Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0011(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0139/2016

Esitatud tekstid :

A8-0139/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0125

Vastuvõetud tekstid
PDF 240kWORD 61k
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg
Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Euroopa Parlamendi 14. aprilli 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  võttes arvesse Belgia Esindajatekoja, Saksamaa Liidunõukogu, Prantsusmaa Senati, Itaalia Saadikutekoja ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 10. oktoobri 2012. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 7. märtsi 2012. aasta(3) ja 19. novembri 2015. aasta arvamust(4),

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2016)0214),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(5) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0011) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0139/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 229, 31.7.2012, lk 90.
(2) ELT C 391, 18.12.2012, lk 127.
(3) ELT C 192, 30.6.2012, lk 7.
(4) ELT C 67, 20.2.2016, lk 13.
(5) Vastuvõetud tekstid, 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika