Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/3031(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0461/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0461/2016

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0123

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 75k
2016. április 13., Szerda - Strasbourg
A lengyelországi helyzet
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Az Európai Parlament 2016. április 13-i állásfoglalása a lengyelországi helyzetről (2015/3031(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az európai uniós szerződésekre, különösen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 4. és 6. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” című, 2014. március 11-i közleményére (COM(2014)0158),

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

–  tekintettel a Parlament lengyelországi helyzettel kapcsolatos, 2016. január 19-i vitájára,

–  tekintettel a Velencei Bizottságnak a Lengyel Alkotmánybíróságról szóló, 2015. június 25-i törvény 2015. december 22-i módosításairól szóló, 2016. március 12-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok, az alapvető szabadságok, valamint az uniós szerződésekben és a nemzetközi emberi jogi eszközökben rögzített értékek és elvek tiszteletben tartása az Unió és a tagállamok kötelessége, amelynek eleget kell tenni;

B.  mivel az EUSZ 2. cikke értelmében az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – köztük a kisebbségekhez tartozók jogai – tiszteletben tartásának értékein alapul, és ezek az értékek közösek a tagállamokban, és azokat mind az Uniónak, mind pedig az egyes tagállamoknak valamennyi fellépésük során tiszteletben kell tartaniuk;

C.  mivel az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását;

D.  mivel az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése értelmében az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában;

E.  mivel az EUSZ 17. cikke értelmében a Bizottságnak biztosítania kell a Szerződések alkalmazását;

F.  mivel a jogállamiság a demokrácia gerincét alkotja, és egyben az egyik alapelve az Uniónak, amely az azzal kapcsolatos vélelem és kölcsönös bizalom alapján működik, hogy a tagállamok az Alapjogi Chartában és az EJEE-ben rögzítetteknek megfelelően tiszteletben tartják a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat;

G.  mivel a hatékony, független és pártatlan igazságszolgáltatási rendszer elengedhetetlen a jogállamiság szempontjából, valamint az európai polgárok alapvető jogai és polgári szabadságjogai védelmének biztosításához;

H.  mivel a Lengyel Alkotmánybíróságot a lengyel alkotmányos demokrácia és jogállamiság fékjeinek és ellensúlyainak biztosítására szolgáló egyik központi elemként állították fel;

I.  mivel Lengyelország közelmúltbeli eseményei, nevezetesen az Alkotmánybíróság összetételével és új működési szabályaival kapcsolatos politikai és jogi vita (többek között az ügyek vizsgálata és azok sorrendje, a határozatképességhez szükséges létszám növelése, valamint az Alkotmánybíróság határozatainak elfogadásához szükséges többség tekintetében) aggodalmakra adnak okot azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság képes-e fenntartani az alkotmányt és garantálni a jogállamiság tiszteletben tartását;

J.  mivel a Velencei Bizottság határozottan kijelentette, hogy az Alkotmánybíróság nem képes ellátni azon feladatát, hogy garantálja Lengyelország alkotmányának elsődlegességét, mivel 2016. március 9-i határozatát nem tették közzé, így az nem léphet hatályba, ami veszélyezteti a jogállamiságot; mivel a Velencei Bizottság arra figyelmeztetett, hogy az Alkotmánybíróság megbénítása veszélyeztetné a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot;

K.  mivel a lengyel kormány és a lengyel köztársasági elnök Alkotmánybírósággal szembeni fellépései veszélyeztetik az alkotmányos demokráciát;

L.  mivel a 2016. január 13-i irányadó vitán a Bizottság úgy határozott, hogy a lengyel kormánynak küldött levéllel a jogállamisági keret értelmében strukturált párbeszédet kezdeményez a lengyelországi helyzet tisztázása céljából;

M.  mivel a Bizottság a Szerződések őreként össze fogja gyűjteni és meg fogja vizsgálni az összes releváns információt, és felméri, hogy jelzi-e bármi egyértelműen a jogállamiság rendszerszintű fenyegetését;

N.  mivel a jogállamisági keret célja a jogállamisággal szembeni rendszerszintű fenyegetések kiküszöbölése, különösen olyan helyzetekben, amelyek nem kezelhetők hatékonyan a kötelezettségszegési eljárások keretében, valamint abban az esetben, ha a nemzeti szintű „jogállami biztosítékok” már nem tűnnek képesnek e fenyegetések hatékony kezelésére;

O.  mivel az 1997-ben elfogadott jelenlegi lengyel alkotmány garantálja a hatalmi ágak szétválasztását, a politikai pluralizmust, a sajtószabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát és a tájékoztatáshoz való jogot;

P.  mivel az alkotmányos válság mellett léteznek egyéb olyan kérdések, amelyek komoly aggodalmat jelentenek az Európai Parlament számára, ugyanis sérthetik az európai jogot és az alapvető jogokat, köztük a nők jogait is; mivel a lengyel kormány ilyen jellegű lépéseit az európai intézményeknek szoros figyelemmel kell kísérniük;

1.  alapvető fontosságúnak tartja az EUSZ 2. cikkében meghatározott közös európai értékek maradéktalan tiszteletben tartásának biztosítását;

2.  úgy véli, hogy jogalkotási és igazgatási gyakorlatában valamennyi tagállamnak maradéktalanul be kell tartania az uniós jogot, valamint hogy valamennyi jogszabálynak, köztük bármely tagállam vagy tagjelölt ország elsődleges jogának, tükröznie kell és tiszteletben kell tartania az alapvető európai értékeket, nevezetesen a demokratikus elveket, a jogállamiságot és az alapvető jogokat;

3.  komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Lengyelországban az Alkotmánybíróság tényleges megbénítása veszélyezteti a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot;

4.  sürgeti a lengyel kormányt, hogy tartsa tiszteletben, tegye közzé és további késedelem nélkül hajtsa maradéktalanul végre az Alkotmánybíróság 2016. március 9-i határozatát, valamint hajtsa végre a 2015. december 3-i és 9-i határozatokat is;

5.  felszólítja a lengyel kormányt, hogy maradéktalanul tegyen eleget a Velencei Bizottság ajánlásainak; egyetért a Velencei Bizottság véleményével, mely szerint a lengyel alkotmány és az európai és nemzetközi normák megkövetelik az Alkotmánybíróság határozatainak tiszteletben tartását;

6.  üdvözli a Bizottság alelnöke, Frans Timmermans közelmúltbeli lengyelországi látogatását, valamint a Bizottság 2016. április 6-i ülésén tett nyilatkozatát arról, hogy párbeszéd indul a jelenlegi helyzetből való, az alkotmányos keret maradéktalan tiszteletben tartásán alapuló, vagyis az Alkotmánybíróság határozatainak közzétételével és végrehajtásával járó kiút megtalálására; egyetért Timmermans alelnök aggályaival, mely szerint két párhuzamos jogrendszer alakulhat ki, ami jogbizonytalansághoz vezetne;

7.  támogatja a Bizottság arra irányuló határozatát, hogy a jogállamisági keret értelmében strukturált párbeszédet indít annak tisztázására, hogy Lengyelországban fennáll-e a demokratikus értékek és a jogállamiság rendszerszintű veszélyeztetése; üdvözli a Bizottság megnyugtató szavait, melyek szerint a lengyel hatóságokkal pártatlan, tényeken alapuló és kooperatív szellemben folyik majd le a párbeszéd, és felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben a lengyel kormány a strukturált párbeszéd során nem tartja be a Velencei Bizottság ajánlásait, „jogállamisági ajánlás” előterjesztése révén indítsa el a jogállamisági eljárás második szakaszát, és ajánlja fel Lengyelországnak, hogy segít megoldásokat kidolgozni a jogállamiság megerősítésére;

8.  hangsúlyozza ugyanakkor, hogy valamennyi fellépésnek tiszteletben kell tartania az Unió és tagállamainak a Szerződésekben rögzített hatáskörét, valamint a szubszidiaritás elvét;

9.  felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen és alaposan tájékoztassa a Parlamentet értékeléseiről, az előrehaladásáról és fellépéseiről;

10.  annak a reményének ad hangot, hogy a lengyel kormány és a Bizottság közötti strukturált párbeszéd eredményeképpen felül fogják vizsgálni a lengyel kormány egyéb, törvényességük és az alapvető jogokra gyakorolt lehetséges hatásuk tekintetében aggodalmakra okot adó határozatait is;

11.  elvárja, hogy a Bizottság a kettős mérce elkerülése érdekében valamennyi tagállamban ugyanígy kövesse nyomon a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartását, és arról számoljon be a Parlamentnek;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és a Lengyel Köztársaság elnökének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat