Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2896(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0440/2016

Внесени текстове :

B8-0440/2016

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0134

Приети текстове
PDF 507kWORD 121k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Доклад за Албания за 2015 г.
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно доклада за Албания за 2015 г. (2015/2896(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Албания, от друга страна,

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към ЕС на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 26—27 юни 2014 г. за предоставяне на статут на страна кандидатка за членство в ЕС на Албания и заключенията на Съвета от 15 декември 2015 г.,

—  като взе предвид седмата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Албания и ЕС, проведена в Брюксел на 18 май 2015 г.,

—  като взе предвид присъединяването на Албания към Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) на 1 април 2009 г.,

—  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена във Виена на 27 август 2015 г., както и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище във Виена през 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2015 г., озаглавено „Стратегия за разширяването на ЕС“ (COM(2015)0611), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Албания за 2015 г.“ (SWD(2015)0213),

—  като взе предвид съвместните заключения от петия диалог на високо равнище по ключовите приоритети, приети в Тирана на 24 март 2015 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад с дата 8 септември 2015 г. на мисията за наблюдение на ОССЕ/БДИПЧ относно проведените на 21 юни 2015 г. местни избори,

—  като взе предвид деветото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания (ПКСА), проведено в Брюксел на 9–10 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Албания,

—  като взе предвид работата на Кнут Флекенщайн като постоянен докладчик за Албания на комисията по външни работи;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Албания отбелязва стабилен напредък по пътя си към присъединяване към ЕС;

Б.  като има предвид, че (потенциалните) страни кандидатки се оценяват според заслугите им и че качеството на необходимите реформи определя графика за присъединяването;

В.  като има предвид, че продължават да съществуват предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки с цел постигане на по-нататъшен напредък по пътя към присъединяване към ЕС;

Г.  като има предвид, че последователното приемане и пълно прилагане на реформите в областта на петте ключови приоритета, както и твърдият политически ангажимент са от съществено значение за по-нататъшния напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Д.  като има предвид, че защитата на религиозната свобода, културното наследство и управлението на имотите в съответствие с принципите на правовата държава са основни ценности на Европейския съюз;

Е.  като има предвид, че конструктивният и устойчив политически диалог между политическите сили относно свързаните с ЕС реформи е от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС; като има предвид, че честната игра, конструктивният диалог, сътрудничеството и волята за компромис между правителството и опозицията са от решаващо значение за един успешен и устойчив процес на реформи;

Ж.  като има предвид, че съществува политически консенсус и широка обществена подкрепа за процеса на присъединяване на Албания към ЕС; като има предвид, че успехът на програмата за реформи силно зависи от наличието на демократична политическа среда в страната;

З.  като има предвид, че устойчивият напредък, особено в областта на прилагането на принципите на правовата държава, реформата на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност, реформата на публичната администрация и основните права, е от решаващо значение в процеса на реформи; като има предвид, че Албания трябва да активизира усилията си за реформи в тези области и по други ключови приоритети, за да започне преговорите за присъединяване и да заздрави демократичния си преход; като има предвид, че ЕС постави принципите на правовата държава в центъра на политиката си за разширяване и освен това изтъкна необходимостта от укрепване на икономическото управление и публичната администрация във всички държави от Западните Балкани;

1.  Приветства устойчивия напредък, постигнат от Албания по отношение на реформите във връзка с ключовите приоритети, които се изискват за започване на преговорите за присъединяване; насърчава правителството, парламента и политическите партии да запазят темпото на реформите и да ускорят тяхното изпълнение; призовава ги да пристъпят незабавно към съществена реформа на съдебната система; настоява върху важността на правилното и навременно изпълнение на тези реформи;

2.  Призовава всички политически партии да положат допълнителни усилия за участие в по-конструктивен и истински политически диалог, който ще даде възможност за приемането и изпълнението на ключовите реформи; дълбоко вярва, че устойчивото сътрудничество между правителството и опозицията в парламента е от съществено значение за процеса на присъединяване на Албания към ЕС и за изпълнението на критериите за присъединяване; силно подчертава значението на поддържането на ангажимента им за изграждане на демократична политическа култура, която включва готовност за диалог, преговори и компромиси и пълното изключване на бойкотите и радикализацията; приветства създаването и работата на Националния съвет за европейска интеграция (НСЕИ), от който се очаква да направи процеса на свързаните с ЕС реформи по-приобщаващ; настоятелно призовава за допълнително повишаване на способността на парламента да извършва мониторинг на прилагането и спазването на достиженията на правото на ЕС;

3.  Поздравява както правителството, така и опозиционните партии за конструктивното им сътрудничество и единодушно приемане в парламента на законодателството относно изключването на осъдени за престъпления от назначаване и избор на обществена служба („закон за декриминализацията“); приветства приемането на подзаконовите разпоредби в парламента и призовава за бързо и цялостно изпълнение на духа и буквата на това законодателство; насърчава настоятелно парламента да служи за пример при прилагането на законите, с цел да се повиши доверието на гражданите и предприемаческата общност в техните политически представители и в публичните институции;

4.  Приветства ангажимента от страна на Албания за всеобхватна и изчерпателна реформа на съдебната система и настойчиво насърчава албанските органи да продължат бързо с подготовката на тази изключително важна реформа, за да се укрепи доверието на гражданите в съдебната система; приветства работата на парламентарната ad hoc комисия по съдебната реформа при подготовката за реформата; оценява тясното сътрудничество с Венецианската комисия; насърчава по-нататъшното отношение на сътрудничество по пътя към приемане на тази реформа; призовава всички страни, като вземат предвид препоръките на Венецианската комисия, да работят за постигането на компромис относно съществените промени в съдебната система, които са свързани, наред с другото, с пълната независимост и отчетност на съдиите и прокурорите и с безпристрастността на съдилищата, особено Върховния съд и Конституционния съд, както и Висшия съдебен съвет;

5.  Подчертава, че е необходимо да се отстранят съществуващите недостатъци във функционирането на съдебната система, включително въпроса за независимостта ѝ от другите власти, политическата намеса, селективното правосъдие и ограничената отчетност, високото равнище на корупция, неефективните механизми за контрол, недостатъчните ресурси, общата продължителност на съдебните производства, както и липсата на ясни професионални критерии за назначаване и повишаване на магистратите; подчертава необходимостта от повишаване на прозрачността и от прилагане на съответните препоръки на Групата държави срещу корупцията в нейния четвърти доклад за оценка относно предотвратяването на корупцията по отношение на съдии и прокурори;

6.  Препоръчва на Комисията да следи отблизо напредъка, постигнат в реформата на съдебната система, и я насърчава да докладва на Парламента и Съвета веднага щом Албания е на достатъчно напреднал етап в тази реформа и да вземе под внимание тези заключения и напредъка на Албания в изпълнението на петте ключови приоритета, когато обмисля препоръката си за започване на преговори за присъединяване;

7.  Приветства приемането на стратегията за реформа на публичната администрация за периода 2015—2020 г. и на плана за действие към нея за периода 2015—2017 г., както и на стратегията за реформа в управлението на публичните финанси за периода 2014—2020 г.; подчертава необходимостта от професионална и прозрачна държавна служба с цел да се обслужват интересите на гражданите, да се предоставят по-добри услуги на гражданите и да се извърши подготовка за ефективното провеждане на бъдещите преговори за присъединяване; отбелязва усилията за една по-ориентирана към гражданите публична администрация; настоятелно призовава правителството да продължи да полага усилия за укрепване на административния капацитет, деполитизиране на публичната администрация, борба с корупцията в публичната администрация и подобряване на процедурите за набиране на персонал въз основа на качествата и резултатите; призовава за пълно и ефективно прилагане на закона за държавната служба и на новия закон за административните процедури; призовава за укрепването на авторитета, автономността, ефикасността и ресурсите на структурите, занимаващи се с правата на човека, като например службата на омбудсмана; призовава за предоставянето на подходящи бюджетни средства за двамата нови комисари по въпросите на децата и предотвратяването на изтезанията; приветства приемането на стратегията за децентрализация за периода 2015—2020 г. и на закона за местното самоуправление, с който се увеличава административният и финансовият капацитет на единиците на местното управление и се предвижда провеждането на консултации между централните и местните органи на управление; отбелязва необходимостта да се изяснят допълнително функциите и отговорностите на местното управление и да се продължи тесният диалог със съответните заинтересовани страни, включително представителите на гражданското общество;

8.  Продължава да бъде загрижен относно широко разпространената корупция, особено в областта на образованието, здравеопазването, съдебната система, обществените поръчки, концесиите за публично-частни партньорства, строителството и териториалното устройство, местното управление и публичната служба; призовава за укрепване на местното управление; приветства приемането на националната стратегия за борба с корупцията за периода 2015—2020 г. и на плана за действие за периода 2015—2017 г.; призовава компетентните органи да наблюдават и преразглеждат задълбочено плана за действие, да подобрят резултатите в областта на разследването, наказателното преследване и издаването на присъди по дела за корупция на всички нива, да прилагат строго законодателството за борба с корупцията и да засилят независимостта и сътрудничеството между институциите за борба с корупцията; приветства предложението за закон за защита на лицата, подаващи сигнал за нередности, и за подобряване на прозрачността и контрола на финансите на политическите партии; подчертава необходимостта от засилване на капацитета на правоприлагащите агенции за провеждане на проактивни и ефективни разследвания; изразява твърдо убеждение, че напредъкът в съдебната реформа ще допринесе също така за същественото укрепване на борбата с корупцията и организираната престъпност;

9.  Отбелязва ангажимента на правителството в борбата с организираната престъпност, който доведе до редица успешни мащабни операции по правоприлагане, също така в сътрудничество с органите на съседните държави и държавите — членки на ЕС; при все това остава загрижен относно ниския брой на наложените окончателни присъди; подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие на сътрудничеството между службите на прокуратурата и полицията и от гарантиране на ефективни съдебни последващи мерки; призовава да бъдат предоставени адекватни ресурси на службите на полицията и прокуратурата с цел борба с организираната престъпност; приветства неотдавнашните операции срещу трафикантите на наркотици, но отбелязва, че трафикът продължава да бъде значителен проблем в Албания; призовава компетентните органи да засилят усилията си в борбата срещу производството и трафика на наркотици и упойващи вещества, включително чрез засилване на международното и регионалното сътрудничество; призовава за засилване на сътрудничеството между правоприлагащите институции в областта на трафика на хора, по-добра закрила и средства за правна защита на жертвите и по-добри резултати по отношение на разследването, наказателното преследване и присъдите; призовава компетентните органи да засилят усилията си в борбата срещу трафика на оръжия;

10.  Отбелязва оценката и препоръките на ОССЕ/БДИПЧ относно изборния процес след местните избори през юни 2015 г., когато международни наблюдатели установиха редица нередности; подчертава, че парламентарните избори през 2017 г. ще бъдат важен тест за интеграционния процес на Албания в ЕС; призовава компетентните органи да положат всички усилия за подготовката на свободни и честни избори; приветства създаването на парламентарна ad hoc комисия относно избирателната реформа през януари 2016 г. и насърчава ефективното прилагане на нейните препоръки, по-специално с оглед на подготовката и провеждането на бъдещите избори; изразява загриженост относно цялостното политизиране на изборния процес и призовава компетентните органи да обърнат внимание, наред с другото, на процедурните слабости, включително спорове, свързани с изборите, независимостта на избирателните комисии, прозрачността и ефективността на финансирането на политическите партии, твърденията за купуване на гласове и сплашване на гласоподаватели и злоупотреба с държавни средства с цел повишаване на общественото доверие в изборния процес; отбелязва, че Централната избирателна комисия следва да установи ясни вътрешни отговорности за надзора над партийните финанси и да отиде отвъд чисто формалните проверки по заявленията от политическите партии;

11.  Приветства приемането на парламентарна резолюция относно ролята на гражданското общество в демократичното развитие на страната и отбелязва подобряването на сътрудничеството между държавните институции и организациите на гражданското общество, включително тяхното участие в заседанията на НСЕИ; приветства приемането на пътната карта относно гражданското общество и насърчава нейното гладко прилагане; препоръчва да се предприемат мерки за институционализиране на сътрудничеството с организациите на гражданското общество с цел укрепване на демокрацията и защитата на правата на човека и гражданските свободи чрез участие на обществеността и с цел повишаване на прозрачността в процеса на вземане на решения; призовава компетентните органи да намалят административната тежест за организациите на гражданското общество, както и да преразгледат данъчните правила и други съответни разпоредби с оглед на улесняване на частните дарения; призовава компетентните органи да насърчат организациите на гражданското общество да участват активно в надзора на изборния процес и да бъдат ангажирани в предоставянето на цялостна и своевременна информация на обществеността относно процеса на присъединяване към ЕС;

12.  Настоятелно призовава албанското правителство да посвети специално внимание на подобряването на перспективите за младите хора и да инвестира в модернизиране и реформиране на образователната система с цел да се повиши пригодността за заетост и професионалните перспективи, особено за младите хора; подчертава необходимостта от превръщането на настоящото изтичане на мозъци в движение на мозъци, което подкрепя мобилността, като в същото време се създаде висок потенциал за адекватни перспективи за кариера в Албания; приветства подкрепата от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), посветена на образованието, заетостта и социалните политики;

13.  Отново отправя своя призив към компетентните органи да продължат с предоставянето на правосъдие за жертвите на събитията от 21 януари 2011 г.;

14.  Осъжда малтретирането на заподозрените лица в полицейските участъци, пренаселеността на затворите и неподходящите медицински грижи и лошите условия в съоръженията за задържане;

15.  Припомня, че институционалните механизми за защита на правата на детето остават слаби; настоятелно призовава компетентните органи да реформират системата за правосъдие за малолетни по начин, който да отговаря на международните стандарти; призовава за значително увеличаване на финансовите средства за системата за закрила на детето, по-специално за звената за закрила на детето (ЗЗД) на местно и регионално равнище; изразява съжаление, че някои ЗЗД е трябвало да преустановят дейността си поради липса на финансови ресурси; настоятелно призовава органите да осигурят достъп на децата до ЗЗД също и в селските райони;

16.  Приветства климата на религиозна толерантност в страната, доброто сътрудничество между религиозните общности и техните положителни отношения с държавата; призовава всички компетентни органи и религиозните общности да работят съвместно за запазване и насърчаване на религиозната хармония;

17.  Припомня, сред ключовите приоритети, необходимостта от ефективни законодателни и политически мерки за засилване на защитата на правата на човека, правата на малцинствата и политиките за борба с дискриминацията; отбелязва, че ромите и египтяните живеят в много трудни условия и често са изправени пред социално изключване и дискриминация; приветства приемането на националния план за действие за периода 2015–2020 г. за интегрирането на ромите и египтяните и по-ефективно прилагане на политиките за приобщаване на ромите; отбелязва, че процентът на записаните и на преждевременно напусналите училище ученици сред децата от ромски произход и положението на ромските и египетските бездомни деца, включително случаите на насилствено извеждане на такива деца от домовете им без справедлив процес или без осигуряването на подходящо алтернативно жилище, продължават да бъдат повод за безпокойство; призовава за подобряване на защитата на правата на детето и системата за правосъдие за малолетни; приветства парламентарната резолюция относно защитата на правата и свободите на лицата, принадлежащи към общността на ЛГБТИ; отбелязва, че вторият гей парад в Тирана премина без сериозни инциденти през юни 2015 г.; препоръчва разпоредбите, които дискриминират транссексуалните и интерсексуалните лица, да бъдат заличени от действащото законодателство; призовава компетентните органи да продължат да подобряват климата по отношение на приобщаването и толерантността за всички малцинства в страната, включително чрез засилване на ролята на Държавния комитет за малцинствата;

18.  Препоръчва да се намери решение за проблемите с неравенството между половете, дискриминацията въз основа на пола и домашното насилие чрез подходящи механизми; приветства измененията на избирателния закон, приети през април 2015 г., които предвиждат изискване за 50-процентна квота за жени в листите с кандидати за общински съветници;

19.  Отбелязва, че прилагането на правата на собственост все още не е обезпечено; настоятелно призовава за приключването на процеса на регистриране на собственост, възстановяване и обезщетяване, както и за ефективното изпълнение на стратегията относно правата на собственост за периода 2012—2020 г.; посочва, че по-доброто прилагане на правата на собственост ще има положително влияние върху местните и чуждестранните инвестиции;

20.  Отново подчертава решаващото значение на професионалния, независим и плуралистичен обществен радио- и телевизионен оператор и частните медии; изразява загриженост относно широко разпространената автоцензура сред журналистите, които понякога биват физически възпрепятствани да отразяват специфични събития, нападани или заплашвани заради своята работа, както и относно случаите на пряка намеса в редакционната автономност; в този контекст изразява съжаление за заплахите срещу Balkan Investigative Regional Network, че ще бъде съдена за клевета след разследването ѝ на криминалното минало на кандидат за кмет на местните избори през 2015 г.; призовава да се предприемат мерки за укрепване на професионалните и етичните стандарти на журналистите; призовава за засилване на прилагането на Закона за аудиовизуалните медии; подчертава необходимостта от повишаване на прозрачността на държавните реклами в медиите и полагане на допълнителни усилия за гарантиране на независимостта на Органа за аудиовизуалните медии и обществен радио- и телевизионен оператор; изразява загриженост относно промяната на процедурите за избор на генерален директор на албанския обществен радио- и телевизионен оператор (RTSh); призовава както правителството, така и опозицията да гарантират правилното функциониране на националния радио- и телевизионен оператор, като определят консенсусен кандидат за поста директор; подчертава необходимостта от финализиране на забавения процес на цифровизация;

21.  Отбелязва, че Албания е умерено подготвена за развитието на функционираща пазарна икономика; приветства подобреното събиране на данъци и кампанията от страна на правителството за борба срещу сивата икономика; изразява загриженост, като същевременно отбелязва нарастването на заетостта, относно високото равнище на безработица, особено безработицата сред младите хора и дългосрочната безработица, която представлява над 50% от общата безработица; настоятелно призовава да се обърне повече внимание на равните възможности и да се предприемат допълнителни мерки за увеличаване на заетостта на жените на пазара на труда; остава загрижен относно продължаващите значителни недостатъци по отношение на принципите на правовата държава, регулаторната среда, прилагането на правата на собственост и борбата с корупцията, които възпрепятстват усилията за подобряване на стопанската среда; настоятелно призовава Албания да се заеме сериозно с решаването на все още острия проблем с големия дял на сивата ѝ икономика, свързана с широкоразпространена корупция, като осъществява ефективни икономически реформи; настоятелно призовава да се предприемат мерки за преодоляване на слабостите в изпълнението на договорите и принципите на правовата държава, за справяне с все още големия дял на сивата икономика и за отдаване на приоритет на програмата за фискална консолидация и намаляване на публичния дълг; настоятелно призовава за повече подкрепа за механизмите за защита на потребителите;

22.  Призовава Албания да положи допълнителни усилия за привеждане на своето законодателство в съответствие с европейското законодателство в областта на околната среда и изискванията, посочени в глава 27; приветства в тази връзка създаването на Национална агенция за защитените зони и Агенция за бреговата ивица на Албания;

23.  Призовава албанското правителство да контролира строителството на водноелектрически централи в екологично чувствителни райони, като например поречието на река Вьоса и в защитените зони, и да запази целостта на съществуващите национални паркове; препоръчва да се подобри качеството на оценките на въздействието върху околната среда, което би позволило да се вземат под внимание стандартите на ЕС, установени с Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Рамковата директива за водите; насърчава албанското правителство да увеличи прозрачността чрез участие на обществеността и консултации с нея във връзка с планираните проекти;

24.  Призовава Албания да направи съответните измервания, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъците, и да предприеме допълнителни мерки срещу неправилното изхвърляне и отстраняване на отпадъците, и особено на морските отпадъци;

25.  Призовава правителството да приеме национална енергийна стратегия и да я прилага; изразява загриженост относно непредставянето от страна на Албания на план за действие за възобновяемите енергийни източници в Енергийната общност, което доведе до откриването на процедура за нарушение; изразява не по-малка загриженост относно факта, че Албания не спази крайния срок, определен от Енергийната общност, за привеждане на своето законодателство в съответствие с Директивата от 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; настоятелно призовава правителството да направи повече в областта на енергийната ефективност, като приеме нов Закон за енергийната ефективност на сградите;

26.  Приветства Албания за това, че продължава да бъде конструктивен партньор в региона и че играе проактивна роля в регионалното сътрудничество; подчертава значението на гарантирането на добросъседски отношения, които остават важни; отбелязва със задоволство ангажимента на Албания за инициативите за регионално сътрудничество, приети на срещите на високо равнище за Западните Балкани, проведени в Берлин през 2014 г. и Виена през 2015 г.; приветства конструктивната роля на Албания в програмата за свързаност; призовава компетентните органи да гарантират цялостното и своевременно прилагане на техническите стандарти и на незадължителните мерки в областта на транспорта, които бяха договорени по време на срещата на високо равнище за Западните Балкани през 2015 г. във Виена, преди следващата среща на високо равнище, която трябва да се проведе в Париж през 2016 г.;

27.  Приветства непрекъснатата политическа воля за подобряване на отношенията със Сърбия и насърчава Албания и Сърбия да предприемат допълнителни мерки за насърчаване на регионалната стабилност и сътрудничество и за добри междусъседски отношения; насърчава Албания, в светлината на тези усилия, да продължи с изграждането на Регионалната служба за младежко сътрудничество със седалище в Тирана, която е от огромно значение за по-нататъшното помирение в региона, особено сред младите хора; препоръчва да се ускори изграждането на големи инфраструктурни проекти, като например железопътната връзка и модерната магистрала между Тирана и Скопие като част от Коридор VІІІ; приветства Албания за пълното привеждане в съответствие с всички съответни декларации в областта на ОВППС и заключения на Европейския съвет, както и за готовността ѝ да допринесе за европейските схеми за подпомагане и презаселване за сирийските бежанци; настоятелно призовава правителството да продължи да полага усилия за справяне с големия брой очевидно неоснователни молби за убежище, подадени в държавите членки, и да предприеме решителни действия чрез механизъм за мониторинг след либерализирането на визовия режим, който да засили оперативното сътрудничество и обмена на информация с държавите членки и съседните страни; призовава правителството също така да обмисли предприемането на по-нататъшни мерки за подобряване на социално-икономическите условия на живот; приветства предложението на Комисията за съставяне на общ списък на ЕС на сигурните държави на произход и подкрепя включването на Албания в този списък;

28.  Подкрепя, в контекста на Берлинския процес, създаването на форум на гражданското общество в Западните Балкани, даващ възможност на представителите на гражданското общество от региона да обменят идеи, да изразяват своите притеснения и да формулират конкретни препоръки към лицата, отговорни за вземането на решения, и призовава за продължаването на този процес по време на следващата среща на високо равнище, която ще се проведе в Париж през 2016 г., както и за организирането на подготвителни семинари с участието на организациите на гражданското общество в региона;

29.  Приветства ангажимента на Албания в борбата с радикализацията и тероризма и приемането на съответни стратегии за сигурност и план за действие; приветства факта, че актуализираната стратегическа рамка включва стратегия за борба с екстремизма, свързан с насилие; изразява загриженост, че Албания, както и други държави, е засегната от явлението на завръщащите се чуждестранни бойци, ислямската радикализация и свързания с насилие екстремизъм; във връзка с това приветства мерките, предприети от албанското правителство за предотвратяване на заминаването на чуждестранни бойци с цел присъединяване към ИДИЛ в Ирак и Сирия; счита, че е изключително важно да продължи да се прилага една ефективна политика за предотвратяване на ислямската радикализация, да се води борба срещу свързания с насилие екстремизъм, също така с включването на организациите на гражданското общество и религиозните общности, да се предотвратява и възпира потокът от чуждестранни бойци терористи, да се противодейства на финансирането на тероризма и да се разработи специфичен, основан на принципите на правовата държава подход за разузнавателните служби и правоприлагащите органи и съгласувана съдебна политика по отношение на извършителите на престъпления; освен това препоръчва да се засили ефективното регионално сътрудничество и сътрудничеството със съответните служби на държавите членки по този въпрос, включително в областта на обмена на информация; счита, че всички мерки, предприети в тази насока, следва да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с международните стандарти и инструменти;

30.  Изразява съжаление, че поради липсата на дух на сътрудничество и компромис в рамките на албанската делегация понастоящем воденето на съдържателен дебат в рамките на ПКСА е невъзможно и че на деветото му заседание не бяха приети никакви препоръки; призовава да се предприемат мерки за укрепване на ПКСА с цел той да даде положителен принос за процеса на присъединяване на Албания;

31.  Изисква от Комисията да включи в бъдещите си доклади подробна информация относно помощта по ИПП за Албания и изпълнението на мерките, и по-специално помощта от ИПП, разпределена за изпълнението на ключовите приоритети и съответните проекти, като има предвид декларацията на Комисията относно стратегическия диалог с Европейския парламент;

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.

Правна информация - Политика за поверителност