Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2896(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0440/2016

Předložené texty :

B8-0440/2016

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0134

Přijaté texty
PDF 359kWORD 116k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Zpráva o Albánii za rok 2015
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o zprávě o Albánii za rok 2015 (2015/2896(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k EU,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady z 26.–27. června 2014 o udělení statusu kandidátské země pro členství v EU Albánii a na závěry Rady ze dne 15. prosince 2015,

–  s ohledem na sedmé zasedání Rady stabilizace a přidružení EU–Albánie, které se konalo dne 18. května 2015,

–  s ohledem na přistoupení Albánie k Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO) dne 1. dubna 2009,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení předsedy vídeňského summitu věnovaného zemím západního Balkánu, který se konal dne 27. srpna 2015, a na doporučení organizací občanské společnosti pro vídeňský summit 2015,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. listopadu 2015 nazvané „Strategie rozšíření EU“ (COM(2015)0611) doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2015“ (SWD(2015)0213),

–  s ohledem na společné závěry z pátého dialogu na vysoké úrovni týkající se klíčových priorit, které byly přijaty v Tiraně dne 24. března 2015,

–  s ohledem na konečnou zprávu volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR ze dne 8. září 2015 týkající se místních voleb, které proběhly dne 21. června 2015,

–  s ohledem na devátou schůzi parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií, která se konala ve dnech 9.–10. listopadu 2015 v Bruselu,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Albánie,

–  s ohledem na práci, kterou ve funkci stálého zpravodaje pro Albánii v rámci Výboru pro zahraniční věci odvedl Knut Fleckenstein,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Albánie dosahuje na své cestě k přistoupení k EU stabilního pokroku;

B.  vzhledem k tomu, že (potenciální) kandidátské země jsou posuzovány podle svých zásluh a že o časovém plánu přistoupení rozhoduje kvalita nezbytných reforem;

C.  vzhledem k tomu, že problémy přetrvávají a je třeba je rychle a efektivně řešit, aby Albánie pokročila na své cestě ke členství v EU;

D.  vzhledem k tomu, že pro dosažení dalšího pokroku v rámci procesu přistoupení k EU má zásadní význam důsledné přijímání a provádění reforem v oblasti klíčových priorit a soustavná politická vůle;

E.  vzhledem k tomu, že ochrana svobody náboženského vyznání, kulturní dědictví a správa majetku v souladu se zásadami právního státu patří mezi základní hodnoty Evropské unie;

F.  vzhledem k tomu, že pro dosažení dalšího pokroku v rámci procesu přistoupení k EU má zásadní význam konstruktivní a udržitelný politický dialog mezi politickými silami ohledně reforem týkajících se EU; vzhledem k tomu, že čestné jednání, konstruktivní dialog, spolupráce a ochota ke kompromisu mezi vládou a opozicí jsou nezbytné pro úspěšný a trvalý proces reforem;

G.  vzhledem k tomu, že v Albánii existuje politický konsensus a proces přistoupení k EU se těší široké podpoře veřejnosti; vzhledem k tomu, že úspěch programu reforem je podmíněn existencí demokratického politického prostředí v této zemi;

H.  vzhledem k tomu, že v reformním procesu má zásadní význam setrvalý pokrok především v oblasti právního státu, reformy soudnictví, boje proti korupci a organizovanému zločinu, reformy veřejné správy a v oblasti základních práv; vzhledem k tomu, že Albánie musí zintenzívnit své reformní úsilí v těchto oblastech a v souvislosti s dalšími klíčovými prioritami, mají-li být otevřena jednání o přistoupení a má-li být její přechod k demokracii konsolidován; vzhledem k tomu, že EU učinila právní stát ústředním prvkem procesu rozšiřování a dále zdůraznila, že je třeba posílit ekonomickou správu a veřejnou správu ve všech zemích západního Balkánu;

1.  vítá stabilní pokrok, kterého Albánie dosáhla při reformách klíčových prioritních oblastí, které byly podmínkou pro otevření jednání o přistoupení; vyzývá vládu, parlament a politické strany, aby udržely dynamiku reforem a urychlila jejich provádění; vyzývá je, aby bezodkladně přistoupily k zásadní reformě soudnictví; podtrhuje důležitost řádného a včasného provádění těchto reforem;

2.  vyzývá všechny politické strany, aby vyvinuly další úsilí o zapojení do konstruktivnějšího a upřímnějšího politického dialogu, který umožní přijetí a provedení klíčových reforem; je pevně přesvědčen, že udržitelná spolupráce mezi vládou a opozicí v parlamentu má zásadní význam pro proces přistoupení Albánie k EU a pro splnění přístupových kritérií; jednoznačně zdůrazňuje, že je důležité, aby nepolevovaly v budování demokratické politické kultury, která zahrnuje otevřenost vůči dialogu, jednání a kompromisu a naprosté vyloučení bojkotů a radikalismu; vítá zřízení a činnost Národní rady pro evropskou integraci (NCEI), která by měla přispět k tomu, aby byl reformní proces související s EU inkluzivnější; naléhavě vyzývá k dalšímu posílení kapacity parlamentu v oblasti monitorování zaměřeného na provádění acquis a soulad s ním;

3.  vyjadřuje vládě a opozičním stranám uznání za jejich konstruktivní spolupráci na přípravě zákona týkajícího se zákazu jmenování pachatelů trestných činů do veřejných funkcí (tzv. dekriminalizační zákon) a na jeho jednomyslném přijetí v parlamentu; vítá, že parlament schválil podzákonné normy, a vyzývá k rychlému a důkladnému provedení ducha i litery těchto právních předpisů; důrazně vyzývá parlament, aby v zájmu posílení důvěry občanů a podnikatelské komunity v jejich politické zástupce a veřejné orgány šel příkladem a sám tyto zákony uplatňoval;

4.  vítá příslib Albánie, že provede celkovou a důkladnou reformu soudnictví, a důrazně vybízí k albánské orgány tomu, aby urychleně pokračovaly přípravy této zásadní reformy s cílem posílit důvěru občanů v soudnictví; oceňuje práci parlamentního výboru ad hoc pro soudní reformu při přípravě reformy; vyzdvihuje úzkou spolupráci s Benátskou komisí; vybízí, aby tento reformní proces probíhal v duchu spolupráce; vybízí všechny strany, aby zohledněním doporučení Benátské komise vyvíjely úsilí o dosažení kompromisu v souvislosti s nezbytnými změnami soudního systému, které se týkají mimo jiné plné nezávislosti a odpovědnosti soudců a státních zástupců a nestrannosti soudů, především nejvyššího soudu a ústavního soudu a nejvyšší soudní rady;

5.  zdůrazňuje, že je nutné řešit stávající nedostatky ve fungování soudního systému, včetně otázky jeho nezávislosti ve vztahu k ostatním složkám moci, politického vměšování, selektivní spravedlnosti a omezené kontroly, vysoké míry korupce, neúčinných mechanismů kontroly, nedostatečných zdrojů, celkové délky soudních řízení a neexistence jednoznačných profesních kritérií pro jmenování a služební postup soudců; podtrhuje potřebu zvýšit transparentnost a provádět příslušná doporučení, která ve své zprávě ze čtvrtého kola hodnocení týkající se předcházení korupce soudců a státních zástupců vydala Skupina států proti korupci (GRECO);

6.  doporučuje, aby Komise pečlivě sledovala pokrok dosažený při reformě soudnictví a vybízí ji, aby Parlamentu a Radě podala zprávu, jakmile Albánie v této reformě dostatečně pokročí a aby v okamžiku, kdy se bude zvažovat, zda doporučit zahájení jednání o přistoupení, zohlednila tyto závěry a pokrok Albánie při provádění pěti klíčových priorit;

7.  vítá přijetí strategie reforem veřejné správy pro období 2015–2020 a její akční plán pro období 2015–2017 a strategii reforem řízení veřejných prostředků pro období 2014–2020; zdůrazňuje, že je třeba, aby byla veřejná služba profesionální a transparentní, aby sloužila zájmům občanů a aby občanům byly poskytovány lepší služby a aby proběhla příprava na efektivní průběh budoucích jednání o přistoupení; bere na vědomí úsilí o to, aby byla veřejná správa ve vztahu k občanům uživatelsky vstřícnější; naléhavě vyzývá vládu, aby usilovala o posílení správní kapacity, depolitizaci veřejné správy a boj proti korupci ve veřejné správě a o zlepšení postupů v oblasti náboru zaměstnanců na základě kvality a výsledků; vyzývá k plnému a účinnému provedení zákona o veřejné službě a nového zákona o správních postupech; vyzývá k posílení autority, autonomie, účelnosti a zdrojů struktur působících v oblasti lidských práv, jako je úřad veřejného ochránce práv; vyzývá k tomu, aby dvěma novým komisařům, komisaři pro děti a komisaři pro zabránění mučení, byly přiděleny patřičné rozpočtové prostředky; vítá přijetí strategie decentralizace pro období 2015–2020 a zákona o místní samosprávě, které zvyšují administrativní a finanční kapacity jednotek místní správy a stanoví konzultace mezi centrálními a místními orgány státní správy; konstatuje, že je třeba dále objasnit funkce a povinnosti místní správy a pokračovat v těsném dialogu s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně zástupců občanské společnosti;

8.  je nadále znepokojen v souvislosti s velmi rozšířenou korupcí, především v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, soudnictví, veřejných zakázek, koncesí partnerství veřejného a soukromého sektoru, stavebnictví a územního plánování, místních orgánů státní správy a veřejné služby; vyzval k posílení místní správy; vítá přijetí protikorupční strategie na období 2015–2020 a akčního plánu pro období 2015–2017; vyzývá příslušné orgány, aby monitorovaly pečlivě akční plán a prováděly jeho přezkum s cílem zlepšit výsledky, pokud o vyšetřování, stíhání a odsouzení pachatelů v případech korupce na všech úrovních, přijaly zákon o ochraně informátorů, prosazovaly protikorupční zákony a aby posílily nezávislost protikorupčních orgánů a jejich spolupráci vítá návrh zákona o ochraně informátorů a zlepšení transparentnosti a kontroly finančních prostředků politických stran; zdůrazňuje, že je nutné posílit kapacitu agentur, které se zabývají vymáháním právních předpisů, pro provádění aktivního a účinného vyšetřování; je pevně přesvědčen, že pokrok při reformě soudnictví výrazně zintenzivní boj proti korupci a organizovaném zločinu;

9.  konstatuje, že se vláda zavázala k boji proti organizovanému zločinu, výsledkem čehož je řada úspěšných rozsáhlých operací donucovacích orgánů, a to i ve spolupráci s orgány sousedních zemí a členských států EU; nadále nicméně vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nízkým počtem pravomocných rozsudků; zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet spolupráci mezi státními zastupitelstvími a policií, aby se zajistila následná účinnost soudnictví; vyzývá k tomu, aby za účelem boje proti organizovanému zločinu byly policii a státním zastupitelstvím přiděleny dostatečné zdroje; vítá operace z poslední doby, které byly namířeny proti obchodníkům s drogami, avšak konstatuje, že nelegální obchod je pro Albánii i nadále zásadním problémem; vyzývá rovněž příslušné orgány, aby zintenzivnily své úsilí v boji proti produkci drog a obchodu s nimi, a to i posílením mezinárodní a regionální spolupráce; vyzývá k větší spolupráci mezi donucovacími orgány v oblasti obchodování s lidmi, k lepší ochraně a odškodňování obětí a ke zlepšení výsledků v oblasti vyšetřování, stíhání a odsouzení pachatelů; vyzývá příslušné orgány, aby zvýšily své úsilí zaměřené na boj proti obchodu se zbraněmi;

10.  všímá si hodnocení a doporučení OBSE/ODIHR týkajících se volebního procesu v souvislosti s místními volbami, které proběhly v červnu 2015, kdy mezinárodní pozorovatelé zjistili řadu nesrovnalostí; zdůrazňuje, že parlamentní volby v roce 2017 budou důležitou zkouškou pro proces integrace Albánie do EU; vyzývá příslušné orgány, aby vyvinuly maximální úsilí při přípravě svobodných a spravedlivých voleb; vítá, že byl v lednu 2016 zřízen parlamentní výbor ad hoc pro volební reformu a vybízí k účinnému provádění těchto doporučení, a to především v souvislosti s přípravami na nadcházející volby a s jejich konáním; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s obecnou politizací volebního procesu a vyzývá příslušné orgány k tomu, aby řešily mimo jiné rovněž procedurální nedostatky, včetně volebních sporů, nezávislosti volebních komisí, transparentnosti a účinnosti financování politických stran, případů údajného kupování hlasů, zastrašování voličů a zneužívání státních zdrojů, s cílem posílit důvěru veřejnosti ve volební proces; poukazuje na to, že Ústřední volební komise by měla jasně vymezit vnitřní odpovědnost politických stran za dohled nad jejich financováním a nezůstávat pouze u formálních kontrol výkazů předkládaných politickými stranami;

11.  vítá přijetí parlamentního usnesení o úloze občanské společnosti v demokratickém rozvoji země a všímá si zlepšující se spolupráce mezi státními orgány a organizacemi občanské společnosti, včetně jejich účasti na zasedáních Evropské rady pro evropskou integraci; oceňuje přijetí plánu rozvoje občanské společnosti a vybízí k jeho hladkému uskutečňování; doporučuje, aby byly učiněny kroky vedoucí k institucionalizaci spolupráce s organizacemi občanské společnosti v zájmu posílení demokracie a zvýšení ochrany lidských práv a občanských svobod prostřednictvím účasti veřejnosti a zvýšení transparentnosti procesu rozhodování; vyzývá příslušné orgány k omezení administrativní zátěže organizací občanské společnosti a ke změně daňových předpisů a dalších příslušných norem s cílem usnadnit poskytování soukromých darů; vyzývá příslušné orgány k tomu, aby podněcovaly organizace občanské společnosti k aktivní účasti na dohledu nad volebním procesem a aby se podílely na včasném poskytování informací veřejnosti o procesu přistoupení k EU v co největším rozsahu;

12.  naléhavě vyzývá albánskou vládu, aby věnovala zvláštní pozornost zlepšování vyhlídek mladých lidí a investovala do modernizace a reformy školství s cílem zlepšit zejména u mladých lidí vyhlídky na získání zaměstnání a profesní uplatnění; zdůrazňuje, že je třeba docílit toho, aby namísto současného odlivu mozků docházelo k jejich cirkulaci, která bude na jedné straně podporovat mobilitu a na straně druhé nabízet široké možnosti řádného profesního rozvoje v Albánii; vítá pomoc poskytovanou z nástroje předvstupní pomoci (NPP) na opatření v oblasti politiky vzdělávání a zaměstnanosti i v oblasti sociální politiky;

13.  opětovně vyzývá příslušné orgány, aby se zasadily o zajištění spravedlnosti pro oběti událostí z 21. ledna 2011;

14.  odsuzuje špatné zacházení s podezřelými na policejních stanicích, přeplněnost věznic a nedostatečnou lékařskou péči a nevyhovující podmínky ve vazebních zařízeních;

15.  připomíná, že institucionální mechanismy na ochranu práv dítěte jsou i nadále nedostatečné; naléhavě vyzývá orgány, aby reformovaly soudní systém pro mladistvé tak, aby vyhovoval mezinárodním normám; žádá, aby byly podstatně zvýšeny příspěvky určené na systém ochrany dítěte, zvláště pak na zařízení pro ochranu dětí na místní a regionální úrovni; lituje, že některá zařízení pro ochranu dětí musela kvůli nedostatku finančních prostředků zastavit svou činnost; naléhavě vyzývá orgány, aby možnost využívat zařízení pro ochranu dětí zajistily i dětem žijícím ve venkovských oblastech;

16.  oceňuje atmosféru náboženské tolerance v zemi, dobrou spolupráci mezi náboženskými komunitami a jejich pozitivní vztahy se státem; vyzývá veškeré příslušné orgány a náboženské komunity, aby společně pracovaly na zachování a posílení harmonického soužití mezi náboženskými komunitami;

17.  připomíná, že k hlavním prioritám patří účinná legislativní a politická opatření s cílem zvýšit ochranu lidských práv a práv menšin a posílení opatření proti diskriminaci; poukazuje na to, že Romové a Egypťané žijí v obtížných podmínkách a často čelí sociálnímu vyloučení a diskriminaci; oceňuje přijetí akčního plánu integrace Romů a Egypťanů a provádění politik začleňování Romů pro období 2015–2020; konstatuje, že problémem zůstává nízká míra skolarizace romských dětí do škol a jejich předčasné ukončování školní docházky a situace romských a egyptských dětí žijících na ulici, jakož i případy jejich násilného vystěhování bez řádného procesu a bez poskytnutí odpovídajícího náhradního bydlení; požaduje zvýšení ochrany práv dítěte a zlepšení soudního systému pro mladistvé; vítá usnesení parlamentu o ochraně práv a svobod osob náležejících ke komunitě LGBTI; konstatuje, že druhý pochod „Pride“, který se konal v Tiraně v červnu 2015, proběhl bez větších incidentů; doporučuje, aby byla z právního systému odstraněna ustanovení diskriminující osoby náležející k transgenderové a intersexuální komunitě; vyzývá příslušné orgány, aby nadále usilovaly o zlepšování společenského ovzduší, pokud jde o začlenění a toleranci všech menšin v zemi, mimo jiné formou posilování úlohy Státního výboru pro menšiny;

18.  doporučuje, aby se vhodnými mechanismy řešila problematika nerovnosti mezi muži a ženami, genderové diskriminace a domácího násilí; vítá novelu volebního zákona z dubna 2015, který nyní stanovuje 50% genderovou kvótu při volbách do místních zastupitelstev;

19.  konstatuje, že je dosud nebyla zajištěna vymahatelnost vlastnických práv; naléhavě vyzývá k dokončení procesu registrace majetku, restitucí a odškodnění a rovněž k účinnému provedení strategie týkající se vlastnických práv pro období 2012–2020; zdůrazňuje, že lepší vymahatelnost vlastnických práv bude mít pozitivní vliv na místní i zahraniční investice;

20.  znovu podtrhuje zásadní význam profesionálních, nezávislých a pluralitních rozhlasových a televizních stanic, a to veřejných i soukromých; je znepokojen široce rozšířenou autocenzurou mezi novináři, kterým je někdy fyzicky bráněno psát o některých událostech a kterým bývá kvůli jejich práci vyhrožováno, a případy přímých zásahů do redakční autonomie; v této souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že Balkánská regionální síť investigativní žurnalistiky se poté, co se zabývala kriminální minulostí jednoho z kandidátů na starostu v komunálních volbách v roce 2015, stala terčem výhrůžek, že na ní bude podána žaloba pro pomluvu; požaduje, aby byla přijata opatření ke zvýšení profesních a etických norem pro novináře; vyzývá k širšímu uplatňování zákona o audiovizuálních médiích; zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit transparentnost státní propagandy ve sdělovacích prostředcích a vyvíjet další úsilí o zaručení nezávislosti Úřadu pro audiovizuální média a veřejnoprávního vysílání; je znepokojen změnami v postupech volby generálního ředitele albánské veřejnoprávní společnosti pro rozhlasové a televizní vysílání (RTSh); vyzývá vládu a opozici, aby se shodly na společném kandidátovi na pozici ředitele s cílem zajistit řádné fungování RTSh; zdůrazňuje, že je třeba zajistit dokončení zpožděného procesu digitalizace;

21.  konstatuje, že Albánie je poměrně připravena, pokud jde o rozvoj funkčního tržního hospodářství; vítá zlepšení výběru daní a vládní kampaň proti šedé ekonomice; ačkoli bere na vědomí určité zvýšení zaměstnanosti, je znepokojen stále vysokou mírou nezaměstnanosti, především pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobou nezaměstnanost, která tvoří více než 50 % celkové nezaměstnanosti; požaduje, aby bylo věnováno více pozornosti problematice rovných příležitostí, a aby byla přijata další opatření ke zvýšení zaměstnanosti žen na pracovním trhu; je nadále znepokojen přetrvávajícími závažnými nedostatky, pokud jde o dodržování právního státu, regulační prostředí, vymahatelnost majetkových práv a boj proti korupci, které brzdí úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí; žádá Albánii, aby provedla ekonomické reformy s cílem komplexně řešit stále palčivý problém své rozsáhlé šedé ekonomiky, spojené s široce rozšířenou korupcí; naléhavě vyzývá, aby byla přijata opatření k odstranění nedostatků týkajících se vymahatelnosti smluv a právního státu, aby se řešil problém šedé ekonomiky a aby se program fiskální konsolidace a snižování veřejného dluhu staly prioritou; žádá více podpory pro mechanismy na ochranu spotřebitele;

22.  vyzývá Albánii, aby vyvinula další úsilí o soulad s environmentálními předpisy EU a požadavky kapitoly 27; vítá v této souvislosti zřízení Státní agentury pro chráněné oblasti a Agentury pro albánské pobřeží;

23.  vyzývá albánskou vládu, aby kontrolovala budování vodních elektráren v ekologicky citlivých oblastech, jako je například okolí řeky Vjosa, a v chráněných oblastech a aby zachovala neporušenost stávajících národních parků; doporučuje zlepšit kvalitu posuzování vlivů na životní prostředí, při němž by mělo být možné přihlížet k normám EU, které stanovila směrnice o ochraně ptáků, směrnice o ochraně přírodních stanovišť a rámcová směrnice o vodě; vybízí albánskou vládu ke zvýšení transparentnosti prostřednictvím účasti veřejnosti a konzultací o plánovaných projektech;

24.  vyzývá Albánii, aby realizovala příslušná opatření v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady a aby přijala nová opatření proti nesprávné likvidaci a ukládání odpadů, zvláště pak odpadu mořského;

25.  vyzývá vládu k přijetí a provedení celostátní energetické strategie; je znepokojen tím, že Albánie nepředložila Energetickému společenství akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, v důsledku čehož bylo zahájeno řízení o nesplnění povinnosti; je rovněž znepokojen tím, že Albánie nedokázala v termínu stanoveném Energetickým společenstvím harmonizovat své právní předpisy se směrnicí z roku 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách; naléhavě vyzývá vládu, aby se o zvyšování energetické účinnosti více zasazovala a přijala za tímto účelem nový zákon o energetické účinnosti budov;

26.  vyjadřuje Albánii uznání za to, že je i nadále konstruktivním partnerem v regionu a zaujímá aktivní přístup k regionální spolupráci; podtrhuje důležitost budování dobrých sousedských vztahů, které mají i nadále zásadní význam; pozitivně vnímá nasazení Albánie, pokud jde o iniciativy v oblasti regionální spolupráce přijaté na summitu západního Balkánu v Berlíně v roce 2014 a ve Vídni v roce 2015; vítá konstruktivní úlohu Albánie v rámci agendy propojitelnosti; vyzývá příslušné orgány, aby před příštím summitem, který by se měl konat v roce 2016 v Paříži, zajistily rychlé a úplné provedení technických norem a právně nezávazných opatření v odvětví dopravy, které byly dohodnuty na summitu západního Balkánu ve Vídni v roce 2015;

27.  vítá, že stále existuje politická vůle ke zlepšování vztahů se Srbskem, a vyzývá Albánii a Srbsko, aby učinily další kroky ke zvyšování regionální stability, spolupráce a dobrých sousedských vztahů; v souvislosti s tímto úsilím vybízí Albánii, aby pokračovala v budování Střediska pro regionální spolupráci mládeže se sídlem v Tiraně, které je velice důležité pro další pokračování procesu usmíření obyvatel tohoto regionu, zejména mladých lidí; doporučuje, aby byla urychlena výstavba hlavních infrastrukturních projektů, jako je železniční spojení a moderní dálnice mezi Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII; vyjadřuje Albánii uznání za dosažení plného souladu se všemi příslušnými prohlášeními SBOP a se závěry Evropské rady a také za její ochotu přispět k programům evropské pomoci syrským uprchlíků a jejich přesidlování; naléhavě vyzývá vládu, aby vyvíjela další úsilí o řešení vysokého počtu zjevně neodůvodněných žádostí o azyl podávaných v členských státech EU a aby přijala důrazná opatření prostřednictvím mechanismu monitorování v období po uvolnění vízového režimu a navázala užší operační spolupráci a vyměňovala si informace s členskými státy EU a sousedními zeměmi; vyzývá rovněž vládu k tomu, aby zvážila přijetí dalších opatření, která by vedla ke zlepšení sociálně-ekonomických životních podmínek; vítá návrh Komise, aby byl vypracován společný unijní seznam bezpečných zemí původu, a vyslovuje se pro zařazení Albánie na tento seznam;

28.  v rámci berlínského procesu podporuje vytvoření západobalkánského fóra občanské společnosti, které by zástupcům občanské společnosti z daných regionů nabízelo možnost vyměňovat si nápady, vyjadřovat obavy a formulovat konkrétní doporučení pro subjekty s rozhodovacími pravomocemi, a vyzývá k pokračování tohoto procesu na další vrcholné schůzce, která se má konat v roce 2016 v Paříži, a k organizaci přípravných pracovních seminářů pro organizace občanské společnosti z uvedeného regionu;

29.  vítá příslib Albánie, že bude postupovat proti radikalizaci a terorismu a přijme příslušné bezpečnostní strategie a akční plán; vítá, že součástí tohoto aktualizovaného strategického rámce je i strategie pro boj proti násilnému extremismu; vyjadřuje obavy z toho, že Albánie a ostatní země v tomto regionu se potýkají s problémem vracejících se zahraničních bojovníků, islámské radikalizace a násilného extremismu; vítá proto opatření albánské vlády, jejichž cílem je zabránit občanům odcházet do Iráku a Sýrie a připojit se k ISIS; domnívá se, že je velmi důležité nadále uplatňovat účinná opatření, která mají předcházet islámské radikalizaci a bránit násilnému extremismu, mimo jiné za účasti organizací občanské společnosti a náboženských komunit, předcházet a bránit odchodu zahraničních teroristických bojovníků a zastavit financování terorismu, a dále vyvinout zvláštní přístup ke zpravodajským službám a represivním složkám založený na zásadách právního státu a soudržnou soudní politiku pro pachatele této trestné činnosti; doporučuje dále zintenzivnit probíhající regionální spolupráci a spolupráci s příslušnými útvary členských států v této věci, včetně výměny informací; je toho názoru, že všechna opatření přijatá v tomto směru by měla dbát na to, aby při jejich provádění byla dodržována lidská práva a základní svobody v souladu s mezinárodními normami a nástroji;

30.  vyjadřuje politování nad tím, že vzhledem k neochotě ke spolupráci a kompromisu v rámci albánské delegace nelze v současnosti vést žádnou smysluplnou debatu v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení a na jeho deváté schůzi nebylo možno přijmout žádná doporučení; vyzývá k učinění kroků vedoucích k posílení Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení s cílem pozitivně přispět k procesu přistoupení Albánie k EU;

31.  žádá Komisi, aby s ohledem na své prohlášení o strategickém dialogu s Evropským parlamentem zahrnula do svých budoucích zpráv podrobné informace o pomoci poskytované Albánii v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP) a o provádění opatření, především pokud jde o pomoc poskytnutou v rámci tohoto nástroje k provedení klíčových priorit a příslušných projektů;

32.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Albánie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí