Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2639(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0452/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0452/2016

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0124

Pieņemtie teksti
PDF 318kWORD 70k
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģētu aktu: sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Eiropas Parlamenta lēmums neiebilst pret Komisijas 2016. gada 5. aprīļa deleģēto regulu, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (C(2016)01934 - (2016/2639(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2016)01934),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 11. marta vēstuli, kurā tā lūdz Parlamenta apstiprinājumu tam, ka tas neiebildīs pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2016. gada 7. aprīļa vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 160. pantu un 284. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2016. gada 13. aprīlī,

A.  tā kā pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446(2) publicēšanas tajā tika konstatētas divas kļūdas;

B.  tā kā pirmā kļūda attiecas uz Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 139. pantu, kurā minēts, ka dažas minētās deleģētās regulas 136. panta 1. punktā minētās preces tiek uzskatītas par deklarētām; tā kā Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 136. pantā uzskaitīto preču kārtība sarakstā tika mainīta minētās regulas galīgajā pārskatīšanā pirms tā pieņemšanas, taču atsauce uz minētās deleģētās regulas 139. pantā minētajām precēm kļūdas dēļ netika atjaunināta, un tā kā tādēļ minētā atsauce būtu jālabo;

C.  tā kā otrā kļūda attiecas uz Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 141. panta 1. punktu; tā kā pašreiz spēkā esošais Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93(3) 233. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kas paredz iespēju ierobežotā skaitā ļoti īpašu gadījumu robežas šķērsošanu uzskatīt par pagaidu importa, eksporta vai reeksporta darbību muitas deklarāciju, kļūdas dēļ Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 netika iekļauts un tā kā tādēļ nav iespējas atsevišķas preces uzskatīt par deklarētām tikai tāpēc, ka tās šķērsojušas Savienības muitas teritorijas robežu; tā kā tādēļ Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/2446 141. panta 1. punkts būtu jālabo;

D.  tā kā šīs abas kļūdas ietekmēs tirdzniecības plūsmas un tām būs ļoti negatīva ietekme uz muitas iestādēm un tirdzniecību, ja tās netiks labotas līdz 2016. gada 1. maijam, kad stāsies spēkā Regulas (ES) Nr. 952/2013 attiecīgie noteikumi;

E.  tā kā deleģēta regula principā var stāties spēkā tikai tad, kad ir beidzies Parlamenta un Padomes veiktās pārbaudes periods, ja ne Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai arī ja gan Parlaments, gan Padome pirms minētā termiņa beigām informējuši Komisiju, ka neizteiks iebildumus; tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 284. panta 5. punktu pārbaudes termiņš noteikts ka divi mēneši, sākot no paziņošanas datuma, t. i., līdz 2016. gada 5. jūnijam, un kuru var pagarināt vēl par diviem mēnešiem;

F.  tā kā Komisija steidzamā kārtā tomēr 2016. gada 11. martā lūdza Eiropas Parlamentam sniegt agrīnu apstiprinājumu Deleģētajai regulai līdz 2016. gada 1. maijam,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
(2) Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).
(3) Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika