Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2639(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0452/2016

Texte depuse :

B8-0452/2016

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0124

Texte adoptate
PDF 245kWORD 71k
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: Normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 5 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)01934),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 11 martie 2016 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va ridica obiecțiuni la Regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 7 aprilie 2016,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii(1), în special articolul 160 și articolul 284 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 13 aprilie 2016,

A.  întrucât, în urma publicării Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446(2), au fost detectate două erori;

B.  întrucât prima eroare se referă la prezumția unei declarații vamale prevăzute la articolul 139 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 pentru unele dintre tipurile de mărfuri menționate la articolul 136 alineatul (1) din regulamentul delegat respectiv; întrucât ordinea mărfurilor enumerate la articolul 136 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 a fost modificată în cursul revizuirii finale a regulamentului delegat, înainte de adoptarea sa, însă, din greșeală, trimiterile la aceste mărfuri de la articolul 139 din regulamentul delegat respectiv nu au fost actualizate; întrucât trimiterile respective ar trebui, prin urmare, corectate;

C.  întrucât a doua eroare privește articolul 141 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446; întrucât articolul 233 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei(3), aplicabil în prezent, care prevede posibilitatea, într-un număr limitat de cazuri foarte specifice, de a considera trecerea frontierei ca o declarație de import, export sau reexport temporar nu a fost inclus, din greșeală, în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 și întrucât, prin urmare, nu este posibilă declararea anumitor mărfuri prin simpla acțiune de trecere a frontierei teritoriului vamal al Uniunii; întrucât articolul 141 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui, prin urmare, corectat;

D.  întrucât aceste două greșeli afectează fluxurile comerciale și au un impact foarte negativ asupra autorităților vamale și agenților comerciali dacă nu sunt corectate înainte de 1 mai 2016, când dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 vor intra în vigoare;

E.  întrucât regulamentul delegat poate intra în vigoare la sfârșitul perioadei de examinare rezervate Parlamentului și Consiliului numai în cazul în care nu a fost formulată nicio obiecțiune de către Parlament sau de către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea respectivei perioade, Parlamentul și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni; întrucât perioada de examinare a fost stabilită, conform articolului 284 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, la două luni de la data notificării, adică până la 5 iunie 2016, putând fi prelungită pentru o perioadă cu încă două luni;

F.  întrucât, totuși, din motive de urgență, Comisia a solicitat la 11 martie 2016 o confirmare rapidă a regulamentului delegat, înainte de 1 mai 2016, din partea Parlamentului European,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
(2) Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).
(3) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a dispozițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate