Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2019(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0131/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0131/2016

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0132

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 94k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013(4),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016(5),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä(6),

–  ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2017,

–  ottaa huomioon puhemiehistön 11. huhtikuuta 2016 työjärjestyksen 25 artiklan 7 kohdan ja 96 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 96 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 96 ja 97 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0131/2016),

A.  ottaa huomioon, että tämä menettely on uuden lainsäädäntökauden toinen kokonainen talousarviomenettely ja että kyseessä on neljäs vuosi vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

B.  ottaa huomioon, että kuten pääsihteerin raportissa ehdotetaan, vuoden 2017 talousarviossa olisi jatkettava ja tehostettava parlamentin toimia tehokkuuden parantamiseksi kaikilla aloilla, joilla se on mahdollista vaarantamatta jäsenten ja henkilöstön työympäristön laatua;

C.  ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti vuoden 2017 talousarviolle neljää painopistealaa, jotka ovat turvallisuus ja kyberturvallisuus, luopuminen vaiheittain iirin kieltä koskevasta poikkeuksesta, meneillään olevat toimet, joilla vahvistetaan parlamentin jäsenten asemaa, sekä parlamentin kiinnostavuuden lisääminen yleisön ja vierailijoiden kannalta;

D.  ottaa huomioon, että Euroopassa tapahtuneista terrori-iskuista johtuvassa nykyisessä poliittisessa ja turvallisuustilanteessa vuoden 2017 talousarviomenettelyn avulla olisi lisättävä parlamentin turvallisuutta ja kyberturvallisuutta;

E.  ottaa huomioon, että pääsihteeri on esittänyt parlamentin vuoden 2017 alustavaksi ennakkoarvioksi talousarviota, jonka kokonaismäärä on 1 910 073 000 euroa, joten lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on kaikkiaan 3,9 prosenttia, josta 1,7 prosentin voidaan katsoa olevan tavanomaisia menoja; toteaa, että määrä olisi 19,26 prosenttia vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5;

F.  ottaa huomioon, että vuosina 2017–2022 luovutaan vähitellen iirin kielelle kääntämistä koskevasta poikkeuksesta, mikä merkitsee sitä, että kaikki viralliset asiakirjat käännetään vastaisuudessa myös iirin kielelle, ja toteaa, että tämän uuden kielivaatimuksen noudattamiseksi ehdotetaan 3,7 miljoonan euron poikkeuksellisia ylimääräisiä menoja, mikä vastaa 0,2 prosentin kokonaislisäystä;

G.  ottaa huomioon, että turvallisuuden ja kyberturvallisuuden lujittaminen edellyttää 47,6 miljoonan euron ylimääräisiä lisäinvestointeja, mikä vastaa 2,6 prosentin kokonaislisäystä;

H.  toteaa, että inflaatioasteet ovat jatkuvasti laskeneet vuodesta 2011 lähtien; ottaa huomioon, että parlamentin toimipaikkojen todellinen inflaatioaste oli vuosina 2015 ja 2016 alhaisempi kuin sen talousarvion todellinen kasvu;

I.  ottaa huomioon, että lähes 60 prosenttia talousarviosta on indeksisidonnaisia menoja, jotka liittyvät suurimmaksi osaksi jäsenten ja henkilöstön palkkoihin, joita mukautetaan henkilöstösääntöjen perusteella, sekä sopimusvelvoitteisiin liittyviä menoja, jotka perustuvat yleensä normaalia inflaatioastetta korkeammalla olevaan alakohtaiseen indeksointiin;

J.  toteaa parlamentin painottaneen 29. huhtikuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016(7), että vuoden 2016 talousarviolla olisi oltava realistinen perusta ja että siinä olisi noudatettava talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

K.  katsoo, että parlamentin uskottavuus budjettivallan käyttäjänä on suurelta osin riippuvainen sen kyvystä hallita omia menojaan;

L.  toteaa, että puhemiehistö hyväksyi 26. lokakuuta 2015 parlamentin avustajakorvauksen hallinnointia koskevat uudet säännöt, joilla vahvistettiin paikallisten avustajien työsopimuksiin perustuvia korvauksia koskevia vaatimuksia varaamalla vähintään 25 prosenttia avustajakorvauksesta valtuutettujen avustajien menojen korvaamiseen;

Yleiset puitteet

1.  korostaa, että vuonna 2017 parlamentin talousarvion osuuden olisi edelleen oltava alle 20 prosenttia otsakkeesta 5; katsoo, että vuoden 2017 alustavassa ennakkoarvioesityksessä, joka hyväksyttiin puhemiehistön 9. maaliskuuta 2016 hyväksymässä kannassa, osuus oli 19,26 prosenttia eli vähemmän kuin vuonna 2016 (19,39 prosenttia) ja toiseksi pienin osuus otsakkeesta 5 viimeisten kahdeksan vuoden aikana; vähentää vuoden 2017 osuuttaan otsakkeesta 5 edelleen 19,17 prosenttiin;

2.  katsoo kuitenkin, että jäsenvaltioiden talouden taantuma huomioon ottaen vuoden 2017 inflaatioennustetta ei saisi pitää tärkeimpänä viitearvona lisättäessä tavanomaisia menoja;

3.  vahvistaa 13. kesäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 920/2005(8) vahvistetun iirin kieltä koskevan väliaikaisen poikkeuksen vaiheittaiseen käytöstäpoistoon liittyviä ylimääräisiä menoja koskevan pyynnön ja toteaa menojen muodostavan 0,2 prosentin lisäyksen vuoden 2016 talousarvioon nähden;

4.  katsoo, että pyydetty 2,6 prosentin lisäys turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen yli kaksinkertaistaisi vuodelle 2016 kohdennetut resurssit; kehottaa pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle avoimesti yksityiskohtaiset tiedot nykyisistä ja tulevista turvallisuus- ja kyberturvallisuustoimenpiteistä ja niiden kustannusten erittelyn;

5.  hyväksyy ylimääräiset turvallisuusinvestointeja koskevat menot vuodeksi 2017 puhemiehistölle helmikuussa 2016 esitellyn ja 22. maaliskuuta 2016 tapahtumien jälkeisen tilannearvion perusteella täydennetyn analyysin pohjalta (47,6 miljoonaa euroa) ja hyväksyy lisämenot, jotka liittyvät iirin kieltä koskevan väliaikaisen poikkeuksen käytöstä poistamiseen (3,7 miljoonaa euroa);

6.  rajoittaa tavanomaisten menojensa kasvun vuonna 2017 – kahta ylimääräistä menokohtaa lukuun ottamatta – 1,4 prosenttiin vuoden 2016 talousarvion tavanomaisiin toimintakustannuksiin ja 0,6 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna;

7.  vahvistaa vuoden 2017 ennakkoarvionsa kokonaistasoksi 1 900 873 000 euroa, mikä tarkoittaa 3,4 prosentin kokonaiskasvua vuoden 2016 talousarviosta;

8.  tähdentää, että parlamentille olisi annettava riittävät resurssit, jotta se voi toteuttaa perustehtävänsä lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä; painottaa, että nykyisessä taloustilanteessa resursseja olisi käytettävä tarkasti, pragmaattisesti ja tehokkaasti; huomauttaa, että eurooppalaisen demokratian harjoittamisen kannalta on asianmukaista varmistaa parlamentille riittävä rahoitus mutta on myös erittäin suositeltavaa toteuttaa toimia säästökohteiden löytämiseksi ja julkisten varojen käytön tehokkuuden lisäämiseksi;

9.  korostaa, että suurinta osaa parlamentin talousarviosta ja sen vuotuisesta indeksoinnista säännellään lainsäädännöllä tai sopimuksin, joihin parlamentti ei voi vaikuttaa talousarviomenettelyssä;

Avoimuus, esteettömyys ja luettavuus

10.  pyytää pääsihteeriä laatimaan ehdotuksen talousarvion esittelemiseksi kansalaisille sopivan yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävässä ja käyttäjäystävällisessä muodossa parlamentin verkkosivustolla, jotta kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus saada parempi käsitys parlamentin toimista, painopisteistä ja vastaavista menoista; katsoo, että ensimmäinen vaihe voisi olla parlamentin intranet-sivustolla nykyisin olevien graafisesti esitettyjen tietojen esittäminen parlamentin verkkosivustolla;

11.  katsoo, että talousarviomenettelyssä kaikki tarvittavat tiedot olisi esitettävä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan jäsenille menettelyn jokaisessa vaiheessa hyvissä ajoin, selkeässä muodossa ja riittävän yksityiskohtaisesti ja eritellysti, jotta puhemiehistö, budjettivaliokunta ja poliittiset ryhmät voivat keskustella asianmukaisesti ja käyttää tekemiensä päätösten perustana kattavaa yleiskuvaa parlamentin talousarvion tilanteesta ja tarpeista;

12.  korostaa tarkkuuden ja avoimuuden tarvetta talousarvion kehityksessä vuodesta toiseen; katsoo, että tietyt ylimääräiset menot, kuten turvallisuuteen tarvittavat menot, ovat toki perusteltuja vuoden 2017 talousarviossa mutta ylimääräisten menojen vuosittain lisääntyvä käyttö on talousarvion valvonnan ja vakauden kannalta ongelmallista; pyytää määrittelemään paremmin ylimääräiset menot; katsoo, että vastuuvelvollisuuden ja yleisen talousarvion tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi olisi arvioitava, olisiko ylimääräiset menot sisällytettävä eri vuosien talousarvioiden prosenttimääräisen eron laskentaan;

13.  kehottaa jälleen laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin talousarviosuunnitelman, jossa erotellaan selvästi toisistaan investoinnit sekä parlamentin toimintaan ja sen lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät toimintamenot (mukaan luettuina vuokrat ja hankinnat) sen 29. huhtikuuta 2015 Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 antaman päätöslauselman(9) mukaisesti; pyytää siksi muuttamaan esitystä siten, että investointi- ja toimintamenot erotetaan selkeästi toisistaan;

14.  kiittää puhemiehistöä ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosastoa parlamentin virallisella verkkosivustolla olevien jäsenten henkilökohtaisten sivujen uudesta suunnittelusta, joka lisää avoimuutta heidän työryhmänsä kokoonpanosta ja asemasta (uusi ”Avustaja”‑välilehti ja uudet alaotsikot ”Avustajat”, ”Akkreditoidut avustajat” ”Akkreditoidut avustajat (jäsenryhmä)”, ”Paikalliset avustajat”, ”Palveluntarjoajat”, ”Maksun välittäjät” ja ”Harjoittelijat”); pyytää pääsihteeriä varmistamaan puhemiehistön 26. lokakuuta 2015 hyväksymien parlamentin avustajakorvausta koskevien uusien sääntöjen täytäntöönpanon tarvittavan valvonnan;

15.  kehottaa laatimaan talousarvion vähintään kerran viidessä vuodessa eri budjettikohtien todellisten tarpeiden mukaan eikä kerroinjärjestelmällä;

Turvallisuus ja kyberturvallisuus

16.  kehottaa laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin talousarviosuunnitelman, joka sisältää selkeät tiedot turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvistä menoista; kehottaa lisäksi puhemiehistöä päivittämään viimeaikaisten tapahtumien vuoksi yleisen turvallisuusstrategian ja toimittamaan uuden strategian mahdollisimman nopeasti viimeistään kesäkuuhun 2016 mennessä;

17.  katsoo, että kaikkien tämän alan toimien olisi perustuttava selkeään arvioon parlamentin tarpeista ja oltava oikeassa suhteessa asiaan liittyviin riskeihin; pyytää pääsihteeriä ja puhemiehistöä esittämään budjettivaliokunnalle hyvissä ajoin ennen kuin parlamentti käsittelee vuoden 2017 talousarviota yleisen turvallisuusstrategian, joka sisältää kokonaisarvion riskeistä ja suunnitelluista turvallisuustoimista sekä vaihtoehdoista, liittämään siihen yksityiskohtaisen arvion niiden talousarviovaikutuksesta vuonna 2017 ja sitä seuraavina vuosina ja pitämään investoinnit ja toistuvat menot selkeästi erillään sekä esittämään toimenpiteet, jotka on suunniteltu vahvistamaan parlamentin turvallisuutta sen toimitilojen sisä- ja ulkopuolella, ja näiden toimenpiteiden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon; pyytää tietoja turvallisuusalaan liittyvien toimielinten välisten hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen rahoitusvaikutuksista;

18.  pyytää pääsihteeriä arvioimaan, onko nykyisiä vakuutussopimuksia (jäsenille ja henkilöstölle) uusittava terroriuhkien vuoksi, ja tekemään tilanteen vaatiessa ehdotuksia mahdollisten puutteiden korjaamiseksi;

19.  katsoo, että parlamentin toimitilojen ulkopuolella turvallisuusjärjestelyjen olisi edelleen oltava Belgian viranomaisten vastuulla;

Jäsenten aseman vahvistaminen

20.  panee merkille käynnissä olevat toimet jäsenten aseman vahvistamiseksi;

21.  suhtautuu myönteisesti jäsenten digitaalisen portaalin (verkkoportaali) laajentamiseen mutta kehottaa pääsihteeriä ottamaan huomioon paperitonta toimistoa koskevan aloitteen ja tekemään sen perusteella parannuksia nykyiseen järjestelmään, jossa jäsenille lähetetään paperikopiot palkkakuiteista, jotta se voidaan lakkauttaa vuoden 2017 loppuun mennessä; katsoo, että verkkoportaalin olisi tarjottava tämä ominaisuus oletusarvona sähköisesti kaikille jäsenille, koska siten säästettäisiin huomattavasti sekä aikaa että rahaa;

22.  pitää myönteisenä sitä, että jäsenille ja valiokunnille tarjottavan neuvonnan ja tutkimustoiminnan laatu on parantunut; palauttaa mieliin, että perustettaessa Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu vuonna 2013 päätettiin sen ja toimialayksikköjen välisen yhteistyön tehokkuutta koskevasta väliarvioinnista; kehottaa siksi pääsihteeriä toteuttamaan kyseisen arvioinnin ja esittämään sen tulokset budjettivaliokunnalle vuoden 2016 loppuun mennessä; katsoo, että arviointiin pitäisi sisältyä ehdotuksia siitä, kuinka varmistetaan paras tapa yhdistää tutkimuspalvelun tarjoama tuki alakohtaisten valiokuntien toimintaan ja se, että se täyttää yksittäisten jäsenten tarpeet eikä ole päällekkäistä toimialayksikköjen toimien kanssa eikä kannusta yksiköiden väliseen kilpailuun;

23.  katsoo, että olisi arvioitava jäsenten tarpeet heidän vaalipiireissään ottaen huomioon myös vaalipiirien väliset erot, jotta voidaan vahvistaa jäsenten toimintaa vaalipiireissä; katsoo, että jäsenten mobiilien työasemien ja vaalipiireissä tarjottavan tuen olisi perustuttava todellisten tarpeiden ja käytön arviointiin eivätkä ne saisi aiheuttaa merkittäviä tai toistuvia lisäkustannuksia parlamentille; katsoo ehdottomasti, että käyttöön ei pitäisi antaa laitteita, koska yleinen kulukorvaus sisältää riittävästi resursseja uusimpien laitteiden hankkimiseksi; asettaa kyseenalaiseksi tarpeen kehittää jäsenille yksityiset mobiilit työasemat, koska se ei vaikuta vastaavan tapaa, jolla jäsenten ja heidän toimistojensa työ on järjestetty;

24.  on yhtä mieltä siitä, että tieto- ja viestintätekniikan välineet ovat jäsenille tärkeitä heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta; toteaa kuitenkin jälleen, että on annettava mahdollisuus asentaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, koska niiden avulla saataisiin aikaan huomattavia säästöjä tiedotukseen liittyvistä maksuista ja parannettaisiin jäsenten toimistojen työn kulkua ottaen samanaikaisesti huomioon kyberturvallisuus ja varmistaen tietosuoja;

25.  kehottaa ottamaan yleisesti käyttöön mahdollisuuden allekirjoittaa sisäiset asiakirjat digitaalisesti kaikissa tilanteissa, kuten lomakkeiden, kirjallisten kannanottojen ja muiden asiakirjojen allekirjoittaminen, ja varmistamaan samalla luotettavuuden ja turvallisuuden; pyytää varmistamaan, onko parlamentin jäsenten matkapuhelimissa mahdollista ottaa käyttöön TAN-varmennusjärjestelmä; katsoo myös, että faksien käyttöä olisi rajoitettava ja niistä olisi vähitellen luovuttava parlamentin jäsenten päätösten perusteella;

26.  suhtautuu myönteisesti kirjallisesti vastattavia lisäkysymyksiä koskevaan uudistukseen, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta hyväksyi 3. syyskuuta 2015 budjettivaliokunnan pyynnöstä parlamentin vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä; pyytää pääsihteeriä ottamaan käyttöön uuden tulkinnan täytäntöönpanoa varten tarvittavan valvonnan; pyytää puheenjohtajakokousta tekemään arvion tästä uudesta kirjallisia kysymyksiä koskevasta järjestelmästä lisäkysymysten osalta, jotta voidaan analysoida säästöjä, ja tiedottamaan arvioinnin tuloksista budjettivaliokunnalle elokuuhun 2016 mennessä, ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2016;

27.  pitää asianmukaisena säilyttää parlamentin avustajakorvausta koskevat määrärahat vuonna 2017 samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja soveltaa niihin henkilöstösääntöjen mukaista oikeudellisesti sitovaa indeksointia;

28.  katsoo, että jäsenten parlamentaarisen toiminnan nykyinen esitystapa parlamentin verkkosivustolla ei ole tarkka eikä vastaa jäsenten todellista toimintaa ja osallistumista; ehdottaa, että verkkosivustojen nykyinen luokittelukäytäntö lopetetaan ja sen sijaan parannetaan yksittäisten parlamentin jäsenten toiminnasta tiedottamista parlamentin virallisella verkkosivustolla; pyytää arvioimaan erityisesti äänestysselitysten ja pöytäkirjaan lisättyjen huomautusten esitystapaa, myös mahdollisuutta esittää ne erillään täysistuntopuheenvuoroista, ja pyytää arvioimaan äänestysselitysten lisäarvoa ja niiden mahdollisia vaihtoehtoja; odottaa, että asiaa käsittelevä puhemiehistön työryhmä esittää toimintaohjelmansa ja havaintonsa budjettivaliokunnalle heti, kun ne ovat saatavilla;

Jäsenten kulut

29.  kehottaa jälleen puhemiehistöä määrittelemään tarkemmat säännöt yleisen kulukorvauksen mukaisesti hyväksyttyjä menoja koskevalle tilivelvollisuudelle ja toteaa, että tähän voisi kuulua kustannustehokkaita toimia, esimerkiksi jäsenten menotietojen julkistaminen, joka on jo yhä useamman jäsenen käytäntönä, ja että tässä yhteydessä voitaisiin ottaa käyttöön käyttämättömien varojen takaisinmaksua koskeva yksinkertaistettu järjestelmä; toteaa jälleen, että tämän ei pitäisi edellyttää uutta henkilöstöä parlamentin hallintoon;

Kiinteistöpolitiikka

30.  palauttaa mieliin, että puhemiehistön vuonna 2010 hyväksymää keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiaa tarkistetaan parhaillaan; pitää valitettavana, että puhemiehistö ei ole vielä saanut päätökseen keskustelujaan parlamentin keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiasta; kehottaa pääsihteeriä esittämään uuden keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian budjettivaliokunnalle mahdollisimman pian, viimeistään elokuuhun 2016 mennessä ja ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2016;

31.  kehottaa puhemiehistöä esittämään parlamentin pitkän aikavälin kiinteistöstrategian; toteaa, että pitkän aikavälin investointeja, kuten parlamentin kiinteistöhankkeita, on tarkasteltava huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa kustannusten hallintaa, hankesuunnittelua ja valvontaa; muistuttaa pyynnöstään, joka koskee varhaiseen tiedottamiseen perustuvaa avointa päätöksentekoa kiinteistöpolitiikan alalla ottaen asianmukaisesti huomioon varainhoitoasetuksen 203 artiklan; katsoo, että raportti Euroopan historian talon viivästysten ja kustannusten nousun syistä olisi otettava huomioon pitkän aikavälin kiinteistöstrategiassa;

32.  pyytää esittämään talousarviossa luotettavasti parlamentin kiinteistökannan tilanteen; pyytää siksi esittämään KAD -rakennuksen kustannukset selkeästi parlamentin lopullisessa talousarviossa ja pyytää, että tulevaisuudessa kiinteistöinvestoinnit sisällytetään talousarvioon, jotta keräilysiirrot eivät olisi tarpeen;

33.  katsoo, että nykyisessä taloustilanteessa uusia Parlamentarium-hankkeita ei pitäisi käynnistää kuulematta ennalta budjettivaliokuntaa ja ilman sen hyväksyntää;

34.  ehdottaa näin ollen, että vuodesta 2018 lähtien otettaisiin käyttöön erillinen rakennusinvestointeja koskeva budjettikohta, jonka rahoitus vuonna 2018 perustuisi vuonna 2017 ehdotettuihin ylimääräisiin menoihin;

35.  katsoo, että vuoden 2017 poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät mittavia investointeja turvallisuusrakenteisiin, ja ehdottaa, että kaikki vuoden 2017 loppuun mennessä käyttämättä jääneet varat siirretään KAD-rakennuksen rakennuskustannuksiin, jotta vältettäisiin mahdollisimman paljon korkomaksuja lainoista, joita rakennustöiden rakentamiseksi on otettava;

36.  vaatii lisätietoja PHS-rakennuksen kunnostamisen tilanteesta; vaatii, että käynnistetään kunnostamista koskeva tutkimus ja puhemiehistö tarkastaa sen; odottaa, että puhemiehistö ottaa kunnostusaikataulun laatimisessa huomioon terveellisten ja turvallisten työolojen tarpeen; pyytää, että puhemiehistö tiedottaa budjettivaliokunnalle kaikista vaiheista heti, kun se on mahdollista; kehottaa tässä yhteydessä puhemiehistöä luomaan perustan sille, että PHS-rakennuksesta tehdään energiatehokkuuden suhteen esimerkillinen, uusimman tekniikan mukainen rakennus, ja etenemään nopeasti rakennuksen nykyaikaistamisessa;

37.  kehottaa asiasta vastaavia varapuhemiehiä esittelemään budjettivaliokunnalle edistymiskertomuksen KAD-rakennuksesta;

38.  katsoo, että tehokkuuden, ekologisen kestävyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen pyrkiviä rakenne- ja organisaatiouudistuksia olisi jatkettava tarkastelemalla mahdollisia synergia- ja säästömahdollisuuksia perusteellisesti; huomauttaa jälleen, että saataisiin aikaan huomattavia säästöjä, jos parlamentilla olisi kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Strasbourg ja Luxemburg) sijasta vain yksi toimipaikka; korostaa, että tämä olisi toteutettava heikentämättä parlamentin lainsäädäntöosaamista, budjettivaltaa ja valvontavaltaa ja jäsenten, avustajien ja henkilöstön työskentelyolojen laatua;

Henkilöstöön liittyvät kysymykset

39.  suhtautuu myönteisesti ehdotukseen vähentää vuonna 2017 parlamentin henkilöstötaulukosta 60 tointa sovittelukomitean talousarviomenettelyssä 14. marraskuuta 2015 hyväksymästä esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti;

40.  palauttaa mieliin, että poliittisten ryhmien koko henkilöstö on viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen ulkopuolella varainhoitovuosia 2014, 2015 ja 2016 koskevien päätösten mukaisesti;

41.  kannattaa uusien toimien perustamista iirin kielen kääntämistä ja tulkkausta varten; jättää nämä uudet toimet viiden prosentin vähennystavoitteen ulkopuolelle komission suosituksen mukaisesti; pyytää pääsihteeriä kuulemaan irlantilaisia jäseniä, jotta voitaisiin mahdollisesti järkeistää iirin kielen käyttöä vaarantamatta jäsenten taattuja oikeuksia;

42.  tukee kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen käyttöönottoa kaikissa täysistuntokeskusteluissa, jotta edes ne saadaan todella kaikkien Euroopan kansalaisten saataville;

43.  pitää myönteisenä kääntämisen ja tulkkauksen tehostamisessa aikaan saatua edistymistä; ottaa huomioon tulkkien tarjoamien palvelujen laadun ja lisäarvon; kehottaa pääsihteeriä ja tulkkien edustajia tekemään ajoissa kestävän sopimuksen, jossa yhdistyvät laadukkaat työolot ja tehokas johtaminen, jotta vältetään epätasapainotilanteet tulkkien työajan suhteen ja yleinen epävarmuus ja otetaan huomioon sosiaaliset oikeudet; pyytää pääsihteeriä tekemään uusia järkeistämisehdotuksia, jotka koskevat esimerkiksi pyynnöstä tarjottavan kääntämisen ja tulkkauksen lisäämistä, erityisesti Euroopan parlamentin laajennettujen työryhmien toiminnassa; katsoo, että lokakuusta 2014 lähtien käytössä ollut valiokuntavaiheen tarkistusten kieliprofilointijärjestelmä on esimerkki siitä, että toimintaa voidaan tehostaa ja kehittää edelleen; katsoo, että tulkkaus ja kääntäminen ovat kaikille avoimen eurooppalaisen demokratian ytimessä, ja kehottaa siksi pidättäytymään kaikista uudistuksista, jotka haittaavat parlamentin toiminnan ja asiakirjojen mahdollisimman laajaa ja kattavaa saavutettavuutta;

44.  kehottaa puhemiehistöä arvioimaan harjoittelijoita koskevat säännöt ja tarvittaessa tarkistamaan niitä ottamalla esimerkiksi käyttöön vähimmäiskorvauksen ja soveltamalla yhtenäistä hintatarjousta sekä parlamentin hallinnossa että jäsenten toimistossa työskentelevien harjoittelijoiden ateriapalveluihin, jotta voidaan varmistaa harjoittelijoiden yhdenvertainen kohtelu ja suojella heidän sosiaalisia oikeuksiaan;

45.  kehottaa puhemiehistöä tarkistamaan säännöt, jotka koskevat parlamentin valtuutetuille avustajille parlamentin työskentelypaikkakuntien välisistä matkoista aiheutuneiden kustannusten korvaamista, jotta säännöt vastaisivat muuhun henkilöstöön sovellettavia sääntöjä;

46.  katsoo, että on otettava käyttöön kolmas menettely, jolla jäsenen ja avustajan välisen sopimuksen voi päättää yhteisellä sopimuksella;

Autonkuljettajien palvelut/liikkuvuus

47.  suhtautuu varautuneesti ehdotukseen kuljettajapalvelun siirtämisestä tuotettavaksi parlamentin sisällä ja ulkopuolisen palveluntarjoajan korvaamisesta parlamentin sopimussuhteisilla toimihenkilöillä ja toteaa, että tästä aiheutuu noin 3,7 miljoonan välittömät lisäkustannukset; toteaa, että vaihtoehtona olisi tarkasteltava hyvin organisoitua, sovellettavien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaan tehtyä ulkopuolista sopimusta, joka velvoittaa selvästi ulkopuolista palveluntarjoajaa ottamaan vastuun turvallisuus- ja taustatarkastuksista sekä kunnollisista työoloista ja palkoista; harkitsisi palvelun siirtämistä tuotettavaksi parlamentin sisällä ainoastaan, jos siitä aiheutuvat kustannukset eivät ylittäisi nykyiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia ja jos sillä taattaisiin kuljettajien kunnolliset työolot ja palkka, miesten ja naisten tasa‑arvon parantaminen ja ympäristöystävällisempien autojen käyttö; pyytää, että budjettivaliokunnalle annetaan tarkat tiedot ennen päätöksen tekemistä;

48.  pyytää pääsihteeriä kuulemaan Belgian viranomaisia, jotta voidaan varmistaa helppo pääsy Brysselin Luxembourgin rautatieaseman ja Zaventemin lentokentän väliselle uudelle suoralle junayhteydelle ja sen mahdollisimman hyvä käyttö kaiken kaikkiaan, ja toteaa, että tähän voisi kuulua myös jäsenten kulkuluvan hyväksyminen nykyisen laissez passer -järjestelmän sijaan;

49.  katsoo, että autokannan olisi koostuttava kustannus- ja polttoainetaloudellisemmista ja turvallisemmista autoista; painottaa, että kuljetuksissa lentoasemalle ja lentoasemalta olisi asetettava etusijalle tila-autot ja bussit, jotka kulkevat aikataulun mukaan; pyytää pääsihteeriä laatimaan selonteon, joka koskee siirtymistä käyttämään yksinomaan sähköautoja vuosikymmenen loppuun mennessä;

50.  pyytää pääsihteeriä keskustelemaan parlamentin matkatoimiston kanssa; kannustaa matkatoimistoa tehostamaan hintojen vertailua; kehottaa matkatoimistoa etsimään aktiivisesti edullisempia lippuja matkoja varatessaan ja yleisesti ottaen tarjoamaan kilpailukykyisempiä hintoja jäsenille ja kaikille henkilöstöryhmille takaamalla samalla asianmukaiset ehdot lippujen vaihdolle;

Viestintä

51.  vaatii vuoden 2014 tiedotus- ja viestintäkampanjan kokonaisstrategian ja menetelmän jälkiarvioinnin tuloksia (arviointikertomusta odotettiin vuoden 2015 jälkipuoliskoon mennessä);

52.  muistuttaa pääsihteeriä siitä, että tämän on raportoitava budjettivaliokunnalle parlamentin vuoden 2014 vaalikampanjan arvioinnista sekä siitä, miten tehokasta parlamentin viestintä suurelle yleisölle oli;

53.  panee merkille parlamentin tiedotustoimistojen roolin pyrittäessä lisäämään tietoisuutta parlamentin ja yleisesti unionin toiminnasta; katsoo, että parlamentin tiedotustoimistojen tehokkuutta olisi lisättävä; katsoo, että tiedotustoimistot olisi mahdollisuuksien mukaan sijoitettava samoihin rakennuksiin komission edustustojen kanssa ja niiden olisi käytettävä yhteisiä tukipalveluita; kehottaa arvioimaan tiedotustoimistojen tavoitteet, tehtävät ja tulokset, joiden perusteella painopisteet olisi määriteltävä;

54.  pyytää arvioimaan mahdollisuutta tehdä tiiviimpää yhteistyötä ARTEn kanssa Strasbourgissa eurooppalaisen mediakeskuksen perustamiseksi nuorten toimittajien kouluttamista varten;

55.  pyytää pääsihteeriä laatimaan selonteon yrityksistä ja organisaatioista, joille on myönnetty pääsy parlamentin tiloihin, jotta ne voisivat järjestää toimintaansa liittyviä foorumeja; pyytää pääsihteeriä säilyttämään tasapainon parlamenttiin pääsyn saavien eri alojen ja erityyppisten organisaatioiden välillä;

Muut kysymykset

56.  kehottaa pääsihteeriä antamaan yksityiskohtaisen kertomuksen parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välisten yhteistyösopimusten hallinnollisten osien täytäntöönpanosta ja hahmottelemaan sen perusteella hallinnollisen yhteistyön mahdollisia järjestelyjä jatkossa esimerkiksi logistiikan, infrastruktuurin ja turvallisuuden osa-alueilla;

57.  kehottaa pääsihteeriä antamaan selvityksen parlamentin kuntosalin hallinnoinnista ja siitä, kuinka parlamentin henkilöstö sitä nykyisin käyttää; pyytää lisäksi selvitystä meneillään olevasta oikeudenkäynnistä ja vaihtoehdoista, joiden avulla voidaan varmistaa kuntosalin tehokas ja kustannustehokas hallinta tulevaisuudessa;

58.  katsoo, että kalustekustannuksissa voidaan saada aikaan lisäsäästöjä ottaen huomioon, että vuoden 2016 määrärahojen lisäys (3 589 832 euroa) ja vuoden 2017 vastaava lisäys eivät ole millään muotoa kohtuullisia verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin (2 415 168 euroa);

59.  on tyytyväinen kuljetusarkkujen käytön vähentämiseen ja tehostamiseen; kehottaa käyttämään yhteisiä kuljetusarkkuja matkustettaessa Strasbourgiin;

60.  pyytää pääsihteeriä noudattamaan täysin uuden varainhoitoasetuksen henkeä ja kirjainta vihreiden, taloudellisesti tehokkaiden julkisten hankintojen yhteydessä lujittamalla parlamentin hankintastrategiaa;

61.  kannustaa jatkamaan edelleen erityisesti rakennusten valaistus- ja lämmitysjärjestelmien energiansäästöä, koska vuoden 2016 talousarviosta käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että asiassa on parantamisen varaa;

62.  kannustaa lisäämään terveellisen luomuruoan edistämistä; kehottaa siksi puhemiehistöä arvioimaan mahdollisuudet tarjota terveellistä ruokaa monipuolistamalla palveluja ja myös ennen kaikkia tarjoamalla tuoreita hedelmiä ja kasviksia kohtuullisempaan hintaan;

o
o   o

63.  vahvistaa ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2017;

64.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0407.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0172.
(8)EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3.
(9)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0172.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö