Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3031(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0461/2016

Ingivna texter :

B8-0461/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0123

Antagna texter
PDF 163kWORD 67k
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
Situationen i Polen
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Europaparlamentets resolution av den 13 april 2016 om situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördragen om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2, 3, 4 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 om en ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 19 januari 2016 om situationen i Polen,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 12 mars 2016 om ändringarna av den 22 december 2015 av lagen av den 25 juni 2015 om Polens författningsdomstol,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Respekt för rättsstaten, demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter samt de värderingar och principer som finns förankrade i EU:s fördrag och internationella instrument om mänskliga rättigheter är maktpåliggande skyldigheter för unionen och dess medlemsstater och måste iakttas.

B.  Enligt artikel 2 i EU-fördraget bygger EU på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter – värden som är gemensamma för medlemsstaterna och som såväl EU som varje enskild medlemsstat måste respektera i all sin politik.

C.  Enligt artikel 4.2 i EU-fördraget ska unionen respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identitet.

D.  Enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska unionen och medlemsstaterna, enligt principen om lojalt samarbete, respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

E.  Enligt artikel 17 i EU-fördraget ska kommissionen säkerställa tillämpningen av fördragen.

F.  Rättsstaten utgör demokratins stomme och är en av de grundläggande principerna för EU, som fungerar utgående från en förutsättning om ömsesidigt förtroende för att medlemsstaterna iakttar demokrati, rättsstat och grundläggande rättigheter, enligt vad som föreskrivs i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i Europakonventionen.

G.  Ett effektivt, oberoende och opartiskt rättsväsen är avgörande för rättsstaten och för att säkerställa att EU-medborgares grundläggande rättigheter och medborgerliga friheter skyddas.

H.  Författningsdomstolen inrättades som en av de centrala kontrollinstanserna i en konstitutionell demokrati och för att Polen ska bli en rättsstat.

I.  Händelseutvecklingen på senaste tiden i Polen har varit ägnad att inge farhågor om huruvida författningsdomstolen klarar av att upprätthålla statsförfattningen och garantera att rättsstaten respekteras. Det handlar då främst om den politiska och juridiska tvisten om författningsdomstolens sammansättning och om de nya föreskrifterna för hur den ska fungera (bland annat om behandlingen av fall och i vilken ordning de ska behandlas, samt om att domförhet nu förutsätter fler närvarande ledamöter än tidigare och om att reglerna om vilken majoritet som krävs för beslutsfattande nu ändrats).

J.  Venedigkommissionen sade klart ifrån att författningsdomstolen inte kan borga för att Polens statsförfattning har absolut företräde, eftersom författningsdomstolens utslag av den 9 mars 2016 inte offentliggjorts och därför inte kan träda i kraft, något som undergräver rättsstaten. Venedigkommissionen varnade för att det skulle undergräva demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten om man inkräktade på författningsdomstolens funktionsduglighet.

K.  De åtgärder som vidtagits av Polens regering och Republiken Polens president när det gäller författningsdomstolen innebär en risk mot den konstitutionella demokratin.

L.  Efter riktlinjedebatten den 13 januari 2016 beslutade kommissionen att inleda den strukturerade dialogen inom ramverket för rättsstatsprincipen genom att tillställa den polska regeringen en skrivelse för att få klarhet i det rådande läget.

M.  Kommissionen är fördragens väktare och kommer nu att samla in och pröva all relevant information och bedöma om det finns omisskännliga antydningar om ett systeminbyggt hot mot rättsstaten.

N.  Ramverket för rättsstatsprincipen är avsett att åtgärda systeminbyggda hot mot rättsstaten, framför allt i situationer där en effektiv lösning med hjälp av överträdelseförfaranden inte ställer sig möjlig och där dessa hot inte längre förefaller kunna bemötas effektivt med hjälp av de ”rättsstatsgarantier” som finns på nationell nivå.

O.  Polens nuvarande statsförfattning antogs 1997 och innefattar garantier för maktfördelning, politisk pluralism, press- och yttrandefrihet samt rätten till information.

P.  Det är inte bara krisen kring statsförfattningen som inger allvarlig oro hos Europaparlamentet, utan också andra frågor, till den del de kan innebära brott mot unionslagstiftningen och grundläggande rättigheter, bland dem också kvinnors rättigheter. Unionens institutioner måste noggrant övervaka sådant agerande från den polska regeringens sida.

1.  Europaparlamentet anser det väsentligt att garantera att de gemensamma europeiska värden som förtecknas i artikel 2 i EU-fördraget respekteras fullt ut.

2.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater fullständigt måste följa unionslagstiftningen i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning, inklusive primärrätten i alla medlemsstater och kandidatländer, måste återspegla och följa grundläggande europeiska värden, såsom demokratiska principer, rättsstaten och respekten för grundläggande rättigheter.

3.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över att det innebär en fara för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten, att författningsdomstolens arbete i praktiken lamslagits.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Polens regering att utan ytterligare dröjsmål rätta sig efter författningsdomstolens dom av den 9 mars 2016, att offentliggöra den och genomföra den till fullo, och att genomföra domarna av den 3 och 9 december 2015.

5.  Europaparlamentet uppmanar Polens regering att fullständigt genomföra Venedigkommissionens rekommendationer. Parlamentet delar Venedigkommissionens uppfattning om att såväl Polens statsförfattning som europeiska och internationella normer kräver respekt för domarna från en författningsdomstol.

6.  Europaparlamentet välkomnar det besök som kommissionens vice ordförande Timmermans nyligen avlade i Polen, och hans uttalande vid kommissionens sammanträde den 6 april 2016 om inledandet av en dialog för att man skulle hitta en utväg ur det dagsaktuella läget, på grundval av fullständig respekt för statsförfattningens ramar, vilket innebär att författningsdomstolens utslag ska offentliggöras och genomföras. Parlamentet instämmer med hans farhågor om att man kan få två olika rättssystem jämsides med varandra, något som skulle leda till osäkerhet om rättsläget.

7.  Europaparlamentet stöder kommissionens beslut att inleda en strukturerad dialog inom ramverket för rättsstatsprincipen, där det bör klarläggas om de demokratiska värdena och rättsstaten i Polen står inför ett systeminbyggt hot. Parlamentet välkomnar kommissionens försäkran om att dialogen med de polska myndigheterna kommer att föras på ett opartiskt, evidensbaserat och samarbetsvilligt sätt, och uppmanar kommissionen att, för den händelse Polen under förloppet av den strukturerade dialogen inte skulle rätta sig efter Venedigkommissionens rekommendationer, aktivera det andra steget i förfarandet om rättsstatsprincipen genom att avge en ”rekommendation gällande rättsstatsprincipen” och erbjuda Polen stöd med att ta fram rättsstatsstärkande lösningar.

8.  Europaparlamentet framhåller dock att man måste göra allt för att respektera såväl EU:s och dess medlemsstaters fördragsfästa befogenheter som subsidiaritetsprincipen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet hålla parlamentet nära underrättat om sina bedömningar, samt om vilka framsteg som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits.

10.  Europaparlamentet uttalar en förhoppning om att den strukturerade dialogen mellan Polens regering och kommissionen också kommer att föranleda en översyn av andra beslut från Polens regerings sida som ingett oro ur laglighetssynvinkel och ur synvinkel av sina eventuella konsekvenser för de grundläggande rättigheterna.

11.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen, för att undvika dubbla måttstockar, ska övervaka alla medlemsstater på samma sätt när det gäller respekten för demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter, och rapportera tillbaka till parlamentet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Republiken Polens president.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy