Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/3031(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0461/2016

Esitatud tekstid :

B8-0461/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0123

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 67k
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - Strasbourg
Olukord Poolas
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Euroopa Parlamendi 13. aprilli 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu aluslepinguid, eriti Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikleid 2, 3, 4 ja 6,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist ELi uue õigusriigi tugevdamise raamistiku kohta (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2016. aasta arutelu olukorra kohta Poolas,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 12. märtsi 2016. aasta arvamust, mis käsitleb 22. detsembri 2015. aasta muudatusi Poola põhiseaduskohut käsitleva 25. juuni 2015. aasta akti kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et õigusriik, demokraatia, inimõigused, põhivabadused ning ELi aluslepingutes ja rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates aktides sätestatud väärtused ja põhimõtted on liidu ja liikmesriikide jaoks kohustused, mida tuleb täita;

B.  arvestades, et ELi lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine – need on kõikide liikmesriikide ühised väärtused, mida peab järgima nii EL kui ka iga liikmesriik kõigis poliitikavaldkondades;

C.  arvestades, et ELi lepingu artikli 4 lõike 2 kohaselt peab EL austama liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees ning nende rahvuslikku identiteeti;

D.  arvestades, et ELi lepingu artikli 4 lõike 3 kohaselt peavad liit ja liikmesriigid kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega ja täielikus vastastikuses austuses aitama üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel;

E.  arvestades, et ELi lepingu artikli 17 kohaselt peab komisjon tagama aluslepingute kohaldamise;

F.  arvestades, et õigusriigi põhimõte on demokraatia selgroog ja üks ELi aluspõhimõtteid ning et liit toimib vastastikusel usaldusel, et liikmesriigid järgivad demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiõigusi, mis on sätestatud põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis;

G.  arvestades, et tõhus, sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteem on õigusriigi toimimiseks ning kodanike põhiõiguste ja kodanikuvabaduste kaitsmiseks Euroopas väga tähtis;

H.  arvestades, et põhiseaduskohus loodi ühe keskse elemendina, mis tagab Poolas põhiseadusliku demokraatia kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi ning õigusriigi;

I.  arvestades, et hiljutised sündmused Poolas ja eelkõige poliitiline ja õiguslik vaidlus põhiseaduskohtu koosseisu ja selle toimimise uute eeskirjade üle (mis puudutavad muu hulgas juhtumite uurimist ja selle korda, kvoorumi suurendamist ja kohtu otsuste tegemiseks vajalikke enamusi) on tekitanud kahtlusi, kas põhiseaduskohus suudab tagada põhiseaduse järgimise ja õigusriigi põhimõtte austamise;

J.  arvestades, et Veneetsia komisjon märkis selgelt, et põhiseaduskohus ei suuda täita oma rolli Poola põhiseaduse ülimuslikkuse tagajana, kuna kohtu 9. märtsi 2016. aasta otsus on avaldamata ega saa seetõttu jõustuda, ning et see kahjustab õigusriigi põhimõtet; arvestades, et Veneetsia komisjon hoiatas, et kohtu töö halvamine õõnestab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet;

K.  arvestades, et Poola valitsuse ja Poola Vabariigi presidendi poolt seoses põhiseaduskohtuga võetud meetmed kujutavad endast ohtu põhiseaduslikule demokraatiale;

L.  arvestades, et pärast 13. jaanuari 2016. aasta poliitilist mõttevahetust otsustas komisjon käivitada õigusriigi põhimõtet käsitleva raamistiku alusel struktureeritud dialoogi, saates Poola valitsusele kirja, et selgitada olukorda Poolas;

M.  arvestades, et komisjon aluslepingute kaitsjana kogub nüüd kokku asjassepuutuva teabe ja uurib seda, et hinnata, kas on selgeid märke süsteemsest ohust õigusriigile;

N.  arvestades, et õigusriigi põhimõtet käsitleva raamistiku eesmärk on käsitleda süsteemset laadi ohte õigusriigile, eelkõige olukordades, mida ei saa tulemuslikult lahendada rikkumismenetluse abil ja kui riigi tasandil kehtivad õigusriigi tagatised ei näi suutvat neid ohte enam tulemuslikult käsitleda;

O.  arvestades, et Poola kehtivas põhiseaduses, mis võeti vastu 1997. aastal, on tagatud võimude lahusus, poliitiline pluralism, ajakirjandus- ja sõnavabadus ning õigus teabele;

P.  arvestades, et lisaks põhiseaduskriisile on teisigi probleeme, mis Euroopa Parlamendile tõsist muret valmistavad, sest need võivad kujutada endast Euroopa õiguse ja põhiõiguste, sh naiste õiguste rikkumist; arvestades, et Euroopa institutsioonid peavad Poola valitsuse selliseid käike teraselt jälgima;

1.  peab hädavajalikuks tagada, et ELi lepingu artiklis 2 loetletud ühiseid Euroopa väärtusi täielikult järgitaks;

2.  on veendunud, et kõik liikmesriigid peavad oma õigus- ja halduspraktikas täielikult järgima ELi õigust ning et kõik õigusaktid, sh kõikide liikmesriikide ja kandidaatriikide esmased õigusaktid, peavad peegeldama ja järgima peamisi Euroopa väärtusi, nimelt demokraatlikke põhimõtteid, õigusriigi põhimõtet ja põhiõiguste austamist;

3.  tunneb tõsist muret, et Poola põhiseaduskohtu töö sisuline halvamine kujutab endast ohtu demokraatiale, inimõigustele ja õigusriigile;

4.  nõuab, et Poola valitsus austaks, avaldaks ja rakendaks täielikult ning viivitamata põhiseaduskohtu 9. märtsi 2016. aasta otsust ning rakendaks 3. ja 9. detsembri 2015. aasta otsuseid;

5.  palub Poola valitsusel täielikult rakendada Veneetsia komisjoni soovitusi; jagab Veneetsia komisjoni arvamust, et Poola põhiseadus ning Euroopa ja rahvusvahelised normid nõuavad, et põhiseaduskohtu otsuseid austataks;

6.  väljendab heameelt komisjoni asepresidendi Timmermansi hiljutise külaskäigu üle Poola ja tema avalduse üle komisjoni 6. aprilli 2016. aasta koosolekul dialoogi algatamise kohta olukorrast väljapääsu leidmiseks, lähtudes põhiseadusliku raamistiku täielikust austamisest, mis tähendab põhiseaduskohtu otsuste avaldamist ja rakendamist; jagab asepresident Timmermansi muret kahe paralleelse õigussüsteemi võimalikkuse pärast, mis tooks kaasa õiguskindlusetuse;

7.  toetab komisjoni otsust käivitada õigusriigi põhimõtet käsitleva raamistiku alusel struktureeritud dialoog, mis peaks selgitama, kas Poolas esineb süsteemne oht demokraatlikele väärtustele ja õigusriigi põhimõttele; väljendab heameelt komisjoni kinnituse üle, et dialoog Poola ametiasutustega toimub erapooletul ning tõenditel ja koostööl põhineval viisil, ning palub komisjonil juhul, kui Poola valitsus ei peaks struktureeritud dialoogi käigus järgima Veneetsia komisjoni soovitusi, käivitada õigusriigi põhimõtte tugevdamist käsitleva menetluse teise etapi, väljastades õigusriigi põhimõtet käsitleva soovituse, ning pakkuda Poolale toetust õigusriigi põhimõtte tugevdamiseks lahenduste leidmiseks;

8.  rõhutab siiski, et kõik need sammud peavad austama ELi ja liikmesriikide pädevusi, nagu on sätestatud aluslepingutes ja subsidiaarsuse põhimõttes;

9.  palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti korrapäraselt ja põhjalikult oma hinnangutest, tehtud edusammudest ja võetud meetmetest;

10.  avaldab lootust, et struktureeritud dialoog Poola valitsuse ja komisjoni vahel toob kaasa selle, et läbi vaadatakse ka Poola valitsuse muud otsused, mis on tekitanud kahtlusi nende seaduslikkuse ja põhiõigustele avalduva võimaliku mõju suhtes;

11.  ootab, et komisjon teostaks kõigi liikmesriikide üle samal viisil järelevalvet seoses demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste austamisega, vältides nii topeltstandardeid, ning annaks Euroopa Parlamendile aru;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Poola Vabariigi presidendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika