Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2019(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0131/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0131/2016

Rasprave :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0132

Usvojeni tekstovi
PDF 343kWORD 128k
Četvrtak, 14. travnja 2016. - Strasbourg
Procjene prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017.
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. (2016/2019(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih dužnosnika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2015. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka(6),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 11. travnja 2016. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članke 96. i 97. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0131/2016),

A.  budući da je ovaj postupak drugi cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i da je riječ o četvrtom postupku u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da bi proračun za 2017., u obliku u kojem je predložen u izvješću glavnog tajnika, bio obilježen nastavkom i jačanjem politike institucije o povećanju učinkovitosti gdje god je to mogućebez smanjenja kvalitete radnog okruženja zastupnika i osoblja;

C.  budući da je glavni tajnik predložio četiri prioritetna cilja za proračun za 2017., točnije: sigurnost i kibersigurnost, postupno ukidanje izuzeća za irski jezik, trajne mjere za podupiranje zastupnika u obnašanju njihova mandata te povećanje privlačnosti Parlamenta javnosti i posjetiteljima;

D.  budući da bi u trenutačnom političkom i sigurnosnom kontekstu koji proizlazi iz terorističkih napada u Europi proračunski postupak za 2017. trebao rezultirati povećanjem sigurnosti i kibersigurnosti Parlamenta;

E.  budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2017. koju je predložio glavni tajnik iznosi 1 910 073 000 EUR, što je ukupno povećanje od 3,9 % u odnosu na proračun za 2016., od kojeg se 1,7 % smatra uobičajenim rashodima, što bi činilo 19,26 % naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

F.  budući da će se izuzeće za neprevođenje svih službenih dokumenata na irski jezik postupno ukinuti između 2017. i 2022., što podrazumijeva prevođenje svih službenih dokumenata i na irski jezik, a predlažu se dodatni izvanredni rashodi od 3,7 milijuna EUR u skladu s tim novim jezičnim zahtjevom, što čini 0,2 % ukupnog povećanja;

G.  budući da su potrebna dodatna izvanredna ulaganja u iznosu od 47,6 milijuna EUR za jačanje sigurnosti i kibersigurnosti, što je jednako 2,6 % ukupnog povećanja;

H.  budući da se od 2011. stope inflacije stalno smanjuju; budući da je stvarna stopa inflacije u mjestima rada Parlamenta 2015. i 2016. godine bila niža nego stvarna stopa povećanja njegova proračuna;

I.  budući da gotovo 60 % proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se najvećim dijelom odnose na plaće zastupnika i osoblja te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju i ugovornim obvezama koje odgovaraju indeksaciji specifičnoj za pojedini sektor, koja je uglavnom viša od standardne stope inflacije;

J.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(7) Parlament naglasio da bi proračun za 2016. trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi te bi trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja;

K.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u velikoj mjeri ovisi o njegovoj mogućnosti da kontrolira vlastite troškove;

L.  budući da je Predsjedništvo 26. listopada 2015. usvojilo nova pravila o upravljanju naknadama za parlamentarnu pomoć, kojima se strože regulira plaćanje po ugovorima za lokalne asistente i propisuje da najmanje 25 % sredstava dodijeljenih za parlamentarnu pomoć treba izdvajati za plaće akreditiranih asistenata;

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2017. trebalo zadržati ispod 20 % naslova V.; napominje da je razina prednacrta projekcije za proračun za 2017., kako je navedeno u stajalištu Predsjedništva od 9. ožujka 2016., iznosila 19,26 %, što je manje od udjela postignutog 2016. (19,39 %) te drugi najniži udio u naslovu V. u posljednjih osam godina; dodatno smanjuje svoj udio u naslovu V. na 19,17% u 2017.;

2.  međutim, smatra da se predviđena razina inflacije za 2017. ne bi smjela smatrati glavnom referentnom točkom za povećanja u uobičajenim rashodima s obzirom na usporavanje gospodarskog rasta s kojim su suočene države članice;

3.  potvrđuje da je zatražen izvanredni rashod za postupno ukidanje privremenih mjera izuzeća za uporabu irskog jezika utvrđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005 od 13. lipnja 2005.(8), koji podrazumijeva povećanje od 0,2 % u usporedbi s proračunom za 2016.;

4.  prima na znanje zahtjev za povećanje od 2,6 % za sigurnost i kibersigurnost, čime bi se sredstva dodijeljena za tu svrhu u 2016. više nego udvostručila; poziva glavnog tajnika da Odboru za proračune na transparentan način pruži detaljne informacije o aktualnim i predstojećim sigurnosnim i kibersigurnosnim mjerama te o njihovim raščlanjenim troškovima;

5.  odobrava omotnicu izvanrednih rashoda za ulaganja u sigurnost 2017. slijedom analize iznesene Predsjedništvu u veljači 2016. te popraćene procjenom stanja nakon događaja 22. ožujka 2016. (47,6 milijuna EUR) te omotnicu izvanrednih rashoda povezanih s postupnim ukidanjem privremenog izuzeća za uporabu irskog jezika (3,7 milijuna EUR);

6.  ograničava povećanje uobičajenih rashoda za 2017., izuzevši dvije navedene izvanredne omotnice, na 1,4 % u usporedbi s uobičajenim rashodima u proračunu za 2016. i 0,6 % u usporedbi s proračunom za 2016.;

7.  utvrđuje ukupnu razinu svojih procjena za 2017. na 1 900 873 000 EUR, što odgovara ukupnom povećanju od 3,4 % u usporedbi s proračunom za 2016.;

8.  ističe da bi Parlament trebao imati na raspolaganju dostatna sredstva potrebna za izvršavanje svoje temeljne funkcije zakonodavnog i proračunskog tijela; naglašava da bi se u aktualnom ekonomskom kontekstu tim resursima trebalo upravljati na strog, pragmatičan i učinkovit način; naglašava da bi se, premda je jamčenje odgovarajuće razine financiranja Parlamenta nužno za provedbu europske demokracije, trebalo snažno poticati traženje načina da se uštedi te daljnje povećanje učinkovitosti korištenja javnog novca ;

9.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta i njegove godišnje indeksacije određen zakonskim ili ugovornim obvezama na koje Parlament ne može utjecati u proračunskom postupku;

Transparentnost, dostupnost i razumljivost

10.  poziva glavnog tajnika da podnese prijedlog za to da se na internetskim stranicama Parlamenta proračun predstavi javnosti na odgovarajuće detaljan i razumljiv način prilagođen korisnicima kako bi se svim građanima omogućilo da bolje razumiju aktivnosti, prioritete te odgovarajuće obrasce trošenja Parlamenta; smatra da bi jedan od prvih koraka u tom smislu mogao biti da se na internetskim stranicama Parlamenta objavi infografika koja je trenutačno dostupna na intranetu;

11.  smatra da bi se u svakoj fazi proračunskog postupka sve relevantne informacije trebale pravovremeno, razumljivo te uz odgovarajuću razinu detalja i raščlambe predstaviti članovima Predsjedništva i Odbora za proračune kako bi se Predsjedništvu, Odboru za proračune i klubovima zastupnika omogućilo da provedu odgovarajuće rasprave te da temelje svoje odluke na širokoj slici stanja i potreba proračuna Parlamenta;

12.  ističe potrebu za preciznošću i transparentnošću u kretanju proračuna od jedne do druge godine; smatra da je sve veća godišnja uporaba izvanrednih rashoda problematična u pogledu proračunskog nadzora i proračunske stabilnosti iako se određeni izvanredni rashodi, kao što su rashodi za sigurnost, mogu opravdati u proračunu za 2017., traži precizniju definiciju izvanrednih rashoda; smatra da radi odgovornosti i usporedivosti podataka u općem proračunu treba procijeniti bi li se izvanredni rashodi trebali uvrstiti u osnovu za izračun postotne razlike između proračuna iz godine u godinu;

13.  ponovno poziva na srednjoročno i dugoročno proračunsko planiranje, među ostalim na jasno razlikovanje ulaganja i operativnih rashoda u vezi s funkcioniranjem Parlamenta kao i njegovim zakonskim obvezama (pa i u vezi s najamninom i kupnjom), u skladu s njegovom Rezolucijom od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(9), te u skladu s tim poziva na izmjenu prezentacije kojom bi se uvelo jasno razlikovanje između rashoda za ulaganja i operativnih rashoda;

14.  pohvaljuje Predsjedništvo i DG ITEC za novi izgled osobnih stranica zastupnika na službenim internetskim stranicama Parlamenta kojim se pruža transparentniji pregled sastava i statusa njihova radnog tima (nova rubrika „asistent” s podnaslovima: asistenti, akreditirani asistenti, akreditirani asistenti (skupina), lokalni asistenti, pružatelji usluga, platni agenti, stažisti); traži od glavnog tajnika da se pobrine za nužne kontrole provedbe novih pravila koja se odnose na naknade za parlamentarnu pomoć i koja je Predsjedništvo usvojilo 26. listopada 2015.;

15.  poziva da se barem jedanput svakih pet godina proračun sastavi na temelju stvarnih potreba koje proizlaze iz pojedinačnih stavki, a ne na temelju sustava koeficijenata;

Sigurnost i kibersigurnost

16.  poziva na srednjoročno i dugoročno proračunsko planiranje, uključujući jasne informacije u pogledu rashoda koji se odnose na sigurnost i kibersigurnost; štoviše, u svjetlu nedavnih događaja, poziva Predsjedništvo da ažurira koncept opće sigurnosti te da o njemu izvijesti u najkraćem mogućem roku, najkasnije do lipnja 2016.;

17.  smatra da bi se sve mjere u tom području trebale temeljiti na jasnoj procjeni potreba Parlamenta i razmjernosti s nastalim rizicima; traži od glavnog tajnika i Predsjedništva da na vrijeme, prije čitanja proračuna za 2017. u Parlamentu, Odboru za proračune izlože koncept opće sigurnosti, uključujući sveobuhvatnu evaluaciju uočenih rizika i predviđenih sigurnosnih mjera, kao i alternativnih opcija, popraćen detaljnom evaluacijom njihova učinka na proračun za 2017. i sljedeće proračune, uz jasno razlikovanje ulaganja i tekućih rashoda te da prikažu predviđene mjere za povećanje sigurnosti Parlamenta unutar i izvan njegovih prostorija, kao i učinak tih mjera na proračun za 2017.; poziva na pružanje informacija o financijskim posljedicama međuinstitucionalnih administrativnih dogovora o suradnji u području sigurnosti;

18.  traži od glavnog tajnika da procijeni ima li potrebe pregledati postojeće ugovore o osiguranju (za zastupnike i osoblje) u svjetlu terorističkih prijetnji te da, ako je to prikladno, podnese prijedloge za rješavanje mogućih propusta;

19.  smatra da bi za sigurnosni sustav izvan prostorija Parlamenta i dalje trebale jamčiti belgijske vlasti;

Podupiranje zastupnika u obnašanju mandata

20.  prima na znanje trajne mjere za podupiranje zastupnika u obnašanju mandata;

21.  pozdravlja proširenje digitalnog portala za zastupnike (e-Portala), međutim, poziva glavnog tajnika da s obzirom na inicijativu za radno okruženje „bez papira” poboljša trenutačni sustav u kojem se zastupnicima šalju papirnate preslike potvrda o plaći kako bi se taj sustav konačno ukinuo do kraja 2017.; smatra da bi e-Portal svim zastupnicima trebao automatski pružati tu uslugu elektroničkim putem, što bi rezultiralo znatnim vremenskim i novčanim uštedama;

22.  pozdravlja sve veću kvalitetu savjetovanja i istraživanja koja su na raspolaganju zastupnicima i odborima; podsjeća na to da je prilikom uspostave Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) 2013. predviđena srednjoročna evaluacija učinkovitosti suradnje između EPRS-a i resornih odjela; stoga traži od glavnog tajnika da započne provedbu te evaluacije te da njezine rezultate izloži Odboru za proračune do kraja 2016.; smatra da bi ta evaluacija trebala sadržavati prijedloge o tome kako zajamčiti da se potpora koju pruža EPRS bolje uskladi s razvojem događaja u pojedinim tematskim odborima, istovremeno zadovoljavajući potrebe pojedinačnih zastupnika, te da se ne preklapa s aktivnostima resornih odjela niti da se potiče konkurencija među službama;

23.  smatra da bi trebalo procijeniti potrebe zastupnika u njihovim izbornim jedinicama, uzimajući u obzir razlike između izbornih jedinica, kako bi se osnažila uloga zastupnika u njihovom radu u izbornim jedinicama; smatra da bi se mobilna radna mjesta za zastupnike i potpora u izbornim jedinicama trebala temeljiti na procjeni stvarnih potreba i uporabe, te da zbog njih ne bi trebali nastati znatni ni kontinuirani dodatni troškovi za Parlament; inzistira na tome da se ne pruža nikakva informatička oprema s obzirom na to da se naknadom za opće troškove omogućuju dostatna sredstva za kupnju najnovijih uređaja; dovodi u pitanje potrebu za razvojem privatnog mobilnog radnog prostora za zastupnike s obzirom na to da se čini da to nimalo ne odgovara načinu na koji se organiziraju zastupnici i njihovi uredi;

24.  slaže se s time da su informatički alati važno sredstvo za obavljanje funkcije zastupnika; međutim, ponavlja da je potrebno dopustiti instalaciju softvera otvorenog koda, čime bi se ostvarile znatne uštede na naknadama za komunikaciju te poboljšao radni proces u uredima zastupnika, pritom vodeći računa o kibersigurnosti i zaštiti podataka;

25.  traži da mogućnost digitalnog potpisivanja internih dokumenata postane uobičajena u svim slučajevima, npr. pri potpisivanju obrazaca, pisanih izjava itd., te da se pritom zajamči pouzdanost i sigurnost; traži da se ocijeni je li moguće na mobilne telefone zastupnika postaviti sustav provjere TAN; štoviše, smatra da bi trebalo destimulirati i postupno ukinuti uporabu telefaksa, na temelju odluke svakog pojedinog zastupnika;

26.  pozdravlja novu reformu u pogledu dodatnih pitanja za pisani odgovor koju je Odbor za ustavna pitanja usvojio 3. rujna 2015. na zahtjev Odbora za proračune nakon usvajanja proračuna Parlamenta za 2016.; poziva glavnog tajnika da uspostavi potreban nadzor nad provedbom tog novog tumačenja; poziva Konferenciju predsjednika da provede procjenu tog novog režima pitanja za pisani odgovor u odnosu na dodatna pitanja, da analizira postignute uštede i obavijesti Odbor za proračune o rezultatima te procjene do kolovoza 2016., prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2016.,

27.  smatra da je prikladno da se odobrena sredstva za rashode u vezi s parlamentarnom pomoći za 2017. zadrže na istoj razini kao za 2016., podložno pravno obvezujućoj indeksaciji primjenjivoj u skladu s Pravilnikom o osoblju;

28.  smatra da trenutačni opis parlamentarnih aktivnosti zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta nije točan i ne predstavlja stvarni rad i angažman zastupnika; predlaže da se trenutačno korištenje rangiranja internetskih stranica ukine te da se unaprijedi kvaliteta informacija o aktivnostima pojedinih zastupnika na službenim internetskim stranicama Parlamenta; poziva na ocjenu prezentacije posebice za obrazloženja glasovanja i jednominutne govore, uključujući mogućnost da se prikazuju odvojeno od plenarnih govora, te poziva na provedbu procjene dodane vrijednosti obrazloženja glasovanja te mogućih alternativa; očekuje od nadležne radne skupine Predsjedništva koja se bavi tim pitanjem da predstavi svoj program i zaključke Odboru za proračune čim budu dostupni;

Troškovi zastupnika

29.  ponavlja poziv Predsjedništvu da odredi jasnija pravila u vezi s odgovornošću za troškove odobrene u okviru naknade za opće troškove, što bi moglo obuhvatiti troškovno učinkovite mjere, kao što je praksa zastupnika da objavljuju svoje podatke o potrošnji, što sve veći broj njih već čini, te bi se moglo popratiti pojednostavljenim sustavom za povrat neiskorištenih sredstava; ponavlja da se zbog tih mjera ne bi trebao povećavati broj zaposlenih u administraciji Parlamenta;

Politika upravljanja nekretninama

30.  podsjeća na to da se trenutačno preispituje srednjoročna strategija za upravljanje nekretninama koju je Predsjedništvo donijelo 2010. godine; žali zbog toga što Predsjedništvo još nije dovršilo raspravu o srednjoročnoj strategiji Parlamenta za upravljanje nekretninama; poziva glavnog tajnika da Odboru za proračune što prije predstavi novu srednjoročnu strategiju za upravljanje nekretninama, najkasnije do kolovoza 2016. i prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2016. godine;

31.  poziva Predsjedništvo da predstavi dugoročnu strategiju za upravljanje nekretninama Parlamenta; ponavlja da dugoročna ulaganja, kao što su projekti izgradnje zgrada Parlamenta, moraju biti izvedena oprezno i transparentno; inzistira na strogom upravljanju troškovima, projektnom planiranju i nadzoru; ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe; smatra da bi se izvješće o razlozima kašnjenja s otvaranjem i viših troškova Kuće europske povijesti trebalo uvrstiti u dugoročnu strategiju za upravljanje nekretninama;

32.  traži da se stajalište u vezi sa stanjem fonda nekretnina Europskog parlamenta vjerno odražava u proračunu; u tom smislu traži da se trošak za zgradu „KAD” jasno prikaže u konačnom proračunu Parlamenta te traži da se u budućnosti ulaganja u nekretnine predvide proračunom kako bi se izbjeglo pribjegavanje skupljanju sredstava iz više izvora;

33.  smatra da u trenutačnom gospodarskom kontekstu ne bi trebalo pokretati nove projekte Parlamentarija bez prethodnog savjetovanja i odobrenja Odbora za proračune;

34.  stoga predlaže da se od 2018. uvede posebna proračunska linija za ulaganja u gradnju zgrada u kojoj bi se kao osnova za financiranje 2018. iskoristila sredstva koja 2017. budu predložena za izvanredne rashode;

35.  s obzirom na izvanredne okolnosti u 2017., koje zahtijevaju velika ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu, predlaže da se sva sredstva koja ne budu iskorištena do kraja 2017. upotrijebe za podmirenje troškova izgradnje zgrade „KAD” kako bi se u najvećoj mjeri izbjeglo plaćanje kamata bankama za pozajmice koje je nužno ugovoriti radi financiranja izgradnje;

36.  poziva na više informacija o tome zašto je došlo do zastoja projekta za obnovu zgrade Paula Henrija Spaaka (PHS); traži da Predsjedništvo pokrene i pregleda studiju o obnovi; očekuje od Predsjedništva da prilikom određivanja rokova za obnovu uzme u obzir potrebu za zdravom i sigurnom radnom okolinom; traži da Predsjedništvo što je prije moguće izvijesti Odbor za proračune o svim koracima; u tom kontekstu poziva Predsjedništvo da postavi temelje za preobrazbu PHS-a u zgradu koja će služiti kao primjer napredne energetske učinkovitosti te da čim prije započne s modernizacijom zgrade;

37.  poziva odgovorne potpredsjednike da Odboru za proračune predstave izvješće o napretku koje se odnosi na zgradu „Konrad Adenauer”;

38.  smatra da razmatranjem mogućih sinergija i ušteda treba nastaviti sa strukturnim i organizacijskim reformama usmjerenima na postizanje veće učinkovitosti, ekološke održivosti i uspješnosti; podsjeća na znatne uštede koje bi se mogle ostvariti kada bi postojalo samo jedno mjesto rada umjesto tri (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); ističe da taj postupak ne bi smio ugroziti zakonodavnu izvrsnost Parlamenta, njegove proračunske ovlasti i ovlasti nadzora, a ni kvalitetu radnih uvjeta zastupnika, asistenata i osoblja;

Pitanja koja se odnose na osoblje

39.  pozdravlja prijedlog da se plan radnih mjesta 2017. smanji za 60 radnih mjesta u skladu sa sporazumom koji je postignut s Vijećem o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. te koji je Odbor za mirenje prihvatio 14. studenog 2015. u okviru proračunskog postupka;

40.  podsjeća na to da se ukupni broj osoblja u klubovima zastupnika izuzme iz cilja da se broj osoblja smanji za 5 %. u skladu s odlukama donesenim u pogledu financijskih godina 2014., 2015. i 2016.;

41.  podržava otvaranje dodatnih radnih mjesta potrebnih za usmeno i pismeno prevođenje na irski jezik; izuzima ta dodatna radna mjesta iz cilja za smanjenje broja radnih mjesta za 5 % u skladu s preporukom Komisije; traži od glavnog tajnika da se savjetuje s irskim zastupnicima radi moguće racionalizacije uporabe irskog jezika, a da se ne ugroze zajamčena prava zastupnika;

42.  podržava prevođenje svih rasprava na plenarnim sjednicama na međunarodni znakovni jezik kako bi u najmanju ruku te rasprave bile zaista dostupne svim europskim građanima;

43.  pozdravlja napredak u vezi s učinkovitošću usmenog i pismenog prevođenja; priznaje kvalitetu i dodanu vrijednost usluga koje pružaju usmeni prevoditelji; poziva na rani, održivi dogovor između glavnog tajnika i predstavnika usmenih prevoditelja u kojem bi se povezali visokokvalitetni uvjeti rada i učinkovito upravljanje kako bi se izbjegle situacije neravnomjerne podjele radnih sati i ukupne nesigurnosti među usmenim prevoditeljima, vodeći računa o socijalnim pravima; traži od glavnog tajnika da podnese dodatne prijedloge racionalizacije, kao što je povećanje korištenja pismenog i usmenog prevođenja na zahtjev, posebno što se tiče rada međuklubova Europskog parlamenta; smatra da je sustav lingvističkog profiliranja koji se od listopada 2014. koristi za amandmane o kojima se raspravlja u odboru primjer postizanja učinkovitosti koji je moguć i koji se može dalje razvijati; smatra da su usmeno i pismeno prevođenje središnje sastavnice europske demokracije koja je otvorena svima te u tom smislu poziva da se ne dopuste bilo kakve reforme koje bi štetile najširoj i najuključivijoj dostupnosti aktivnosti i dokumenata Europskog parlamenta;

44.  poziva Predsjedništvo da ocijeni i po potrebi revidira pravila statuta za stažiste, uključujući uvođenje minimalnih naknada i usklađivanje cijena restoranske ponude za sve stažiste i u administraciji Parlamenta i u uredima zastupnika kako bi se osiguralo jednako postupanje i zaštitila socijalna prava stažista;

45.  poziva Predsjedništvo da preispita pravila o povratu troškova za službena putovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata između mjesta rada Parlamenta kako bi ih se uskladilo s pravilima koja se primjenjuju na ostalo osoblje;

46.  smatra da treba uvesti treći postupak kako bi se omogućilo da se uz obostranu suglasnost raskine ugovor između zastupnika i asistenta;

Usluge vozača/mobilnost

47.  izražava zadršku u vezi s prijedlogom za internalizaciju vozačke službe kojom bi se vanjski pružatelj usluga zamijenio ugovornim osobljem Parlamenta, što će podrazumijevati neposredne dodatne troškove u iznosu od otprilike 3,7 milijuna EUR; smatra da bi kao alternativnu mogućnost trebalo razmotriti sklapanje kvalitetno sastavljenog ugovora s vanjskim pružateljem usluga u skladu s mjerodavnim propisima o nabavi, prema kojem vanjski pružatelj usluga ima jasnu obvezu da snosi odgovornost za sigurnosne i pozadinske provjere kao i za pristojne radne uvjete i plaću; razmotrio bi internalizaciju kao mogućnost samo ako njezini troškovi ne budu veći od troškova trenutnog sustava te ako se osiguraju dostojni radni uvjeti i plaća za vozače, bolja rodna ravnoteža i korištenje ekološki prihvatljivijih automobila; traži da se Odboru za proračune dostave detaljne informacije prije donošenja bilo kakve odluke;

48.  traži od glavnog tajnika da se savjetuje s belgijskim vlastima kako bi se omogućio jednostavan pristup novoj izravnoj željezničkoj vezi između željezničke postaje Bruxelles-Luxembourg i zračne luke Zaventem te kako bi se ta veza općenito najbolje iskoristila, što bi moglo obuhvaćati prihvaćanje iskaznica zastupnika umjesto trenutačnog sustava prema načelu laissez passer;

49.  smatra da bi se vozni park trebao sastojati od sigurnijih automobila veće troškovne i energetske učinkovitosti; naglašava da bi prednost trebalo dati korištenju kombija i autobusa koji bi prema rasporedu vozili do i od zračne luke; traži od glavnog tajnika da podnese izvješće o mogućnosti potpunog prelaska na električni pogon krajem desetljeća;

50.  traži od glavnog tajnika da održi rasprave s putničkom agencijom Parlamenta; potiče putničku agenciju da redovitije uspoređuje cijene na tržištu; poziva putničku agenciju da aktivno traži jeftinije karte prilikom rezervacije te da, općenito gledano, zastupnicima i svim kategorijama osoblja ponudi kompetitivnije cijene, pritom jamčeći odgovarajuće uvjete za zamjenu karti;

Komunikacija

51.  traži rezultate ex post evaluacije sveobuhvatne strategije i metodologije za informacijsku i komunikacijsku kampanju iz 2014. (izvješće o evaluaciji očekivalo se do drugog polugodišta 2015.);

52.  ponovno poziva glavnoga tajnika da izvijesti Odbor za proračune o ocjeni kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine te o djelotvornosti komunikacijskih mjera Parlamenta posvećenih široj javnosti;

53.  priznaje ulogu informacijskih ureda Parlamenta u pogledu podizanja razine osviještenosti o općenitim aktivnostima Parlamenta i Unije; smatra da bi se trebale osmisliti mjere učinkovitosti u pogledu informacijskih ureda Parlamenta; smatra da bi se informacijski uredi Parlamenta, kad god je to moguće, trebali nalaziti u istim zgradama kao i predstavništva Komisije te da bi s njima trebali dijeliti administrativne usluge; traži da se provede evaluacija ciljeva, zadaća i uspješnosti informacijskih ureda Parlamenta te da se na temelju te evaluacije odrede prioriteti;

54.  traži da se razmotri mogućnost tješnje suradnje s medijskom kućom ARTE u Strasbourgu radi stvaranja europskog medijskog središta za osposobljavanje mladih novinara;

55.  traži od glavnog tajnika da podnese izvješće o poduzećima i organizacijama koji su dobili pristup Europskom parlamentu kako bi ondje mogli održavati forume o svojim aktivnostima; traži od glavnog tajnika da održava ravnotežu između raznih sektora i raznih vrsta organizacija koje su dobile pristup Europskom parlamentu;

Ostala pitanja

56.  apelira na glavnog tajnika da izloži detaljan izvještaj o provedbi administrativnih dijelova sporazuma o suradnji između Parlamenta, Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te da na toj osnovi osmisli moguće aranžmane za daljnju administrativnu suradnju u područjima kao što su logistika, infrastruktura ili sigurnost;

57.  apelira na glavnog tajnika da pojasni na koji se način trenutačno upravlja dvoranom za vježbanje u Parlamentu te u kojoj je mjeri osoblje Parlamenta trenutačno koristi; nadalje, traži pojašnjenje o sudskom postupku u tijeku i mogućnostima kojima bi se moglo osigurati učinkovito i isplativo upravljanje dvoranom za vježbanje u budućnosti;

58.  smatra da bi se dodatne uštede mogle postići u rashodima za namještaj jer smatra da je povećanje u iznosu od 3 589 832 EUR za 2016. i slično povećanje za 2017. u odnosu na 2 415 168 EUR u 2015. posve nerazumno;

59.  pozdravlja smanjenu i učinkovitiju uporabu transportnih kovčega; potiče dijeljenje transportnih kovčega tijekom putovanja u Strasbourg;

60.  poziva glavnog tajnika da se u potpunosti pridržava duha i slova Financijske uredbe u pogledu „zelene” i ekonomski učinkovite javne nabave jačajući u tom smislu strategiju Parlamenta za nabavu;

61.  potiče daljnje napore u cilju uštede energije, posebno u odnosu na sustav rasvjete i grijanja u zgradama, s obzirom na to da su rasprave o proračunu za 2016. pokazale da ima prostora za napredak;

62.  potiče veću promidžbu zdrave i ekološki uzgojene hrane; nadalje, poziva Predsjedništvo da razmotri mogućnosti da se osigura zdrava hrana, ne samo u smislu diversifikacije usluga, već ponajprije u smislu ponude svježeg voća i povrća po povoljnijim cijenama;

o
o   o

63.  prihvaća procjenu proračuna za financijsku godinu 2017.;

64.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i procjenu proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4)SL L 287, 29.10.2013., str. 15.
(5)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0376.
(6)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0407.
(7)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.
(8)SL L 156, 18.6.2005., str. 3.
(9)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti