Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2016

Predkladané texty :

A8-0131/2016

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0132

Prijaté texty
PDF 451kWORD 134k
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (2016/2019(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu(6),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017, ktorú odovzdal Predsedníctvu,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 11. apríla 2016 v súlade s článkom 25 ods. 7 a článkom 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na návrh odhadu, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na články 96 a 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0131/2016),

A.  keďže tento postup je druhý úplný rozpočtový postup uskutočnený v novom volebnom období a v štvrtom roku viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2017, ako sa navrhuje v správe generálneho tajomníka, by charakterizovalo pokračovanie a zintenzívnenie politiky inštitúcie zameranej na zvýšenie efektívnosti vo všetkých oblastiach, v ktorých je to možné, bez zníženia kvality pracovného prostredia poslancov a zamestnancov;

C.  keďže generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2017 štyri prioritné ciele, a to: bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť, postupné zrušenie výnimky pre írsky jazyk, prebiehajúce opatrenia na posilnenie postavenia poslancov v rámci ich mandátu a zatraktívnenie Európskeho parlamentu pre verejnosť a návštevníkov;

D.  keďže v súčasnej politickej a bezpečnostnej situácii vyplývajúcej z teroristických útokov v Európe by rozpočtový postup na rok 2017 mal viesť k zvýšeniu bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti Európskeho parlamentu;

E.  keďže generálny tajomník navrhol v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2017 rozpočet vo výške 1 910 073 000 EUR, čo predstavuje celkový nárast o 3,9 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, z čoho 1,7 % sa považuje za bežné výdavky, a predstavoval by 19,26 % prostriedkov okruhu V vo VFR na roky 2014 – 2020;

F.  keďže v rokoch 2017 až 2022 sa postupne zruší výnimka umožňujúca neprekladať všetky úradné dokumenty do írskeho jazyka, čo znamená prekladanie všetkých úradných dokumentov aj do írčiny, pričom sa navrhujú dodatočné mimoriadne výdavky vo výške 3,7 milióna EUR na splnenie tejto novej jazykovej požiadavky, čo zodpovedá 0,2 % celkového zvýšenia;

G.  keďže na posilnenie bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti sú potrebné dodatočné mimoriadne investície vo výške 47,6 milióna EUR, čo zodpovedá 2,6 % celkového zvýšenia;

H.  keďže miery inflácie sa od roku 2011 neustále znižujú; keďže skutočná miera inflácie v rámci pracovísk Európskeho parlamentu bola v rokoch 2015 a 2016 nižšia ako skutočná miera zvýšenia jeho rozpočtu;

I.  keďže takmer 60 % rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sú väčšinou určené na odmeny poslancov a zamestnancov a sú upravené podľa služobného poriadku, a na zmluvné záväzky, ktoré zodpovedajú osobitnej odvetvovej indexácii, ktorá je obyčajne vyššia ako štandardná miera inflácie;

J.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(7) zdôraznil, že rozpočet na rok 2016 by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

K.  keďže dôveryhodnosť Európskeho parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu vo veľkej miere závisí od jeho schopnosti dostať pod kontrolu svoje vlastné výdavky;

L.  keďže Predsedníctvo prijalo 26. októbra 2015 nový súbor pravidiel pre riadenie príspevkov na asistentskú výpomoc, sprísnenie požiadaviek na úhradu zmlúv miestnych asistentov, a to prostredníctvom vyčlenenia aspoň 25 % výdavkov na asistentskú výpomoc na pokrytie výdavkov na akreditovaných asistentov;

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2017 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % okruhu V; poznamenáva, že úroveň predbežného návrhu odhadu rozpočtu na rok 2017, ako je stanovená v pozícii Predsedníctva z 9. marca 2016, zodpovedala 19,26 %, čo je menej ako v roku 2016 (19,39 %) a druhý najnižší podiel okruhu V za posledných osem rokov; ďalej znižuje svoj podiel na okruhu V na 19,17 % v roku 2017;

2.  domnieva sa však, berúc do úvahy spomalenie hospodárskeho rastu v členských štátoch, že predpokladaná miera inflácie na rok 2017 by sa nemala považovať za hlavné kritérium pre zvýšenie bežných výdavkov;

3.  potvrdzuje, že sa požadujú mimoriadne výdavky, ktoré predstavujú zvýšenie o 0,2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, na postupné zrušenie výnimky pre írsky jazyk, ktoré vyplýva z nariadenia Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005(8);

4.  berie na vedomie žiadosť zvýšiť výdavky na bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť o 2,6 %, čím by sa viac ako zdvojnásobili prostriedky vyčlenené v roku 2016; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výbor pre rozpočet podrobne a transparentne informoval o súčasných a nadchádzajúcich opatreniach v oblasti bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a o prehľade nákladov na ne;

5.  schvaľuje balík mimoriadnych výdavkov na investície do bezpečnosti v roku 2017 na základe analýzy predloženej Predsedníctvu vo februári 2016 a kontroly uskutočnenej po udalostiach z 22. marca 2016 (47,6 milióna EUR) a balík mimoriadnych výdavkov spojený s postupným ukončením výnimky pre používanie írskeho jazyka (3,7 milióna EUR);

6.  obmedzuje zvýšenie svojich bežných výdavkov na rok 2017 bez uvedených dvoch mimoriadnych balíkov na 1,4 % v porovnaní s bežnými výdavkami rozpočtu na rok 2016 a na 0,6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016;

7.  stanovuje celkovú úroveň svojho odhadu na rok 2017 na 1 900 873 000 EUR, čo zodpovedá celkovému zvýšeniu v porovnaní s rokom 2016 o 3,4 %;

8.  zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal mať k dispozícii dostatočné zdroje potrebné na vykonávanie svojej základnej úlohy spolurozhodovacieho a rozpočtového orgánu; zdôrazňuje, že v súčasnej hospodárskej situácii by sa s týmito zdrojmi malo hospodáriť úsporne, pragmaticky a efektívne; poukazuje na to, že zabezpečenie primeranej úrovne financovania Európskeho parlamentu síce zodpovedá uplatňovaniu európskej demokracie, dôrazne by sa však malo odporúčať úsilie hľadať možné úspory a ďalej zvyšovať efektívnosť využívania verejných finančných prostriedkov;

9.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Európskeho parlamentu a jeho ročná indexácia je stanovená podľa zákonných alebo zmluvných záväzkov, ktoré Európsky parlament nemôže ovplyvniť v rozpočtovom postupe;

Transparentnosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť

10.  vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil návrh na prezentáciu rozpočtu širokej verejnosti s dostatočnou podrobnosťou a v zrozumiteľnej a užívateľsky prístupnej forme na internetovej stránke Európskeho parlamentu s cieľom umožniť všetkým občanom lepšie pochopiť činnosti, priority a zodpovedajúcu štruktúru výdavkov Európskeho parlamentu; domnieva sa, že prvým krokom by mohlo byť sprístupnenie grafických informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na intranete, aj na internetovej stránke Európskeho parlamentu;

11.  domnieva sa, že pokiaľ ide o rozpočtový postup, všetky relevantné informácie by sa mali predkladať členom Predsedníctva a Výboru pre rozpočet v každom štádiu postupu včas a zrozumiteľným spôsobom a s potrebnou mierou podrobnosti a členenia s cieľom umožniť Predsedníctvu, Výboru pre rozpočet a politickým skupinám viesť riadne rokovania a pri rozhodnutiach vychádzať z komplexného obrazu o stave a potrebách rozpočtu Európskeho parlamentu;

12.  zdôrazňuje potrebu presnosti a transparentnosti vo vývoji rozpočtu z jedného roka do druhého; domnieva sa, že hoci určité mimoriadne výdavky, napríklad na bezpečnosť, v rozpočte na rok 2017 sú opodstatnené, čoraz častejšie každoročné využívanie mimoriadnych výdavkov je problematické z hľadiska rozpočtovej kontroly a stability; požaduje presnejšie vymedzenie mimoriadnych výdavkov; domnieva sa, že na účely zodpovednosti a porovnateľnosti údajov vo všeobecnom rozpočte by sa malo uskutočniť posúdenie toho, či by sa mimoriadne výdavky mali zahrnúť do základu pre výpočet medziročného percentuálneho rozdielu medzi rozpočtami;

13.  opakuje svoju výzvu na strednodobé a dlhodobé rozpočtové plánovanie vrátane jasného rozlišovania medzi investíciami a operačnými výdavkami súvisiacimi s fungovaním Európskeho parlamentu, ako aj s jeho štatutárnymi povinnosťami (vrátane nájmov a akvizícií), ako požadoval vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(9), požaduje preto zmenu prezentovania rozpočtu, ktorou sa jasne odlíšia investičné a operačné výdavky;

14.  vyjadruje uznanie Predsedníctvu a GR ITEC v súvislosti s novým usporiadaním osobných stránok poslancov na oficiálnej internetovej stránke Európskeho parlamentu, ktoré umožňuje väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o zloženie a štatút ich pracovného tímu (vytvorenie novej záložky „asistent“ s podnadpismi: asistenti, akreditovaní asistenti, akreditovaní asistenti (zoskupenia), miestni asistent, poskytovatelia služieb, osoby poverené výkonom platieb, stážisti); žiada generálneho tajomníka, aby zabezpečil potrebnú kontrolu vykonávania nového súboru pravidiel týkajúcich sa príspevkov na asistentskú výpomoc, ktorý prijalo Predsedníctvo 26. októbra 2015;

15.  požaduje, aby rozpočet bol najmenej raz za päť rokov zostavený na základe reálnych potrieb jednotlivých položiek a nie na základe systému koeficientov;

Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť

16.  požaduje strednodobé a dlhodobé rozpočtové plány vrátane jasných informácií, pokiaľ ide o výdavky týkajúce sa bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti; okrem toho vzhľadom na nedávne udalosti vyzýva Predsedníctvo, aby čo najskôr aktualizovalo celkovú koncepciu bezpečnosti a zverejnilo ju, a to najneskôr do júna 2016;

17.  domnieva sa, že akékoľvek opatrenie v tejto oblasti by malo vychádzať z jasného hodnotenia potrieb Európskeho parlamentu a z primeranosti vzhľadom na súvisiace riziká; žiada generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby včas pred čítaním rozpočtu na rok 2017 v Európskom parlamente predložili Výboru pre rozpočet celkovú koncepciu bezpečnosti vrátane celkového hodnotenia vnímaných rizík a plánovaných bezpečnostných opatrení, ako aj alternatívnych možností spolu s podrobným posúdením ich vplyvu na rozpočet na rok 2017 a na nasledujúce rozpočty s jasným rozlíšením medzi investíciami a opakujúcimi sa výdavkami, a aby načrtli plánované opatrenia na posilnenie bezpečnosti Európskeho parlamentu v jeho priestoroch aj mimo nich, ako aj vplyv takýchto opatrení na rozpočet na rok 2017; žiada informácie o finančných dôsledkoch dohôd o medziinštitucionálnej administratívnej spolupráci v oblasti bezpečnosti;

18.  žiada generálneho tajomníka, aby posúdil, či je potrebné prehodnotiť platné poistné zmluvy (pre poslancov a zamestnancov) vzhľadom na teroristické hrozby, a aby v prípade potreby predložil návrhy na riešenie možných nedostatkov;

19.  domnieva sa, že systém bezpečnosti mimo priestorov Európskeho parlamentu by mali naďalej zabezpečovať belgické orgány;

Podpora poslancov pri výkone mandátu

20.  berie na vedomie prebiehajúce opatrenia s cieľom podporovať poslancov pri výkone mandátu;

21.  víta rozšírenie digitálneho portálu poslancov (elektronický portál), vyzýva však generálneho tajomníka, aby vzhľadom na „bezpapierovú iniciatívu“ zlepšil súčasný systém zasielania papierovej kópie výplatnej pásky poslancom s cieľom úplne tento systém zrušiť do konca roka 2017; domnieva sa, že elektronický portál by takúto možnosť mal poskytovať štandardne všetkým poslancom, čo by malo za následok značné úspory z časového i ekonomického hľadiska;

22.  víta zvýšenie kvality poradenstva a výskumu poskytovaného poslancom a výborom; pripomína, že so strednodobým hodnotením účinnosti spolupráce medzi výskumnou službou Európskeho parlamentu (EPRS) a tematickými sekciami sa počítalo pri vytváraní EPRS v roku 2013; žiada preto generálneho tajomníka, aby takéto hodnotenie uskutočnil a Výboru pre rozpočet predložil jeho výsledky do konca roka 2016; domnieva sa, že toto hodnotenie by malo obsahovať návrhy, ako zabezpečiť, aby pomoc, ktorú EPRS poskytuje, bola najlepšie prepojená s vývojom v príslušných tematických výboroch a zároveň spĺňala potreby jednotlivých poslancov a neprekrývala sa s aktivitami tematických sekcií a neviedla ku konkurencii medzi útvarmi;

23.  zastáva názor, že by sa mala posúdiť potreba prítomnosti poslancov v ich volebných obvodoch, a to aj s prihliadnutím na rozdiely medzi jednotlivými obvodmi, s cieľom zlepšiť postavenie poslancov pri práci v ich volebných obvodoch; domnieva sa, že mobilné pracoviská pre poslancov a podpora vo volebných obvodoch by mali vychádzať z posúdenia skutočných potrieb a využívania a nemali by vytvárať žiadne výrazné ani opakujúce sa dodatočné náklady pre Európsky parlament; trvá na tom, že by sa nemal poskytovať žiaden hardware, keďže príspevok na všeobecné výdavky poskytuje dostatočné zdroje na nákup špičkových zariadení; spochybňuje potrebu vytvárania súkromných mobilných pracovísk pre poslancov, keďže sa nezdá, že by to zodpovedalo spôsobu, akým si poslanci a ich kancelárie organizujú svoju prácu;

24.  súhlasí s tým, že nástroje informačných technológií sú dôležitým prostriedkom pre poslancov na to, aby mohli plniť svoje úlohy; opakuje však, že je potrebné umožniť inštaláciu voľne dostupného softvéru, čo by umožnilo dosiahnuť značné úspory nákladov na komunikačné poplatky a zlepšilo pracovné procesy v kanceláriách poslancov, pričom by sa zlepšila kybernetická bezpečnosť a zabezpečila ochrana údajov;

25.  požaduje, aby sa možnosť podpisovať interné dokumenty elektronickým podpisom stala samozrejmosťou vo všetkých prípadoch, ako je napríklad podpisovanie formulárov, písomných vyhlásení atď., pričom sa zabezpečí spoľahlivosť a bezpečnosť; požaduje posúdenie možnosti zaviesť overovací systém TAN v mobilných telefónoch poslancov; okrem toho sa domnieva, že by sa malo odrádzať od používania faxov a postupne by sa malo od ich používania upustiť podľa rozhodnutia jednotlivých poslancov;

26.  víta novú reformu týkajúcu sa doplňujúcich písomných otázok schválenú 3. septembra 2015 Výborom pre ústavné veci na žiadosť Výboru pre rozpočet pri prijímaní rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2016; žiada generálneho tajomníka, aby zriadil potrebné kontroly vykonávania nového výkladu; vyzýva Konferenciu predsedov, aby vykonala posúdenie tohto nového režimu písomných otázok, pokiaľ ide o doplňujúce otázky, aby sa preskúmali vzniknuté úspory, a aby o výsledkoch tohto posúdenia do augusta 2016 pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň roku 2016 informovala Výbor pre rozpočet;

27.  považuje za vhodné zachovať rozpočtové prostriedky na krytie výdavkov na asistentskú výpomoc na rok 2017 na rovnakej úrovni ako v roku 2016, zohľadňujúc pri tom právne záväznú indexáciu platnú podľa služobného poriadku;

28.  je presvedčený, že súčasná prezentácia parlamentnej činnosti poslancov na internetovej stránke Európskeho parlamentu nie je dostatočne presná ani nezodpovedá skutočným činnostiam poslancov; navrhuje, aby sa súčasné používanie hodnotenia internetových stránok zrušilo a aby sa zlepšili informácie o činnostiach jednotlivých poslancov na oficiálnej internetovej stránke Európskeho parlamentu; požaduje, aby sa hodnotili prezentácie vysvetlení hlasovania a jednominútových vystúpení, predovšetkým aby sa mohli zobrazovať oddelene od vystúpení v pléne a aby sa posudzovala pridaná hodnota vysvetlení hlasovania a možné alternatívy; očakáva, že príslušná pracovná skupina Predsedníctva, ktorá sa touto vecou zaoberá, predloží svoj program a zistenia Výboru pre rozpočet, hneď ako budú k dispozícii;

Výdavky poslancov

29.  opakuje svoju výzvu Predsedníctvu, aby presnejšie vymedzilo pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci príspevku na všeobecné výdavky, ktoré by mohli zahrnovať nákladovo efektívne opatrenia, napríklad to, že poslanci budú zverejňovať prehľady svojich výdavkov, čo už robí čoraz viac poslancov, a ktoré by sa mohli doplniť zjednodušeným systémom na splácanie nevyužitých finančných prostriedkov; pripomína, že zavedenie týchto opatrení by si nemalo vyžadovať dodatočných zamestnancov administratívy Európskeho parlamentu;

Politika v oblasti nehnuteľností

30.  pripomína, že strednodobá stratégia v oblasti nehnuteľností, ktorú prijalo Predsedníctvo v roku 2010, je v súčasnosti predmetom revízie; ľutuje, že Predsedníctvo ešte neuzavrelo svoje rokovania o strednodobej stratégii Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet čo najskôr predložil novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, a to najneskôr do augusta 2016, ešte pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň roku 2016;

31.  vyzýva Predsedníctvo, aby predložilo dlhodobú stratégiu pre budovy Európskeho parlamentu; opätovne pripomína, že k dlhodobým investíciám, ako sú projekty Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností, sa musí pristupovať obozretne a transparentne; trvá na prísnom riadení nákladov, plánovaní projektov a dohľade; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa transparentného rozhodovacieho procesu v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založeného na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že správa o dôvodoch omeškania a vyšších nákladoch Domu európskej histórie by sa mala začleniť do dlhodobej stratégie v oblasti budov;

32.  žiada, aby sa stanovisko týkajúce sa budov Európskeho parlamentu verne odrážalo v rozpočte; žiada preto, aby sa náklady na budovu KAD jasne uvádzali v konečnom rozpočte Európskeho parlamentu a aby sa majetkové investície v budúcnosti zahŕňali do rozpočtu, s cieľom vyhnúť sa možným zberným presunom;

33.  zastáva názor, že v súčasnom hospodárskom kontexte nebudú spustené žiadne ďalšie projekty Parlamentária bez predchádzajúcej porady s Výborom pre rozpočet a ich schválenia týmto výborom;

34.  navrhuje preto, aby sa počnúc rokom 2018 vytvoril osobitný riadok pre investície do výstavby budov, v rámci ktorého by sa ako základ na financovanie v roku 2018 použili prostriedky, ktoré sú navrhnuté na rok 2017 na mimoriadne výdavky;

35.  navrhuje, berúc do úvahy mimoriadne okolnosti v roku 2017, ktoré si vyžadujú veľké investície do bezpečnostnej infraštruktúry, aby sa použili všetky prostriedky nevyužité do konca roku 2017 na zaplatenie výdavkov na výstavbu budovy KAD s cieľom predísť v čo najvyššej miere platbám úrokov bankám za úvery, ktoré treba uzavrieť na financovanie výstavby;

36.  požaduje viac informácií o aktuálnom stave projektu renovácie budovy PHS; žiada, aby sa vykonala štúdia o renovácii budovy a aby túto štúdiu preskúmalo Predsedníctvo; očakáva od Predsedníctva, že pri príprave harmonogramu renovácie zváži potrebu zdravých a bezpečných pracovných podmienok; žiada, aby Predsedníctvo informovalo Výbor pre rozpočet o všetkých krokoch hneď, ako budú známe; v tejto súvislosti vyzýva Predsedníctvo, aby vytvorilo základy pre zmenu budovy PHS na príkladnú najmodernejšiu budovu z hľadiska energetickej účinnosti a urýchlene začalo modernizáciu budovy;

37.  vyzýva zodpovedných podpredsedov, aby Výboru pre rozpočet predložili správu o pokroku týkajúcu sa budovy KAD;

38.  domnieva sa, že štrukturálne a organizačné reformy zamerané na dosiahnutie väčšej efektívnosti, environmentálnej udržateľnosti a účinnosti by mali pokračovať prostredníctvom dôkladného preskúmania možných synergií a úspor; pripomína významné úspory, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by Európsky parlament mal jedno pracovisko namiesto troch (Brusel, Štrasburg, Luxemburg); zdôrazňuje, že tento proces by sa mal viesť bez ohrozenia prvotriednej legislatívnej práce Európskeho parlamentu, jeho rozpočtových a kontrolných právomocí alebo kvality pracovných podmienok poslancov, asistentov a zamestnancov;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

39.  víta návrh znížiť svoj plán pracovných miest v roku 2017 o 60 pracovných miest v súlade s dohodou dosiahnutou s Radou o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu 14. novembra 2015;

40.  pripomína, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách je vyňatý z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % v súlade s rozhodnutiami prijatými v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2014, 2015 a 2016;

41.  podporuje ďalšie pracovné miesta požadované pre preklady a tlmočenie v írskom jazyku; vyníma tieto dodatočné pracovné miesta z cieľa zníženia o 5 % v súlade s odporúčaním Komisie; žiada generálneho tajomníka, aby konzultoval s írskymi poslancami s ohľadom na možnú racionalizáciu používania írskeho jazyka bez ohrozenia zaručených práv poslancov;

42.  podporuje zavedenie tlmočenia do  medzinárodnej posunkovej reči pre všetky plenárne rozpravy tak, aby aspoň tieto boli skutočne prístupné pre všetkých európskych občanov;

43.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti efektívnosti prekladu a tlmočenia; uznáva kvalitu a pridanú hodnotu služieb poskytovaných tlmočníkmi; požaduje skoré uzavretie udržateľnej dohody medzi generálnym tajomníkom a zástupcami tlmočníkov spájajúcej vysokú kvalitu pracovných podmienok a účinné riadenie s cieľom zamedziť nerovnovážnym stavom, pokiaľ ide o pracovný čas a celkovú neistotu medzi tlmočníkmi, berúc do úvahy sociálne nároky; žiada generálneho tajomníka, aby predložil ďalšie racionalizačné návrhy, napríklad vo väčšej miere vykonávať preklady a tlmočenie na požiadanie, najmä pokiaľ ide o činnosti medziskupín Európskeho parlamentu; domnieva sa, že systém jazykového profilovania zavedený od októbra 2014 v prípade pozmeňujúcich návrhov na úrovni výborov je príkladom zvýšenia účinnosti, ktoré možno vykonať a ktoré sa môže ďalej rozvíjať; zastáva názor, že tlmočenie a preklad sú základnými zložkami európskej demokracie, ktorá je otvorená pre všetkých, a v tom zmysle požaduje odmietnutie každej reformy, ktorá obmedzuje maximálny prístup k činnosti a dokumentom Európskeho parlamentu v najväčšej možnej miere;

44.  vyzýva Predsedníctvo, aby vyhodnotilo a v prípade potreby zrevidovalo pravidlá upravujúce štatút stážistov vrátane zavedenia minimálnej odmeny a harmonizácie súvisiacej s cenovými ponukami týkajúcimi sa stravovania pre všetkých stážistov v administratíve Európskeho parlamentu a v kanceláriách poslancov s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a chrániť sociálne práva stážistov;

45.  vyzýva Predsedníctvo na revíziu pravidiel týkajúcich sa uhrádzania nákladov na služobné cesty súvisiacich s cestovaním medzi pracoviskami Európskeho parlamentu, ktoré vynaložili akreditovaní asistenti, s cieľom zosúladiť ich s pravidlami platnými pre ostatných zamestnancov;

46.  zastáva názor, že by sa mal zaviesť tretí postup na to, aby zmluvu medzi poslancom a asistentom bolo možné ukončiť vzájomnou dohodou;

Služby vodičov/mobilita

47.  má výhrady voči návrhu na internalizáciu služby vodičov s cieľom nahradiť externého poskytovateľa tejto služby zmluvnými zamestnancami Európskeho parlamentu, čo bude zodpovedať približne 3,7 miliónu EUR bezprostredných dodatočných nákladov; domnieva sa, že za alternatívnu možnosť by sa mala považovať dobre vypracovaná externá zmluva uzatvorená v súlade s platnými pravidlami verejného obstarávania, v ktorej by externý poskytovateľ služieb bol jednoznačne povinný prevziať zodpovednosť za bezpečnosť a overovanie spoľahlivosti, ako aj za dôstojné pracovné podmienky a mzdy; internalizáciu služby by zvážil len v prípade, že náklady nepresiahnu náklady spojené so súčasným systémom a ak umožní dôstojné pracovné podmienky a mzdy pre vodičov, lepšiu rodovú rovnováhu a používanie ekologickejších vozidiel; žiada, aby sa Výboru pre rozpočet poskytli podrobné informácie pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia;

48.  žiada generálneho tajomníka, aby konzultoval s belgickými orgánmi s cieľom zabezpečiť jednoduchý prístup a celkovo optimálne využívanie, pokiaľ ide o nové priame vlakové spojenie medzi železničnou stanicou Bruxelles-Luxembourg a letiskom Zaventem, čo by mohlo zahŕňať aj akceptovanie preukazov poslancov namiesto súčasného systému laissez passer;

49.  domnieva sa, že vozový park by mal pozostávať z nákladovo a palivovo účinnejších a bezpečnejších vozidiel; zdôrazňuje skutočnosť, že by sa malo uprednostňovať používanie osobných dodávok a autobusov z letiska a na letisko v stanovených časových rozvrhoch; vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil správu týkajúcu sa úplného prechodu na elektrické dopravné prostriedky do konca tohto desaťročia;

50.  žiada generálneho tajomníka, aby uskutočnil rokovanie s cestovnou kanceláriou Európskeho parlamentu; vyzýva cestovnú kanceláriu, aby intenzívnejšie porovnávala ceny; vyzýva ju, aby pri rezerváciách aktívne hľadala lacnejšie cestovné lístky a vo všeobecnosti ponúkala konkurenčnejšie ceny pre poslancov a všetky kategórie zamestnancov a súčasne zabezpečila vhodné podmienky v prípade potreby výmeny lístkov;

Komunikácia

51.  požaduje výsledky hodnotenia ex-post týkajúceho sa celkovej stratégie a metodiky informačnej a komunikačnej kampane v roku 2014 (hodnotiaca správa sa očakávala v 2. polroku 2015);

52.  opakuje svoju výzvu generálnemu tajomníkovi, aby informoval Výbor pre rozpočet o hodnotení parlamentnej volebnej kampane v roku 2014 a účinnosti komunikačných opatrení Európskeho parlamentu určených širokej verejnosti;

53.  uznáva úlohu informačných kancelárií Európskeho parlamentu pri zvyšovaní informovanosti o činnostiach Európskeho parlamentu a Únie vo všeobecnosti; domnieva sa, že v súvislosti s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu by sa malo počítať s opatreniami na zvýšenie efektívnosti; domnieva sa, že informačné kancelárie Európskeho parlamentu by v najväčšej možnej miere mali byť umiestnené v tej istej budove ako zastúpenia Komisie a mali by spoločne s nimi využívať služby back-office; žiada hodnotenie cieľov, úloh a výkonnosti informačných kancelárií Európskeho parlamentu, pričom s ohľadom na toto hodnotenie by sa mali vymedziť priority;

54.  žiada posúdenie možnosti užšej spolupráce s televíziou ARTE v Štrasburgu s cieľom zriadiť európske mediálne centrum na účely odbornej prípravy pre mladých novinárov;

55.  vyzýva generálneho tajomníka, aby podal správu o podnikoch a organizáciách, ktoré získali prístup do Európskeho parlamentu, aby mohli usporiadať fóra týkajúce sa ich aktivít; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečoval rovnováhu medzi rôznymi odvetviami a rôznymi druhmi organizácií, ktoré získajú prístup do Európskeho parlamentu;

Ďalšie otázky

56.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil podrobnú správu o vykonávaní administratívnych častí dohôd o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a na jej základe navrhol možné opatrenia na prehĺbenie administratívnej spolupráce v oblastiach ako logistika, infraštruktúra či bezpečnosť;

57.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby objasnil súčasné riadenie telocvične Európskeho parlamentu a jej aktuálne využívanie zamestnancami Európskeho parlamentu; ďalej žiada objasnenie pokračujúcich súdnych sporov a možností, ktoré sú k dispozícii na zabezpečenie účinného a nákladovo efektívneho riadenia telocvične v budúcnosti;

58.  domnieva sa, že v oblasti výdavkov na nábytok možno dosiahnuť ďalšie úspory, keďže sa nazdáva, že nárast vo výške 3 589 832 EUR v roku 2016 a podobný nárast v roku 2017 oproti 2 415 168 EUR v roku 2015 nie je vôbec opodstatnený;

59.  víta obmedzenejšie a efektívnejšie používanie prepravných debien („cantines“); nabáda na spoločné využívanie týchto prepravných debien pri cestách do Štrasburgu;

60.  žiada generálneho tajomníka, aby v plnej miere uplatňoval ducha a znenie nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o ekologické a hospodársky efektívne verejné obstarávanie, prostredníctvom posilnenia súvisiacej stratégie verejného obstarávania Európskeho parlamentu;

61.  nabáda na ďalšie úsilie o dosahovanie úspor energie, a to najmä pokiaľ ide o systémy osvetlenia a vykurovania budov, keďže z rokovaní o rozpočte na rok 2016 vyplýva, že existuje priestor na zlepšenie;

62.  podporuje väčšiu propagáciu zdravých a organických potravín; preto navyše vyzýva Predsedníctvo, aby posúdilo možnosti poskytovania zdravých potravín nielen z hľadiska diverzifikácie služieb, ale predovšetkým v súvislosti s poskytovaním čerstvého ovocia a zeleniny za prijateľnejšie ceny;

o
o   o

63.  schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2017;

64.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0407.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(8) Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 3.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia