Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2019(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0131/2016

Внесени текстове :

A8-0131/2016

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0132

Приети текстове
PDF 658kWORD 144k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (2016/2019(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(6),

—  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 11 април 2016 г. съгласно член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид членове 96 и 97 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0131/2016),

А.  като има предвид, че тази процедура е втората пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и четвъртата процедура от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г., във вида, в който е предложен в доклада на генералния секретар, се характеризира с продължаване и засилване на политиката на институцията за повишаване на ефективността във всички области, където това е възможно, без да се накърнява качеството на работната среда на членовете и служителите на ЕП;

В.  като има предвид, че генералният секретар предложи четири приоритетни цели за бюджета за 2017 г., а именно: сигурност и киберсигурност, постепенно премахване на дерогацията относно ирландския език, текущи мерки за предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат и повишаване на привлекателността на Парламента за обществеността и посетителите;

Г.  като има предвид, че в настоящия политически и свързан със сигурността контекст вследствие на терористичните нападения в Европа бюджетната процедура за 2017 г. следва да доведе до повишаване на сигурността и киберсигурността на Парламента;

Д.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет в размер на 1 910 073 000 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2017 г., което представлява общо увеличение от 3,9% спрямо бюджета за 2016 г., като 1,7% от тези средства са предназначени за обичайни разходи и биха представлявали 19,26% от средствата по функция V от МФР за периода 2014—2020 г.;

Е.  като има предвид, че в периода 2017—2022 г. дерогацията относно превода на всички официални документи на ирландски език ще бъде постепенно премахната, което ще доведе до превод на всички официални документи също и на ирландски език, предлага да се предвидят допълнителни извънредни разходи в размер на 3,7 милиона евро, за да бъде изпълнено това ново езиково изискване, което съответства на 0,2% от общото увеличение;

Ж.  като има предвид, че са необходими допълнителни извънредни инвестиции в размер на 47,6 милиона евро за увеличаване на сигурността и киберсигурността, което съответства на 2,6% от общото увеличение;

З.  като има предвид, че от 2011 г. равнището на инфлация непрекъснато намалява; като има предвид, че реалният процент на инфлация на местата на работа на Парламента през 2015 и 2016 г. беше по-нисък от действителния процент на увеличаване на бюджета му;

И.  като има предвид, че почти 60% от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се в по-голямата си част до възнагражденията на членовете и служителите на ЕП, които се коригират съгласно Правилника за длъжностните лица, и договорни задължения, съответстващи на специфична за секторите индексация, която обикновено е по-висока, отколкото стандартния процент на инфлация;

Й.  като има предвид, че в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(7) Парламентът подчерта, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

К.  като има предвид, че доверието в Европейския парламент като подразделение на бюджетния орган зависи много от способността му да контролира собствените си разходи;

Л.  като има предвид, че на 26 октомври 2015 г. Бюрото прие нов набор от правила за управление на надбавките за парламентарни сътрудници, засилвайки изискванията за възстановяване на разходите по договори с местни сътрудници, а именно като реши поне 25% от надбавката за парламентарни сътрудници да покрива разходите за акредитирани сътрудници;

Обща рамка

1.  Подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2017 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на предварителния проект на бюджетна прогноза за 2017 г., както е установено в позицията на Бюрото на 9 март 2016 г., отговаря на 19,26%, което е по-малко от процента за 2016 г. (19,39%) и е вторият най-нисък дял от функция V за последните осем години; допълнително неговият дял от функция V е намален на 19,17% за 2017 г.;

2.  Счита обаче, че предвид забавянето на икономическия растеж на държавите членки прогнозното равнище на инфлацията за 2017 г. не следва да се счита като референтна стойност за увеличаване на обичайните разходи;

3.  Потвърждава, че са заявени извънредни разходи (увеличение с 0,2% спрямо бюджета за 2016 г.), свързани с постепенното премахване на временната дерогация за използването на ирландски език, установена по силата на Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г.(8);

4.  Отбелязва искането за увеличение на бюджетните кредити за сигурност и киберсигурност с 2,6%, което би повишило повече от два пъти средствата, предвидени за 2016 г.; настоятелно призовава генералния секретар да предостави на комисията по бюджети подробна и прозрачна информация за текущите и предстоящите мерки в областта на сигурността и киберсигурността, както и разбивка на разходите за тях;

5.  Одобрява пакета от извънредни разходи за инвестиции в сигурността през 2017 г. след анализа, представен през февруари 2016 г. на Бюрото и допълнен от проверката след събитията от 22 март 2016 г. (47,6 милиона евро), както и пакета от извънредни разходи, свързани с постепенното премахване на временната дерогация за използването на ирландски език (3,7 милиона евро);

6.  Ограничава увеличението на обичайните разходи за 2017 г., без двата извънредни пакета, на 1,4% спрямо обичайните разходи на бюджета за 2016 г. и на 0,6% спрямо бюджета за 2016 г.;

7.  Определя общия размер на своята бюджетна прогноза за 2017 г. на 1 900 873 000 EUR, което представлява общо увеличение с 3,4% спрямо бюджета за 2016 г.;

8.  Подчертава, че Парламентът следва да получи достатъчно средства, за да може да упражнява своите основни функции като законодателен и бюджетен орган; подчертава, че в настоящата икономическа обстановка тези средства следва да се управляват строго, прагматично и ефективно; посочва, че гарантирането на подходящо равнище на финансиране за Парламента е целесъобразно за упражняването на европейската демокрация, но все пак горещо се препоръчват усилия за реализиране на икономии и стремеж към още по-ефикасно използване на публичните средства;

9.  Подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента и неговата годишна индексация се определят чрез нормативно установени или договорни задължения, върху които Парламентът не може да оказва влияние в рамките на бюджетната процедура;

Прозрачност, достъпност и яснота

10.  Призовава генералния секретар да изготви предложение за представяне на бюджета пред широката общественост, като той бъде публикуван на уебсайта на Парламента в достатъчно подробен, разбираем и достъпен вид, за да могат всички граждани да придобият по-добра представа за дейностите и приоритетите на Парламента и свързаните с тях начини на изразходване на средства; счита, че като първа стъпка на уебсайта на Парламента може да се публикува вече наличната в интранет графична информация;

11.  Счита, че аналогично на бюджетната процедура, членовете на Бюрото и комисията по бюджети следва на всеки етап от процедурата да получават своевременно съответна информация, която да бъде разбираема, достатъчно подробна и разбита по категории, за да могат Бюрото, комисията по бюджети и политическите групи да провеждат ползотворни разисквания и да имат пълна представа за състоянието и нуждите на бюджета на Парламента при вземането на решения;

12.  Подчертава необходимостта от точност и прозрачност по отношение на развитието на бюджета през годините; счита, че макар в бюджета за 2017 г. някои извънредни разходи за сигурност да са оправдани, все по-голямото използване на извънредни разходи всяка година създава проблеми във връзка с бюджетния контрол и стабилността; иска по-точно определение за извънредните разходи; счита, че с оглед постигането на отчетност и сравнимост на данните в общия бюджет, следва да се извърши оценка на това дали извънредните разходи да бъдат включени в основата за изчисляване на процентната разлика между бюджетите за отделните финансови години;

13.  Отново призовава за средносрочно и дългосрочно бюджетно планиране, включително ясно разграничение между инвестиционните и оперативните разходи, свързани с функционирането на Парламента и с неговите договорни задължения (в т.ч. за наеми и придобиване на имущество), в съответствие със своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(9), и съответно призовава за промяна в представянето, при което да се прави ясно разграничение между инвестиционните и оперативните разходи;

14.  Приветства Бюрото и Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване за новото оформление на личните страници на членовете на ЕП в рамките на официалната интернет страница на Парламента, с което се осигурява по-голяма прозрачност относно състава и състоянието на работните екипи на членовете на ЕП (създаване на нов раздел за сътрудниците, с подраздели: сътрудници, акредитирани сътрудници, групиране на акредитираните сътрудници, местни сътрудници, доставчици на услуги, платежни посредници, стажанти); изисква от генералния секретар да гарантира необходимия контрол за прилагането на новия набор от правила относно надбавките за парламентарни сътрудници, приети от Бюрото на 26 октомври 2015 г.;

15.  Призовава за изготвянето на бюджет най-малко веднъж на всеки пет години, въз основа на действителните нужди по отделните бюджетни позиции, а не въз основа на система от коефициенти;

Сигурност и киберсигурност

16.  Призовава за средносрочно и дългосрочно планиране на бюджета, включително предоставяне на ясна информация по отношение на разходите, свързани със сигурността и киберсигурността; освен това, с оглед на неотдавнашните събития, приканва Бюрото да актуализира концепцията за глобална сигурност и да я оповести възможно най-скоро, най-късно до юни 2016 г.;

17.  Счита, че всички мерки в тази област следва да се основават на ясна оценка на потребностите на Парламента и пропорционалността на мерките спрямо възникващите рискове; призовава генералния секретар и Бюрото да представят своевременно, преди четенето в Парламента на бюджета за 2017 г. в комисията по бюджети, концепция за глобална сигурност, включваща обща оценка на отчетените рискове и предвижданите мерки за сигурност, както и алтернативни възможности, придружена от подробна оценка за тяхното отражение върху бюджета за 2017 г. и следващите бюджети, с ясно разграничение между инвестициите и текущите разходи, и да очертаят мерки за засилване на сигурността на Парламента във и извън неговите сгради, както и въздействието на тези мерки върху бюджета за 2017 г.; призовава за предоставяне на информация относно финансовите последици от договореностите за междуинституционално административно сътрудничество в областта на сигурността;

18.  Призовава генералния секретар да оцени дали е необходимо преразглеждане на съществуващите договори за застраховка (на членовете и служителите на ЕП) предвид терористичните заплахи и по целесъобразност да представи предложения за преодоляване на евентуални пропуски;

19.  Счита, че системата за сигурност извън сградите на Парламента следва да продължи да се обезпечава от белгийските органи;

Предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат

20.  Отбелязва текущите мерки за предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат;

21.  Приветства разширяването на цифровия портал на членовете на ЕП (електронния портал), но приканва генералния секретар, в контекста на инициативата за „среда без документи на хартиен носител“, да подобри настоящата система за изпращане на платежни разписки на хартия на членовете на ЕП, с цел евентуалното ѝ премахване до края на 2017 година; счита, че електронният портал следва да предоставя автоматично тази възможност на всички членове на ЕП, което би довело до значителни икономии на време и на средства;

22.  Приветства повишаването на качеството на консултациите и проучванията, извършвани за членовете на ЕП и комисиите; припомня, че при създаването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) през 2013 г. беше предвидено извършване на средносрочна оценка за ефикасността на сътрудничеството между EPRS и тематичните отдели; поради това изисква от генералния секретар да пристъпи към извършване на такава оценка и да представи резултатите от нея пред комисията по бюджети до края на 2016 г.; счита, че тази оценка следва да съдържа предложения за най-добро адаптиране на предоставяната от EPRS подкрепа към промените в съответните тематични комисии, като същевременно се отговаря на потребностите на отделните членове на ЕП, като се избягва припокриване с дейностите на тематичните отдели и не се насърчава конкуренция между различните служби;

23.  Счита, че потребностите на членовете на ЕП в техните избирателни райони следва да бъдат оценени, като се вземат предвид също така разликите между отделните избирателни райони, за да могат членовете на ЕП да работят по-добре в своите избирателни райони; счита, че осигуряването на мобилни работни пространства за членовете на ЕП и на подкрепа в избирателните райони следва да се базира на оценка на реалните потребности и ползването на тези придобивки и следва да не води до значителни или повтарящи се допълнителни разходи за Парламента; настоява да не се предоставя никакво компютърно оборудване, тъй като надбавката за общи разходи осигурява достатъчно средства за закупуването на най-съвременни устройства; поставя под въпрос необходимостта от създаване на частно мобилно работно пространство за членовете на ЕП, тъй като това не изглежда да съответства на организацията на работа на членовете на ЕП и техните кабинети;

24.  Изразява съгласие, че информационните средства са важен инструмент за изпълнение на задълженията на членовете на ЕП; все пак отново посочва, че трябва да се разреши инсталирането на безплатен софтуер, който ще позволи генерирането на значителни икономии от разходи за комуникации и ще подобри работния процес в кабинетите на членовете на ЕП, като се вземе предвид киберсигурността и осигуряването на защита на данните;

25.  Изисква да се въведе като обичайна практика възможността за цифрово подписване на всякакви вътрешни документи, например подписване на формуляри, писмени декларации и др., като същевременно се гарантира надеждност и сигурност; призовава за проучване на възможността за въвеждане на TAN система за проверка на мобилните телефони на членовете на ЕП; освен това счита, че използването на факс апарати следва да се избягва и постепенно да отпадне по решение на отделните членове на ЕП;

26.  Приветства новата реформа във връзка с допълнителните въпроси с искане на писмен отговор, приета на 3 септември 2015 г. от комисията по конституционни въпроси, по искане на комисията по бюджети, при приемането на бюджета на Парламента за 2016 г.; изисква от генералния секретар да въведе необходимия контрол за прилагането на новото тълкуване; приканва Председателския съвет да извърши оценка на този нов режим за задаване на въпроси с искане на писмен отговор във връзка с поставянето на допълнителни въпроси, да анализира възможностите за генериране на икономии и да информира комисията по бюджети за резултатите от тази оценка до август 2016 г., преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2016 г.;

27.  Счита, че бюджетните кредити за надбавки за парламентарни сътрудници за 2017 г. следва да се запазят на същото равнище като това през 2016 г., като се прилага правно обвързваща индексация съгласно Правилника за длъжностните лица;

28.  Смята, че настоящото представяне на парламентарната дейност на членовете на ЕП на уебсайта на Парламента не е точно и не отразява реалните дейности и участие на членовете на ЕП; предлага настоящото използване на сайтове за класация да отпадне, като същевременно се подобри информацията относно дейностите на отделните членове на ЕП на официалния уебсайт на Парламента; призовава за оценка на представянето, по-специално на обясненията на вот и на едноминутните изказвания, включително и варианта за отделното им посочване от изказванията в пленарна зала, както и за оценка на добавената стойност във връзка с обясненията на вот и евентуални алтернативи; очаква компетентната работна група на Бюрото, която се занимава с този въпрос, да представи своята програма и заключения пред комисията по бюджети веднага след изготвянето им;

Разходи на членовете на ЕП

29.  Повтаря призива си към Бюрото да определи по-точни правила за отчитане на разходите, разрешени в рамките на надбавката за общи разходи, които биха могли да включват мерки за ефективност на разходите, като например публикуване на разходните документи на членовете на ЕП, както вече се практикува от все повече членове на ЕП; те могат да бъдат придружени от опростена система за връщане на неизползваните средства; отново заявява, че тези мерки следва да не изискват допълнителен персонал от администрацията на Парламента;

Политика в областта на сградния фонд

30.  Припомня, че понастоящем се преразглежда средносрочната стратегия в областта на сградния фонд, приета от Бюрото през 2010 г.; изразява съжаление за това, че Бюрото все още не е приключило своите разисквания относно средносрочната стратегия на Парламента в областта на сградния фонд; приканва генералния секретар да представи възможно най-скоро на комисията по бюджети нова средносрочна стратегия относно сградния фонд, най-късно до август 2016 г., преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2016 г.;

31.  Призовава Бюрото да представи дългосрочна стратегия за сградите на Парламента; отново заявява, че дългосрочните инвестиции, като например строителните проекти на Парламента, трябва да се управляват предпазливо и прозрачно; настоява за строго управление на разходите, планиране и надзор на проектите; отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, в съответствие с разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент; счита, че в дългосрочната стратегия в областта на сградния фонд следва да се включи доклад относно причините за забавянето и по-високите разходи за Дома на европейската история;

32.  Призовава позицията за сградния фонд на Европейския парламент да бъде вярно отразена в бюджета; в тази връзка призовава разходите за сградата KAD да бъдат ясно отразени в окончателния бюджет на Парламента и в бъдеще инвестициите в недвижими имоти да бъдат включвани в бюджета, за да се избегне извършването на сборни трансфери;

33.  Счита, че в настоящия икономически контекст не следва да се стартират други проекти за парламентариум без провеждане на предварителни консултации и получаване на одобрение от комисията по бюджети;

34.  Следователно предлага въвеждането от 2018 г. на специален бюджетен ред за инвестиции за строителството на сгради, който ще се използва като основа за отпускане през 2018 г. на средствата, предложени през 2017 г. като извънредни разходи;

35.  Като има предвид извънредните обстоятелства през 2017 г., които изискват големи инвестиции в инфраструктура, свързана със сигурността, предлага да се използват всички неусвоени до края на 2017 г. средства, за да се покрият строителните разходи по сградата KAD , с цел максимално избягване на плащането на лихви към банки за заеми, които трябва да се вземат за финансиране на строителството;

36.  Призовава за предоставяне на повече информация относно състоянието на проекта за обновяване на сградата PHS; иска стартиране и разглеждане от Бюрото на проучване във връзка с обновяването на сградата; очаква Бюрото да вземе предвид необходимостта от осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при определяне на сроковете за обновяване на сградата; призовава Бюрото да информира комисията по бюджети за всички мерки веднага след предприемането им; в тази връзка приканва Бюрото да положи основите за превръщане на сградата „Пол-Анри Спак“ в образцова модерна сграда с висока енергийна ефективност и незабавно да пристъпи към модернизация на сградата;

37.  Приканва заместник-председателите, отговарящи за тези въпроси, да представят на комисията по бюджети доклад за напредъка, постигнат във връзка със сградата KAD;

38.  Счита, че структурните и организационните реформи, целящи постигането на по-голяма ефикасност, устойчивост на околната среда и ефективност, следва да бъдат продължени чрез задълбочено проучване на възможните взаимодействия и икономии; припомня значителните икономии, които биха могли да се реализират, ако Парламентът има само едно място на работа, вместо три (Брюксел, Страсбург и Люксембург); подчертава, че този процес следва да се провежда, без да се накърнява отличната законодателна работа на Парламента, неговите правомощия във връзка с бюджета и упражняването на контрол, нито осигуряването на качествени условия на труд за членовете, сътрудниците и служителите на ЕП;

Въпроси, свързани с персонала

39.  Приветства предложението за съкращаване на 60 длъжности в щатното разписание на ЕП през 2017 г. в съответствие със споразумението, сключено със Съвета, относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен на 14 ноември 2015 г. от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура;

40.  Припомня, че всички служители, работещи за политическите групи, ще бъдат изключени от целта за намаляване на персонала с 5 % в съответствие с решенията, взети относно финансовите 2014, 2015 и 2016 г.;

41.  Подкрепя допълнителните длъжности, необходими за осигуряването на писмен и устен превод на ирландски език; изключва тези допълнителни длъжности от целта за намаляване на персонала с 5 % в съответствие с препоръката на Комисията; призовава генералния секретар да се консултира с ирландските членове на ЕП с оглед на евентуално рационализиране на използването на ирландски език, без да се накърняват гарантираните права на членовете на ЕП;

42.  Подкрепя идеята за въвеждане на превод на международен жестомимичен език за всички дебати в пленарна зала, за да може поне те да бъдат истински достъпни за всички европейски граждани;

43.  Приветства напредъка, постигнат по отношение на ефективността при писмените и устните преводи; признава качеството и добавената стойност на услугите, предоставяни от устните преводачи; призовава за ранно, трайно споразумение между генералния секретар и представителите на устните преводачи, което да съчетава качествени условия на труд и ефективно управление, с цел избягване на ситуации на дисбаланс във връзка с работното време и създаването на обща несигурност сред устните преводачи, като се вземат предвид социалните права; призовава генералния секретар да направи допълнителни предложения за рационализация, като например увеличаване на писмените и устните преводи по заявка, по-специално по отношение на дейността на интергрупите в Европейския парламент; счита, че системата на езиково профилиране, въведена от октомври 2014 г. за измененията, разглеждани в комисиите, може да бъде посочена като пример за ефективност и може да бъде доразвита; счита, че осигуряването на писмен и устен превод е основен елемент от европейската демокрация, която е открита за всички хора; в тази връзка призовава да не се допускат никакви реформи, пречещи на гарантирането на по-широк и приобщаващ достъп до дейностите и документите на Европейския парламент;

44.  Призовава Бюрото да оцени и, при необходимост, да преразгледа правилата, регламентиращи статута на стажантите, включително въвеждане на минимално възнаграждение и хармонизиране на ценовите оферти, свързани с кетъринга, за всички стажанти както в администрацията на Парламента, така и в кабинетите на членовете на ЕП, за да се гарантира еднакво третиране и да се защитят социалните права на стажантите;

45.  Призовава Бюрото да преразгледа правилата за възстановяване на разходите за командировки, свързани с пътувания между отделните места на работа на Парламента и извършени от акредитирани парламентарни сътрудници, с цел привеждането им в съответствие с правилата, приложими за другите служители;

46.  Счита, че трябва да се създаде трета процедура за прекратяване по взаимно съгласие на договори между членове на ЕП и сътрудници;

Шофьорски услуги/мобилност

47.  Изразява резерви по отношение на предложението за включване в структурата на ЕП на служба „Превоз”, като външният доставчик на услуги бъде заменен с договорно наети служители на Парламента, което ще изисква осигуряването на около 3,7 милиона евро за незабавни допълнителни разходи; счита, че сключването на добре организиран външен договор, в съответствие с приложимите правила за възлагане на обществени поръчки, при който външният доставчик на услуги да бъде ясно задължен да поеме отговорност за обезпечаване на сигурността и за извършване на цялостни проверки, както и за осигуряване на достойни условия на труд и заплащане за работещите, следва да се разгледа като алтернативна възможност; би разгледал възможността за включване на службата в структурата на ЕП единствено ако нейните разходи не надвишават разходите, свързани с настоящата система, и ако това дава възможност за осигуряване на достойни условия на труд и заплащане за шофьорите, по-добър баланс между двата пола и използването на по-екологични автомобили; призовава комисията по бюджети да предостави подробна информация преди вземането на каквото и да е решение;

48.  Призовава генералния секретар да се консултира с белгийските органи за гарантиране на лесен достъп и възможно най-добро използване на новата пряка влакова връзка между железопътната гара Брюксел-Люксембург и летище Брюксел (Завентем), което може да включва приемане на служебните карти на членовете на ЕП вместо настоящата система на разрешения за преминаване;

49.  Счита, че автомобилният парк следва да включва по-безопасни и икономически ефективни автомобили с по-нисък разход на гориво; подчертава факта, че следва да се отдава предимство на използването на микробуси и автобуси от и до летището, движещи се по разписание; призовава генералния секретар да изготви доклад относно възможностите за пълно преминаване към електрически автомобили до края на десетилетието;

50.  Призовава генералния секретар да разговаря с пътническата агенция на Парламента; насърчава пътническата агенция да засили сравнението на цените; призовава пътническата агенция да търси активно по-евтини билети, когато прави резервации, и принципно да предлага по-конкурентни цени за членовете на ЕП и всички категории служители, като гарантира добри условия за смяна на билетите;

Комуникация

51.  Изисква резултатите от последващата оценка на общата стратегия и методология за информационната и комуникационна кампания за 2014 г. (докладът за оценка се очаква до второто полугодие на 2015 г.);

52.  Отново припомня на генералния секретар да докладва на комисията по бюджети относно оценката на предизборната кампания за парламентарните избори през 2014 г., както и относно ефективността на комуникационните мерки на Парламента, насочени към широката общественост;

53.  Признава ролята на информационните бюра на Парламента за повишаване на осведомеността относно дейностите на Парламента и на Съюза като цяло; счита, че следва да бъдат предвидени мерки за ефективност по отношение на информационните бюра на Парламента; счита, че информационните бюра на ЕП следва да споделят сгради с представителствата на Комисията и да ползват общи административни услуги с тях, доколкото това е възможно; изисква оценка на целите, задачите и показателите на информационните бюра на ЕП, въз основа на които да се определят приоритетите;

54.  Изисква оценка на възможностите за по-тясно сътрудничество с телевизията ARTE в Страсбург, с оглед създаване на европейски медиен център за целите на обучението на млади журналисти;

55.  Призовава генералния секретар да представи доклад относно предприятията и организациите, на които е даден достъп до Европейския парламент с цел провеждането на форуми, свързани с тяхната дейност; призовава генералния секретар да поддържа баланс между различните сектори и различните видове организации, на които се дава достъп до Европейския парламент;

Други въпроси

56.  Настоятелно призовава генералния секретар да представи подробен доклад за изпълнението на административните части от споразуменията за сътрудничество между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет и на тази основа да разработи евентуални мерки за по‑нататъшно административно сътрудничество в някои области като логистика, инфраструктура или сигурност;

57.  Настоятелно призовава генералния секретар да предостави разяснения относно текущото управление на фитнес залата на Парламента и нейното текущо ползване от служителите на Парламента; освен това иска разяснения във връзка с висящото съдебно дело и предложените варианти за гарантиране на ефективното и рентабилно управление на фитнес залата в бъдеще;

58.  Счита, че могат да бъдат постигнати допълнителни икономии от разходите за обзавеждане, тъй като смята, че увеличение от 3 589 832 EUR за 2016 г. и подобно увеличение за 2017 г. спрямо сумата от 2 415 168 EUR за 2015 г. далеч не е разумно;

59.  Приветства по-ограниченото и ефикасно използване на транспортните контейнери; насърчава споделянето на контейнери при пътуването до Страсбург;

60.  Призовава генералния секретар да прилага изцяло духа и буквата на новия Финансов регламент по отношение на „зелените“ и икономически ефективни обществени поръчки чрез подобряване на стратегията за обществените поръчки на Парламента в тази насока;

61.  Насърчава продължаване на инициативата за икономия на енергия, по-специално по отношение на осветителните и отоплителни системи на сградите, тъй като обсъждането на бюджета за 2016 г. показа, че има възможности за подобрение;

62.  Насърчава по-голямо популяризиране на здравословните и биологичните храни; следователно призовава Бюрото да направи оценка на възможностите за осигуряване на здравословна храна не само по отношение на диверсификацията на услугите, но и по отношение най-вече на доставката на пресни плодове и зеленчуци на по-достъпни цени;

o
o   o

63.  Приема бюджетната прогноза за финансовата 2017 година;

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0376.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0407.
(7) Приети текстове, P8_TA(2015)0172.
(8) OВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 3.
(9) Приети текстове, P8_TA(2015)0172.

Правна информация - Политика за поверителност