Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0023(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0248/2015

Pateikti tekstai :

A8-0248/2015

Debatai :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0127

Priimti tekstai
PDF 328kWORD 107k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0032),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0039/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Nacionalinio Susirinkimo, Čekijos Senato, Vokietijos Bundesrato, Italijos Senato, Nyderlandų Senato, Austrijos Nacionalrato, Portugalijos Respublikos Asamblėjos ir Rumunijos Senato pateiktas pastabas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 25 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimą sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12, Digital Rights Ireland ir Seitlinger ir kiti(3),

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 7 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 188 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0150/2013),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl nebaigtų 7‑osios Parlamento kadencijos darbų,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto antrą pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8–0248/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 218, 2011 7 23, p. 107.
(2) OL C 181, 2011 6 22, p. 24.
(3) Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimas, Digital Rights Ireland ir Seitlinger ir kt., sujungtos bylos C-293/12 ir C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. balandžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais
P8_TC1-COD(2011)0023

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2016/681.)

Teisinė informacija - Privatumo politika