Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0011(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0139/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0139/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0125

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 388kWORD 66k
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου του Βελγίου, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, την Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 7ης Μαρτίου 2012(3) και της 19ης Νοεμβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2016)0214),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(5) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0139/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 90.
(2) ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 127.
(3) ΕΕ C 192 της 30.6.2012, σ. 7.
(4) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 13.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου