Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0010(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0138/2016

Teksty złożone :

A8-0138/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0126

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 65k
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
SPROSTOWANIA

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez niemiecki Bundesrat i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 10 października 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dni 7 marca 2012 r.(2) i 19 listopada 2015 r.(3),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2016)0213,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(4) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0138/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 127.
(2) Dz.U. C 192 z 30.6.2012, s. 7.
(3) Dz.U. C 67 z 20.2.2016, s. 13.
(4) Teksty przyjęte w dniu 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności