Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0011(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0139/2016

Teksty złożone :

A8-0139/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0125

Teksty przyjęte
PDF 392kWORD 66k
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez belgijską Izbę Reprezentantów, niemiecką Radę Federalną, francuski Senat, włoską Izbę Deputowanych oraz szwedzki Parlament, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 10 października 2012 r.(2),

–  uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 7 marca 2012 r.(3) i 19 listopada 2015 r.(4),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2016)0214),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(5) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0139/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 90.
(2) Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 127.
(3) Dz.U. C 192 z 30.6.2012, s. 7.
(4) Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 13.
(5) Teksty przyjęte z dnia 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności