Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0248/2015

Teksty złożone :

A8-0248/2015

Debaty :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0127

Teksty przyjęte
PDF 404kWORD 102k
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0032),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0039/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uwagi przedstawione przez Zgromadzenie Narodowe Bułgarii, Senat Republiki Czeskiej, niemiecki Bundesrat, Senat Włoch, Pierwszą Izbę parlamentu Niderlandów, Radę Narodową Austrii, Zgromadzenie Republiki Portugalskiej i Senat Rumunii na temat projektu aktu ustawodawczego,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 maja 2011 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 25 marca 2011 r.(2),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12, Digital Rights Ireland i Seitlinger i in.(3),

–  uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(4),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 grudnia 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 188 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A7-0150/2013),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2014 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po siódmej kadencji parlamentarnej,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A8-0248/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 107.
(2) Dz.U. C 181 z 22.6.2011, s. 24.
(3) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r. Digital Rights Ireland i Seitlinger i in., sprawy połączone C-293/12 i C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania
P8_TC1-COD(2011)0023

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2016/681.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności