van dezelfde oogstopbrengst, alles op duurzamer en milieuvriendelijker manier, met de voordelen van dien voor de biodiversiteit(16);

AG.  overwegende dat de EFSA in 2015 heeft geconstateerd dat voor bepaalde bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, het aantal gerapporteerde bepalingen van maximumresidugehalten (MRL's) ver beneden het aantal lag dat nodig is om statistisch betrouwbare conclusies te kunnen trekken; overwegende dat, volgens de EFSA, de verslagleggende landen derhalve de reikwijdte van de analytische methoden die worden gebruikt met het oog op de naleving van de MRL's moeten verruimen om ervoor te zorgen dat het opsporingspercentage en het overschrijdingspercentage van de MRL's niet worden vertekend door het lage aantal analyses of het gebrek aan gegevens uit bepaalde landen(17);

AH.  overwegende dat de stemming in de vaste commissie fytofarmaceutica over de ontwerpuitvoeringsverordening tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat in maart 2016 werd uitgesteld;

AI.  overwegende dat het US Government Accountability Office (GAO) onlangs een aanbeveling heeft uitgebracht aan de United States Food and Drug Administration om het risico te beoordelen en informatie bekend te maken inzake glyfosaat-residuen met het oog op de volksgezondheid;

1.  is van mening dat het uitvoeringsbesluit van de Commissie geen waarborg biedt voor een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu, het voorzorgsbeginsel niet hanteert, en de uitvoeringsbevoegdheden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 te buiten gaat;

2.  verzoekt de Commissie een nieuw ontwerp van uitvoeringsverordening voor te leggen en daarin gedetailleerder aandacht te besteden aan het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat; vraagt de Commissie de lidstaten aan te bevelen met name de verkoop van glyfosaat aan niet-professionele gebruikers te beperken of te verbieden, en dringt erop aan dat de Commissie samen met deskundigen uit de lidstaten het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door niet-professionele gebruikers aan een beoordeling onderwerpt en voorstellen doet voor opleidingen en gebruiksvergunningen voor professionele gebruikers, voor een betere informatieverstrekking over het gebruik van glyfosaat zorgt en het gebruik van producten met de actieve stof glysofaat voorafgaand aan de oogst aan strenge beperkingen onderwerpt;

3.  dringt er bij de Commissie op aan de goedkeuring van glyfosaat met 7 jaar te vernieuwen; herinnert eraan dat de Commissie krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 de goedkeuring van een werkzame stof gedurende de geldigheidsduur van de vergunning kan intrekken op basis van nieuw wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de stof niet langer aan de voorwaarden voor de goedkeuring voldoet; vraagt de Commissie en de lidstaten hun werkzaamheden voor de opstelling van een lijst van co-formulanten die niet in gewasbeschermingsmiddelen worden toegelaten, te versnellen; is er verheugd over dat POE-tallowamine niet langer in gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat mag worden gebruikt;

4.  verzoekt de Commissie met name het niet-professioneel gebruik van glyfosaat niet goed te keuren;

5.  verzoekt de Commissie met name het gebruik van glyfosaat in of in de buurt van openbare parken, openbare speeltuinen of openbare tuinen, niet goed te keuren;

6.  verzoekt de Commissie met name het gebruik van glyfosaat in de landbouw niet goed te keuren wanneer systemen voor geïntegreerde plaagbestrijding volstaan voor de noodzakelijke bestrijding van onkruid;

7.  vraagt de Commissie haar goedkeuring in het licht van de aangekondigde indiening bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) van een dossier met betrekking tot een geharmoniseerde indeling van glyfosaat uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1272/2008 opnieuw te beoordelen;

8.  dringt er bij de Commissie op aan om snel te zorgen voor een onafhankelijke herziening van de totale toxiciteit en de indeling van glyfosaat aan de hand van alle beschikbare wetenschappelijke materiaal, met inbegrip van materiaal omtrent de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat, alsmede mogelijke hormoonontregelende eigenschappen volgens de af te wachten wetenschappelijke horizontale criteria voor hormoonontregelaars;

9.  dringt er bij de Commissie en EFSA op aan onverwijld alle wetenschappelijke materiaal openbaar te maken waarop de positieve indeling van glyfosaat en de voorgestelde verlenging van de goedkeuring waren gebaseerd, gezien het hoger openbaar belang dat hiermee is gemoeid; dringt er voorts bij de Commissie op aan alle noodzakelijke maatregelen te nemen om volledige openbaarmaking van het in de context van het EU-beoordelingsproces gebruikte bewijs te faciliteren;

10.  dringt er bij de Commissie op aan om in de Unie geproduceerde en van elders ingevoerde voedingswaren en dranken door het voedsel- en veterinair bureau te laten testen en controleren op glyfosaat-residuen;

11.  vraagt de Commissie en de lidstaten financiering ter beschikking te stellen voor onderzoek en innovatie op het gebied van alternatieve duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor gewasbestrijdingsproducten, teneinde een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen;

12.  is van mening dat een passend gevolg aan deze resolutie door de Commissie belangrijk is voor het vertrouwen in en tussen de instellingen van de Europese Unie;

13.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
(2) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
(3) PB L 031 van 1.2.2002, blz. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2015 over Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (aangenomen teksten, P8_TA(2015)0456).
(12) Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (aangenomen teksten, P8_TA(2016)0040).
(13) Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (aangenomen teksten, P8_TA(2016)0038).
(14) Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (aangenomen teksten, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Juridische mededeling - Privacybeleid