Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2644(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0466/2016

Forhandlinger :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0128

Vedtagne tekster
PDF 176kWORD 73k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Pakistan, navnlig angrebet i Lahore
P8_TA(2016)0128RC-B8-0466/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om Pakistan, navnlig angrebet i Lahore (2016/2644(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Pakistan,

–  der henviser til erklæring af 27. marts 2016 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om angrebet i Lahore, Pakistan,

–  der henviser til erklæringen af 29. oktober 2014 af EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis,

–  der henviser til erklæringerne fra FN’s generalsekretær Ban Ki-moon af 27. marts 2016 om bombeattentatet i Pakistan og af 21. januar 2016 om angrebet på universitet Bacha Khan,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 28. marts 2016 om terrorangrebene i Lahore, Pakistan,

–  der henviser til rapporter fra FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed,

–  der henviser til rapporten af 5. januar 2015 fra FN's særlige rapportør om mindretalsspørgsmål, Rita Izsák-Ndiaye, om "Hadefulde udtalelser og tilskyndelse til had mod mindretal i medierne",

–  der henviser til erklæringen af 27. marts 2016 fra nobelpristager og Sakharovprisvinder Malala Yousafzai,

–  der henviser til rapporten af 4. april 2013 fra FN's særlige rapportør, Gabriela Knaul, om dommeres og advokaters uafhængighed og rapporten af 26. februar 2013 fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger om sit besøg i Pakistan,

–  der henviser til artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, revideret den 12. april 2013,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juli 2015 om Pakistan,

–  der henviser til den femårige plan for EU's og Pakistans engagement, der blev vedtaget i marts 2012 og indeholder prioriteter, som f.eks. god regeringsførelse og dialog om menneskerettigheder, samt den nært tilknyttede anden strategiske dialog mellem EU og Pakistan, der fandt sted den 25. marts 2014,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed,

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at et selvmordsbombeangreb den 27. marts 2016 på en legeplads i Gulshan-e-Iqbal-parken i Lahore kostede over 73 mennesker livet og sårede over 300, herunder mange kvinder og børn; der henviser til, at den terroristiske islamistiske gruppe Jamaat-ul-Ahrar har taget ansvaret herfor og anført, at de bevidst angreb kristne; der henviser til, at de fleste af de sårede og dræbte var muslimer, og at alle var pakistanere;

B.  der henviser til, at der på tidspunktet for terrorangrebet fandt voldelige demonstrationer sted i Islamabad, hvor tilhængere af Mumtaz Qadri, der blev dømt for mordet på guvernør Salman Taseer, krævede henrettelse af Asia Bibi, en kvinde anklaget for blasfemi og dømt til døden, og hvis sag guvernør Taseer havde forsvaret; der henviser til, at titusindvis af mennesker deltog i begravelsen af Quadri, efter han var blevet hængt, og hyldede ham som en helt, og at billeder blev udsendt på de sociale medier; der henviser til, at den dommer, der først dømte Quadri, måtte flygte fra landet efter at have modtaget dødstrusler;

C.  der henviser til, at visse ekstremistiske grupper uhindret har mulighed for at udvikle deres ideologi og aktiviteter, såsom visse studenterforeninger ved universiteterne og advokatforummet Khatm-e-Nubuwwat, der angiveligt er drivkraften bag stigningen i retsforfølgninger for blasfemi ved de pakistanske domstole, og som er imod ethvert forsøg fra lovgivernes side på at reformere den relevante lovgivning;

D.  der henviser til, at kristne og andre mindretal ikke blot bliver udsat for forfølgelse af ekstremister, men også retlig forskelsbehandling, navnlig gennem Pakistans blasfemilove, som er diskriminerende og i vid udstrækning misbruges af personer med personlige og politiske motiver; der henviser til, at muslimer selv fortsat bliver tiltalt i henhold til disse love;

E.  der henviser til, at islamistisk ekstremisme og terrorisme i årevis har haft omkostninger for den pakistanske befolkning, navnlig for religiøse mindretal, kvinder og børn; der henviser til, at der siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets seneste beslutning om Pakistan den 15. januar 2015(2) har fundet flere dusin terrorangreb eller andre voldelige angreb sted mod religiøse mindretal på baggrund af diskriminerende love og utilstrækkelig håndhævelse;

F.  der henviser til, at adskillige terrorgrupper i Pakistan har religiøse mindretal, såsom ahmadimuslimer, kristne, shiamuslimer og hinduer samt sunnimuslimer med afvigende holdninger, som mål; der henviser til, at den pakistanske menneskerettighedskommission i sin årsberetning for 2015 har bemærket, at der i de fleste tilfælde var straffrihed for gerningsmændene;

G.  der henviser til, at ekstremistiske grupper ifølge forlydender fortsat anvender børn som selvmordsbombere; der henviser til, at regeringen har undladt at vedtage lovgivning, der opretter den nationale kommission om barnets rettigheder, der er et uafhængigt organ til beskyttelse og håndhævelse af børns rettigheder;

H.  der henviser til, at Pakistans regering efter skolemassakren, der blev udført af Taleban i december 2014, indledningsvist genindførte dødsstraf efter et seksårigt moratorium udelukkende for terrorvirksomhed men senere for alle alvorlige forbrydelser; der henviser til, at Pakistan ved udgangen af 2015 havde henrettet 326 mennesker – det højeste antal, der nogensinde er blevet registreret, og det tredjestørste antal i verden;

I.  der henviser til, at kampene mellem de pakistanske militære og ikkestatslige væbnede grupper har resulteret i mere end en million internt fordrevne;

J.  der henviser til, at kvinder fra Pakistans religiøse mindretal bortføres med magt, tvangsgiftes og tvinges til at konvertere til islam, hvilket er et fænomen, der i vidt omfang ignoreres af politi- og civilmyndighederne;

K.  der henviser til, at Pakistan spiller en vigtig rolle med henblik på at styrke stabiliteten i det sydlige Asien og bør derfor foregå med et godt eksempel ved at styrke retsstaten og beskytte menneskerettighederne;

L.  der henviser til, at EU fuldt ud fastholder sit tilsagn om at fortsætte dialogen og engagementet med Pakistan under femårsplanen for parternes engagement;

1.  er dybt chokeret over det angreb, der den 27. marts 2016 fandt sted i Lahore og fordømmer på det kraftigste disse vilkårlige voldshandlinger mod så mange uskyldige mennesker;

2.  udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og udtrykker sin solidaritet med befolkningen og regeringen i Pakistan;

3.  understreger det absolutte behov for at retsforfølge gerningsmændene til angrebet i Lahore; opfordrer de pakistanske myndigheder, navnlig de lokale og regionale myndigheder, til at sikre at disse handlinger efterforskes effektivt, og at gerningsmændene retsforfølges;

4.  udtrykker dyb bekymring over de systemiske og grove krænkelser af religions- og trosfriheden i Pakistan; understreger betydningen af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder for alle religiøse og etniske mindretal i Pakistan, så mindretallene fortsat kan leve i værdighed, lighed og sikkerhed og frit udøve deres religion uden nogen form for tvang, forskelsbehandling, intimidering eller chikane i overensstemmelse med de grundlæggende principper i Pakistan;

5.  bifalder regeringens reforminitiativer, herunder lovforslaget om at kriminalisere børneægteskaber og loven om at beskytte kvinder mod vold og chikane, ophævelsen af blokeringen af YouTube, beslutningen om at erklære Holi, Diwali og påske for feriedage for religiøse mindretal samt premierminister Nawaz Sharifs personlige indsats i forbindelse med hans besøg ved en religiøs hindu-begivenhed; opfordrer indtrængende regeringen til yderligere at øge sine bestræbelser på at skabe et socialt miljø, der hilser mindretal og tankemangfoldighed velkomment; minder i denne forbindelse om den nationale handlingsplan og den lovede og hårdt tiltrængte reform af madrassaerne (koranskolerne), specielt den statslige indsats mod hadefuld tale samt den endnu ikke gennemførte politi- og retsreform; bemærker, at der bør træffes flere ambitiøse foranstaltninger i fremtiden, navnlig på uddannelsesområdet (fjernelse af negativ forudindtagethed og fordomme fra læseplaner og lærebøger), og hvad angår retsforfølgelse af dem, der opildner til vold;

6.  bifalder den pakistanske regerings tilsagn om at tackle den trussel, der udgøres af religiøs ekstremisme; tilskynder EU og medlemsstaterne til en fortsat dialog med Pakistan om at sikre beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, navnlig i forhold til deres terrorbekæmpelsesindsats og ved gennemførelsen af sikkerhedslove;

7.  mener, at selv om den militære operation, der blev annonceret i Punjab er vigtig i kampen mod terrorisme, er en sejr i den ideologiske krig mod ekstremisme lige så vigtigt for at sikre en tolerant og progressiv fremtid for Pakistan;

8.  opfordrer de pakistanske myndigheder til at imødegå den sociale og økonomiske udstødelse af bl.a. et stort flertal af kristne og andre religiøse mindretal, som frister en usikker tilværelse;

9.  er bekymret over, at den fortsatte brug af blasfemilovene i Pakistan og mener, at dette forværrer klimaet af religiøs intolerance; opfordrer den pakistanske regering til at revidere disse love og deres anvendelse; opfordrer myndighederne til at sikre, at retfærdigheden sker fyldest korrekt og hurtigt i alle blasfemisager; noterer sig især sagen om Asia Bibi, og tilskynder kraftigt Højesteretten til at træffe afgørelse i sagen;

10.  opfordrer de pakistanske myndigheder til at garantere domstolenes uafhængighed, retsstatsprincippet og en retfærdig rettergang i overensstemmelse med internationale standarder for retlige procedurer; opfordrer desuden de pakistanske myndigheder til at yde tilstrækkelig beskyttelse til alle dem, der er involveret i blasfemisager, bl.a. landets juridiske erhverv, og at beskytte den anklagede, vidner, deres familier og lokalsamfund fra pøbelvold, herunder dem, der er frikendt, men som ikke kan vende hjem; opfordrer den pakistanske regering til at sikre, at de relevante retsmidler og andre midler, der er til rådighed i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning, stilles til rådighed for ofre for målrettet vold og forfølgelse;

11.  minder om sin konsekvente modstand mod dødsstraf under alle omstændigheder; bemærker med stor bekymring den dramatiske stigning i brugen af dødsstraf i Pakistan, bl.a., hvilket er stærkt kritisabelt, mod mindreårige lovovertrædere, og opfordrer til at genindføre et moratorium for dødsstraffen med henblik på at afskaffe dødsstraffen i Pakistan;

12.  understreger, at det ved bekæmpelse af terrorisme og religiøs ekstremisme er afgørende at tackle dens underliggende årsager ved at imødegå fattigdom, sikre religiøs tolerance og trosfrihed og garantere retten og sikker adgang til uddannelse for børn, især piger;

13.  opfordrer Pakistans regering til at sende en åben invitation til FN's særlige rapportører, navnlig den særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse, den særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og den særlige rapportør om religions- og trosfrihed, og til på enhver vis at støtte arbejdet i den nationale menneskerettighedskommission;

14.  opfordrer den pakistanske regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at læreanstalter, rekreationsområder og mødesteder for mindretalssamfund i områder med usikkerhed og konflikter er tilstrækkelig beskyttet, og for at mindske risikoen for en gentagelse af lignende menneskerettighedskrænkelser og overgreb;

15.  opfordrer alle regionale aktører til i væsentlig grad at forbedre samarbejdet om terrorbekæmpelse; bekræfter betydningen af et ubetinget internationalt engagement i bekæmpelse af terrorisme, herunder afbrydelse af alle former for finansiel støtte til terrornetværk og ideologisk indoktrinering, der giver næring til ekstremisme og terrorisme;

16.  bifalder Pakistans ratificering af FN's konvention om barnets rettigheder, og roser de foranstaltninger, som de pakistanske myndigheder har truffet for at fremme børns rettigheder; opfordrer Pakistan til at ratificere den valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter og til at oprette den nationale kommission om barnets rettigheder;

17.  opfordrer Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Rådet til fuldt ud at samarbejde med Pakistans regering for at tackle terrortruslen og i endnu højere grad bistå Pakistans regering og befolkning med at fortsætte deres bestræbelser på at udrydde terrorisme; opfordrer den højtstående repræsentant/næstformand, Federica Mogherini, til regelmæssigt at underrette Europa-Parlamentet om fremskridtene i disse bilaterale bestræbelser;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd, formanden for FN's Sikkerhedsråd, FN's højkommissær for flygtninge samt regeringen og parlamentet i Pakistan.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0470.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik