Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2019(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0131/2016

Předložené texty :

A8-0131/2016

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0132

Přijaté texty
PDF 447kWORD 135k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017 (2016/2019(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. října 2015 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu(6),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka pro předsednictvo o vypracování předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 96 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 11. dubna 2016,

–  s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–  s ohledem na články 96 a 97 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0131/2016),

A.  vzhledem k tomu, že tento proces je druhým úplným rozpočtovým procesem, který se uskutečňuje v tomto novém volebním období, a čtvrtým rozpočtovým rokem víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017, jak je navržen ve zprávě generálního tajemníka, by se vyznačoval pokračováním a zintenzivněním koncepčního úsilí orgánu o dosahování úspor díky větší efektivnosti ve všech oblastech, kde je to možné, aniž by byla ohrožena kvalita pracovního prostředí poslanců a zaměstnanců;

C.  vzhledem k tomu, že na rok 2017 navrhl generální tajemník čtyři priority, a to bezpečnost a kybernetickou bezpečnost, postupné zrušení odchylky pro irský jazyk, pokračování v opatřeních k posílení postavení poslanců při výkonu jejich mandátu a zatraktivnění Parlamentu pro veřejnost a návštěvníky;

D.  vzhledem k tomu, že v současné politické a bezpečnostní situaci, která je důsledkem teroristických útoků v Evropě, by mělo být výsledkem rozpočtového procesu pro rok 2017 zvýšení bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti Parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2017 navrhl generální tajemník rozpočet ve výši 1 910 073 000 EUR, což představuje celkové zvýšení oproti rozpočtu na rok 2016 o 3,9 %, z čehož je 1,7 % považováno za běžné výdaje, a jeho podíl z okruhu V víceletého finančního rámce na období 2014–2020 by činil 19,26 %;

F.  vzhledem k tomu, že v rozmezí let 2017 až 2022 bude postupně zrušena odchylka umožňující nepřekládat všechny úřední dokumenty do irštiny, což bude znamenat, že se do irštiny budou překládat veškeré úřední dokumenty, a ke splnění tohoto nového požadavku na jazykový režim se navrhují mimořádné dodatečné výdaje ve výši 3,7 milionu EUR, což odpovídá 0,2 % celkového zvýšení;

G.  vzhledem k tomu, že k posílení bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti je zapotřebí mimořádných investic navíc ve výši 47,6 milionu EUR, což činí 2,6 % celkového zvýšení;

H.  vzhledem k tomu, že míry inflace od roku 2011 neustále klesají; vzhledem k tomu, že reálná míra inflace v pracovních místech Parlamentu v roce 2015 a v roce 2016 byla nižší než skutečná míra zvýšení jeho rozpočtu;

I.  vzhledem k tomu, že téměř 60 % rozpočtu činí výdaje, které musí být pravidelně valorizovány a které se týkají v převážné většině odměn poslanců a zaměstnanců, které se upravují podle služebního řádu, a smluvních povinností, u nichž dochází k oborově specifické valorizaci, která je obvykle vyšší než standardní míra inflace;

J.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016(7) zdůraznil, že rozpočet na rok 2015 by měl být postaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení;

K.  vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Evropského parlamentu jako složky rozpočtového orgánu závisí z velké části na jeho schopnosti mít pod kontrolou své vlastní výdaje;

L.  vzhledem k tomu, že dne 26. října 2015 přijalo předsednictvo nový soubor pravidel pro správu příspěvků na parlamentní asistenci, která zpřísňují požadavky týkající se proplácení smluv s místními asistenty, konkrétně pak vyčleněním nejméně 25 % příspěvku na parlamentní asistenci na pokrytí nákladů souvisejících s akreditovanými asistenty;

Obecný rámec

1.  zdůrazňuje, že podíl rozpočtu Parlamentu na rok 2017 je třeba udržet pod 20 % okruhu V; poznamenává, že výše předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 2017 tak, jak je stanovena v postoji předsednictva ze dne 9. března 2016, odpovídá 19,26 %, je tedy nižší než konečný podíl v roce 2016 (19,39 %) a je druhým nejnižším podílem v rámci okruhu V za posledních osm let; ještě dále snižuje svůj podíl v okruhu V pro rok 2017 na 19,17 %;

2.  domnívá se však, že s přihlédnutím ke zpomalení ekonomiky v členských státech by neměla být odhadovaná míra inflace pro rok 2017 hlavním kritériem pro zvýšení běžných výdajů;

3.  potvrzuje, že bylo požádáno o mimořádné výdaje na postupné zrušení opatření v rámci dočasné odchylky pro používání irského jazyka stanovených nařízením Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005(8), které představují zvýšení oproti roku 2016 o 0,2 %, a na dodatečné potřeby v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, které představují zvýšení oproti roku 2016 o 2,6 %;

4.  připomíná požadavek na 2,6% zvýšení prostředků na bezpečnost a kybernetickou bezpečnost, které by více než zdvojnásobilo prostředky přidělené v roce 2016; naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby poskytl Rozpočtovému výboru transparentním způsobem podrobné informace o stávajících a připravovaných opatřeních ke zvýšení bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a rozpis nákladů na ně;

5.  schvaluje celý soubor mimořádných výdajů na investice do bezpečnosti v roce 2017 (ve výši 47,6 milionu EUR), a to na základě analýzy předložené předsednictvu v únoru 2016, kterou doplnila prověrka provedená po útocích dne 22. března 2016, a celý soubor mimořádných výdajů spojených s postupným zrušením dočasné odchylky pro používání irského jazyka (ve výši 3,7 milionu EUR);

6.  omezuje zvýšení svých běžných výdajů pro rok 2017, bez dvou výše uvedených souborů mimořádných výdajů, oproti běžným výdajům rozpočtu na rok 2016 na 1,4 % a oproti rozpočtu na rok 2016 jako celku o 0,6 %;

7.  stanoví celkovou výši svého odhadu výdajů a příjmů na rok 2017 na 1 900 873 000 EUR, což odpovídá celkovému zvýšení oproti rozpočtu na rok 2016 o 3,4 %;

8.  zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být poskytnuty dostatečné zdroje nezbytné k tomu, aby mohl řádně vykonávat své základní úkoly jako legislativní orgán a rozpočtový orgán; zdůrazňuje, že by se v současné ekonomické situaci mělo s těmito zdroji hospodařit ukázněně, pragmaticky a efektivně; poukazuje na to, že zajištění náležité výše financování Parlamentu je sice pro zajištění fungování evropské demokracie potřebné, důrazně by se však mělo doporučovat úsilí hledat možné úspory a dále zvyšovat efektivnost využívání veřejných finančních prostředků;

9.  zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu Parlamentu a jeho každoroční valorizace jsou dány právními a smluvními povinnostmi, které nemůže Parlament během rozpočtového procesu ovlivnit;

Transparentnost, přístupnost a srozumitelnost

10.  vyzývá generálního tajemníka, aby předložil návrh, jak na internetových stránkách Parlamentu prezentovat rozpočet široké veřejnosti s dostatečnou podrobností a srozumitelným a uživatelsky vstřícným způsobem, aby měli všichni občané možnost lépe porozumět činnostem a prioritám Parlamentu a tomu odpovídající struktuře výdajů; domnívá se, že prvním krokem by mohlo být zpřístupnit na internetových stránkách Parlamentu infografiku, která je nyní k dispozici pouze na intranetu;

11.  domnívá se, že pokud jde o rozpočtový proces, jakékoli relevantní informace by měly být členům předsednictva a Rozpočtového výboru ve všech fázích procesu předkládány včas a srozumitelně s nezbytnou mírou podrobnosti a v patřičných rozpisech, aby mohly předsednictvo, Rozpočtový výbor a politické skupiny tyto skutečnosti řádně projednat a vycházet při svých rozhodnutích z komplexního pohledu na stav a potřeby rozpočtu Parlamentu;

12.  zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a transparentnost, pokud jde o to, jak se z roku na rok vyvíjí rozpočet; domnívá se, že jakkoli jsou některé mimořádné výdaje, jako například na bezpečnost, v rozpočtu na rok 2017 opodstatněné, stále větší používání každoročních mimořádných výdajů je problematické z hlediska rozpočtové kontroly a stability; žádá přesnější definici mimořádných výdajů; je přesvědčen, že v zájmu zodpovědnosti a srovnatelnosti údajů v souhrnném rozpočtu by mělo být provedeno posouzení, zda by měly být mimořádné výdaje zahrnuty do základu pro výpočet procentního rozdílu mezi rozpočty po sobě následujících roků;

13.  opakuje svůj požadavek, aby probíhalo střednědobé a dlouhodobé rozpočtové plánování, včetně jasného rozlišení mezi investicemi a provozními výdaji na chod Parlamentu a na plnění jeho statutárních povinností (včetně výdajů na pronájmy a nabývání nemovitostí), a to v souladu s usnesením ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016(9), vyzývá proto ke změně formální podoby rozpočtu tak, aby byly jasně rozlišeny výdaje na investice a provozní výdaje;

14.  oceňuje předsednictvo a GŘ ITEC za novou podobu osobních stránek poslanců na oficiálních internetových stránkách Parlamentu, která transparentněji seznamuje se složením a statusem jejich pracovního týmu (byla vytvořena nová kolonka pro asistenty s pododdíly pro asistenty, akreditované asistenty, akreditované asistenty (seskupení), místní asistenty, poskytovatele služeb, osoby pověřené prováděním plateb a stážisty); žádá generálního tajemníka, aby zajistil kontroly nezbytné pro uplatňování nového souboru předpisů pro příspěvky na parlamentní asistenci přijatého předsednictvem dne 26. října 2015;

15.  žádá, aby nejméně jednou za pět let byl rozpočet sestaven na základě skutečných potřeb v jednotlivých položkách, a nikoli systémem uplatňování koeficientů;

Bezpečnost a kybernetická bezpečnost

16.  žádá střednědobé a dlouhodobé rozpočtové plánování, včetně jasných informací o výdajích na bezpečnost a kybernetickou bezpečnost; s ohledem na nedávné události navíc vyzývá předsednictvo, aby aktualizovalo koncepci globální bezpečnosti a co nejrychleji s ní seznámilo Parlament, nejpozději do června 2016;

17.  domnívá se, že jakékoli opatření v této oblasti by mělo vycházet z jednoznačného posouzení toho, jaké jsou potřeby Parlamentu a zda je dané opatření přiměřené vzhledem k hrozícím rizikům; požaduje, aby generální tajemník a předsednictvo předložili Rozpočtovému výboru včas před čtením rozpočtu na rok 2017 v Parlamentu koncepci globální bezpečnosti včetně celkového posouzení hrozících rizik a plánovaných bezpečnostních opatření a také alternativních možností, a to spolu s podrobným odhadem jejich rozpočtových důsledků pro rozpočet na rok 2017 a na roky následující a s jasným rozlišením mezi investicemi a pravidelně se opakujícími výdaji, a aby nastínili plánovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti Parlamentu uvnitř i vně jeho budov a dopad těchto opatření na rozpočet na rok 2017; požaduje informace o finančních důsledcích interinstitucionálních dohod o administrativní spolupráci v oblasti bezpečnosti;

18.  žádá generálního tajemníka, aby posoudil, zda je třeba přezkoumat stávající pojistné smlouvy (jimiž jsou kryti poslanci a zaměstnanci) se zřetelem k hrozbě teroristických útoků, a aby v případě potřeby předložil návrhy, jak napravit případné nedostatky;

19.  domnívá se, že bezpečnostní systém mimo prostory Parlamentu by měly i nadále zajišťovat belgické orgány;

Posílení postavení poslanců při výkonu jejich mandátu

20.  bere na vědomí probíhající opatření k posílení postavení poslanců při výkonu jejich mandátu;

21.  vítá rozšíření elektronického portálu pro poslance (e-Portal), žádá nicméně generálního tajemníka, aby se v duchu tzv. „bezpapírové iniciativy“ zlepšila situace, pokud jde o současný systém zasílání tištěných kopií výplatních pásek poslancům, s cílem tento systém v konečném důsledku opustit, a to do konce roku 2017; domnívá se, že e-Portal by měl skýtat tuto možnost poslancům již ve výchozím nastavení, což by přineslo značné úspory času i finančních prostředků;

22.  vítá stále větší kvalitu odborného poradenství a výzkumu poskytovaných poslancům a výborům; připomíná, že s hodnocením účelnosti spolupráce mezi výzkumnou službou Evropského parlamentu (EPRS) a tematickými sekcemi v polovině období bylo počítáno již v době vytvoření EPRS v roce 2013; žádá proto, aby generální tajemník toto hodnocení provedl a předložil Rozpočtovému výboru jeho výsledky do konce roku 2016; domnívá se, že by toto hodnocení mělo obsahovat návrhy, jak zajistit, aby podpora, kterou EPRS poskytuje, co nejlépe odpovídala vývoji v příslušných tematických výborech a současně naplňovala potřeby jednotlivých poslanců a nepřekrývala se s činnostmi tematických sekcí ani nevedla ke konkurenci mezi útvary;

23.  je toho názoru, že by měly být posouzeny potřeby poslanců v jejich volebních obvodech, také s přihlédnutím k rozdílnosti volebních obvodů, aby bylo možno vytvořit poslancům lepší podmínky pro jejich práci ve volebních obvodech; je přesvědčen, že mobilní pracoviště pro poslance a podpora ve volebních obvodech by měly být založeny na posouzení skutečných potřeb a využívání těchto možností a neměly by vyžadovat jakékoli vícenáklady pro Parlament; trvá na tom, že by neměl být poskytován žádný hardware, protože příspěvek na všeobecné výdaje skýtá dostatek zdrojů na pořízení nejmodernějších zařízení; má pochybnosti o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá mobilní pracoviště pro poslance, protože má dojem, že to neodpovídá tomu, jak si poslanci a jejich kanceláře organizují svou práci;

24.  souhlasí s tím, že nástroje IT jsou pro poslance důležitým prostředkem, který jim pomáhá úspěšně plnit úkoly spojené s jejich funkcí; opakuje však, že je nutno dát možnost instalovat si software z otevřených zdrojů, což by umožnilo výrazné úspory na poplatcích za komunikační technologie a zlepšily by se tím pracovní procesy v kancelářích poslanců, přičemž je třeba mít na paměti kybernetickou bezpečnost a zajištění ochrany dat;

25.  požaduje, aby se možnost podepisovat interní dokumenty elektronickým podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech případech, jako je podepisování formulářů, písemných prohlášení atd., přičemž je třeba zajistit spolehlivost a bezpečnost; žádá, aby byla posouzena možnost instalovat v mobilních telefonech poslanců EP systém ověřování TAN; je navíc přesvědčen, že by měla být snaha přestat používat faxy a postupně by se mělo od jejich používání zcela upustit na základě rozhodnutí jednotlivých poslanců EP;

26.  vítá novou reformu u doplňujících otázek k písemnému zodpovězení přijatou dne 3. září 2015 Výborem pro ústavní záležitosti, kterou požadoval Rozpočtový výbor při přijímání rozpočtu Parlamentu na rok 2016; žádá generálního tajemníka, aby zavedl nezbytné kontroly uplatňování tohoto nového výkladu; vyzývá Konferenci předsedů, aby provedla posouzení tohoto nového režimu otázek k písemnému zodpovězení, pokud jde o doplňující otázky, a v jeho rámci analyzovala, jaké vzniknou úspory, a aby informovala Rozpočtový výbor o výsledcích tohoto posouzení do srpna 2016, před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2016;

27.  domnívá se, že je záhodno ponechat prostředky pro celkový příděl na výdaje na parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné výši jako na rok 2016, pouze provést jejich právně závaznou valorizaci podle služebního řádu;

28.  je přesvědčen, že současná prezentace parlamentních činností poslanců na internetových stránkách Parlamentu není dostatečně přesná a neodráží skutečné činnosti a zapojení poslanců; navrhuje, aby bylo zrušeno současné používání internetových stránek, které poslance hodnotí a řadí podle různých hledisek, a současně byly zlepšeny informace o aktivitách jednotlivých poslanců na oficiálních internetových stránkách Parlamentu; žádá, aby byla vyhodnocena současná prezentace vysvětlení hlasování a jednominutových projevů, zejména včetně možnosti, aby se uváděly odděleně od vystoupení v plénu, aby byl posouzen přínos vysvětlení hlasování a byly navrženy možné alternativy; očekává, že příslušná pracovní skupina předsednictva, která se touto záležitostí zabývá, předloží svůj pracovní program a svá zjištění Rozpočtovému výboru, jakmile budou k dispozici;

Výdaje poslanců

29.  opakuje svůj požadavek, aby předsednictvo stanovilo přesnější pravidla pro vykazování výdajů, na něž je možné využít příspěvek na všeobecné výdaje, která by mohla zahrnovat nákladově efektivní opatření, jako je povinnost poslanců zveřejňovat přehledy svých výdajů, což již činí stále více poslanců, a současně s touto povinností zjednodušený systém vracení nevyužitých prostředků; opakuje, že by k tomu nemělo být zapotřebí zvyšovat počet pracovníků v sekretariátu Parlamentu;

Politika v oblasti nemovitostí

30.  připomíná, že střednědobá strategie v oblasti nemovitostí, kterou přijalo předsednictvo v roce 2010, se právě reviduje; lituje toho, že předsednictvo ještě neukončilo projednávání střednědobé strategie v oblasti nemovitostí; vyzývá generálního tajemníka, aby předložil Rozpočtovému výboru novou střednědobou strategii v oblasti nemovitostí co nejdříve a nejpozději do srpna 2016 před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2016;

31.  žádá předsednictvo, aby předložilo dlouhodobou strategii pro budovy Parlamentu; znovu opakuje, že k dlouhodobým investicím, jako jsou stavební projekty Parlamentu, je třeba přistupovat obezřetně a transparentně; trvá na nutnosti zajistit přísné řízení nákladů, plánování projektů a dohled; znovu vyzývá k tomu, aby byl rozhodovací proces v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí transparentní a vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 203 finančního nařízení; je přesvědčen, že jedním ze zdrojů zkušeností pro tuto dlouhodobou strategii by měla být zpráva o důvodech zpoždění a zvýšených nákladů u Domu evropských dějin;

32.  žádá, aby se v rozpočtu věrným způsobem promítala situace souboru budov Parlamentu; v této souvislosti žádá, aby byly náklady na budovu KAD jasně uvedeny v rozpočtu Parlamentu v konečném znění a aby v budoucnu byly všechny investice do nemovitostí zapsány do rozpočtu, aby nemuselo docházet ke sběrným převodům;

33.  je toho názoru, že v současné ekonomické situaci by bez předchozí konzultace s Rozpočtovým výborem a jeho souhlasu neměly být zahajovány žádné další projekty zřizování Parlamentarií;

34.  navrhuje proto, aby byla od roku 2018 zavedena samostatná položka pro investice do staveb budov, u které by byly vzaty za základ pro výši prostředků v roce 2018 finanční prostředky, které se navrhují v roce 2017 na mimořádné výdaje;

35.  s ohledem na mimořádné okolnosti v roce 2017, které vyžadují značné investice do bezpečnostní infrastruktury, navrhuje použít veškeré prostředky, které nebudou ke konci roku 2017 vyčerpány, k úhradě výdajů na výstavbu budovy KAD, aby nemusel Parlament platit bankám maximální výši úroků z úvěrů, které je třeba uzavřít k financování této stavby;

36.  žádá více informací o aktuálním stavu projektu renovace budovy PHS; požaduje, aby byla zahájena studie týkající se renovace a aby ji projednalo předsednictvo; očekává, že při stanovování harmonogramu renovace vezme předsednictvo v úvahu nutnost zdravých a bezpečných pracovních podmínek; žádá, aby předsednictvo informovalo Rozpočtový výbor o všech krocích, co nejdříve to bude možné; v této souvislosti vyzývá předsednictvo, aby položilo základy k přeměně budovy PHS na objekt, který bude příkladem nejmodernějších možností z hlediska energetické účinnosti, a aby urychleně přikročilo k modernizaci budovy;

37.  vyzývá příslušné místopředsedy, aby předložili Rozpočtovému výboru zprávu o průběhu prací na budově KAD;

38.  domnívá se, že strukturální a organizační reformy s cílem dosáhnout větší efektivnosti, environmentální udržitelnosti a účinnosti by měly dále pokračovat důkladným zkoumáním možných synergií a úspor; připomíná, jak výrazných úspor by bylo možno dosáhnout tím, že by měl Parlament pouze jediné pracovní místo namísto současných tří (Brusel, Štrasburk a Lucemburk); zdůrazňuje, že tento proces by měl probíhat, aniž by byla ohrožena vysoce kvalitní legislativní práce Parlamentu, výkon jeho rozpočtových a kontrolních pravomocí nebo kvalita pracovních podmínek poslanců, asistentů a zaměstnanců;

Otázky týkající se zaměstnanců

39.  vítá návrh snížit svůj plán pracovních míst v roce 2017 o 60 míst v souladu s dohodou, k níž dospěl s Radou při jednání o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu dne 14. listopadu 2015;

40.  připomíná, že celkový stav zaměstnanců v politických skupinách by měl být vyňat z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 % v souladu s rozhodnutími přijatými pro rozpočtové roky 2014, 2015 a 2016;

41.  podporuje dodatečná pracovní místa potřebná pro překlad a tlumočení do irského jazyka; vyjímá tato dodatečná místa z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 % v souladu s doporučením Komise; žádá generálního tajemníka, aby konzultoval s irskými poslanci, jak by bylo možno používání irského jazyka racionalizovat, aniž by byla ohrožena práva, která jsou poslancům zaručena;

42.  podporuje zavedení tlumočení do mezinárodního znakového jazyka u všech rozprav v plénu, aby byly alespoň tyto rozpravy skutečně přístupné všem evropským občanům;

43.  vítá pokrok, jehož se podařilo dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti překladu a tlumočení; je si vědom kvality a přidané hodnoty služeb tlumočníků; žádá, aby byla v brzké době uzavřena životaschopná dohoda mezi generálním tajemníkem a zástupci tlumočníků, v níž by se snoubily pracovní podmínky vysoké kvality s efektivním řízením této činnosti, aby nevznikaly situace nárazově neúměrně dlouhé pracovní doby a celkové nejistoty mezi tlumočníky, a to s přihlédnutím k sociálním právům; žádá generálního tajemníka, aby předložil další návrhy směřující k racionalizaci, například na větší míru překladů a tlumočení na požádání, zejména u činností meziskupin v Evropském parlamentu; domnívá se, že systém jazykových profilů, který se používá od října 2014 u pozměňovacích návrhů ve výborech, je příkladem zefektivnění, která lze provést a která lze ještě dále prohlubovat; zastává názor, že tlumočení a překlad jsou základními součástmi evropské demokracie, které je otevřena všem, a žádá proto, abychom nepřistupovali na žádnou reformu, kterou by utrpěla maximální přístupnost činností a dokumentů Parlamentu co nejširšímu okruhu zájemců;

44.  vyzývá předsednictvo, aby vyhodnotilo a v případě nutnosti revidovalo předpisy upravující postavení stážistů a aby mimo jiné zavedlo minimální odměnu a sjednotilo cenové nabídky v případě stravování pro všechny stážisty jak ve správě Parlamentu, tak v kancelářích poslanců, aby bylo zajištěno rovné zacházení a byla chráněna sociální práva stážistů;

45.  vyzývá předsednictvo, aby revidovalo předpisy pro úhradu výdajů na služební cesty mezi třemi pracovními místy Parlamentu, pokud jde o výdaje akreditovaných asistentů, a sjednotilo je s předpisy vztahujícími se na všechny ostatní zaměstnance;

46.  je toho názoru, že by měl být zaveden třetí postup umožňující ukončit smlouvu mezi poslancem a asistentem vzájemnou dohodou;

Služby řidičů / mobilita

47.  má výhrady vůči návrhu internalizovat službu řidičů tak, že externího poskytovatele této služby nahradí Parlament svými smluvními zaměstnanci, což bude znamenat okamžité výdaje navíc ve výši zhruba 3,7 milionu EUR; domnívá se, že jako o alternativní možnosti by se mělo uvažovat o dobře koncipované externí smlouvě uzavřené podle platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, v níž by byl externí poskytovatel služeb jednoznačně povinen převzít odpovědnost za bezpečnost a za ověření spolehlivosti řidičů a také za důstojné pracovní podmínky a mzdu; uvažoval by o internalizaci, pouze pokud náklady s ní spojené nepřekročí náklady stávajícího systému a pokud umožňuje důstojné pracovní podmínky a mzdu pro řidiče, větší rovnováhu zastoupení mužů a žen v jejich řadách a používání ekologičtějších vozidel; žádá, aby před přijetím jakéhokoli rozhodnutí byly poskytnuty Rozpočtovému výboru podrobné informace;

48.  žádá generálního tajemníka, aby vedl konzultace s belgickými orgány s cílem zajistit snadný přístup k novému vlakovému spojení mezi železniční stanicí Brussels-Luxembourg a letištěm Zaventem a jeho celkové optimální využívání, což by mohlo zahrnovat i akceptování průkazů poslanců namísto nynějšího systému laissez passer;

49.  je přesvědčen, že ve vozovém parku by měla být nákladově efektivnější, spotřebou úspornější a bezpečnější vozidla; zdůrazňuje skutečnost, že by pro cesty na letiště a z letiště mělo být upřednostňováno používání minivanů a autobusů s odjezdem ve stanovené časy; žádá generálního tajemníka, aby podal zprávu o možnosti úplného přechodu na elektrický pohon do konce tohoto desetiletí;

50.  žádá generálního tajemníka, aby s cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání; vyzývá cestovní kancelář, aby ve větší míře prováděla srovnávání cen; žádá cestovní kancelář, aby při rezervacích aktivně usilovala o levnější jízdenky či letenky a aby obecně nabízela výhodnější ceny pro poslance a všechny kategorie zaměstnanců, přičemž musí být zajištěny vyhovující podmínky pro změny či zrušení rezervace jízdenek nebo letenek;

Komunikace

51.  požaduje výsledky hodnocení ex post, jehož předmětem byla celková strategie a metodika informační a komunikační kampaně v roce 2014 (zpráva o tomto hodnocení měla být podle očekávání k dispozici do druhého pololetí roku 2015);

52.  připomíná generálnímu tajemníkovi, aby podal Rozpočtovému výboru zprávu o vyhodnocení kampaně před volbami do Parlamentu v roce 2014 a také o účinnosti komunikačních opatření Parlamentu zaměřených na širokou veřejnost;

53.  oceňuje úlohu informačních kanceláří Evropského parlamentu při zvyšování informovanosti o činnostech Parlamentu a Unie obecně; je přesvědčen, že i u informačních kanceláří Parlamentu by měla být plánována opatření ke zefektivnění činnosti; domnívá se, že informační kanceláře Parlamentu by být měly v co nejvíce případech umístěny v téže budově a sdílet stejné kancelářské služby jako zastoupení Komise; požaduje vyhodnocení cílů, úkolů a výkonnosti informačních kanceláří Parlamentu, na jehož základě by měly být vytyčeny priority;

54.  požaduje, aby byla posouzena možnost užší spolupráce s ARTE ve Štrasburku s cílem vytvořit evropský mediální hub pro účely vzdělávání mladých novinářů.

55.  žádá generálního tajemníka, aby předložil zprávu o podnicích a organizacích, kterým byl poskytnut přístup do Evropského parlamentu, aby zde mohly konat fóra související s jejich činnostmi; žádá generálního tajemníka, aby zachovával rovnováhu mezi různými odvětvími a různými typy organizací, jimž je poskytnut přístup do Evropského parlamentu;

Další otázky

56.  naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby předložil podrobnou zprávu o plnění administrativních částí dohod o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem a na jejím základě koncipoval možná ujednání o další administrativní spolupráci v oblastech, jako je logistika, infrastruktura nebo bezpečnost;

57.  naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby objasnil situaci kolem současné správy parlamentní posilovny a o současném využívání zaměstnanců Parlamentu v tomto ohledu; žádá dále podrobné informace o současném stavu probíhajícího soudního sporu a o možnostech, které jsou na stole, aby byla zajištěna efektivní a nákladově účelná správa posilovny v budoucnosti;

58.  domnívá se, že lze dosáhnout dalších úspor u výdajů na nábytek, soudí totiž, že zvýšení o 3 589 832 EUR pro rok 2016 a podobné zvýšení pro rok 2017 vzhledem ke zvýšení o 2 415 168 EUR v roce 2015 má k uměřenosti daleko;

59.  vítá omezenější a účelnější používání přepravních kontejnerů (cantines); doporučuje společné využívání těchto kontejnerů při cestách do Štrasburku;

60.  žádá generálního tajemníka, aby bezezbytku naplňoval ducha i literu nového finančního nařízení, pokud jde o ekologické a ekonomicky efektivní zadávání veřejných zakázek, tím, že bude v tomto směru posílena strategie Parlamentu pro zadávání veřejných zakázek;

61.  podněcuje k tomu, abychom dále pokračovali ve snaze o úspory energie, zejména pokud jde o osvětlení a vytápění budov, neboť diskuse o rozpočtu na rok 2016 ukázaly, že je v tomto směru stále prostor ke zlepšení;

62.  podněcuje k většímu prosazování zdravé a organické stravy; žádá proto dále předsednictvo, aby posoudilo možnosti, jak zajistit zdravou stravu, nejen pokud jde o diverzifikaci služeb, ale také – a především – pokud jde o zajištění čerstvého ovoce a zeleniny za příznivější ceny;

o
o   o

63.  přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2017;

64.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2015)0376.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2015)0407.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(8) Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.

Právní upozornění - Ochrana soukromí