Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0248/2015

Předložené texty :

A8-0248/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0127

Přijaté texty
PDF 407kWORD 80k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0032),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0039/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky předložené bulharským Národním shromážděním, českým senátem, německou Spolkovou radou, italským Senátem, nizozemskou První komorou, rakouskou Národní radou, portugalským parlamentem a rumunským Senátem k návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. května 2011(1),

–  s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 25. března 2011(2),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland a Seitlinger a další(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(4),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 188 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a  stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0150/2013),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. září 2014 ohledně nevyřízených záležitostí ze sedmého volebního období,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0248/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 107.
(2) Úř. věst. C 181, 22.6.2011, s. 24.
(3) Rozsudek Soudního dvora zed ne 8. dubna 2014, Digital Rights Ireland a Seitlinger a další, spojené věci C-293/12 a C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
P8_TC1-COD(2011)0023

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2016/681.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí