Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0011(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0139/2016

Indgivne tekster :

A8-0139/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0125

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 61k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg
Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. april 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det belgiske Repræsentantkammer, det tyske Forbundsråd, det franske Senat, det italienske Deputeretkammer og den svenske Riksdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 10. oktober 2012 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til udtalelser af 7. marts 2012(3) og 19. november 2015(4) fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2016)0214),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(5) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 90.
(2) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 127.
(3) EUT C 192 af 30.6.2012, s. 7.
(4) EUT C 67 af 20.2.2016, s. 13.
(5) Vedtagne tekster af 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik