Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2019(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0131/2016

Texte depuse :

A8-0131/2016

Dezbateri :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0132

Texte adoptate
PDF 375kWORD 137k
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 (2016/2019(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare(6),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 11 aprilie 2016 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolele 96 și 97 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0131/2016),

A.  întrucât această procedură reprezintă a doua procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cel de-al patrulea an al cadrului financiar multianual 2014-2020;

B.  întrucât bugetul 2017, în forma propusă în raportul Secretarului General, va fi marcat de continuarea și intensificarea politicii instituției de a crește eficiența în toate domeniile în care acest lucru este posibil fără a afecta calitatea mediului de lucru al deputaților și al personalului;

C.  întrucât Secretarul General a propus patru obiective prioritare pentru bugetul 2017, și anume: securitatea și securitatea cibernetică, eliminarea treptată a derogării privind limba irlandeză, actualele măsuri de sprijinire a deputaților în exercitarea mandatului, precum și asigurarea atractivității Parlamentului pentru public și vizitatori;

D.  întrucât, în actualul context politic și de securitate generat de atacurile teroriste din Europa, procedura bugetară 2017 ar trebui să conducă la creșterea securității și securității cibernetice a Parlamentului;

E.  întrucât Secretarul General a propus un buget de 1 910 073 000 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,9 % față de bugetul pentru 2016, din care un procentaj de 1,7 % este considerat drept cheltuieli curente, și ar constitui 19,26 % din rubrica V din CFM 2014-2020;

F.  întrucât, între 2017 și 2022, derogarea privind netraducerea tuturor documentelor oficiale în limba irlandeză va fi eliminată treptat, fapt care va implica traducerea tuturor documentelor oficiale și în limba irlandeză, și se propun cheltuieli extraordinare suplimentare în valoare de 3,7 milioane EUR pentru conformarea la această nouă cerință lingvistică, ceea ce reprezintă 0,2 % din majorarea totală;

G.  întrucât sunt necesare investiții extraordinare suplimentare de 47,6 milioane EUR pentru a consolida securitatea și securitatea cibernetică, ceea ce reprezintă 2,6 % din majorarea totală,

H.  întrucât ratele inflației au scăzut constant din 2011; întrucât rata inflației reale în locurile de desfășurare a activității Parlamentului din 2015 și 2016 a fost mai mică decât rata reală de creștere a bugetului său;

I.  întrucât aproape 60 % din buget este alcătuit din cheltuieli indexate care se referă, în cea mai mare parte, la remunerațiile deputaților și personalului, ajustate în conformitate cu Statutul funcționarilor, precum și la obligații contractuale, care corespund indexării sectoriale, de obicei mai mare decât rata standard a inflației;

J.  întrucât Parlamentul European a subliniat în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(7) că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

K.  întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde în mare măsură de capacitatea sa de a-și ține sub control cheltuielile proprii;

L.  întrucât Biroul a adoptat la 26 octombrie 2015 un nou set de norme privind administrarea indemnizațiilor de asistență parlamentară, înăsprind condițiile aferente rambursării contractelor cu asistenți locali, și anume prin alocarea a cel puțin 25 % din indemnizația de asistență parlamentară în scopul acoperirii cheltuielilor cu asistenții acreditați,

Cadrul general

1.  subliniază că proporția bugetului Parlamentului în 2017 ar trebui menținută sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul proiectului preliminar de estimare a bugetului pentru 2017, astfel cum este prevăzut în poziția Biroului din 9 martie 2016, corespundea unui procentaj de 19,26 %, mai mic decât cel din 2016 (19,39 %) și al doilea cel mai mic procentaj din cadrul rubricii V din ultimii opt ani; își reduce și mai mult partea din rubrica V până la 19,17 % pentru 2017;

2.  consideră totuși că, având în vedere încetinirea creșterii economice cu care se confruntă statele membre, nivelul inflației prognozat pentru 2017 nu ar trebui să fie considerat principalul criteriu de referință pentru majorarea cheltuielilor curente;

3.  confirmă faptul că au fost solicitate cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai mari față de bugetul 2016 pentru eliminarea treptată a măsurilor derogatorii temporare privind utilizarea limbii irlandeze care au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului din 13 iunie 2005(8);

4.  ia act de cererea de majorare cu 2,6 % a fondurilor alocate securității și securității cibernetice, până la un nivel mai mult decât dublu față de nivelul resurselor alocate în 2016; solicită Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete informații detaliate în mod transparent cu privire la actualele și viitoarele măsuri de securitate și de securitate cibernetică și la defalcarea costurilor acestora;

5.  aprobă bugetul de cheltuieli extraordinare pentru realizarea de investiții de securitate în 2017 în urma analizei prezentate Biroului în februarie 2016 și completate de evaluarea efectuată în urma evenimentelor din 22 martie 2016 (47,6 milioane EUR), precum și bugetul de cheltuieli excepționale legate de eliminarea treptată a derogării temporare privind utilizarea limbii irlandeze (3,7 milioane EUR);

6.  limitează creșterea cheltuielilor sale curente pentru 2017, cu excepția celor două pachete extraordinare, la un nivel de 1,4 % în comparație cu cheltuielile curente din bugetul 2016 și de 0,6 % în comparație cu bugetul 2016;

7.  stabilește nivelul global al bugetului estimat pentru 2017 la 1 900 873 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere totală cu 3,4 % comparativ cu bugetul 2016;

8.  subliniază că Parlamentul ar trebui să dispună de suficiente resurse necesare pentru a-și exercita funcția principală de organ legiuitor și autoritate bugetară; evidențiază că în actualul context economic resursele respective ar trebui gestionate cu rigoare, pragmatism și eficiență; subliniază faptul că, deși asigurarea unui nivel corespunzător de finanțare a Parlamentului este un lucru adecvat pentru exercițiul democratic european, sunt încurajate ferm eforturile de a realiza economii și a îmbunătăți în continuare eficiența utilizării fondurilor publice;

9.  subliniază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului și a indexării sale anuale face obiectul obligațiilor statutare sau contractuale, care nu pot fi modificate de Parlament în cadrul procedurii bugetare;

Transparența, accesibilitatea și lizibilitatea

10.  îl invită pe Secretarul General să facă o propunere privind prezentarea bugetului pe site-ul Parlamentului către publicul larg într-un mod suficient de detaliat, precum și inteligibil și ușor de utilizat, pentru a permite tuturor cetățenilor să înțeleagă mai bine activitățile și prioritățile Parlamentului, precum și dinamica cheltuielilor aferente; consideră că un prim pas ar putea consta în a publica pe site-ul Parlamentului informațiile grafice disponibile în prezent pe intranet;

11.  consideră că, în ceea ce privește procesul bugetar, toate informațiile relevante ar trebui să fie prezentate membrilor Biroului și ai Comisiei pentru bugete în fiecare etapă a procedurii, în timp util și în mod inteligibil, precum și cu detaliile și defalcările necesare, pentru a permite Biroului, Comisiei pentru bugete și grupurilor politice să desfășoare deliberări adecvate și să își bazeze deciziile pe o imagine cuprinzătoare a situației și necesităților bugetului Parlamentului;

12.  subliniază nevoia de precizie și transparență în ceea ce privește evoluția bugetului de la un exercițiu la altul; consideră că, deși se justifică înscrierea anumitor cheltuieli extraordinare, cum ar fi cele de securitate, în bugetul pe 2017, utilizarea într-o măsură crescândă în fiecare an a cheltuielilor extraordinare este problematică din punctul de vedere al controlului și stabilității bugetare; solicită o definiție mai precisă a cheltuielilor extraordinare; consideră că, pentru a asigura responsabilitatea, precum și comparabilitatea datelor din bugetul general, ar trebui să se evalueze dacă cheltuielile extraordinare ar trebui incluse în baza de calcul al diferenței procentuale dintre bugete de la un an la altul;

13.  își reiterează apelul în favoarea unei planificări bugetare pe termen mediu și lung, care să includă o distincție clară între investiții și cheltuielile operaționale legate de funcționarea Parlamentului, precum și de obligațiile statutare ale acestuia (inclusiv chirii și achiziții), în conformitate cu Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(9); solicită, prin urmare, modificarea modului de prezentare pentru a face o distincție clară între cheltuielile de investiții și cheltuielile operaționale;

14.  felicită Biroul și DG ITEC pentru noul format al paginilor personale ale deputaților de pe site-ul oficial al Parlamentului, care oferă mai multă transparență privind componența și statutul echipelor de lucru ale acestora [crearea unui nou tabulator „asistent”, cu subtitlurile: asistenți, asistenți acreditați, asistenți acreditați (grupare), asistenți locali, prestatori de servicii, agenți de plată, stagiari]; solicită Secretarului General să asigure controalele necesare pentru punerea în aplicare a noului set de norme privind indemnizațiile de asistență parlamentară, adoptat de Birou la 26 octombrie 2015;

15.  solicită ca bugetul să fie întocmit, cel puțin o dată la cinci ani, pe baza nevoilor reale ale posturilor bugetare individuale și nu pe baza unui sistem de coeficienți;

Securitatea și securitatea cibernetică

16.  solicită o planificare bugetară pe termen mediu și lung, care să includă informații clare cu privire la cheltuielile legate de securitate și securitatea cibernetică; în plus, având în vedere evenimentele recente, invită Biroul să își actualizeze conceptul de securitate globală și să îl prezinte cât mai curând posibil, cel târziu până în iunie 2016;

17.  consideră că orice măsură în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe o evaluare clară a nevoilor Parlamentului și să fie proporțională cu riscurile existente; solicită Secretarului General și Biroului să prezinte Comisiei pentru bugete în timp util înainte de lectura Parlamentului referitoare la bugetul 2017 un concept de securitate globală, inclusiv o evaluare globală privind riscurile percepute și măsurile de securitate prevăzute, precum și opțiunile alternative, care să fie însoțită de o evaluare detaliată a impactului lor bugetar asupra bugetului 2017 și a bugetelor ulterioare, distingându-se în mod clar între investiții și cheltuieli curente, și să descrie măsurile avute în vedere pentru consolidarea securității Parlamentului în interiorul și în exteriorul clădirilor sale, precum și impactul acestor măsuri asupra bugetului 2017; cere informații cu privire la consecințele financiare ale acordurilor interinstituționale de cooperare administrativă din domeniul securității;

18.  solicită Secretarului General să evalueze dacă este necesară revizuirea contractelor de asigurare existente (pentru deputați și personal), având în vedere amenințările teroriste, și să prezinte, dacă este cazul, propuneri pentru a remedia eventualele deficiențe;

19.  consideră că sistemul de securitate din exteriorul clădirilor Parlamentului ar trebui asigurat în continuare de autoritățile belgiene;

Sprijinirea deputaților în exercitarea mandatului

20.  ia act de actualele măsuri de sprijinire a deputaților în exercitarea mandatului lor;

21.  salută extinderea portalului digital pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe Secretarul General să îmbunătățească, în lumina inițiativei „fără hârtie”, sistemul actual de transmitere pe suport de hârtie a borderourilor de plată către deputați, cu scopul de a-l elimina până la sfârșitul anului 2017; consideră că e-Portal ar trebui să ofere în mod implicit tuturor deputaților posibilitatea transmiterii în format electronic, care ar putea conduce la economii considerabile atât de timp, cât și de fonduri;

22.  salută creșterea calității serviciilor de consiliere și cercetare oferite deputaților și comisiilor; reamintește că o evaluare la jumătatea perioadei a eficacității cooperării dintre Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și departamentele tematice a fost prevăzută în momentul înființării EPRS în 2013; solicită, prin urmare, Secretarului General să procedeze la realizarea unei astfel de evaluări și să prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele evaluării respective până la sfârșitul anului 2016; consideră că această evaluare ar trebui să conțină propuneri cu privire la modalitățile de corelare optimă a sprijinului acordat de EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor tematice respective, răspunzând totodată nevoilor deputaților individuali, precum și la modalitățile de evitare a suprapunerilor cu activitățile departamentelor tematice și a încurajării concurenței între servicii;

23.  este de părere că necesitățile deputaților din circumscripțiile lor ar trebui evaluate, ținând cont și de diferențele dintre circumscripții, cu scopul de a permite deputaților să își desfășoare mai bine activitatea în circumscripțiile proprii; consideră că spațiile de lucru mobile pentru deputați și acordarea de sprijin în circumscripțiile electorale ar trebui să se bazeze pe evaluarea necesităților reale și a utilizării și nu ar trebui să genereze costuri suplimentare semnificative sau recurente pentru Parlament; insistă asupra faptului că nu ar trebui furnizate echipamente informatice întrucât ICG pune la dispoziție suficiente resurse pentru achiziționarea de dispozitive de ultimă generație; pune sub semnul întrebării necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru mobil cu caracter privat pentru deputați, deoarece un astfel de spațiu nu pare să corespundă modului în care deputații și birourile acestora se organizează;

24.  este de acord că instrumentele informatice reprezintă un instrument important pentru ca deputații să își exercite mandatul; reamintește, cu toate acestea, necesitatea de a permite instalarea de software cu sursă deschisă, care ar permite realizarea unor economii semnificative în ceea ce privește costurile comunicațiilor și ar îmbunătăți fluxul de lucru al birourilor deputaților, ținând cont totodată de securitatea cibernetică și asigurând protecția datelor;

25.  solicită ca posibilitatea de a semna documente interne în mod digital să devină o practică obișnuită, în toate cazurile, cum ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor scrise etc., asigurându-se totodată fiabilitatea și securitatea; solicită să se examineze posibilitatea de a introduce un sistem de verificare TAN pe telefoanele mobile ale deputaților; consideră, de asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui descurajată și eliminată treptat, pe baza deciziei fiecărui deputat în parte;

26.  salută noua reformă privind întrebările suplimentare cu solicitare de răspuns scris adoptată la 3 septembrie 2015 de către Comisia pentru afaceri constituționale la cererea Comisiei pentru bugete, formulată cu ocazia adoptării bugetului Parlamentului pentru exercițiul 2016; solicită Secretarului General să instituie controalele necesare pentru punerea în aplicare a noii interpretări; invită Conferința președinților să efectueze o evaluare a acestui nou regim al întrebărilor cu solicitare de răspuns scris în cazul întrebărilor suplimentare pentru a analiza economiile generate și să informeze Comisia pentru bugete cu privire la rezultatele acestei evaluări până în august 2016, înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2016;

27.  consideră că este oportun să se mențină creditele aferente pachetului financiar destinat cheltuielilor pentru asistența parlamentară pentru 2017 la același nivel ca în 2016, sub rezerva indexării obligatorii din punct de vedere juridic care este aplicabilă în temeiul Statutului funcționarilor;

28.  consideră că actuala descriere de pe site-ul Parlamentului a activităților parlamentare ale deputaților nu este clară și nu reflectă implicarea și activitățile efective ale deputaților; sugerează ca utilizarea actuală a clasamentelor de site-uri să fie abandonată, îmbunătățind totodată informațiile privind activitățile fiecărui deputat de pe site-ul oficial al Parlamentului; solicită o evaluare a modului de prezentare în special în cazul explicațiilor privind voturile și intervențiilor cu durata de un minut, inclusiv a opțiunii ca acestea să fie indicate separat de discursurile în plen, precum și o evaluare a valorii adăugate a explicațiilor privind voturile și a alternativelor posibile; se așteaptă ca grupul de lucru relevant al Biroului care se ocupă de această chestiune să își prezinte agenda și concluziile Comisiei pentru bugete de îndată ce vor fi disponibile;

Cheltuielile deputaților

29.  își reiterează apelul adresat Biroului să definească norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în legătură cu indemnizația pentru cheltuieli generale, care ar putea include măsuri eficiente din punctul de vedere al costurilor, cum ar fi publicarea de către deputați a situației cheltuielilor proprii, așa cum procedează deja un număr tot mai mare de deputați, și care ar putea fi însoțită de un sistem simplificat de rambursare a fondurilor neutilizate; reiterează că astfel de măsuri nu ar trebui să ducă la angajarea de personal suplimentar în administrația Parlamentului;

Politica imobiliară

30.  reamintește că strategia imobiliară pe termen mediu, adoptată de Birou în 2010, se află în curs de revizuire; regretă că Biroul nu și-a încheiat încă deliberările referitoare la strategia imobiliară pe termen mediu; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete noua strategie imobiliară pe termen mediu cât mai curând posibil și cel mai târziu până în august 2016, înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2016;

31.  invită Biroul să prezinte o strategie pe termen lung pentru clădirile Parlamentului; reiterează faptul că investițiile pe termen lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale Parlamentului, trebuie să fie tratate cu prudență și în mod transparent; insistă asupra unei gestiuni a costurilor, unei planificări a proiectelor și unei supravegheri stricte; își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 203 din Regulamentul financiar; consideră că strategia imobiliară pe termen lung ar trebui să conțină un raport privind motivele întârzierii și costurilor mai mari înregistrate în privința Casei Istoriei Europene;

32.  solicită ca bugetul să reflecte fidel situația parcului imobiliar al Parlamentului; solicită, în acest sens, să se prezinte clar costurile clădirii KAD în bugetul final al Parlamentului și ca, pe viitor, investițiile imobiliare să fie înscrise în buget astfel încât să se evite nevoia de transferuri colectoare;

33.  consideră că, în actualul context economic, nu ar trebui lansate și alte proiecte Parlamentarium fără consultarea în prealabil a Comisiei pentru bugete și fără ca aceasta să le aprobe;

34.  propune, prin urmare, ca, începând din 2018, să se introducă o linie specifică pentru investițiile în construirea de clădiri, care ar utiliza ca bază de finanțare în 2018 fondurile propuse în 2017 pentru cheltuieli extraordinare;

35.  date fiind circumstanțele extraordinare în 2017, care impun investiții ridicate în infrastructura de securitate, propune să se utilizeze eventualele fonduri neutilizate până la sfârșitul lui 2017 pentru a acoperi cheltuielile de construire a clădirii KAD, cu scopul de a evita plata către bănci a unei sume maxime corespunzătoare ratelor dobânzilor pentru creditele ce trebuie contractate pentru a finanța construcția;

36.  solicită mai multe informații cu privire la situația actuală a proiectului de renovare a clădirii PHS; solicită ca studiul privind renovarea să fie lansat și examinat de către Birou; invită Biroul să ia în considerare necesitatea unor condiții de muncă sigure și sănătoase la stabilirea calendarului de renovare; solicită Biroului să informeze Comisia pentru bugete cât mai curând posibil cu privire la toate etapele; invită, în acest context, Biroul să pregătească terenul pentru transformarea clădirii PHS într-o clădire de ultimă generație care să reprezinte un exemplu de eficiență energetică și să purceadă fără întârziere la modernizarea clădirii;

37.  invită vicepreședinții responsabili să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind progresele înregistrate în legătură cu clădirea KAD;

38.  consideră că reformele structurale și organizaționale menite să îmbunătățească eficiența, durabilitatea mediului și eficacitatea ar trebui să continue prin examinarea detaliată a posibilelor sinergii și economii; reamintește economiile substanțiale care ar putea fi realizate prin stabilirea unui singur loc de desfășurare a activității în loc de trei (Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg); subliniază că acest proces ar trebui să se desfășoare fără a pune în pericol excelența legislativă a Parlamentului, competențele bugetare și competențele de control ale acestuia și nici calitatea condițiilor de muncă pentru deputați, asistenți și personal;

Aspecte legate de personal

39.  salută propunerea de reducere a schemei sale de personal cu 60 de posturi în 2017, în conformitate cu acordul încheiat cu Consiliul referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare la 14 noiembrie 2015;

40.  reamintește că nivelul total al personalului grupurilor politice este exceptat de la obiectivul de reducere cu 5 % a personalului în conformitate cu deciziile luate în ceea ce privește exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016;

41.  sprijină crearea posturilor suplimentare necesare pentru traducerea și interpretarea în limba irlandeză; scutește aceste posturi suplimentare de la obiectivul de reducere cu 5 %, în conformitate cu recomandarea Comisiei; solicită Secretarului General să se consulte cu deputații irlandezi în legătură cu o posibilă raționalizare a utilizării limbii irlandeze fără a compromite drepturile garantate ale deputaților;

42.  sprijină introducerea interpretării în limbajul internațional al semnelor pentru toate dezbaterile în plen astfel încât cel puțin acestea să fie cu adevărat accesibile tuturor cetățenilor europeni;

43.  salută progresele înregistrate în ceea ce privește eficiența traducerii și interpretării; recunoaște valoarea adăugată și calitatea serviciilor oferite de interpreți; solicită un acord timpuriu și sustenabil între Secretarul General și reprezentanții interpreților care să combine condiții de muncă de calitate și o gestiune eficientă pentru a se evita dezechilibrele în ceea ce privește timpul de lucru și nesiguranța generalizată în rândul interpreților, ținând cont de drepturile sociale; solicită Secretarului General să facă propuneri suplimentare de raționalizare, de exemplu recurgerea sporită la traducerea și interpretarea la cerere, în special cu privire la activitățile intergrupurilor din Parlamentul European; consideră că sistemul de profiluri lingvistice în vigoare din octombrie 2014 pentru amendamentele depuse spre examinare în comisii reprezintă un exemplu de creșteri ale eficienței care pot fi realizate și consolidate; consideră că interpretarea și traducerea sunt componente esențiale ale unei democrații europene deschise tuturor și, în consecință, solicită să nu se îngăduie nicio reformă care să afecteze accesibilitatea pe o scară cât mai largă și de o manieră cât mai cuprinzătoare la activitățile și documentele Parlamentului;

44.  solicită Biroului să evalueze și, după caz, să revizuiască normele care reglementează statutul stagiarilor, printre altele introducând o remunerație minimă și armonizând ofertele de preț din domeniul serviciilor de catering pentru toți stagiarii atât din cadrul administrației Parlamentului, cât și din birourile deputaților, pentru a asigura egalitatea de tratament și a proteja drepturile sociale ale stagiarilor;

45.  solicită Biroului să revizuiască normele care reglementează rambursarea cheltuielilor de misiune legate de deplasările între locurile de desfășurare a activității Parlamentului și suportate de către asistenții parlamentari acreditați, pentru a le alinia cu normele aplicabile restului personalului;

46.  consideră că ar trebui să se introducă o treia procedură pentru a permite rezilierea de comun acord a unui contract între un deputat și un asistent;

Serviciile de șoferi/mobilitatea

47.  își exprimă rezervele față de propunerea de internalizare a serviciului de șoferi pentru a înlocui prestatorul extern de servicii cu agenți contractuali ai Parlamentului, ceea ce va reprezenta cheltuieli suplimentare imediate în valoare de aproximativ 3,7 milioane EUR; consideră că un contract extern bine organizat, încheiat în conformitate cu reglementările în vigoare privind achizițiile publice, prin care prestatorul extern de servicii este obligat în mod explicit să își asume responsabilitatea pentru securitate și verificarea antecedentelor, precum și pentru asigurarea unor condiții de muncă și salarii decente, ar trebui privită ca o opțiune alternativă; ar examina opțiunea internalizării doar în cazul în care costurile sale nu depășesc costurile sistemului actual și în care aceasta permite o remunerare și condiții de lucru decente pentru șoferi, un echilibru de gen mai bun și utilizarea unor autovehicule mai ecologice; solicită furnizarea de informații detaliate către Comisia pentru bugete înainte de luarea oricărei decizii;

48.  solicită Secretarului General să se consulte cu autoritățile belgiene pentru a asigura un acces facil și o utilizare generală optimă a noii legături feroviare directe dintre gara Bruxelles-Luxembourg și aeroportul Zaventem, care ar putea include acceptarea ecusoanelor deputaților în locul actualului sistem de liberă trecere;

49.  consideră că parcul auto ar trebui să constea în autoturisme mai sigure și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și al consumului de combustibil; subliniază că ar fi preferabil să se utilizeze furgonete și autobuze, spre și dinspre aeroport, pe baza unui orar; solicită Secretarului General să prezinte un raport privind posibilitatea trecerii complete la transportul electric la sfârșitul acestui deceniu;

50.  solicită Secretarului General să poarte discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului; încurajează agenția de turism să practice o comparare mai intensă a prețurilor; solicită agenției de turism să caute activ bilete mai ieftine atunci când face rezervări și, în general, să propună prețuri mai competitive pentru deputați și toate categoriile de personal, asigurând în același timp condiții corespunzătoare pentru schimbarea biletelor;

Comunicarea

51.  solicită rezultatele evaluării ex-post a strategiei și metodologiei globale aferente campaniei de informare și comunicare din 2014 (raportul de evaluare era așteptat pentru cel de-al 2-lea semestru al anului 2015);

52.  reamintește Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind evaluarea campaniei pentru alegerile parlamentare din 2014, precum și cu privire la eficacitatea măsurilor de comunicare ale Parlamentului care vizează publicul larg;

53.  recunoaște rolul birourilor de informare ale Parlamentului în ceea ce privește sensibilizarea cu privire la activitățile Parlamentului și ale Uniunii în general; consideră că ar trebui avute în vedere măsuri de eficiență în ceea ce privește birourile de informare ale Parlamentului; consideră că birourile de informare ale Parlamentului European ar trebui să fie amplasate, pe cât posibil, în aceleași clădiri ca și reprezentanțele Comisiei și să partajeze serviciile administrative cu acestea; solicită evaluarea obiectivelor, sarcinilor și performanțelor birourilor de informare ale Parlamentului European, în vederea definirii priorităților;

54.  solicită să se evalueze posibilitatea unei cooperări mai strânse cu ARTE la Strasbourg pentru a se crea un centru mediatic european pentru formarea tinerilor jurnaliști;

55.  solicită Secretarului General să prezinte un raport privind întreprinderile și organizațiile care au primit acces la sediile Parlamentului astfel încât acestea să poată organiza forumuri cu privire la activitățile lor; solicită Secretarului General să mențină un echilibru între diferitele sectoare și diferitele tipuri de organizații care au acces la sediile Parlamentului;

Alte aspecte

56.  îndeamnă Secretarul General să prezinte un raport detaliat privind punerea în aplicare a părților administrative ale acordurilor de cooperare dintre Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European și, pe această bază, să stabilească eventuale modalități de continuare a cooperării administrative în domenii cum ar fi logistica, infrastructura sau securitatea;

57.  solicită Secretarului General să prezinte clarificări cu privire la gestionarea actuală a sălii de sport a Parlamentului și la utilizarea actuală a personalului Parlamentului în acest context; solicită, în plus, clarificări cu privire la litigiul în curs și la opțiunile existente pentru a se asigura gestionarea eficientă și rentabilă a sălii de sport în viitor;

58.  consideră că s-ar putea realiza economii suplimentare cu mobilierul, întrucât consideră că o majorare cu 3 589 832 EUR în 2016 și o majorare similară în 2017, față de 2 415 168 EUR în 2015, nu sunt deloc rezonabile;

59.  salută o utilizare mai limitată și mai eficientă a cuferelor; încurajează partajarea cuferelor pentru deplasările la Strasbourg;

60.  solicită Secretarului General să pună pe deplin în aplicare spiritul și litera noului regulament financiar în ceea ce privește achizițiile publice ecologice și eficiente din punct de vedere economic, prin consolidarea strategiei de achiziții a Parlamentului în acest sens;

61.  îndeamnă la realizarea de economii de energie în continuare, în special în ceea ce privește sistemele de iluminat și de încălzire ale clădirilor, dezbaterile privind bugetul 2016 demonstrând că mai pot fi aduse îmbunătățiri;

62.  încurajează o mai bună promovare a alimentelor ecologice și sănătoase; în plus, invită, prin urmare, Biroul să evalueze posibilitățile de a oferi alimente sănătoase nu numai prin diversificarea serviciilor, ci și, mai ales, prin furnizarea de fructe și legume proaspete la prețuri mai accesibile;

o
o   o

63.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2017;

64.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 287, 29.10.2013, p. 15.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2015)0376.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0407.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.
(8) JO L 156, 18.6.2005, p. 3.
(9) Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate