Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0132

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 521kWORD 145k
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (2016/2019(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 11 Απριλίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0131/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η δεύτερη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, θα χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση και την εντατικοποίηση της πολιτικής του οργάνου να επιτύχει αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος των βουλευτών και του προσωπικού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει, για τον προϋπολογισμό του 2017, τους εξής τέσσερις πρωταρχικούς στόχους: ασφάλεια και κυβερνασφάλεια, σταδιακή κατάργηση της παρέκκλισης για την ιρλανδική γλώσσα, τρέχοντα μέτρα για την υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους, και αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες και συνθήκες ασφαλείας, έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 θα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνασφάλειας του Κοινοβουλίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1 910 073 000 EUR στο πλαίσιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2017, ποσό που αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 3,9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 εκ του οποίου το 1,7% θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε συνήθεις δαπάνες και θα αποτελεί το 19,26% του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2017 και 2022, θα καταργηθεί σταδιακά η παρέκκλιση για τη μη μετάφραση όλων των επίσημων εγγράφων προς τα ιρλανδικά, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα έγγραφα αυτά θα μεταφράζονται και προς τα ιρλανδικά, και προτείνονται πρόσθετες έκτακτες δαπάνες ύψους 3,7 εκατομμυρίων EUR με στόχο τη συμμόρφωση προς τη νέα αυτή γλωσσική απαίτηση, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,2% της συνολικής αύξησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πρόσθετες έκτακτες επενδύσεις ύψους 47,6 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνασφάλειας, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,6% της συνολικής αύξησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά πληθωρισμού μειώνονται συνεχώς από το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραγματικό ποσοστό πληθωρισμού στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου το 2015 και το 2016 ήταν χαμηλότερο από το πραγματικό ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών, που αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, αποδοχές των μελών και του προσωπικού, προσαρμοσμένες σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή που συνήθως είναι υψηλότερη από το τυπικό ποσοστό πληθωρισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(7) τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να θέτει υπό έλεγχο τις δικές του δαπάνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρείο ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου 2015 ένα νέο σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των αποζημιώσεων επικούρησης των βουλευτών, την ενίσχυση των απαιτήσεων επιστροφής εξόδων για συμβάσεις τοπικών βοηθών, προβλέποντας ειδικότερα ποσοστό τουλάχιστον 25% της αποζημίωσης βουλευτικής επικούρησης για την κάλυψη δαπανών σε σχέση με διαπιστευμένους βοηθούς·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2017 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2017, όπως προβλέπεται στη θέση του Προεδρείου της 9ης Μαρτίου 2016, αντιστοιχούσε στο 19,26%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2016 (19,39%) και το δεύτερο χαμηλότερο στον τομέα V την τελευταία οκταετία· μειώνει περαιτέρω το μερίδιό του για τον τομέα V στο 19,17% για το 2017·

2.  φρονεί ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, το εκτιμώμενο επίπεδο πληθωρισμού για το 2017 δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το κύριο κριτήριο για τις αυξήσεις των συνήθων δαπανών·

3.  επιβεβαιώνει ότι έχουν ζητηθεί έκτακτες δαπάνες που αντιστοιχούν σε αύξηση 0,2% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας, τα οποία είχαν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2005(8)·

4.  σημειώνει το αίτημα αύξησης κατά 2,6% για την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια, βάσει του οποίου θα υπερδιπλασιαστούν οι πόροι που διατέθηκαν το 2016· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, με διαφάνεια, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα και επικείμενα μέτρα ασφάλειας και κυβερνασφάλειας και την κατανομή του κόστους τους·

5.  εγκρίνει το κονδύλι έκτακτων δαπανών για επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας το 2017 σε συνέχεια της ανάλυσης που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 στο Προεδρείο και συμπληρώθηκε με τον έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τα περιστατικά της 22ας Μαρτίου 2016 (47,6 EUR). και το κονδύλι έκτακτων δαπανών που συνδέεται με τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας (3,7 EUR)·

6.  περιορίζει την αύξηση των συνήθων δαπανών του για το 2017, χωρίς τα δύο έκτακτα κονδύλια, σε 1,4% σε σύγκριση με τις συνήθεις δαπάνες τον προϋπολογισμό του 2016 και σε 0,6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016·

7.  ορίζει το συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2017 σε 1 900 873 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016·

8.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να χορηγηθούν στο Κοινοβούλιο οι αναγκαίοι πόροι που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την βασική του αρμοδιότητα ως νομοθετικού σώματος και αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· τονίζει ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή, πραγματιστική και αποδοτική διαχείριση· επισημαίνει ότι, παράλληλα με την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης του Κοινοβουλίου για την άσκηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα πρέπει επειγόντως να ενθαρρυνθούν περαιτέρω προσπάθειες για εξοικονόμηση και ακόμη πιο αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων·

9.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή του καθορίζονται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

Διαφάνεια, προσβασιμότητα και αναγνωσιμότητα

10.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση για την παρουσίαση του προϋπολογισμού στο ευρύ κοινό, μέσω του ιστότοπου του Κοινοβουλίου, με τις αρμόζουσες λεπτομέρειες και σε μορφή ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και τους αντίστοιχους τύπους δαπανών· θεωρεί ότι το πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η δημοσιοποίηση, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, του πληροφοριακού γραφήματος το οποίο επί του παρόντος διατίθεται στο ενδοδίκτυο·

11.  θεωρεί ότι, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάθε σχετική πληροφορία, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και ανάλυσης, ώστε το Προεδρείο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και οι πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη συνολική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση και τις ανάγκες του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρουσιάζεται με ακρίβεια και διαφάνεια η εξέλιξη του προϋπολογισμού από έτος σε έτος· θεωρεί ότι ενώ ορισμένες έκτακτες δαπάνες, όπως οι δαπάνες για την ασφάλεια, είναι δικαιολογημένες για τον προϋπολογισμό του 2017, η αυξανόμενη χρήση των έκτακτων δαπανών ετησίως είναι προβληματική από άποψη δημοσιονομικού ελέγχου και σταθερότητας· ζητεί ακριβέστερο ορισμό των έκτακτων δαπανών· φρονεί ότι, για λόγους λογοδοσίας και συγκρισιμότητας των δεδομένων του γενικού προϋπολογισμού, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι έκτακτες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας διαφοράς μεταξύ προϋπολογισμών από έτος σε έτος·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έναν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ επενδύσεων και επιχειρησιακών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του (περιλαμβανομένων των ενοικίων και των αγορών), σύμφωνα με το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016(9), ζητεί εν προκειμένω να τροποποιηθεί η παρουσίαση διαχωρίζοντας με σαφήνεια τις δαπάνες που αφορούν επενδύσεις από τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία·

14.  συγχαίρει το Προεδρείο και τη ΓΔ ITEC για τη νέα παρουσίαση των προσωπικών σελίδων των βουλευτών στον επίσημο ιστότοπο του Κοινοβουλίου μέσω των οποίων παρέχονται πληροφορίες με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη σύνθεση και το καθεστώς της ομάδας εργασίας τους (δημιουργία νέας καρτέλας «Βοηθοί» με επιμέρους κατηγορίες: Βοηθοί, Διαπιστευμένοι βοηθοί, Διαπιστευμένοι βοηθοί (ομάδα βουλευτών), Τοπικοί βοηθοί, Πάροχοι υπηρεσιών, Εντολοδόχοι πληρωμών, Ασκούμενοι)· ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να εξασφαλίσει τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή της νέας δέσμης κανόνων για τις αποζημιώσεις επικούρησης των βουλευτών που ενέκρινε το Προεδρείο στις 26 Οκτωβρίου 2015·

15.  ζητεί ο προϋπολογισμός να καταρτίζεται, τουλάχιστον μία φορά στα πέντε έτη, βάσει των πραγματικών αναγκών των μεμονωμένων θέσεων και όχι βάσει συστήματος συντελεστών·

Ασφάλεια και κυβερνασφάλεια

16.  ζητεί να καθιερωθεί ένας μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς ενημέρωσης όσον αφορά τις δαπάνες σε σχέση με την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια· καλεί επιπλέον το Προεδρείο, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, να επικαιροποιήσει την ολοκληρωμένη αντίληψη για την ασφάλεια και να την κοινοποιήσει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τον Ιούνιο του 2016·

17.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των αναγκών του Κοινοβουλίου και να είναι ανάλογο προς τους ενδεχόμενους κινδύνους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να υποβάλουν εγκαίρως, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού 2017 από το Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μια Σφαιρική Αντίληψη της Ασφάλειας περιλαμβανομένων μιας συνολικής αποτίμησης των αντιληπτών κινδύνων και των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας καθώς και των εναλλακτικών επιλογών, η οποία θα συνοδεύεται από λεπτομερή αποτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους στον προϋπολογισμό του 2017 και στους επόμενους, με σαφή διάκριση μεταξύ των επενδύσεων και των τακτικών δαπανών, και να παράσχει συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, καθώς και του αντικτύπου που θα έχουν αυτά τα μέτρα στον προϋπολογισμό του 2017· ζητεί να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες των μέτρων διοργανικής διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας·

18.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις (για τους βουλευτές και το προσωπικό) με γνώμονα τις τρομοκρατικές απειλές και να υποβάλει προτάσεις, εάν κρίνεται σκόπιμο, για την αντιμετώπιση των πιθανών ελλείψεων·

19.  θεωρεί ότι οι βελγικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγυώνται το σύστημα ασφαλείας εκτός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

Υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τα τρέχοντα μέτρα για την υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση της ψηφιακής πύλης των βουλευτών (e-Portal), ζητεί δε από τον Γενικό Γραμματέα να βελτιωθεί, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για «περιβάλλον χωρίς χαρτί», το υφιστάμενο σύστημα αποστολής έντυπων αντίγραφων των δελτίων πληρωμής στους βουλευτές, με στόχο την τελική κατάργησή του μέχρι τα τέλη του 2017· θεωρεί ότι η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει βάσει προεπιλογής αυτή τη λειτουργία ηλεκτρονικά, σε όλους τους βουλευτές, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της ποιότητας της συμβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης που παρέχεται στους βουλευτές και τις επιτροπές· υπενθυμίζει ότι, κατά τη σύσταση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) το 2013, προβλέφθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ της EPRS και των θεματικών τμημάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί στην πραγματοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης και να υποβάλει τα αποτελέσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έως τα τέλη του 2016· θεωρεί ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ότι η στήριξη που παρέχεται από την EPRS συμβαδίζει με τον βέλτιστο τρόπο με τις εξελίξεις στις αντίστοιχες θεματικές επιτροπές και παράλληλα ικανοποιεί τις ανάγκες μεμονωμένων βουλευτών, και δεν επικαλύπτεται από τις δραστηριότητές τους ούτε ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπηρεσιών·

23.  είναι της γνώμης ότι οι ανάγκες των βουλευτών στις εκλογικές τους περιφέρειες θα πρέπει να αποτιμηθούν, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαφορών μεταξύ εκλογικών περιφερειών, προκειμένου οι βουλευτές να λάβουν καλύτερη υποστήριξη για το έργο τους στις εκλογικές τους περιφέρειες· πιστεύει ότι οι κινητοί χώροι εργασίας για τους βουλευτές και η υποστήριξη στις εκλογικές περιφέρειες θα πρέπει να βασίζονται σε μια αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών και της χρήσης, και δεν θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικό ή επαναλαμβανόμενο πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο· επιμένει ότι δεν θα πρέπει να παρέχεται υλικός εξοπλισμός, δεδομένου ότι η αποζημίωση γενικών εξόδων παρέχει επαρκείς πόρους για την αγορά συσκευών σύγχρονης τεχνολογίας· αμφισβητεί την ανάγκη ανάπτυξης ιδιωτικού κινητού χώρου εργασίας για βουλευτές, καθώς αυτό δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στον τρόπο οργάνωσης των βουλευτών και των γραφείων τους·

24.  συμφωνεί με την άποψη ότι τα εργαλεία πληροφορικής είναι ένα σημαντικό μέσο για την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτρέπεται η εγκατάσταση λογισμικού ανοικτής πηγής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά τα τέλη επικοινωνίας, καθώς και σε βελτίωση της ροής εργασίας των γραφείων των βουλευτών ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η κυβερνασφάλεια και θα διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων·

25.  ζητεί να καθιερωθεί ευρέως η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εσωτερικών εγγράφων, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως η υπογραφή εντύπων, γραπτών δηλώσεων κ.λπ., εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την ασφάλεια της διαδικασίας αυτής· ζητεί να αξιολογηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος επαλήθευσης TAN στο κινητό των βουλευτών· πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να αποθαρρυνθεί και να καταργηθεί σταδιακά η χρήση συσκευών φαξ βάσει απόφασης κάθε μεμονωμένου βουλευτή·

26.  επιδοκιμάζει τη νέα μεταρρύθμιση για τις συμπληρωματικές γραπτές ερωτήσεις που εγκρίθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να θέσει σε εφαρμογή τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή της νέας ερμηνείας· καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να αξιολογήσει αυτό το νέο καθεστώς των γραπτών ερωτήσεων όσον αφορά τις πρόσθετες ερωτήσεις, να αναλύσει τις εξοικονομήσεις που δημιουργούνται και να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης έως τα τέλη Αυγούστου 2016, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2016·

27.  εκτιμά ότι είναι σκόπιμο οι πιστώσεις για το κονδύλιο των δαπανών που αφορά την κοινοβουλευτική επικούρηση να διατηρηθούν το 2017 στο ίδιο επίπεδο με το 2016, με εφαρμογή της νομικά δεσμευτικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δυνάμει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·

28.  πιστεύει ότι η υφιστάμενη παρουσίαση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου δεν είναι ακριβής και δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή των βουλευτών· προτείνει η τρέχουσα χρήση κατάταξης ιστοτόπων να καταργηθεί και παράλληλα να βελτιωθούν οι πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες μεμονωμένων βουλευτών στον επίσημο ιστότοπο του Κοινοβουλίου· ζητεί να αξιολογηθεί ιδίως η παρουσίαση των αιτιολογήσεων ψήφου και των αγορεύσεων ενός λεπτού, περιλαμβανομένης της επιλογής να καταχωρούνται χωριστά από τις αγορεύσεις στην Ολομέλεια, και να εκτιμηθεί ·η προστιθέμενη αξία των αιτιολογήσεων ψήφου και των πιθανών εναλλακτικών· αναμένει ότι η σχετική ομάδα εργασίας του Προεδρείου που ασχολείται με το ζήτημα αυτό θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την ημερήσια διάταξη και τα πορίσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

Δαπάνες των βουλευτών

29.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να καθοριστούν ακριβέστεροι κανόνες όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης γενικών εξόδων, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται αποδοτικά από άποψη κόστους μέτρα, όπως η δημοσίευση των καταστάσεων των δαπανών των βουλευτών, όπως αυτή ήδη εφαρμόζεται από όλο και περισσότερους βουλευτές, μαζί με ένα απλουστευμένο σύστημα επιστροφής των αχρησιμοποίητων κονδυλίων· επαναλαμβάνει ότι για τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να απαιτείται πρόσθετο προσωπικό στις διοικητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου·

Κτιριακή πολιτική

30.  υπενθυμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων, η οποία εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010, τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις του σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και έως τον Αύγουστο του 2016 το αργότερο, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2016·

31.  ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει ότι ο χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως τα έργα κατασκευής κτιρίων του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνεση και διαφάνεια· απαιτεί αυστηρότητα στη διαχείριση του κόστους, στον σχεδιασμό των έργων και στην εποπτεία τους· απευθύνει εκ νέου έκκληση για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής κτιρίων με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού· πιστεύει ότι η έκθεση σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και το υψηλότερο κόστος του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της μακροπρόθεσμης κτιριακής στρατηγικής·

32.  ζητεί η κατάσταση των ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτυπώνεται πιστά στον προϋπολογισμό· ζητεί εν προκειμένω το κόστος του κτιρίου KAD να εμφαίνεται με σαφήνεια στον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ζητεί δε στο μέλλον οι επενδύσεις σε ακίνητα να εγγράφονται τον προϋπολογισμό προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση της τεχνικής της συγκεντρωτικής μεταφοράς πιστώσεων·

33.  είναι της γνώμης ότι, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, δεν θα πρέπει να δρομολογούνται περαιτέρω έργα στο Parliamentarium χωρίς να διενεργηθούν προηγουμένως διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και να δοθεί η έγκρισή της·

34.  προτείνει ως εκ τούτου να δημιουργηθεί, από το 2018, ειδική γραμμή για επενδύσεις στην ανέγερση κτιρίων η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη χρηματοδότηση το 2018 των πιστώσεων που προτείνονται το 2017 για έκτακτες δαπάνες·

35.  έχοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις το 2017 που απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε υποδομή ασφάλειας, προτείνει να χρησιμοποιηθούν οιεσδήποτε πιστώσεις μείνουν αχρησιμοποίητες στο τέλος του 2017 για να καλυφθούν οι δαπάνες ανέγερσης του κτιρίου KAD προκειμένου να αποφευχθούν οι καταβολές τόκων σε τράπεζες για δάνεια που θα πρέπει να συναφθούν για να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση·

36.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου PHS· ζητεί να δρομολογηθεί μελέτη σχετικά με την ανακαίνιση και να εξεταστεί από το Προεδρείο· αναμένει ότι το Προεδρείο θα λάβει υπόψη την ανάγκη για υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας όταν θα καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της ανακαίνισης· ζητεί από το Προεδρείο να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με όλα τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο να θέσει τις βάσεις για τη μετατροπή του PHS σε υποδειγματικό και σύγχρονο κτίριο από άποψη ενεργειακής απόδοσης και να προωθήσει άμεσα τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου·

37.  καλεί τους αρμόδιους αντιπροέδρους να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση προόδου για το κτίριο KAD·

38.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας θα πρέπει να συνεχιστούν μέσα από την ενδελεχή εξέταση πιθανών συνεργειών και εξοικονομήσεων· υπενθυμίζει τη σημαντική εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός μόνο τόπου εργασίας αντί τριών (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο)· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η νομοθετική αριστεία του Κοινοβουλίου, οι αρμοδιότητές του ως προς τον προϋπολογισμό και οι εξουσίες ελέγχου, ή η ποιότητα των εργασιακών συνθηκών για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό·

Ζητήματα που αφορούν το προσωπικό

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να μειωθούν κατά 60 οι θέσεις του πίνακα προσωπικού το 2017, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε, στις 14 Νοεμβρίου 2015, από την επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

40.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016·

41.  υποστηρίζει τη δημιουργία των πρόσθετων θέσεων που χρειάζονται για τη μετάφραση και τη διερμηνεία της ιρλανδικής γλώσσας· εξαιρεί αυτές τις πρόσθετες θέσεις από τον στόχο μείωσης κατά 5%, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συμβουλευτεί τους Ιρλανδούς βουλευτές όσον αφορά τις δυνατότητες εξορθολογισμού της χρήσης της ιρλανδικής γλώσσας, χωρίς να διακυβεύονται τα εγγυημένα δικαιώματα των βουλευτών·

42.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας διερμηνείας προς διεθνή νοηματική γλώσσα του συνόλου των συζητήσεων στην ολομέλεια προκειμένου τουλάχιστον αυτές οι συζητήσεις να καταστούν πραγματικά προσιτές σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αποδοτικότητα της μετάφρασης και της διερμηνείας· αναγνωρίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διερμηνείς· ζητεί έγκαιρη και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και των εκπροσώπων των διερμηνέων που συνδυάζει υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας και αποδοτική διαχείριση προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις ανισορροπιών από την άποψη των ωραρίων εργασίας και τη γενική ανασφάλεια για τους διερμηνείς, με συνυπολογισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατυπώσει περαιτέρω προτάσεις εξορθολογισμού όπως η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατ’ απαίτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι το σύστημα προσδιορισμού του γλωσσικού προφίλ που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2014 για τις τροπολογίες στο στάδιο των επιτροπών αποτελεί παράδειγμα εφικτής αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω· θεωρεί ότι η διερμηνεία και η μετάφραση αποτελούν βασικές συνιστώσες μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας ανοικτής σε όλους, ζητεί εν προκειμένω να μην γίνει δεκτή καμιά μεταρρύθμιση που θα θίγει την ευρύτερη δυνατή και χωρίς αποκλεισμούς προσβασιμότητα στις δραστηριότητες και τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

44.  καλεί το Προεδρείο να αξιολογήσει και, όπου χρειάζεται, να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς των ασκουμένων, καθώς και τη θέσπιση ελάχιστης αμοιβής και την εναρμόνιση των προσφορών τιμών σε σχέση με τη σίτιση για όλους τους ασκούμενους τόσο στη διοίκηση του Κοινοβουλίου όσο και στα γραφεία των βουλευτών προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση και να προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ασκουμένων·

45.  καλεί το Προεδρείο να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν την επιστροφή των εξόδων αποστολών που σχετίζονται με μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου και στα οποία υποβάλλονται οι διαπιστευμένοι βοηθοί των βουλευτών, προκειμένου αυτοί να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό·

46.  φρονεί ότι θα πρέπει να εισαχθεί μια τρίτη διαδικασία που θα επιτρέπει την καταγγελία σύμβασης που συνδέει έναν βουλευτή με έναν βοηθό με αμοιβαία συναίνεση·

Υπηρεσίες οδηγών και κινητικότητα

47.  έχει επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση για εσωτερίκευση της υπηρεσίας οδηγών, με στόχο την αντικατάσταση του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών με συμβασιούχους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, μέτρο το οποίο συνεπάγεται άμεσες πρόσθετες δαπάνες ύψους περίπου 3,7 εκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική επιλογή η σύναψη μιας καλά οργανωμένης εξωτερικής σύμβασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, στην οποία ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών θα έχει σαφή υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους ασφαλείας και ιστορικού καθώς και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές· θα εξέταζε το ενδεχόμενο της εσωτερίκευσης μόνον εάν το κόστος της δεν υπερβαίνει το κόστος που σχετίζεται με το ισχύον σύστημα, και εάν παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβή για τους οδηγούς, καλύτερη ισορροπία των φύλων και χρήση πιο οικολογικών αυτοκινήτων· ζητεί να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν ληφθεί οιαδήποτε απόφαση·

48.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις βελγικές αρχές με στόχο να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση και, γενικά, η βέλτιστη χρήση της νέας απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Brussels-Luxembourg και του αεροδρομίου Zaventem, μεταξύ άλλων με την αποδοχή των ηλεκτρονικών καρτών των βουλευτών αντί του ισχύοντος συστήματος ελεύθερης διέλευσης·

49.  πιστεύει ότι ο στόλος οχημάτων θα πρέπει να αποτελείται από αυτοκίνητα πιο οικονομικά, με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και πιο ασφαλή· τονίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να προτιμάται η χρήση μικρών φορτηγών και λεωφορείων προς και από το αεροδρόμιο, σε προγραμματισμένους χρόνους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συντάξει έκθεση σχετικά με το ενδεχόμενο πλήρους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση στα τέλη της δεκαετίας·

50.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διεξαγάγει συζητήσεις με το ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου· παροτρύνει το γραφείο ταξιδίων να εντείνει τις συγκρίσεις τιμών· καλεί το γραφείο ταξιδίων να επιδιώκει ενεργά φτηνότερες τιμές εισιτηρίων κατά τις κρατήσεις και, γενικά, να προσφέρει ανταγωνιστικότερες τιμές για τους βουλευτές και όλες τις κατηγορίες προσωπικού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλες προϋποθέσεις για τις αλλαγές εισιτηρίων·

Επικοινωνία

51.  ζητεί να του υποβληθούν τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης όσον αφορά τη συνολική στρατηγική και μεθοδολογία της εκστρατείας ενημέρωσης και επικοινωνίας του 2014 (η έκθεση αξιολόγησης αναμενόταν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2015)·

52.  καλεί εκ νέου τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την αξιολόγηση της εκστρατείας για τις εκλογές του Κοινοβουλίου το 2014, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό·

53.  αναγνωρίζει τον ρόλο των γραφείων ενημέρωσης του Κοινοβουλίου (ΓΕΕΚ) όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και της Ένωσης εν γένει· πιστεύει ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν μέτρα αποδοτικότητας όσον αφορά τα γραφεία ενημέρωσης του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι τα ΓΕΕΚ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υποστήριξης από κοινού με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής· ζητεί να αξιολογούνται οι στόχοι, τα καθήκοντα και οι επιδόσεις των ΓΕΕΚ, και να καθορίζονται προτεραιότητες βάσει αυτής της αξιολόγησης·

54.  ζητεί να αξιολογηθεί η δυνατότητα για στενότερη συνεργασία με το κανάλι ARTE στο Στρασβούργο προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κόμβος πολυμέσων με σκοπό την παροχή κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους·

55.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις στις οποίες δόθηκε πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να διεξαγάγουν στους χώρους του φόρουμ συνδεόμενα με τις δραστηριότητές τους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατηρεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων και των διαφόρων τύπων οργανώσεων στις οποίες δίνεται πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Άλλα θέματα

56.  παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των διοικητικών μερών των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και στη βάση αυτή να καταρτίσει πιθανές ρυθμίσεις για περαιτέρω διοικητική συνεργασία σε τομείς όπως υλικοτεχνική υποστήριξη, υποδομή ή ασφάλεια·

57.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την τρέχουσα διαχείριση του γυμναστηρίου του Κοινοβουλίου και με την χρήση που γίνεται από το προσωπικό του Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο· ζητεί ακόμη διευκρινίσεις σχετικά με την εκκρεμούσα διαφορά και με τις επιλογές που υπάρχουν για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής διαχείρισης του γυμναστηρίου στο μέλλον·

58.  θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω εξοικονομήσεις χρημάτων σε δαπάνες για επίπλωση, καθώς κρίνει κάθε άλλο παρά λογική τη σχετική αύξηση κατά 3 589 832 EUR για το 2016 και παρόμοια αύξηση για το 2017 σε σύγκριση με 2 415 168 EUR το 2015·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πιο περιορισμένη και αποδοτική χρήση των κιβωτίων μεταφοράς («cantines»)· ενθαρρύνει την κοινή χρήση των κιβωτίων μεταφοράς κατά τη μετάβαση στο Στρασβούργο·

60.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εφαρμόσει πλήρως το πνεύμα και το γράμμα του νέου δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τις πράσινες και οικονομικά αποδοτικές δημόσιες συμβάσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν·

61.  ζητεί να συνεχιστεί η πορεία εξοικονόμησης ενέργειας ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης των κτιρίων, δεδομένου ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2016 κατέδειξαν ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση·

62.  ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη προώθηση υγιεινών και βιολογικών τροφίμων· πέραν αυτού, καλεί συνεπώς το Προεδρείο να εκτιμήσει τη δυνατότητα παροχής υγιεινών τροφίμων όχι μόνο όσον αφορά τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών, αλλά και, κυρίως, όσον αφορά τη χορήγηση νωπών οπωροκηπευτικών σε πιο προσιτές τιμές·

o
o   o

63.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2017·

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(8) EE L 156 της 18.6.2005, σ. 3.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου