Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0011(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0139/2016

Ingivna texter :

A8-0139/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0125

Antagna texter
PDF 244kWORD 61k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den belgiska deputeradekammaren, det tyska förbundsrådet, den franska senaten, den italienska deputeradekammaren och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2012(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2012(2),

–  med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttranden av den 7 mars 2012(3) och den 19 november 2015(4),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2016)0214),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(5), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0011),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.
(2) EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.
(3) EUT C 192, 30.6.2012, s. 7.
(4) EUT C 67, 20.2.2016, s. 13.
(5) Antagna texter, 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy