Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3031(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0461/2016

Pateikti tekstai :

B8-0461/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0123

Priimti tekstai
PDF 251kWORD 75k
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras
Padėtis Lenkijoje
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Lenkijoje (2015/3031(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartis, ypač į Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 2, 3, 4 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014)0158),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

–  atsižvelgdamas į Parlamento 2016 m. sausio 19 d. diskusiją dėl padėties Lenkijoje,

–  atsižvelgdamas į Venecijos komisijos 2016 m. kovo 12 d. nuomonę dėl 2015 m. birželio 25 d. akto dėl Lenkijos Konstitucinio Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagarba teisinės valstybės principui, demokratijai, žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir vertybėms bei principams, įtvirtintiems ES sutartyse ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, yra įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė Sąjunga ir jos valstybės narės, ir jų turi būti laikomasi;

B.  kadangi, remiantis ES sutarties 2 straipsniu, ES grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, – valstybėms narėms bendromis vertybėmis, kurių turi laikytis ES ir kiekviena valstybė narė atskirai visoje savo veikloje;

C.  kadangi, remiantis ES sutarties 4 straipsnio 2 dalimi, ES turi paisyti valstybių narių lygybės prieš Sutartis bei jų nacionalinės tapatybės;

D.  kadangi, atsižvelgiant į ES sutarties 4 straipsnio 3 dalį, vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, Sąjunga ir valstybės narės turi gerbti viena kitą ir viena kitai padėti vykdant iš Sutarčių kylančias užduotis;

E.  kadangi, remiantis ES sutarties 17 straipsniu, Komisija turi užtikrinti Sutarčių taikymą;

F.  kadangi teisinės valstybės principas yra demokratijos ramstis ir vienas iš pagrindinių ES principų, veikiantis remiantis tarpusavio pasitikėjimo prielaida, kad valstybės narės laikosi demokratijos, teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių, įtvirtintų Pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje;

G.  kadangi veiksminga, nepriklausoma ir nešališka teismų sistema yra būtina teisinės valstybės sąlyga ir ja užtikrinama ES piliečių pagrindinių teisių ir pilietinių laisvių apsauga;

H.  kadangi Konstitucinis Teismas įsteigtas kaip vienas pagrindinių elementų, užtikrinančių stabdžių ir atsvarų sistemą konstitucinėje demokratijoje ir teisinės valstybės principą;

I.  kadangi pastarojo meto įvykiai Lenkijoje, visų pirma politiniai ir teisiniai ginčai dėl Konstitucinio Teismo sudėties ir naujų jo veiklos taisyklių (susijusių, be kita ko, su bylų nagrinėjimu ir tvarka, dalyvių kvorumo ir daugumos, kurios reikia Teismo sprendimams priimti, didinimu), sukėlė susirūpinimą dėl Konstitucinio Teismo gebėjimo laikytis Konstitucijos ir užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principui;

J.  kadangi Venecijos komisija aiškiai nurodė, kad Konstitucinis Teismas negali atlikti savo vaidmens – užtikrinti Lenkijos Konstitucijos viršenybės, nes 2016 m. kovo 9 d. Teismo sprendimas nėra paskelbtas ir todėl negali įsigalioti, o tai silpnina teisinę valstybę; kadangi Venecijos komisija įspėjo, kad užkertant kelią Teismui vykdyti savo veiklą būtų pažeisti demokratijos, teisinės valstybės principai ir žmogaus teisės;

K.  kadangi veiksmai, kurių ėmėsi Lenkijos vyriausybė ir Lenkijos Respublikos Prezidentas Konstitucinio Teismo atžvilgiu kelia riziką konstitucinei demokratijai;

L.  kadangi po 2016 m. sausio 13 d. politinių debatų Komisija nusprendė pradėti struktūrinį dialogą pagal teisinės valstybės sistemą nusiųsdama raštą Lenkijos vyriausybei, kad išsiaiškintų padėtį Lenkijoje;

M.  kadangi Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, dabar pradės rinkti ir nagrinėti visą susijusią informaciją ir įvertins, ar yra aiškių požymių, kad teisinei valstybei gresia sisteminė grėsmė;

N.  kadangi teisinės valstybės sistemos tikslas – šalinti teisinės valstybės principams kylančias grėsmes, kurios yra sisteminio pobūdžio, ypač tais atvejais, kai jų negalima veiksmingai pašalinti taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir kai nebeatrodo, kad „teisinės valstybės apsaugos priemonės“, kurių esama nacionaliniu lygiu, yra pajėgios veiksmingai pašalinti šias grėsmes;

O.  kadangi dabartinė Lenkijos konstitucija, priimta 1997 m., garantuoja valdžių padalijimą, politinį pliuralizmą, spaudos ir žodžio laisvę bei teisę gauti informaciją;

P.  kadangi, be konstitucinės krizės, yra ir kitų problemų, kurios kelia didelį susirūpinimą Europos Parlamentui, nes jos gali pažeisti ES teisę ir pagrindines teises, įskaitant moterų teises; kadangi tokie Lenkijos vyriausybės veiksmai turi būti atidžiai stebimi Europos Sąjungos institucijų;

1.  mano, kad itin svarbu užtikrinti, jog būtų visapusiškai laikomasi bendrų Europos vertybių, įtvirtintų ES sutarties 2 straipsnyje;

2.  mano, kad visos valstybės narės savo įstatymų leidimo ir administracinėje praktikoje turi visapusiškai laikytis ES teisės ir kad visi teisės aktai, įskaitant visų valstybių narių ir šalių kandidačių pirminę teisę, turi būti grindžiami pagrindinėmis Europos vertybėmis, būtent demokratijos principais, teisine valstybe ir pagarba pagrindinės teisėms, ir turi šioms vertybėms neprieštarauti;

3.  yra labai susirūpinęs, kad veiksmingas Lenkijos Konstitucinio Teismo veiklos suparalyžavimas kelia grėsmę demokratijai, žmogaus teisėms ir teisinei valstybei;

4.  primygtinai ragina Lenkijos vyriausybę gerbti, paskelbti ir nedelsiant visapusiškai įgyvendinti Konstitucinio Teismo 2016 m. kovo 9 d. sprendimą ir įgyvendinti 2015 m. gruodžio 3 d. ir 9 d. sprendimus;

5.  ragina Lenkijos vyriausybę visapusiškai įgyvendinti Venecijos komisijos rekomendacijas; pritaria Venecijos komisijos nuomonei, kad pagal Lenkijos Konstituciją ir Europos bei tarptautinius standartus reikalaujama paisyti Konstitucinio Teismo sprendimų;

6.  palankiai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso neseniai įvykusį vizitą į Lenkiją ir jo pareiškimą Komisijos 2016 m. balandžio 6 d. posėdyje dėl dialogo pradėjimo siekiant rasti išeitį iš dabartinės padėties, kuri būtų pagrįsta visiška pagarba konstitucinei sistemai, o tai reiškia, kad turi būti skelbiami ir įgyvendinami Konstitucinio Teismo sprendimai; pritaria susirūpinimui dėl galimybės taikyti dvi paralelines teisės sistemas, dėl kurių atsirastų teisinis netikrumas;

7.  pritaria Komisijos sprendimui pagal teisinės valstybės sistemą pradėti struktūrinį dialogą, kuriuo turėtų būti išsiaiškinta, ar esama sisteminės grėsmės demokratinėms vertybėms ir teisinės valstybės principui Lenkijoje; palankiai vertina Komisijos patikinimą, kad dialogas su Lenkijos valdžios institucijomis vyks nešališkai, laikantis įrodymais ir bendradarbiavimu pagrįsto požiūrio, ir ragina Komisiją, jei vykdant struktūrinį dialogą Lenkijos vyriausybė nesilaikys Venecijos komisijos rekomendacijų, pradėti antrąjį teisinės valstybės procedūros etapą, išleidžiant savo „rekomendaciją dėl teisinės valstybės“, ir pasiūlyti savo paramą Lenkijai ieškant teisinės valstybės stiprinimo sprendimų;

8.  vis dėlto pabrėžia, kad visi veiksmai, kurių reikia imtis, kaip nustatyta pagal Sutartis ir subsidiarumo principą, turi priklausyti ES ir jos valstybių narių kompetencijai;

9.  ragina Komisiją reguliariai ir išsamiai informuoti Parlamentą apie savo vertinimus, padarytą pažangą ir veiksmus, kurių imtasi;

10.  išreiškia viltį, kad struktūrinio Lenkijos vyriausybės ir Komisijos dialogo rezultatas bus ir kitų Lenkijos vyriausybės sprendimų, dėl kurių teisėtumo ir galimo poveikio pagrindinėms teisėms kilo susirūpinimas, peržiūra;

11.  tikisi, kad Komisija stebės visas valstybes nares vienodai, kiek tai susiję su pagarba demokratijai, teisinės valstybės principui ir pagrindinėms teisėms, kartu išvengiant dvigubų standartų, ir informuos apie tai Parlamentą;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Lenkijos Respublikos Prezidentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika