Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2639(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0452/2016

Ingivna texter :

B8-0452/2016

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2016)0124

Antagna texter
PDF 246kWORD 64k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Europaparlamentets beslut att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 5 april 2016 om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2016)01934),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 11 mars 2016, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 7 april 2016 från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen(1), särskilt artikel 160 och artikel 284.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatsen, vilken löpte ut den 13 april 2016 och av följande skäl:

A.  Efter offentliggörandet av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446(2) upptäcktes två fel.

B.  Det första felet avser presumtionen om en tulldeklaration som fastställs i artikel 139 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 för vissa av de varor som avses i artikel 136.1 i den delegerade förordningen. Ordningen på de varor som anges i artikel 136 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ändrades under den slutliga översynen av den delegerade förordningen innan den antogs. Av misstag uppdaterades inte hänvisningarna till dessa varor i artikel 139 i den delegerade förordningen, och därför bör denna hänvisning rättas.

C.  Det andra felet avser artikel 141.1 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Den för närvarande tillämpliga artikel 233.1 b i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(3), enligt vilken gränspassage – i ett antal begränsade och mycket specifika fall – får betraktas som en tulldeklaration för tillfällig import, export eller återexport, inkluderades av misstag inte i delegerad förordning (EU) 2015/2446, och därmed finns det ingen möjlighet att deklarera vissa varor enbart genom passage över gränsen för unionens tullområde. Artikel 141.1 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör därför rättas.

D.  Dessa två fel kommer att påverka handelsflödena och få mycket negativa konsekvenser för både tullmyndigheter och handeln om de inte rättas före den 1 maj 2016 när de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) nr 952/2013 börjar tillämpas.

E.  Den delegerade förordningen kan träda i kraft först vid utgången av den granskningsperiod som fastställts för parlamentet och rådet, om varken parlamentet eller rådet har gjort invändningar eller om både parlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. I artikel 284.5 i förordning (EU) nr 952/2013 fastställs granskningsperioden till två månader efter delgivningsdagen, dvs. fram till den 5 juni 2016, och den kan förlängas med ytterligare två månader.

F.  På grund av ärendets brådskande karaktär bad dock kommissionen den 11 mars 2016 parlamentet om en tidig bekräftelse av den delegerade förordningen före den 1 maj 2016.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).
(3) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy