Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

26 Μαρτίου 2018
P8_TA(2016)0126(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στην οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 14 Απριλίου 2016 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας)
(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 407kWORD 46k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου