Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2639(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0452/2016

Pateikti tekstai :

B8-0452/2016

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0124

Priimti tekstai
PDF 246kWORD 70k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui. Išsamios taisyklės, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2016)01934),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 11 d. Komisijos laišką, kuriame Parlamentas prašomas neprieštarauti deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 7 d. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas(1), ypač į jo 160 straipsnį ir 284 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2016 m. balandžio 13 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi po Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446(2) paskelbimo buvo aptiktos dvi klaidos;

B.  kadangi pirma klaida susijusi su kai kurių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 136 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių laikymu deklaruotomis pagal to deleguotojo reglamento 139 straipsnį; kadangi per galutinę to deleguotojo reglamento peržiūrą prieš jį priimant Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 136 straipsnyje išvardytų prekių eilės tvarka buvo pakeista, tačiau per klaidą to deleguotojo reglamento 139 straipsnyje nurodytų prekių nuorodos nebuvo atnaujintos, ir kadangi dėl šios priežasties šios nuorodos turėtų būti pataisytos;

C.  kadangi antra klaida susijusi su Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnio 1 dalimi; kadangi šiuo metu taikomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93(3) 233 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį numatyta, kad nedaugeliu itin konkrečių atvejų gali būti laikoma, jog prekės, kertančios sieną, yra deklaruotos laikinajam įvežimui, eksportui arba reeksportui, per klaidą nebuvo įtrauktas į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 ir todėl nėra galimybės tam tikras prekes deklaruoti vien tik kertant Sąjungos muitų teritorijos sieną; kadangi dėl šios priežasties reikėtų pataisyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnio 1 dalį;

D.  kadangi šios dvi klaidos, jų neištaisius iki 2016 m. gegužės 1 d., kai įsigalios atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatos, darys poveikį prekybos srautams ir darys itin neigiamą poveikį muitinėms ir prekybininkams;

E.  kadangi deleguotasis reglamentas gali įsigalioti tik pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui, jeigu nei Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš; kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 284 straipsnio 5 dalį nustatytas tikrinimo laikotarpis – du mėnesiai nuo pranešimo dienos, t. y. iki 2016 m. birželio 5 d., ir jis gali būti pratęsiamas dar dviem mėnesiais;

F.  kadangi vis dėlto neatidėliotinos skubos sumetimais Komisija 2016 m. kovo 11 d. paprašė Parlamento iš anksto iki 2016 m. gegužės 1 d. patvirtinti deleguotąjį reglamentą;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 269, 2013 10 10, p. 1.
(2) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).
(3) 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika