Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2639(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0452/2016

Předložené texty :

B8-0452/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0124

Přijaté texty
PDF 325kWORD 70k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2016)01934),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 11. března 2016, kterým žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 7. dubna 2016,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie(1), a zejména na článek 160 a čl. 284 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 13. dubna 2016, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že po zveřejnění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446(2) byly odhaleny dvě chyby;

B.  vzhledem k tomu, že první chyba se týká domněnky celního prohlášení, jež je stanovena v článku 139 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 pro některé druhy zboží uvedené v čl. 136 odst. 1 tohoto nařízení v přenesené pravomoci; vzhledem k tomu, že během závěrečného přezkumu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, který předcházel přijetí tohoto nařízení v přenesené pravomoci, bylo změněno pořadí zboží uvedeného v článku 136, ale odkazy na toto zboží v článku 139 daného nařízení v přenesené pravomoci omylem aktualizovány nebyly, a vzhledem k tomu, že by tyto odkazy tudíž měly být opraveny;

C.  vzhledem k tomu, že druhá chyba se týká čl. 141 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446; vzhledem k tomu, že do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 nebyla omylem zahrnuta aktuálně platná ustanovení čl. 233 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93(3), která umožňují, aby v některých omezených a velmi specifických případech mohlo být překročení hranice považováno za prohlášení o dočasném použití, vývozu nebo opětovném vývozu, a v důsledku toho není možné, aby byly určité druhy zboží deklarovány pouhým překročením hranice celního území Unie; vzhledem k tomu, že by čl. 141 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 měl tudíž být opraven;

D.  vzhledem k tomu, že tyto dvě chyby, pokud nebudou opraveny před datem 1. května 2016, kdy příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 952/2013 vstoupí v platnost, ovlivní obchodní toky a budou mít velmi negativní dopad na celní správy i obchodníky;

E.  vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci může vstoupit v platnost na konci období jeho přezkumu ze strany Parlamentu a Rady, nevznese-li ani Parlament ani Rada námitku, nebo pokud Parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitku nevysloví; vzhledem k tomu, že lhůta pro přezkum podle čl. 284 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013 činí dva měsíce od data oznámení, tj. končí 5. června 2016 a může být prodloužena o další dva měsíce;

F.  vzhledem však k tomu, že Komise z naléhavých důvodů dne 11. března 2016 požádala o to, aby Evropský parlament potvrdil nařízení v přenesené pravomoci dříve, tj. před datem 1. května 2016;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
(3) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí