Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2019(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0131/2016

Teksty złożone :

A8-0131/2016

Debaty :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0132

Teksty przyjęte
PDF 514kWORD 134k
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 (2016/2019(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej(6),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 11 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 96 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0131/2016),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest drugą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy czwartego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że budżet na rok 2017 zgodnie z propozycją zawartą w sprawozdaniu sekretarza generalnego cechowałby się kontynuowaniem i wzmocnieniem polityki Parlamentu zmierzającej do zwiększania wydajności we wszystkich dziedzinach, w których jest to możliwe, bez pogarszania warunków pracy posłów i personelu;

C.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował cztery cele priorytetowe dla budżetu na 2017 r., a mianowicie: bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, stopniowe zniesienie odstępstwa dla języka irlandzkiego, bieżące działania na rzecz wzmocnienia pozycji posłów w ramach ich mandatu i uatrakcyjnienie Parlamentu dla społeczeństwa i odwiedzających;

D.  mając na uwadze, że w obecnym kontekście politycznym i przy obecnym stanie bezpieczeństwa w związku z atakami terrorystycznymi w Europie procedura budżetowa na 2017 r. powinna skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Parlamentu;

E.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego dla Parlamentu na rok 2017 kwotę w wysokości 1 910 073 000 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,9% w stosunku do budżetu na rok 2016, z czego 1,7% jest uznawane za wydatki zwyczajne, a także mając na uwadze, że kwota ta stanowiłaby 19,26% działu 5 wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

F.  mając na uwadze, że w okresie 2017–2022 odstępstwo dotyczące nietłumaczenia wszystkich dokumentów urzędowych na język irlandzki będzie stopniowo znoszone, co oznacza tłumaczenie wszystkich dokumentów urzędowych na irlandzki, w związku z czym w celu sprostania temu nowemu wymogowi językowemu proponuje się uwzględnienie dodatkowych wydatków nadzwyczajnych w wysokości 3,7 mln EUR, co odpowiada 0,2% ogólnego wzrostu wydatków;

G.  mając na uwadze, że w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wymagane są dodatkowe inwestycje nadzwyczajne na kwotę 47,6 mln EUR, która stanowi 2,6% ogólnego wzrostu wydatków;

H.  mając na uwadze, że stopy inflacji stale spadają od 2011 r.; mając na uwadze, że w latach 2015 i 2016 rzeczywista stopa inflacji w miejscach pracy Parlamentu była niższa niż faktyczna stopa wzrostu jego budżetu;

I.  mając na uwadze, że prawie 60% budżetu to wydatki podlegające indeksacji, odpowiadające – w przeważającej części – wynagrodzeniom posłów i pracowników, które dostosowane są zgodnie z regulaminem pracowniczym, a także zobowiązaniom umownym odpowiadającym indeksacji sektorowej, która zazwyczaj jest wyższa niż standardowa stopa inflacji;

J.  mając na uwadze, że Parlament podkreślił w swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(7), że budżet na rok 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki, zgodny z zasadą dyscypliny budżetowej oraz z zasadą należytego zarządzania finansami;

K.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu Europejskiego jako organu władzy budżetowej zależy w dużej mierze od jego zdolności do kontroli własnych wydatków;

L.  mając na uwadze, że w dniu 26 października 2015 r. Prezydium przyjęło nowe przepisy dotyczące zarządzania zwrotem kosztów pomocy parlamentarnej, zaostrzając tym samym wymogi w zakresie zwrotu kosztów poniesionych w związku z umowami o pracę z asystentami krajowymi, tj. co najmniej 25% środków na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej zostanie przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem akredytowanych asystentów parlamentarnych;

Ramy ogólne

1.  podkreśla, że budżet przeznaczony dla Parlamentu w 2017 r. powinien pozostać na poziomie poniżej 20% działu 5; zauważa, że poziom wstępnego projektu preliminarza na 2017 r., określony w stanowisku Prezydium z dnia 9 marca 2016 r., wynosił 19,26%, co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2016 r. (19,39%), a także jest przedostatnim pod względem wielkości udziałem wydatków w dziale 5 w minionych ośmiu latach; ponadto zmniejsza swój udział w dziale 5 do 19,17% na 2017 r.;

2.  uważa jednak, biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze w państwach członkowskich, że prognozowany poziom inflacji na 2017 r. nie powinien być traktowany jako główny wyznacznik zwiększania wydatków zwyczajnych;

3.  potwierdza, że wystąpiono o uwzględnienie wydatków nadzwyczajnych, stanowiących wzrost o 0,2% w stosunku do budżetu na rok 2016, na stopniowe zniesienie tymczasowych środków stanowiących odstępstwo dla języka irlandzkiego, ustanowionych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.(8);

4.  zauważa, że wystąpiono o zwiększenie o 2,6% środków na potrzeby związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, co stanowiłoby ponad dwukrotność środków przydzielonych w 2016 r.; wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej w przejrzysty sposób szczegółowych informacji na temat aktualnych i planowanych środków bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wraz z podziałem kosztów;

5.  zatwierdza poziom wydatków nadzwyczajnych na inwestycje związane z bezpieczeństwem w 2017 r. w następstwie analizy przedłożonej Prezydium w lutym 2016 r., uzupełnionej przeglądem dokonanym w następstwie wydarzeń w dniu 22 marca 2016 r. (47,6 mln EUR), oraz poziom wydatków nadzwyczajnych na stopniowe zniesienie tymczasowych środków stanowiących odstępstwo dla języka irlandzkiego (3,7 mln EUR);

6.  ogranicza wzrost swych wydatków zwyczajnych na 2017 r., pomijając dwie wspomniane pule środków nadzwyczajnych, do 1,4% w stosunku do wydatków zwyczajnych w budżecie na rok 2016 i 0,6% w stosunku do budżetu na rok 2016;

7.  ustanawia ogólny poziom swego preliminarza na 2017 r. na kwotę 1 900 873 000 EUR, co stanowi całkowity wzrost o 3,4% w stosunku do budżetu na rok 2016;

8.  podkreśla, że Parlament powinien otrzymać wystarczające zasoby na zapewnienie właściwego wykonywania swojej podstawowej funkcji jako organu prawodawczego i władzy budżetowej; podkreśla, że obecnym kontekście gospodarczym zasobami tymi należy gospodarować w sposób zdyscyplinowany, pragmatyczny i efektywny; zauważa, że chociaż wola zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania Parlamentu jest odpowiednia dla funkcjonowania demokracji europejskiej, to należy silnie zachęcać do wysiłków zmierzających do poszukiwania oszczędności i dążenia do dalszego zwiększania efektywności w wykorzystywaniu pieniędzy publicznych;

9.  podkreśla, że największa część budżetu Parlamentu i jego rocznej indeksacji jest ustalana w oparciu o obowiązki statutowe lub umowne, na które Parlament nie ma wpływu w procedurze budżetowej;

Przejrzystość, dostępność i czytelność

10.  wzywa sekretarza generalnego do zaproponowania takiego sposobu zaprezentowania obywatelom budżetu na stronie internetowej Parlamentu, aby zapewnić odpowiedni poziom szczegółowości oraz aby budżet był czytelny i przyjazny użytkownikowi, dzięki czemu wszyscy obywatele będą mogli lepiej zrozumieć działania Parlamentu, jego priorytety oraz odnośną dynamikę wydatków; uważa, że pierwszym krokiem mogłoby być udostępnienie na stronie internetowej Parlamentu infografiki dostępnej obecnie tylko na stronie intranetowej;

11.  uważa, że w procedurze budżetowej wszelkie istotne informacje należy przedstawiać członkom Prezydium i Komisji Budżetowej na każdym jej etapie, terminowo, w sposób czytelny oraz z zachowaniem niezbędnego poziomu szczegółowości i w sposób odpowiednio uporządkowany, tak aby umożliwić Prezydium, Komisji Budżetowej i grupom politycznym właściwą analizę i podejmowanie decyzji na podstawie pełnego obrazu stanu budżetu i potrzeb budżetowych Parlamentu;

12.  podkreśla, że przy corocznych zmianach budżetu konieczna jest precyzja i przejrzystość; uważa, że choć określone wydatki nadzwyczajne, jak te związane z bezpieczeństwem, znajdują uzasadnienie w budżecie na 2017 r., to coraz większe coroczne wykorzystanie wydatków nadzwyczajnych stanowi problem w kontekście kontroli i stabilności budżetowej; zwraca się o sformułowanie dokładniejszej definicji wydatków nadzwyczajnych; uważa, że w celu zapewnienia rozliczalności i porównywalności danych w budżecie ogólnym należy ocenić, czy wydatki nadzwyczajne powinny być uwzględniane przy wyliczaniu procentowej różnicy między budżetami rok do roku;

13.  ponawia swój apel o średnio- i długoterminowe planowanie budżetu, w tym o precyzyjne rozróżnienie między inwestycjami a wydatkami operacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Parlamentu i jego prawnymi obowiązkami (w tym w odniesieniu do wynajmu i zakupów), zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(9), i w tym względzie domaga się zmiany sposobu prezentacji poprzez jasne rozdzielenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych;

14.  wyraża uznanie dla Prezydium i Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego za nowy układ graficzny osobistych stron posłów na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu, zapewniający większą przejrzystość informacji o składzie ich zespołów roboczych i kategoriach członków zespołów (nowa zakładka „Asystenci” z następującymi kategoriami: asystenci, asystenci akredytowani, asystenci akredytowani (grupa), asystenci krajowi, usługodawcy, upoważnieni płatnicy, stażyści); zwraca się do sekretarza generalnego o zapewnienie niezbędnej kontroli wdrażania nowych przepisów dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej przyjętych przez Prezydium w dniu 26 października 2015 r.;

15.  apeluje, aby co najmniej raz na pięć lat budżet był planowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby w poszczególnych pozycjach, a nie na podstawie metody współczynnikowej;

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

16.  apeluje o średnio- i długoterminowe planowanie budżetu, w tym o precyzyjne informacje o wydatkach związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem; ponadto, w świetle ostatnich wydarzeń, zwraca się do Prezydium o zaktualizowanie ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i bezzwłoczne jej przedstawienie, najpóźniej do czerwca 2016 r.;

17.  uważa, że wszelkie środki w tej dziedzinie powinny być oparte na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu oraz proporcjonalne do ryzyka; zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o przedstawienie Komisji Budżetowej w odpowiednim terminie przed czytaniem przez Parlament budżetu na 2017 r. ogólnej koncepcji bezpieczeństwa zawierającej ogólną ocenę ryzyka, planowanych środków bezpieczeństwa i opcji alternatywnych, wraz ze szczegółową oceną ich wpływu na budżet na 2017 r. oraz budżety na kolejne lata i z wyraźnym rozróżnieniem inwestycji i stałych wydatków, a także o przedstawienie środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa Parlamentu wewnątrz i na zewnątrz jego budynków oraz wpływu tych środków na budżet na 2017 r.; domaga się informacji na temat skutków finansowych ustaleń dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy administracyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa;

18.  zwraca się do sekretarza generalnego o ocenę, czy w świetle zagrożeń terrorystycznych istnieje potrzeba dokonania przeglądu obowiązujących polis ubezpieczeniowych (posłów i pracowników) oraz – w stosownych przypadkach – o przedstawienie propozycji uzupełnienia ewentualnych braków w tym zakresie;

19.  uważa, że system bezpieczeństwa poza budynkami Parlamentu powinien być nadal zapewniany przez władze belgijskie;

Wzmocnienie pozycji posłów w ramach ich mandatu

20.  odnotowuje bieżące działania na rzecz wzmocnienia pozycji posłów w ramach ich mandatu;

21.  z zadowoleniem przyjmuje rozbudowę portalu cyfrowego dla posłów (e-portal), zwraca się jednak do sekretarza generalnego o to, by w świetle inicjatywy eliminowania papierowej formy dokumentów dokonał dalszych zmian w obecnym systemie wysyłania posłom papierowych pasków wypłaty, z myślą o docelowym zniesieniu tego systemu do końca 2017 r.; jest zdania, że wszyscy posłowie powinni mieć automatycznie dostęp do tej usługi w formie elektronicznej na e-portalu, dzięki czemu osiągnięto by istotne oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy;

22.  z zadowoleniem przyjmuje coraz wyższą jakość usług doradczych i analiz oferowanych posłom i komisjom; przypomina, że przy tworzeniu Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) w 2013 r. przewidziano śródokresową ocenę skuteczności współpracy EPRS z departamentami tematycznymi; zwraca się w związku z tym do sekretarza generalnego o przystąpienie do takiej oceny i przedstawienie Komisji Budżetowej jej wyników przed końcem 2016 r.; jest zdania, że ocena ta powinna zawierać propozycje działań umożliwiających dopilnowanie, by wsparcie świadczone przez EPRS było jak najlepiej dopasowane do postępów prac odnośnych komisji tematycznych i jednocześnie zaspokajało potrzeby poszczególnych posłów oraz aby nie pokrywało się z działaniami departamentów tematycznych i nie prowadziło do współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi służbami;

23.  jest zdania, że potrzeby posłów w ich okręgach wyborczych należy poddać ocenie, biorąc również pod uwagę różnice pomiędzy okręgami, tak aby zwiększyć możliwości posłów w pracy w okręgach wyborczych; uważa, że mobilna przestrzeń biurowa dla posłów do PE i wsparcie w okręgach wyborczych powinny opierać się na ocenie rzeczywistych potrzeb i wykorzystania oraz nie powinny generować żadnych istotnych ani stałych dodatkowych kosztów dla Parlamentu; nalega na to, by nie oferować żadnego sprzętu, ponieważ dieta z tytułu kosztów ogólnych jest wystarczająco wysoka, aby można było zakupić nowoczesne urządzenia; kwestionuje potrzebę rozwijania prywatnej mobilnej przestrzeni biurowej dla posłów, ponieważ koncepcja ta zdaje się różnić od koncepcji organizacji pracy posłów i ich biur;

24.  zgadza się, że narzędzia informatyczne bardzo pomagają posłom wywiązywać się z obowiązków; powtarza jednak, że konieczne jest, przy uwzględnieniu aspektu cyberbezpieczeństwa i zapewnieniu ochrony danych, umożliwienie zainstalowania otwartego oprogramowania, co umożliwiłoby znaczne oszczędności na opłatach telekomunikacyjnych i poprawiłoby organizację pracy w biurach posłów;

25.  zwraca się o upowszechnienie możliwości cyfrowego podpisywania dokumentów wewnętrznych we wszystkich organach, np. formularzy, oświadczeń pisemnych itp., przy jednoczesnym zapewnieniu wiarygodności i bezpieczeństwa; zwraca się o ocenę możliwości wprowadzenia systemu kodów autoryzacji transakcji w telefonach komórkowych posłów; uważa ponadto, że należy zniechęcać do stosowania faksów i stopniowo je wycofywać, o czym każdy poseł do PE zadecyduje indywidualnie;

26.  z zadowoleniem przyjmuje nową reformę dotyczącą dodatkowych pytań wymagających odpowiedzi na piśmie przyjętą w dniu 3 września 2015 r. przez Komisję Spraw Konstytucyjnych na wniosek Komisji Budżetowej po przyjęciu budżetu Parlamentu na rok 2016; zwraca się do sekretarza generalnego o wprowadzenie niezbędnych kontroli stosowania nowej wykładni; zwraca się do Konferencji Przewodniczących o przeprowadzenie oceny tego nowego systemu pytań wymagających odpowiedzi na piśmie pod kątem pytań dodatkowych, aby przeanalizować wygenerowane oszczędności, oraz o poinformowanie Komisji Budżetowej o wynikach tej oceny do sierpnia 2016 r., tj. zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2016 r.;

27.  uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie wydatków na pomoc parlamentarną w 2017 r. na tym samym poziomie co w 2016 r., z zastrzeżeniem prawnie wiążącej indeksacji stosowanej na podstawie regulaminu pracowniczego;

28.  uważa, że wykaz działalności parlamentarnej posłów na stronie internetowej Parlamentu nie jest obecnie dokładny oraz nie odzwierciedla rzeczywistej działalności i zaangażowania posłów; proponuje odstąpienie od korzystania ze stron rankingowych, przy jednoczesnym udoskonaleniu informacji o działalności poszczególnych posłów, które są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu; zwraca się o przeprowadzenie oceny tego, jak prezentowane są w szczególności objaśnienia głosowania i wystąpienia jednominutowe, w tym oceny możliwości prezentowania ich odrębnie od wystąpień na posiedzeniu plenarnym, a także apeluje o ocenę wartości dodanej objaśnień głosowania i możliwych alternatyw; oczekuje, że właściwa grupa robocza Prezydium odpowiedzialna za tę kwestię przedstawi Komisji Budżetowej swój program prac i ustalenia, jak tylko będą one dostępne;

Wydatki posłów

29.  ponawia swój apel do Prezydium o zdefiniowanie precyzyjniejszych przepisów dotyczących rozliczania wydatków, na które zezwolono w ramach pokrywania kosztów ogólnych, które to przepisy mogłyby zawierać środki sprzyjające oszczędności, np. publikowanie przez posłów ich wydatków, co już robi coraz więcej posłów, i którym mógłby towarzyszyć uproszczony system zwrotu niewykorzystanych środków; powtarza, że podjęcie takich środków nie powinno wymagać oddelegowania do tych zadań dodatkowych pracowników administracji Parlamentu;

Polityka w zakresie nieruchomości

30.  przypomina, że obecnie trwa przegląd średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, która została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; ubolewa, że Prezydium nie zakończyło jeszcze omawiania średnioterminowej strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości; zwraca się do sekretarza generalnego, aby jak najszybciej i najpóźniej do sierpnia 2016 r. przedstawił Komisji Budżetowej nową średnioterminową strategię w zakresie nieruchomości, zanim jesienią 2016 r. Parlament przystąpi do czytania budżetu;

31.  wzywa Prezydium do przedstawienia długoterminowej strategii dotyczącej nieruchomości Parlamentu; powtarza, że inwestycje długoterminowe, takie jak projekty Parlamentu w zakresie nieruchomości, należy realizować z zachowaniem ostrożności i przejrzystości; domaga się ścisłego zarządzania kosztami, planowania projektów i nadzoru; ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki w zakresie nieruchomości, na podstawie wcześnie podawanych informacji, z należytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego; uważa, że elementem długoterminowej strategii w zakresie nieruchomości powinno być sprawozdanie wyjaśniające powody opóźnienia realizacji i wyższych kosztów Domu Historii Europejskiej;

32.  zwraca się o wierne odzwierciedlenie w budżecie sytuacji dotyczącej nieruchomości Parlamentu; w tym względzie domaga się, aby koszty związane z budynkiem KAD zostały wyraźnie ujęte w ostatecznym budżecie Parlamentu, a także aby w przyszłości inwestycje w nieruchomości były uwzględniane w budżecie w celu uniknięcia konieczności korzystania z przesunięć niewykorzystanych środków niezróżnicowanych;

33.  jest zdania, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie należy rozpoczynać żadnych nowych projektów związanych z Parlamentarium bez wcześniejszych konsultacji z Komisją Budżetową i bez jej zgody;

34.  proponuje zatem ujęcie w budżecie, począwszy od 2018 r., konkretnej pozycji przeznaczonej na inwestycje w budowę nieruchomości – w pozycji tej w 2018 r., jako podstawa finansowania, znalazłyby się środki, które w 2017 r. zostały zaproponowane na wydatki nadzwyczajne;

35.  z uwagi na nadzwyczajne okoliczności w 2017 r., wymagające dokonania znacznych inwestycji w infrastrukturę bezpieczeństwa, proponuje spożytkowanie wszelkich środków, które nie zostaną wykorzystane do końca 2017 r., w celu pokrycia wydatków na budowę budynku KAD; dzięki temu uniknie się płacenia jak największej kwoty odsetek od kredytów bankowych, które trzeba zaciągnąć w celu sfinansowania tej budowy;

36.  wzywa do udostępnienia większej ilości informacji na temat stanu realizacji projektu remontu budynku PHS; domaga się podjęcia i przeprowadzenia przez Prezydium analizy dotyczącej remontu; oczekuje, że przy ustalaniu czasu remontu Prezydium uwzględni potrzebę zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy; wzywa Prezydium do przekazywania Komisji Budżetowej informacji o wszystkich etapach, gdy tylko będą one dostępne; zwraca się w związku z tym do Prezydium o stworzenie podstaw dla przekształcenia budynku PHS w budynek przykładny pod względem nowoczesnych rozwiązań i efektywności energetycznej oraz o niezwłoczne rozpoczęcie modernizacji budynku;

37.  zwraca się do właściwych wiceprzewodniczących o przedstawienie Komisji Budżetowej sprawozdania z postępów realizacji projektu budynku KAD;

38.  uważa, że reformy strukturalne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności, zrównoważenia środowiskowego i wydajności, powinny być kontynuowane poprzez staranną analizę możliwych synergii i oszczędności; ponownie podkreśla, że można by uzyskać znaczące oszczędności, gdyby zamiast trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg, Luksemburg) było tylko jedno; podkreśla, że proces ten należy przeprowadzić bez uszczerbku dla wysokiej jakości prac ustawodawczych Parlamentu, jego uprawnień budżetowych i kontrolnych lub jakości warunków pracy posłów, asystentów i pracowników instytucji;

Kwestie dotyczące personelu

39.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję zmniejszenia planu zatrudnienia w 2017 r. o 60 stanowisk zgodnie ze swoim porozumieniem z Radą w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej w dniu 14 listopada 2015 r.;

40.  przypomina, że cel zakładający 5-procentową redukcję zatrudnienia nie dotyczy ogólnej liczby pracowników grup politycznych, na mocy decyzji podjętych w odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 2015 i 2016;

41.  popiera postulat utworzenia dodatkowych stanowisk na potrzeby tłumaczenia pisemnego i ustnego na język irlandzki; zgodnie z zaleceniem Komisji postanawia, że te dodatkowe stanowiska nie są objęte celem 5-procentowej redukcji; zwraca się do sekretarza generalnego o skonsultowanie się z posłami irlandzkimi w celu uzgodnienia sposobów ewentualnej racjonalizacji korzystania z języka irlandzkiego, bez naruszania praw zagwarantowanych posłom;

42.  popiera wprowadzenie tłumaczenia na międzynarodowy język migowy wszystkich debat plenarnych, aby były one rzeczywiście dostępne dla wszystkich obywateli europejskich;

43.  z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w dziedzinie wydajności tłumaczenia pisemnego i ustnego; potwierdza jakość i wartość dodaną usług świadczonych przez tłumaczy ustnych; apeluje o wczesne, trwałe porozumienie między sekretarzem generalnym a przedstawicielami tłumaczy ustnych, uwzględniające wysoką jakość warunków pracy w powiązaniu z efektywnym zarządzaniem w celu uniknięcia nierównowagi w zakresie czasu pracy i ogólnej niepewności wśród tłumaczy ustnych, przy uwzględnieniu praw socjalnych; zwraca się do sekretarza generalnego o wysunięcie dalszych propozycji racjonalizatorskich, np. dotyczących szerszego korzystania z usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na żądanie, w szczególności w odniesieniu do działań zespołów międzypartyjnych Parlamentu Europejskiego; uważa, że funkcjonujący od października 2014 r. system profilów językowych, dotyczący poprawek na etapie rozpatrywania w komisjach, jest przykładem możliwych usprawnień i może być dalej rozwijany; wyraża przekonanie, że tłumaczenia ustne i pisemne stanowią podstawę demokracji europejskiej otwartej na wszystkich, w związku z czym wzywa do niepodejmowania żadnych reform, które zaszkodziłyby jak najszerszemu i jak najbardziej włączającemu społecznie dostępowi do działań i dokumentów Parlamentu Europejskiego;

44.  wzywa Prezydium do dokonania oceny oraz, w stosownych przypadkach, przeglądu przepisów regulujących status stażystów, z uwzględnieniem wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia i ujednolicenia ofert cenowych usług cateringu dla wszystkich stażystów zarówno w administracji Parlamentu, jak i w biurach poselskich w celu zapewnienia równego traktowania i ochrony praw socjalnych stażystów;

45.  wzywa Prezydium do dokonania przeglądu przepisów regulujących zwrot kosztów podróży służbowej między miejscami pracy Parlamentu, ponoszonych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, w celu dostosowania ich do przepisów dotyczących pozostałych pracowników;

46.  wyraża przekonanie, że należy wdrożyć trzecią procedurę umożliwiającą rozwiązanie umowy między posłem a asystentem za porozumieniem stron;

Usługi kierowców i mobilność

47.  ma zastrzeżenia do propozycji, by zinternalizować usługi kierowców i zastąpić usługodawcę zewnętrznego pracownikami kontraktowymi Parlamentu, co będzie się wiązało z bezpośrednimi kosztami dodatkowymi w wysokości ok. 3,7 mln EUR; uznaje, że dobrze sformułowana umowa zewnętrzna zawarta zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w dziedzinie zamówień publicznych, w ramach której usługodawca zewnętrzny ma wyraźny obowiązek zagwarantowania na własną odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa i podstawowego sprawdzenia oraz godnych warunków pracy i płacy, winna być rozważona jako alternatywna opcja; mógłby rozważyć internalizację tylko wówczas, gdyby jej koszty nie przekroczyły kosztów obecnego systemu oraz jeśli pozwoli ona zapewnić godne warunki pracy i płacy kierowców, lepszą równowagę płci i korzystanie z bardziej ekologicznych samochodów; zwraca się o przekazywanie Komisji Budżetowej szczegółowych informacji przed podjęciem każdej decyzji;

48.  zwraca się do sekretarza generalnego o przeprowadzenie konsultacji z władzami belgijskimi w celu zapewnienia łatwej dostępności i ogólnie jak najlepszego wykorzystania nowego bezpośredniego połączenia kolejowego między stacją Bruxelles-Luxembourg a lotniskiem Zaventem, w ramach którego akceptowano by identyfikatory posłów zamiast obecnych przepustek;

49.  uważa, że flota samochodowa mogłaby się składać z bardziej oszczędnych pod względem kosztów i zużycia paliwa oraz bezpieczniejszych pojazdów; podkreśla, że w pierwszej kolejności należy wykorzystywać mikrobusy i autobusy w drodze na lotnisko i z lotniska, kursujące w określonych godzinach; wzywa sekretarza generalnego do sporządzenia sprawozdania dotyczącego ewentualności całkowitego przejścia do końca dekady na pojazdy o napędzie elektrycznym;

50.  zwraca się do sekretarza generalnego o odbycie rozmów z biurem podróży Parlamentu; zachęca biuro podróży do częstszego porównywania cen; zwraca się do biura podróży, aby aktywnie szukało tańszych biletów przy dokonywaniu rezerwacji oraz aby oferowało ogólnie bardziej konkurencyjne ceny posłom i wszystkim pracownikom, przy zapewnieniu odpowiednich warunków wymiany biletów;

Komunikacja

51.  zwraca się o podanie wyników oceny ex post ogólnej strategii i metodyki kampanii informacyjno-komunikacyjnej z 2014 r. (sprawozdanie z oceny miało zostać sporządzone do końca pierwszego semestru 2015 r.);

52.  ponownie wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej sprawozdania w sprawie oceny kampanii wyborczej Parlamentu z 2014 r., a także skuteczności środków komunikacji podjętych przez Parlament i skierowanych do ogółu społeczeństwa;

53.  uznaje rolę biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego w poszerzaniu wiedzy o działalności Parlamentu i całej Unii; uważa, że należy rozważyć działania zwiększające efektywność biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego; uważa, że biura informacyjne Parlamentu Europejskiego powinny w miarę możliwości mieścić się w tych samych budynkach co przedstawicielstwa Komisji i powinny one mieć wspólne zaplecze administracyjne; zwraca się o przeprowadzenie oceny celów, zadań i wyników biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego, na podstawie której należy określić priorytety;

54.  zwraca się o dokonanie oceny możliwości bliższej współpracy z ARTE w Strasburgu w celu utworzenia europejskiego węzła medialnego do celów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy;

55.  wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia sprawozdania dotyczącego przedsiębiorstw i organizacji, które uzyskały dostęp do Parlamentu Europejskiego po to, aby mogły tam prowadzić fora powiązane z ich działalnością; wzywa sekretarza generalnego do utrzymania równowagi między różnymi sektorami i różnymi rodzajami organizacji, którym umożliwiono dostęp do Parlamentu Europejskiego;

Inne kwestie

56.  wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia szczegółowego sprawozdania w sprawie wdrażania części administracyjnych umów o współpracy między Parlamentem Europejskim a Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz do opracowania na tej podstawie ewentualnych uzgodnień dotyczących dalszej współpracy administracyjnej w takich obszarach, jak logistyka, infrastruktura czy bezpieczeństwo;

57.  wzywa sekretarza generalnego do wyjaśnienia obecnego zarządzania centrum sportowym Parlamentu i obecnego sposobu korzystania z niego przez personel Parlamentu w tym kontekście; ponadto domaga się wyjaśnienia w sprawie toczącego się postępowania sądowego oraz przedstawionych opcji, tak aby zapewnić skuteczne i oszczędne zarządzanie tym obiektem w przyszłości;

58.  uważa, że można poczynić dodatkowe oszczędności w wydatkach na umeblowanie, gdyż sądzi, iż wzrost o 3 589 832 EUR w 2016 r. i podobny wzrost w 2017 r. wobec wzrostu o 2 415 168 w 2015 r. jest całkowicie nieuzasadniony;

59.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rzadziej i wydajniej korzysta się ze skrzyń transportowych; zachęca do wspólnego korzystania ze skrzyń transportowych w podróżach do Strasburga;

60.  zwraca się do sekretarza generalnego o postępowanie w pełni zgodnie z duchem i literą nowego rozporządzenia finansowego w odniesieniu do zielonych i skutecznych gospodarczo zamówień publicznych dzięki wzmocnieniu strategii zamówień Parlamentu w tym zakresie;

61.  zachęca do dalszych oszczędności energii, w szczególności związanych z systemami oświetleniowymi i grzewczymi w budynkach, ponieważ dyskusje na temat budżetu na 2016 r. pokazały, że istnieje pole do poprawy;

62.  zachęca do większego propagowania zdrowej i ekologicznej żywności; w związku z tym wzywa Prezydium do oceny możliwości zapewnienia zdrowej żywności nie tylko pod względem zróżnicowania usług, ale również i przede wszystkim pod względem zapewnienia świeżych owoców i warzyw w bardziej przystępnych cenach;

o
o   o

63.  przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2017;

64.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0407.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.
(8) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, s. 3.
(9) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności