Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0011(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0139/2016

Внесени текстове :

A8-0139/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0125

Приети текстове
PDF 460kWORD 66k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относносвободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, представени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Камарата на представителите на Белгия, германския Бундесрат, Сената на Френската република, Камарата на депутатите на Италия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се твърди, че проектът на законодателен акт не е в съответствие с принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2012 г.(2),

—  като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните от 7 март 2012 г.(3) и 19 ноември 2015 г.(4),

—  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2016)0214),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(5) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0011),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0139/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.
(2) ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 127.
(3) ОВ C 192, 30.6.2012 г., стр. 7.
(4) OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 13.
(5) Приети текстове от 12.3.2014 г., P8_TA(2014)0212.

Правна информация - Политика за поверителност