Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2639(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0452/2016

Esitatud tekstid :

B8-0452/2016

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0124

Vastuvõetud tekstid
PDF 237kWORD 66k
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavad üksikasjalikud eeskirjad
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 5. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Euroopa parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2016)01934),

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2016. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole vastuväiteid delegeeritud määrusele,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 7. aprilli 2016. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik(1), eriti selle artiklit 160 ning artikli 284 lõiget 5,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 13. aprillil 2016, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446(2) avaldamist leiti sellest kaks viga;

B.  arvestades, et esimene viga on seotud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 139 sätestatud eeldusega kõnealuse delegeeritud määruse artikli 136 lõikes 1 osutatud teatavate kaubaliikide deklareerimise kohta; arvestades, et delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lõplikul viimistlemisel muudeti artiklis 136 loetletud kaupade järjekorda, kuid nende kaupadega seotud viited jäid ekslikult kõnealuse delegeeritud määruse artiklis 139 ajakohastamata; ning arvestades, et seepärast tuleks need viited parandada;

C.  arvestades, et teine viga on seotud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 lõikega 1; arvestades, et praegu kohaldatavat komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93(3) artikli 233 lõike 1 punkti b, milles sätestatakse, et piiratud ja väga erakorralistel juhtudel võib piiri ületamise lugeda ajutise impordi, ekspordi või reekspordi deklaratsiooniks, ei lisatud eksikombel delegeeritud määrusesse (EL) 2015/2446 ning arvestades, et selle tulemusel ei ole võimalik deklareerida teatavaid kaupu üksnes liidu tolliterritooriumi piiri ületamisega; arvestades, et delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 lõiget 1 tuleks seega parandada;

D.  arvestades, et need kaks viga mõjutavad kaubavooge ning avaldavad väga kahjulikku mõju nii tolliasutustele kui ka kaubitsejatele, kui neid ei parandata enne 1. maid 2016, kui hakatakse kohaldama määruse (EL) nr 952/2013 asjakohaseid sätteid;

E.  arvestades, et see delegeeritud määrus võib parlamendi- ja nõukogupoolseks kontrolliks ettenähtud perioodi lõpus jõustuda ainult siis, kui parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid või kui enne kõnealuse perioodi lõppu on nii parlament kui ka nõukogu teatanud komisjonile, et nad ei esita vastuväiteid; arvestades, et kontrolliperioodiks on määruse (EL) nr 952/2013 artikli 284 lõike 5 kohaselt määratud kaks kuud alates teatavakstegemise kuupäevast, s.t kuni 5. juunini 2016, ja seda võib pikendada veel kahe kuu võrra;

F.  arvestades, et probleemi kiireloomulisuse tõttu palus komisjon 11. märtsil 2016 siiski, et Euroopa Parlament annaks oma kinnituse delegeeritud määrusele varakult enne 1. maid 2016;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määruse kohta vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.
(2) Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).
(3) Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika