Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0402(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2015

Внесени текстове :

A8-0199/2015

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0131

Приети текстове
PDF 471kWORD 83k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I
P8_TA(2016)0131A8-0199/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0813),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0431/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0199/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 48.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 април 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване
P8_TC1-COD(2013)0402

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/943.)

Правна информация - Политика за поверителност