Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2639(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0452/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0452/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0124

Hyväksytyt tekstit
PDF 239kWORD 63k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: tietyt unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta 5. huhtikuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2015/2446 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2016)01934),

–  ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2016 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 7. huhtikuuta 2016 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(1) ja erityisesti sen 160 artiklan ja 284 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 13. huhtikuuta 2016, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  toteaa, että komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446(2) julkaisemisen jälkeen havaittiin kaksi virhettä;

B.  toteaa, että ensimmäinen virhe koskee tulli-ilmoitusolettamaa, josta säädetään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 139 artiklassa tietyille kyseisen delegoidun asetuksen 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tavaratyypeille; toteaa, että delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 136 artiklassa lueteltujen tavaroiden järjestys on muuttunut kyseisen delegoidun asetuksen lopullisen tarkistuksen aikana ennen sen hyväksymistä, mutta että delegoidun asetuksen 139 artiklan viittauksia näihin tavaroihin ei erehdyksessä päivitetty; toteaa, että kyseiset viittaukset olisi näin ollen korjattava;

C.  toteaa, että toinen virhe koskee delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1 kohtaa; toteaa, että nykyisin sovellettavaa komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(3) 233 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka mukaan tietyissä rajallisissa erityistapauksissa on mahdollista katsoa, että rajan ylittäminen on tulli-ilmoitus väliaikaisesta maahantuonnista, viennistä tai jälleenviennistä, ei erehdyksessä sisällytetty delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446, ja toteaa, että tämän vuoksi pelkkä unionin tullialueen rajan ylittäminen ei riitä tiettyjen tavaroiden ilmoittamiseen; toteaa, että delegoidun asetukseen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1 kohta olisi näin ollen korjattava;

D.  toteaa, että nämä kaksi virhettä vaikuttavat kaupankäyntiin ja että niillä on erittäin kielteinen vaikutus tullihallintoihin ja kauppaan, jollei niitä korjata ennen 1. toukokuuta 2016, kun asetusta (EU) No 952/2013 aletaan soveltaa;

E.  ottaa huomioon, että delegoitu asetus voi tulla voimaan parlamentin ja neuvoston tarkasteluajan päätyttyä ainoastaan, jos parlamentti tai neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen ajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä; toteaa, että tämä tarkasteluaika kestää asetuksen (EU) N:o 952/2013 284 artiklan 5 kohdan nojalla kaksi kuukautta siitä, kun asianomainen asetus on annettu tiedoksi, eli 5. kesäkuuta 2016 asti ja että sitä voidaan jatkaa kahdella kuukaudella;

F.  toteaa, että komissio pyysi kuitenkin asian kiireellisyyden vuoksi 11. maaliskuuta 2016, että Euroopan parlamentti vahvistaa delegoidun asetuksen varhaisessa vaiheessa ennen 1. toukokuuta 2016;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2)Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28. heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).
(3)Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö