Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2639(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0452/2016

Внесени текстове :

B8-0452/2016

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2016)0124

Приети текстове
PDF 461kWORD 72k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 5 април 2016 година за изменение на Делегиран регламент (EC) 2015/2446 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2016)01934),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 11 март 2016 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу Делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 7 април 2016 г. на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза(1), и по-специално член 160 и член 284, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че не е представено никакво възражение в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който изтече на 13 април 2016 г.,

A.  като има предвид, че след публикуването на Делегиран регламент (EC) 2015/2446(2) на Комисията бяха открити две грешки;

Б.  като има предвид, че първата грешка се отнася до презумпцията, в член 139 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за митническа декларация за някои стоки, посочени в член 136, параграф 1 от същия делегиран регламент; като има предвид, че редът на стоките, изброени в член 136 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, беше променен по време на окончателния преглед на посочения делегиран регламент преди приемането му, но поради грешка позоваването на тези стоки в член 139 от същия делегиран регламент не беше променено и следователно въпросното позоваване следва да бъде коригирано;

В.  като има предвид, че втората грешка се отнася до член 141, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446; като има предвид, че приложимият понастоящем член 233, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93(3) на Комисията, който предвижда възможност, в някои ограничени и много конкретни случаи, пресичането на границата да бъде считано за митническа декларация за временен внос, експорт или реекспорт, поради грешка не беше включен в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и като има предвид, че в резултат на това не съществува възможност някои стоки да бъдат декларирани по силата на самото обстоятелство, че се пресича границата на митническата територия на Общността; като има предвид, че следователно член 141, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъде коригиран;

Г.  като има предвид, че тези две грешки ще засегнат търговските потоци и ще имат силно отрицателно въздействие върху митническите органи и върху търговците, ако не бъдат коригирани преди 1 май 2016 г., когато съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 ще станат приложими ;

Д.  като има предвид, че делегираният регламент може да влезе в сила едва в края на периода, предвиден за контрол от страна на Парламента и на Съвета, само ако не са представени възражения нито от Парламента, нито от Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения; като има предвид, че срокът за контрол е определен съгласно член 284, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на два месеца, считано от датата на нотифициране, т.е. до 5 юни 2016 г., като може да бъде удължен с още два месеца;

Е.  като има предвид, че по причини за спешност на 11 март 2016 г. Комисията отправи искане за ранно потвърждаване на делегирания регламент преди 1 май 2016 г. от Парламента;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу Делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (OВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност