Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2015

Внесени текстове :

A8-0248/2015

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0127

Приети текстове
PDF 481kWORD 92k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Използване на резервационни данни на пътниците (EC—РДП) ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0032),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 1, втора алинея, буква г), член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0039/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становищата, изпратени от Народното събрание на Република България, Сената на Чешката република, Бундесрата на Федерална република Германия, Сената на Италианската република, Втората камара на Кралство Нидерландия, , Националния съвет на Република Австрия, Събранието на Португалската република и Сената на Румъния относно проекта на законодателен акт,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 5 май 2011 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 25 март 2011 г.(2),

—  като взе предвид решението от 8 април 2014 г. на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-293/12, C-594/12, Digital Rights Ireland и Seitlinger и др.(3),

—  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(4),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 59 и 188 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0150/2013),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените парламентарни дела от седмия парламентарен мандат,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0248/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 107.
(2) OВ C 181, 22.6.2011 г., стр. 24.
(3) Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април 2014 г., Digital Rights Ireland и Seitlinger и други, съединени дела C-293/12 и C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 април 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления
P8_TC1-COD(2011)0023

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/681.)

Правна информация - Политика за поверителност