Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3031(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0461/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0461/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0123

Hyväksytyt tekstit
PDF 158kWORD 67k
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Puolan tilanne
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. huhtikuuta 2016 Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perussopimukset, erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4 ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon uudesta EU:n toimintakehyksestä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon parlamentin täysistunnossa 19. tammikuuta 2016 käydyn keskustelun Puolan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2016 annetun Venetsian komission lausunnon Puolan perustuslakituomioistuimesta 25. kesäkuuta 2015 annettuun säädökseen 22. joulukuuta 2015 tehdyistä muutoksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, demokratia, ihmisoikeudet, perusvapaudet ja EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita, joita on noudatettava;

B.  toteaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja, joita unionin samoin kuin jokaisen yksittäisen jäsenvaltion on kunnioitettava kaikissa toimissaan;

C.  toteaa, että SEU-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia sovellettaessa sekä niiden kansallista identiteettiä;

D.  toteaa, että SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätään, että vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään;

E.  toteaa, että SEU-sopimuksen 17 artiklan nojalla komission on varmistettava perussopimusten soveltaminen;

F.  katsoo, että oikeusvaltio on demokratian selkäranka ja yksi unionin perusperiaatteista ja että unioni toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot noudattavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa;

G.  katsoo, että tehokas, riippumaton ja puolueeton oikeusjärjestelmä on oikeusvaltion keskeinen edellytys ja sen avulla varmistetaan kansalaisten perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien suojaaminen Euroopassa;

H.  toteaa, että perustuslakituomioistuin perustettiin yhdeksi keskeisistä tekijöistä, joilla varmistetaan keskinäinen valvontajärjestelmä perustuslaillisessa demokratiassa ja oikeusvaltio Puolassa;

I.  toteaa, että viimeaikaiset tapahtumat Puolassa ja erityisesti poliittinen ja oikeudellinen kiista perustuslakituomioistuimen kokoonpanosta ja sen toimintaa koskevista uusista säännöistä (jotka koskevat muun muassa tapausten tutkintaa ja niiden käsittelyjärjestystä, tuomioistuimen päätösten tekoon tarvittavien läsnä olevien jäsenten määrän lisäämistä ja päätösvaltaisuuden edellyttämää enemmistöä) ovat herättäneet huolta sen suhteen, pystyykö perustuslakituomioistuin noudattamaan perustuslakia ja takaamaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen;

J.  panee merkille, että Venetsian komissio totesi selvästi, että perustuslakituomioistuin ei voi täyttää tehtäväänsä Puolan perustuslain ensisijaisuuden takaajana, mikä johtuu siitä, että tuomioistuimen 9. maaliskuuta 2016 antamaa päätöstä ei ole julkaistu eikä se voi sen vuoksi tulla voimaan, ja että tämä heikentää oikeusvaltioperiaatetta; toteaa, että Venetsian komissio varoitti, että tuomioistuimen toimintakyvyttömäksi tekeminen heikentäisi demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;

K.  katsoo, että perustuslakituomioistuimeen kohdistuneet Puolan hallituksen ja Puolan tasavallan presidentin toimet vaarantavat perustuslaillisen demokratian;

L.  toteaa, että 13. tammikuuta 2016 käydyn periaatekeskustelun jälkeen komissio päätti aloittaa jäsennellyn vuoropuhelun oikeusvaltioperiaatetta koskevan toimintakehyksen mukaisesti lähettämällä Puolan hallitukselle kirjeen Puolan tilanteen selventämiseksi;

M.  panee merkille, että komissio kerää ja analysoi perussopimusten valvojana nyt kaikki merkittävät tiedot ja arvioi, onko olemassa selviä merkkejä systeemisestä uhasta oikeusvaltiolle;

N.  katsoo, että oikeusvaltioperiaatetta koskevan toimintakehyksen tavoitteena on puuttua oikeusvaltioon kohdistuviin, luonteeltaan systeemisiin uhkiin erityisesti tilanteissa, joita ei voida ratkaista tehokkaasti rikkomusmenettelyjä noudattaen ja joissa kansallisella tasolla olemassa olevilla oikeusvaltion takeilla ei enää voida puuttua tehokkaasti näihin uhkiin;

O.  ottaa huomioon, että nykyinen Puolan perustuslaki, joka hyväksyttiin vuonna 1997, takaa vallanjaon, poliittisen moniarvoisuuden, lehdistön- ja ilmaisunvapauden sekä oikeuden saada tietoja;

P.  katsoo, että perustuslaillisen kriisin ohella on myös muita seikkoja, jotka ovat vakava huolenaihe Euroopan parlamentille, koska ne voivat olla unionin lainsäädännön ja perusoikeuksien, myös naisten oikeuksien, vastaisia; katsoo, että unionin toimielinten on seurattava tiiviisti tällaisia Puolan hallituksen toimia;

1.  katsoo, että on olennaisen tärkeää taata, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa lueteltuja yhteisiä eurooppalaisia arvoja noudatetaan täysimääräisesti;

2.  katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden on lainsäädäntö- ja hallintokäytännöissään noudatettava täysin unionin lainsäädäntöä ja että kaiken lainsäädännön, kaikkien unionin jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden primaarioikeus mukaan lukien, on heijastettava eurooppalaisia perusarvoja, joita ovat demokratian periaatteet, oikeusvaltio ja perusoikeuksien kunnioittaminen, ja oltava niiden mukaista;

3.  on vakavasti huolissaan siitä, että Puolan perustuslakituomioistuimen tosiasiallinen halvaantuminen vaarantaa demokratian, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen;

4.  kehottaa Puolan hallitusta kunnioittamaan perustuslakituomioistuimen 9. maaliskuuta 2016 antamaa päätöstä, julkaisemaan sen ja panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön viipymättä sekä panemaan täytäntöön 3. ja 9. joulukuuta 2015 annetut päätökset;

5.  kehottaa Puolan hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön Venetsian komission suositukset; yhtyy Venetsian komission näkemykseen, jonka mukaan Puolan perustuslaki ja eurooppalaiset ja kansainväliset normit edellyttävät, että perustuslakituomioistuimen päätöksiä noudatetaan;

6.  panee tyytyväisenä merkille komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin äskettäisen vierailun Puolaan ja komission kokouksessa 6. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon vuoropuhelun aloittamisesta, jotta nykyiseen tilanteeseen voidaan löytää ratkaisu, joka perustuu perustuslaillisen kehyksen täysimääräiseen kunnioittamiseen, mikä tarkoittaa perustuslakituomioistuimen päätösten julkaisemista ja täytäntöönpanoa; yhtyy hänen huoleensa siitä, että on mahdollista luoda kaksi rinnakkaista oikeusjärjestelmää, mikä johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen;

7.  kannattaa komission päätöstä aloittaa jäsennelty vuoropuhelu oikeusvaltioperiaatetta koskevan toimintakehyksen mukaisesti sen selvittämiseksi, onko kyseessä demokraattisiin arvoihin ja oikeusvaltioon Puolassa kohdistuva systeeminen uhka; pitää myönteisenä komission vakuutusta siitä, että vuoropuhelua Puolan viranomaisten kanssa käydään puolueettomasti, näytön perusteella ja yhteistyössä, ja kehottaa komissiota, mikäli Puolan hallitus ei noudata Venetsian komission suosituksia jäsennellyn vuoropuhelun kuluessa, aloittamaan oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan menettelyn toisen vaiheen antamalla oikeusvaltioperiaatetta koskevan suosituksen ja tarjoamaan tukeaan Puolalle oikeusvaltioperiaatetta vahvistavien ratkaisujen kehittämiseksi;

8.  korostaa kuitenkin, että kaikissa vaiheissa on otettava huomioon perussopimuksissa vahvistettu ja toissijaisuusperiaatteen mukainen unionin ja sen jäsenvaltioiden toimivalta;

9.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille säännöllisesti ja tiiviisti tietoa arvioinneistaan, saavutetusta edistyksestä ja toteutetuista toimista;

10.  toivoo, että Puolan hallituksen ja komission välinen jäsennelty vuoropuhelu johtaa myös siihen, että tarkistetaan Puolan hallituksen muita päätöksiä, joiden laillisuus ja perusoikeuksiin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset ovat herättäneet huolta;

11.  odottaa, että komissio seuraa kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla, kun on kyse demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisesta, ja välttää näin kahdenlaisten normien soveltamisen ja raportoi asiasta parlamentille;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Puolan tasavallan presidentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö