Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0010(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2016

Ingivna texter :

A8-0138/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0126

Antagna texter
PDF 244kWORD 61k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
RÄTTELSER

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det tyska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2012(1),

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska datatillsynsmannen av den 7 mars 2012(2) och 19 november 2015(3),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2016)0213),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(4), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0010),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0138/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.
(2) EUT C 192, 30.6.2012, s. 7.
(3) EUT C 67, 20.2.2016, s. 13.
(4) Antagna texter 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy