Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0248/2015

Ingivna texter :

A8-0248/2015

Debatter :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0127

Antagna texter
PDF 248kWORD 98k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
Användning av PNR-uppgifter ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0032),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 82.1 andra stycket led d och 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0039/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de bidrag som det bulgariska parlamentet, den tjeckiska senaten, det tyska förbundsrådet, den italienska senaten, den nederländska första kammaren, det österrikiska nationalrådet, det portugisiska parlamentet och den rumänska senaten lagt fram om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 5 maj 2011(1),

–  med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 25 mars 2011(2),

–  med beaktande av domstolens dom av den 8 april 2014 i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., C-293/12 och C-594/12(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(4),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 188 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism (A7-0150/2013),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 september 2014 om oavslutade ärenden från den sjunde valperioden,

–  med beaktande av betänkande 2 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism (A8-0248/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 107.
(2) EUT C 181, 22.6.2011, s. 24.
(3)Domstolens dom av den 8 april 2014, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., förenade målen C-293/12 och C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4)EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
P8_TC1-COD(2011)0023

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2016/681.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy