Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/3031(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0461/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0461/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0123

Pieņemtie teksti
PDF 320kWORD 74k
Trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis - Strasbūra
Stāvoklis Polijā
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. aprīļa rezolūcija par stāvokli Polijā (2015/3031(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Līgumus, īpaši Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 4. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 19. janvāra debates par stāvokli Polijā,

–  ņemot vērā Venēcijas komisijas 2016. gada 12. marta atzinumu par Polijas Konstitucionālās tiesas 2015. gada 25. jūnija akta 2015. gada 22. decembra grozījumiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību, pamattiesību un ES Līgumos un starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos iestrādāto vērtību un principu ievērošana ir Savienības un tās dalībvalstu pienākums, kas ir jāpilda;

B.  tā kā saskaņā ar LES 2. pantu ES ir dibināta, pamatojoties uz cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu pārstāvju tiesību, ievērošanu — tās ir visu dalībvalstu kopīgās vērtības, kas ir jāievēro, gan ES, gan katrai atsevišķai dalībvalstij visos politikas virzienos;

C.  tā kā saskaņā ar LES 4. panta 2. punktu ES ir jāievēro dalībvalstu vienlīdzība saistībā ar Līgumiem, kā arī to nacionālā identitāte;

D.  tā kā LES 4. panta 3. punktā ir teikts, ka saskaņā ar lojālas sadarbības principu Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpējo cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko nosaka Līgumos;

E.  tā kā saskaņā ar LES 17. pantu Komisijai ir jānodrošina Līgumu piemērošana;

F.  tā kā tiesiskums ir demokrātijas pamatbalsts un viens no ES dibināšanas principiem, kura pamatā ir pieņēmums par savstarpēju paļāvību, ka dalībvalstis ievēro demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, kuras noteiktas ECTK un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;

G.  tā kā efektīva, neatkarīga un objektīva tiesu sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu tiesiskumu un Eiropas iedzīvotāju pamattiesību un pilsonisko brīvību aizsardzību;

H.  tā kā Konstitucionālā tiesa tika izveidota kā viens no centrālajiem elementiem, lai nodrošinātu Polijas konstitucionālās demokrātijas tiesiskuma pārbaudes un līdzsvaru;

I.  tā kā nesenie notikumi Polijā, īpaši politiskās un juridiskās diskusijas par Konstitucionālās tiesas sastāvu un jaunajiem darbības noteikumiem (cita starpā saistībā ar lietu izskatīšanu un izskatīšanas secību, klātesamības kvoruma un vairākuma sasniegšanu, kas nepieciešams tiesas lēmumu pieņemšanai) ir radījuši bažas par Konstitucionālās tiesas spējām ievērot konstitūciju un garantēt tiesiskumu;

J.  tā kā Venēcijas komisija skaidri paziņoja, ka Konstitucionālā tiesa nevar īstenot savu Polijas Konstitūcijas pārākuma garantētājas lomu, ņemot vērā to, ka tiesas 2016. gada 9. marta spriedums nav publicēts un tādēļ nevar stāties spēkā, un tas apdraud tiesiskumu; tā kā Venēcijas komisija brīdināja, ka tiesas darbības kropļošana apdraudētu demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu;

K.  tā kā Polijas valdības un Polijas Republikas prezidenta rīcība attiecībā uz Konstitucionālo tiesu rada risku konstitucionālajai demokrātijai;

L.  tā kā pēc 2016. gada 13. janvāra politikas debatēm Komisija nolēma uzsākt strukturēto dialogu saskaņā ar tiesiskuma sistēmu, nosūtot vēstuli Polijas valdībai, lai precizētu stāvokli Polijā;

M.  tā kā Komisija kā Līgumu sargātāja apkopos un izskatīs visu būtisko informāciju un novērtēs, vai ir skaidras norādes par sistēmisku tiesiskuma apdraudējumu;

N.  tā kā tiesiskuma sistēma ir paredzēta, lai novērstu sistēmiska rakstura draudus tiesiskumam, īpaši gadījumos, kurus nevar efektīvi atrisināt ar pārkāpuma procedūrām un kuros valstu līmeņa „tiesiskuma aizsardzības mehānismi” vairs nespēj efektīvi novērst minētos draudus;

O.  tā kā pašreizējā Polijas Konstitūcija, kas pieņemta 1997. gadā, garantē pilnvaru nodalīšanu, politisko plurālismu, preses un vārda brīvību, kā arī tiesības uz informāciju;

P.  tā kā papildus konstitucionālajai krīzei pastāv arī citi jautājumi, kas Eiropas Parlamentam rada nopietnas bažas tiktāl, cik tie var būt Eiropas tiesību un pamattiesību, tostarp sieviešu tiesību, pārkāpumi; tā kā šādi Polijas valdības soļi ir cieši jāuzrauga Eiropas iestādēm,

1.  uzskata, ka ir būtiski nodrošināt LES 2. pantā uzskaitīto kopīgo Eiropas vērtību pilnīgu ievērošanu;

2.  uzskata, ka visām dalībvalstīm savā likumdošanas un administratīvajā praksē ir pilnībā jāievēro ES tiesību akti un ka visos tiesību aktos, tostarp jebkuras dalībvalsts vai kandidātvalsts primārajos tiesību aktos, ir jāatspoguļo un jāievēro Eiropas pamatvērtības, proti, demokrātijas principi, tiesiskums un pamattiesības;

3.  pauž nopietnas bažas, ka Polijas Konstitucionālās tiesas efektīva paralīze rada briesmas demokrātijai, cilvēktiesībām un tiesiskumam;

4.  mudina Polijas valdību nekavējoties ievērot, publicēt un pilnībā īstenot 2016. gada 9. marta Konstitucionālās tiesas spriedumu un īstenot 2015. gada 3. un 9. decembra spriedumus;

5.  aicina Polijas valdību pilnībā īstenot Venēcijas komisijas ieteikumus; piekrīt Venēcijas komisijas viedoklim, ka Polijas Konstitūcija un Eiropas un starptautiskie standarti pieprasa ievērot Konstitucionālās tiesas spriedumus;

6.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Frans Timmermans neseno Polijas apmeklējumu un viņa paziņojumu Komisijas 2016. gada 6. aprīļa sanāksmē par dialoga uzsākšanu, lai meklētu izeju no pašreizējās situācijas, pamatojoties uz pilnīgu konstitucionālās sistēmas ievērošanu, kas nozīmē Konstitucionālās tiesas nolēmumu publicēšanu un īstenošanu; pauž bažas par divu paralēlu juridisko sistēmu iespējamību, kas radītu juridisko nenoteiktību;

7.  atbalsta Komisijas lēmumu saskaņā ar tiesiskuma sistēmu uzsākt strukturētu dialogu, ar kura palīdzību vajadzētu noskaidrot, vai pastāv sistēmisks Polijas demokrātisko vērtību un tiesiskuma apdraudējums; atzinīgi vērtē Komisijas apstiprinājumu, ka dialogs ar Polijas iestādēm noritēs objektīvā un uz pierādījumiem balstītā un sadarbīgā veidā, un aicina Komisiju, ja Polijas valdība nespēs izpildīt Venēcijas komisijas ieteikumus strukturētā dialoga gaitā, aktivizēt otro tiesiskuma procedūras posmu, izdodot „tiesiskuma ieteikumu“, un piedāvāt savu atbalstu Polijai attiecībā uz tiesiskuma stiprināšanas risinājumiem;

8.  tomēr uzsver, ka visos plānotajos pasākumos jāņem vērā ES un tās dalībvalstu kompetences, kā tas noteikts Līgumos un subsidiaritātes principā;

9.  aicina Komisiju regulāri un rūpīgi informēt Parlamentu par saviem sasniegumiem, panāktajiem rezultātiem un veiktajiem pasākumiem;

10.  pauž cerības, ka Polijas valdības un Komisijas strukturētā dialoga rezultātā tiks pārskatīti arī citi Polijas valdības pieņemtie lēmumi, kuri ir radījuši bažas par to likumīgumu un iespējamo ietekmi uz pamattiesībām;

11.  sagaida, ka Komisija attiecībā uz demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu visas dalībvalstis uzraudzīs vienādi, tādējādi izvairoties no dubultstandartu piemērošanas, un sniegs ziņojumus Parlamentam;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Polijas Republikas prezidentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika