Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2639(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0452/2016

Teksty złożone :

B8-0452/2016

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0124

Teksty przyjęte
PDF 322kWORD 70k
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: szczegółowe zasady dotyczące niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2016)01934),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 11 marca 2016 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 7 kwietnia 2016 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny(1), w szczególności jego art. 160 i art. 284 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając fakt, iż nie wyrażono żadnego sprzeciwu w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który to termin upłynął w dniu 13 kwietnia 2016 r.,

A.  mając na uwadze, że po opublikowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446(2) wykryto dwa błędy;

B.  mając na uwadze, że pierwszy błąd dotyczy domniemania zgłoszenia celnego określonego w art. 139 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych rodzajów towarów, o których mowa w art. 136 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego; mając na uwadze, że porządek towarów wymienionych w art. 136 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 został zmieniony podczas ostatecznego przeglądu tego rozporządzenia delegowanego przed jego przyjęciem, ale omyłkowo odniesienia do tych towarów w art. 139 tego rozporządzenia delegowanego nie zostały zaktualizowane; mając na uwadze, że należy zatem poprawić te odniesienia;

C.  mając na uwadze, że drugi błąd dotyczy art. 141 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446; mając na uwadze, że obowiązujący obecnie art. 233 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93(3), przewidujący możliwość w kilku ograniczonych i bardzo konkretnych przypadkach uznania przekroczenia granicy za zgłoszenie w przypadku odprawy czasowej, wywozu lub powrotnego wywozu, przez pomyłkę nie został uwzględniony w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 a także mając na uwadze, że w związku z tym nie ma możliwości zadeklarowania niektórych towarów poprzez samą czynność przekroczenia granicy terytorium celnego Unii; mając na uwadze, że art. 141 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 powinien zatem zostać poprawiony;

D.  mając na uwadze, że te dwa błędy mogą wpłynąć na przepływy handlowe i mieć bardzo negatywne skutki dla organów celnych i podmiotów gospodarczych, jeśli nie zostaną poprawione przed dniem 1 maja 2016 r., kiedy to zaczną obowiązywać odpowiednie przepisy rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane może wejść w życie dopiero z chwilą upływu okresu kontroli przez Parlament i Radę, jeżeli ani Parlament, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu lub jeżeli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament, jak i Rada poinformują Komisję o niewyrażeniu sprzeciwu; mając na uwadze, że okres kontroli został określony zgodnie z art. 284 ust. 5 rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 na dwa miesiące od dnia powiadomienia, tj. do dnia 5 czerwca 2016 r., i może być przedłużony o dalsze dwa miesiące

F.  mając jednak na uwadze, że ze względu na pilny charakter sprawy Komisja zwróciła się w dniu 11 marca 2016 r. o wcześniejsze potwierdzenie przez Parlament Europejski rozporządzenia delegowanego przed dniem 1 maja 2016 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).
(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności