Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0023(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0248/2015

Esitatud tekstid :

A8-0248/2015

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0127

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 97k
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg
Broneeringuinfo kasutamine ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 14. aprilli 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0032),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti d ning artikli 87 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0039/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Bulgaaria Rahvuskogu, Tšehhi Senati, Saksamaa Liidunõukogu, Itaalia Senati, Madalmaade Parlamendi Esimese Koja, Austria Rahvusnõukogu, Portugali Vaba Kogu ja Rumeenia Senati esitatud arvamusi seadusandliku akti eelnõu kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 5. mai 2011. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 25. märtsi 2011. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsust ühendatud kohtuasjades C-293/12 (Digital Rights Ireland) ja C-594/12 (Seitlinger jt)(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. detsembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 188,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0150/2013),

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 18. septembri 2014. aasta otsust parlamendi seitsmendal ametiajal lõpetamata jäänud küsimuste kohta,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni teist raportit ning väliskomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0248/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 218, 23.7.2011, lk 107.
(2) ELT C 181, 22.6.2011, lk 24.
(3) Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 (Digital Rights Ireland Ltd) ja C-594/12 (Seitlinger jt), ECLI:EU:C:2014:238.
(4) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. aprillil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks
P8_TC1-COD(2011)0023

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2016/681) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika