Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2896(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0440/2016

Indgivne tekster :

B8-0440/2016

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0134

Vedtagne tekster
PDF 192kWORD 88k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Rapport 2015 om Albanien
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om rapport for 2015 om Albanien (2015/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan tiltræde EU,

–  der henviser til beslutningen fra Det Europæiske Råds møde den 26.-27. juni 2014 om at give Albanien status som kandidatland til EU-medlemskab og til Rådets konklusioner af 15. december 2015,

–  der henviser til det syvende møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem Albanien og EU, som blev afholdt den i Bruxelles den 18. maj 2015,

–  der henviser til Albaniens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO) den 1. april 2009,

–  der henviser til sluterklæringen af 27. august 2015 fra formanden for topmødet i Wien mellem de vestlige Balkanlande samt til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Wientopmødet 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2015 med titlen "EU's udvidelsesstrategi" (COM(2015)0611), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Rapport for 2015 om Albanien" (SWD(2015)0213),

–  der henviser til de fælles konklusioner fra den femte dialog på højt plan om de centrale prioriteter, som blev vedtaget i Tirana den 24. marts 2015,

–  der henviser til den endelige rapport fra OSCE/ODIHR's valgobservationsmission af 8. september 2015 om lokalvalget den 21. juni 2015,

–  der henviser til det niende møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien, som blev afholdt i Bruxelles den 9.-10. november 2015,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Albanien,

–  der henviser til det arbejde, som Knut Fleckenstein har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører for Albanien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Albanien har gjort stabile fremskridt på sin vej frem mod EU-tiltrædelse;

B.  der henviser til, at (potentielle) kandidatlande bedømmes ud fra deres egne resultater, og at kvaliteten af de nødvendige reformer afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

C.  der henviser til, at der stadig er udfordringer, som skal tackles hurtigt og effektivt, således at der kan gøres yderligere fremskridt hen imod EU-tiltrædelse;

D.  der henviser til, at en konsekvent vedtagelse og fuldstændig gennemførelse af reformer vedrørende de fem centrale prioriteter samt politisk vilje er afgørende for at gøre yderligere fremskridt med EU-tiltrædelsesprocessen;

E.  der henviser til, at beskyttelsen af religionsfrihed, kulturarv og formueforvaltning i overensstemmelse med retsstatsprincippet er grundlæggende værdier for Den Europæiske Union;

F.  der henviser til, at en konstruktiv og holdbar politisk dialog mellem politiske kræfter om EU-relaterede reformer er afgørende for at gøre yderligere fremskridt med EU-tiltrædelsesprocessen; der henviser til, at fairplay, konstruktiv dialog, samarbejde og kompromisvilje mellem regering og opposition er afgørende for en vellykket og holdbar reformproces;

G.  der henviser til, at der er politisk enighed om og bred offentlig opbakning til EU-tiltrædelsesprocessen i Albanien; der henviser til, at reformdagsordenens succes i høj grad afhænger af, at der er et demokratisk politisk miljø i landet;

H.  der henviser til, at vedvarende fremskridt, navnlig inden for retsstatsforhold, reform af retsvæsenet, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, reform af den offentlige forvaltning og grundlæggende rettigheder, er af afgørende betydning i reformprocessen; der henviser til, at Albanien er nødt til at intensivere reformbestræbelserne på disse områder og for så vidt angår andre centrale prioriteter for at få indledt tiltrædelsesforhandlinger og for at konsolidere landets overgang til demokrati; der henviser til, at EU har sat retsstatsprincippet i centrum for sin udvidelsesproces og desuden har fremhævet behovet for at styrke den økonomiske styring og den offentlige forvaltning i alle landene på Vestbalkan;

1.  glæder sig over Albaniens stabile fremskridt med hensyn til reformer inden for de centrale prioriteter, som er påkrævet, for at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger; tilskynder regeringen, parlamentet og de politiske partier til at fastholde reformmomentummet og fremskynde gennemførelsen af reformer; opfordrer dem til hurtigt at gå i gang med en omfattende reform af domstolsvæsenet; fastholder, at det er vigtigt, at disse reformer gennemføres ordenligt og rettidigt;

2.  opfordrer alle de politiske partier til at gøre en yderligere indsats for at indgå i en mere konstruktiv og reel politisk dialog, som vil give mulighed for, at de centrale reformer kan vedtages og gennemføres; er af den faste overbevisning, at et holdbart samarbejde mellem regeringen og oppositionen i parlamentet er afgørende for Albaniens EU-tiltrædelsesproces og for opfyldelsen af tiltrædelseskriterierne; understreger kraftigt betydningen af, at de fastholder deres tilsagn om at opbygge en demokratisk politisk kultur, hvilket indbefatter åbenhed over for dialog, forhandling og kompromiser og fuldstændig udelukkelse af boykotter og radikalisme; glæder sig over oprettelsen af Det Nationale Råd for Europæisk Integration og dettes arbejde, som forventes at gøre den EU-relaterede reformproces mere inkluderende; opfordrer indtrængende til, at parlamentets kapacitet til at overvåge gennemførelsen og overholdelsen af gældende EU-ret forbedres yderligere;

3.  roser både regeringen og oppositionspartierne for deres konstruktive samarbejde og for med enstemmighed i parlamentet at have vedtaget loven om udelukkelse af kriminelle fra udnævnelse og valg til offentlige hverv ("afkriminaliseringsloven"); glæder sig over vedtagelsen af supplerende lovgivning i parlamentet og opfordrer til en nøje gennemførelse af denne lov, såvel dens ånd som dens bogstav; opfordrer kraftigt parlamentet til, at gå foran som et godt eksempel ved gennemførelsen af lovene for at øge borgernes og erhvervslivets tillid til deres politiske repræsentanter og til offentlige institutioner;

4.  glæder sig over Albaniens engagement med hensyn til en omfattende og grundig reform af retsvæsenet og opfordrer kraftigt de albanske myndigheder til hurtigt at gå videre med forberedelserne til denne yderst vigtige reform for at skabe tillid til retssystemet blandt borgerne; roser det arbejde, som det parlamentariske ad hoc-udvalg om reform af retsvæsenet har udført med at forberede reformen; glæder sig over det tætte samarbejde med Venedigkommissionen; tilskynder desuden til en samarbejdsvillig indstilling frem mod vedtagelsen af denne reform; opfordrer alle parter til under hensyntagen til Venedigkommissionens henstillinger at arbejde hen imod et kompromis om afgørende ændringer af domstolsvæsenet, som bl.a. drejer sig om dommeres og anklageres fuldstændige uafhængighed og ansvarlighed samt om upartiskhed ved domstolene, navnlig ved højesteret og ved forfatningsdomstolen og i det øverste domstolsråd;

5.  understreger, at det er nødvendigt at gøre noget ved de nuværende mangler i retssystemets funktionsmåde, herunder dets uafhængighed af de andre magtorganer, politisk indblanding, selektiv retfærdighed og den begrænsede ansvarliggørelse, et højt korruptionsniveau, ineffektive kontrolmekanismer, utilstrækkelige ressourcer, retssagernes generelle varighed og manglen på klare, faglige kriterier for udnævnelse og forfremmelse af dommere; understreger, at det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden og gennemføre de relevante henstillinger fra Gruppen af Stater mod Korruption (GRECO) i dens fjerde-runde-evalueringsrapport om forebyggelse af korruption blandt dommere og anklagere;

6.  henstiller til Kommissionen, at den nøje overvåger, hvilke fremskridt der gøres med reformen af domstolsvæsenet, og tilskynder den til at rapportere til Parlamentet og Rådet, så snart Albanien er nået tilstrækkeligt langt med denne reform, samt til at tage højde for disse konklusioner og Albaniens fremskridt med gennemførelsen af de fem centrale prioriteter, når den overvejer, hvorvidt den skal anbefale, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger;

7.  glæder sig over vedtagelsen af strategien for reform af den offentlige forvaltning 2015-2020 og handlingsplanen dertil for 2015-2017 såvel som strategien for reform af forvaltningen af de offentlige finanser for 2014-2020; understreger, at der er behov for en professionel og gennemsigtig offentlig forvaltning for at tjene borgernes interesser, levere bedre tjenesteydelser til borgerne og forberede en effektiv gennemførelse af de fremtidige tiltrædelsesforhandlinger; bemærker indsatsen for at skabe en mere borgervenlig offentlig forvaltning; opfordrer indtrængende regeringen til at gå videre med sine bestræbelser på at forbedre forvaltningskapaciteten, afpolitisere den offentlige forvaltning, bekæmpe korruption i embedsværket og forbedre ansættelsesprocedurerne, så de bliver baseret på merit og resultater; kræver en fuldstændig og effektiv gennemførelse af tjenestemandsloven og den nye lov om forvaltningsret; kræver at menneskerettighedsstrukturernes, f.eks. Ombudsmandens, autoritet, autonomi, effektivitet og ressourcer øges; opfordrer til, at der stilles passende budgetbevillinger til rådighed for de to nye kommissærer for børn og torturbekæmpelse; glæder sig over vedtagelsen af decentraliseringsstrategien for 2015-2020 og loven om lokalt selvstyre, som øger de lokale forvaltningsområders administrative og finansielle kapacitet og fastsætter bestemmelser om konsultation mellem centraladministrationen og de lokale forvaltningsområder; bemærker, at der er behov for en yderligere præcisering af lokalforvaltningernes funktioner og ansvar og for at fortsatte den tætte dialog med de relevante interessenter, herunder repræsentanter for civilsamfundet;

8.  er fortsat bekymret over den udbredte korruption, navnlig inden for uddannelse, sundhed, domstolene, offentlige udbud, koncessioner til offentlig-private partnerskaber, bygge- og anlægsvirksomhed, fysisk planlægning, lokalforvaltning og den offentlige administration; opfordrer til, at lokalforvaltningen styrkes; glæder sig over vedtagelsen af den nationale strategi for bekæmpelse af korruption for 2015-2020 og handlingsplanen for 2015-2017; opfordrer de kompetente myndigheder til at forbedre resultattavlen for så vidt angår efterforskning og retsforfølgelse af og domfældelse i korruptionssager på alle niveauer, til strengt at håndhæve korruptionsbekæmpelseslovgivningen og til at forbedre de korruptionsbekæmpende institutioners uafhængighed og indbyrdes samarbejde; glæder sig over forslaget om en lov om beskyttelse af whistleblowere og om forbedring af gennemsigtigheden i og kontrollen med finansiering af politiske partier; understreger, at det er nødvendigt at styrke de retshåndhævende organers kapacitet til at udføre proaktive og effektive efterforskninger; er af den faste overbevisning, at fremskridt med hensyn til reformen af domstolsvæsenet også vil forbedre bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet i væsentlig grad;

9.  bemærker regeringens engagement med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som har ført til en række vellykkede store retshåndhævelsesoperationer, bl.a. i samarbejde med myndigheder i nabolande og EU-medlemsstater; er imidlertid stadig bekymret over det lave antal endelige domfældelser; understreger, at det er nødvendigt at udvikle samarbejdet mellem anklagemyndigheden og politiet yderligere og sikre en effektiv opfølgning fra domstolenes side; opfordrer til, at politiet og anklagemyndigheden bevilges tilstrækkelige ressourcer til at bekæmpe organiseret kriminalitet; glæder sig over de nylige aktioner over for narkotikasmuglere, men bemærker, at narkotikasmugling stadig er et væsentligt problem for Albanien; opfordrer de kompetente myndigheder til at forstærke deres indsats i kampen mod produktion og smugling af narkotika, herunder ved at optrappe det internationale og regionale samarbejde; opfordrer til et stærkere samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder for så vidt angår menneskehandel, bedre beskyttelse af og retsmidler for ofrene og en bedre resultattavle for så vidt angår efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse; opfordrer de kompetente myndigheder til at forstærke deres indsats mod ulovlig våbenhandel;

10.  noterer sig OSCE/ODIHR's vurdering af og henstillinger vedrørende valgprocessen efter lokalvalget i juni 2015, hvor de internationale observatører konstaterede en række uregelmæssigheder; understreger, at parlamentsvalget i 2017 vil være en vigtig test for Albaniens EU-integrationsproces; opfordrer de kompetente myndigheder til at gøre sig alle bestræbelser på at tilrettelægge frie og retfærdige valg; glæder sig over, at der i januar 2016 blev nedsat et parlamentarisk ad hoc-udvalg om valgreform, og tilskynder til, at dets henstillinger gennemføres effektivt, navnlig med henblik på forberedelserne og gennemførelsen af kommende valg; er bekymret over den generelle politisering af valgprocessen og opfordrer de kompetente myndigheder til bl.a. at gøre noget ved de proceduremæssige mangler – herunder valgstridigheder, valgkommissionernes uafhængighed, gennemsigtighed og effektivitet i finansieringen af politiske partier – de påståede tilfælde af stemmekøb og trusler mod vælgere og misbrug af statslige midler for at forbedre befolkningens tillid til valgprocessen; bemærker, at den centrale valgkommission er nødt til klart at fastlægge det interne ansvar for kontrollen med partifinansieringen og gå ud over de rent formelle tjek af de politiske partiers egne erklæringer;

11.  glæder sig over, at der er vedtaget en parlamentsbeslutning om civilsamfundets rolle i landets demokratiske udvikling, og bemærker, at samarbejdet mellem de statslige institutioner og civilsamfundsorganisationerne (CSO'erne), herunder deres deltagelse i møder i Det Nationale Råd for Europæisk Integration, er ved at blive bedre; roser vedtagelsen af køreplanen for civilsamfundet og tilskynder til en gnidningsløs gennemførelse heraf; anbefaler, at der tages skridt til at institutionalisere samarbejdet med CSO'erne med henblik på at styrke demokratiet og beskyttelsen af menneskerettighederne og de civile frihedsrettigheder gennem offentlighedens deltagelse og på at øge gennemsigtigheden i beslutningstagningen; opfordrer de kompetente myndigheder til at mindske den administrative byrde for CSO'erne og foretage en kritisk gennemgang af skattereglerne og andre relevante regler med henblik på at lette private donationer; opfordrer de kompetente myndigheder til at tilskynde CSO'erne til at deltage aktivt i tilsynet med valgprocessen og til at deltage i tilvejebringelsen af omfattende og rettidig information til offentligheden om EU-tiltrædelsesprocessen;

12.  opfordrer indtrængende den albanske regering til at sætte særligt fokus på at forbedre fremtidsudsigterne for unge mennesker og til at investere i modernisering og reform af uddannelsessystemet for at øge beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne, navnlig for de unge; fremhæver, at det er nødvendigt at få ændret den nuværende hjerneflugt til en "hjernecirkulation", som understøtter mobilitet, samtidig med at der skabes et stort potentiale for ordentlige karrieremuligheder i Albanien; bifalder den førtiltrædelsesbistand, der er øremærket til uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik;

13.  gentager sit krav til de kompetente myndigheder om at gå videre med at yde retfærdighed til ofrene for hændelserne den 21. januar 2011;

14.  fordømmer mishandlingen af mistænkte på politistationerne, de overfyldte fængsler og den utilstrækkelige lægebehandling samt de dårlige forhold i tilbageholdelsesfaciliteterne;

15.  minder om, at de institutionelle mekanismer til beskyttelse af børns rettigheder fortsat er ringe; opfordrer indtrængende myndighederne til at reformere ungdomsretssystemet, således at det bringes i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer til en betydelig forhøjelse af de økonomiske bevillinger til børnebeskyttelsessystemet, navnlig til børnebeskyttelsesenheder på lokalt og regionalt plan; beklager dybt, at nogle børnebeskyttelsesenheder har måttet indstille deres aktiviteter på grund af manglende økonomiske ressourcer; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre, at børn har adgang til børnebeskyttelsesenheder, også i landdistrikter;

16.  roser landets atmosfære af religiøs tolerance, det gode samarbejde mellem trossamfundene og deres positive relationer med staten; opfordrer alle kompetente myndigheder og trossamfund til at arbejde sammen om at bevare og fremme religiøs harmoni;

17.  minder blandt de centrale prioriteter om behovet for effektiv lovgivning og politiske foranstaltninger med henblik på at styrke menneskerettighederne, mindretals rettigheder og anti-diskriminationspolitikker; bemærker, at romaer og egyptere lever under vanskelige forhold og ofte udsættes for social udstødelse og diskrimination; roser vedtagelsen af den nationale handlingsplan for 2015-2020 for integration af romaer og egyptere og en mere effektiv gennemførelse af politikkerne for inklusion af romaer; bemærker, at skoleindskrivelses- og -frafaldsraterne for romabørn og situationen for roma-gadebørn og gadebørn med egyptisk baggrund fortsat er bekymrende, bl.a. på grund af sager om tvangsudsættelse af sådanne børn uden behørig rettergang eller tilvejebringelse af alternative boliger; opfordrer til forbedringer for så vidt angår beskyttelsen af børns rettigheder og ungdomsretssystemet; glæder sig over parlamentsbeslutningen om beskyttelse af LGBTI-personers rettigheder og frihedsrettigheder; bemærker, at den anden Tirana Pride blev afholdt i juni 2015 uden nævneværdige hændelser; henstiller, at bestemmelser, der diskriminerer transpersoner og interseksuelle, fjernes fra den eksisterende lovgivning; opfordrer de kompetente myndigheder til fortsat at forbedre atmosfæren for så vidt angår inklusion af og tolerance over for alle minoriteter i landet, herunder ved at styrke den rolle, som det statslige minoritetsudvalg spiller;

18.  henstiller, at der sættes ind over for kønsulighed, kønsdiskrimination og vold i hjemmet ved hjælp af passende mekanismer; bifalder ændringerne af valgloven, som blev vedtaget i april 2015, og som fastsætter en kønskvote på 50 % for opstillingslister til kommunalbestyrelser;

19.  bemærker, at håndhævelsen af ejendomsretten stadig mangler at blive sikret; opfordrer indtrængende til, at processen med registrering, tilbagegivelse og erstatning af ejendom tilendebringes, og til, at strategien for 2012-2020 vedrørende ejendomsret gennemføres effektivt; påpeger, at en bedre håndhævelse af ejendomsretten vil få en positiv indvirkning på lokale og udenlandske investeringer;

20.  understreger på ny den afgørende betydning af en professionel, uafhængig og pluralistisk public service-station og private medier; er bekymret over den udbredte selvcensur blandt journalister, der sommetider fysisk forhindres i at dække bestemte hændelser, overfaldes eller udsættes for trusler på grund af deres arbejde, og over tilfælde af direkte indblanding i den redaktionelle frihed; beklager i denne forbindelse dybt, at Balkan Investigative Regional Network er blevet truet med en injuriesag efter at have undersøgt en borgmesterkandidats kriminelle fortid i forbindelse med lokalvalget i 2015; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger for at styrke journalisters faglige og etiske standarder; opfordrer til en forbedret gennemførelse af loven om audiovisuelle medier; understreger, at det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden i den statslige annoncering i medierne samt at gøre en yderligere indsats for at sikre, at myndigheden for audiovisuelle medier (AMA) og den statslige radio-/TV-tjeneste er uafhængige; er betænkelig ved de skiftende procedurer for valg af generaldirektøren for den albanske statslige radio-/TV-tjeneste (RTSh); opfordrer både regeringen og oppositionen til at sikre, at den statslige radio-/TV-tjeneste fungerer korrekt, ved at finde frem til en gensidigt accepteret kandidat til direktørposten; understreger, at det er nødvendigt at få afsluttet den forsinkede digitaliseringsproces;

21.  bemærker, at Albanien er nogenlunde parat for så vidt angår udviklingen af en fungerende markedsøkonomi; glæder sig over en forbedret skatteopkrævning og over regeringens kampagne imod den uformelle økonomi; er bekymret over det høje ledighedsniveau, navnlig blandt unge og langtidsledige, som tegner sig for over 50 % af den samlede ledighed, men bemærker dog en stigning i beskæftigelsen; opfordrer indtrængende til, at der sættes fokus på lige muligheder og træffes yderligere foranstaltninger for at øge kvindernes beskæftigelse på arbejdsmarkedet; er fortsat bekymret over vedvarende og betydelige mangler for så vidt angår respekten for retsstatsprincippet, de lovgivningsmæssige rammer, håndhævelsen af ejendomsretten og bekæmpelsen af korruption, som hæmmer bestræbelserne på at forbedre erhvervsklimaet; opfordrer indtrængende Albanien til at tackle det stadig akutte problem med landets store skyggeøkonomi, som hænger sammen med den udbredte korruption, ved at gå videre med effektive økonomiske reformer; opfordrer indtrængende til, at der tages skridt til at imødegå svaghederne i forbindelse med kontrakthåndhævelse og retsstatsforhold og tackle den stadig store uformelle økonomi, samt til, at programmet for finanspolitisk konsolidering og nedbringelse af statsgælden prioriteres; opfordrer indtrængende til, at forbrugerbeskyttelsesmekanismer får øget støtte;

22.  opfordrer Albanien til at gøre en yderligere indsats for at bringe sig på linje med EU's miljølovgivning og kravene i kapitel 27; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af en national styrelse for beskyttede områder og en styrelse for den albanske kyststrækning;

23.  opfordrer den albanske regering til at kontrollere udviklingen af vandkraftværker i miljømæssigt følsomme områder, som f.eks. rundt om floden Vjosa og i beskyttede områder, og til at bevare de eksisterende nationalparker i deres fuldstændighed; henstiller, at kvaliteten af miljøkonsekvensvurderingerne forbedres, således at man tager EU-standarder som fastsat i fugle- og habitatdirektivet og vandrammedirektivet med i betragtning; tilskynder den albanske regering til at øge gennemsigtigheden gennem offentlighedens deltagelse i og offentlige høringer om planlagte projekter;

24.  opfordrer Albanien til at gennemføre de relevante foranstaltninger i forbindelse med miljøbeskyttelse og affaldshåndtering og til at træffe yderligere foranstaltninger til imødegåelse af lovstridig bortskaffelse og fjernelse af affald, i særdeleshed havaffald;

25.  opfordrer regeringen til at vedtage og gennemføre en national energistrategi; er bekymret over, at Albanien ikke har afleveret en handlingsplan for vedvarende energi til Energifællesskabet, hvilket har udløst en traktatbrudsprocedure; er ligeledes bekymret over, at Albanien har overskredet Energifællesskabets frist for tilpasning af dets lovgivning til direktivet fra 2006 om energitjenester med integreret energieffektivisering i slutanvendelserne; opfordrer indtrængende regeringen til at gøre mere med hensyn til energieffektivitet ved at vedtage en ny lov om energieffektivitet i bygninger;

26.  roser Albanien for fortsat at være en konstruktiv partner i regionen og for at være proaktiv i det regionale samarbejde; understreger betydningen af at sikre gode naboskabsforbindelser, hvilket til stadighed er afgørende; noterer sig med tilfredshed Albaniens engagement i de regionale samarbejdsinitiativer, der blev taget på Vestbalkantopmøderne i Berlin i 2014 og i Wien i 2015; glæder sig over Albaniens konstruktive rolle i dagsordenen for konnektivitet; opfordrer de kompetente myndigheder til at sørge for en fuldstændig og hurtig gennemførelse af de tekniske standarder og bløde foranstaltninger på transportområdet, der blev fastlagt på Vestbalkantopmødet i Wien i 2015, inden det næste topmøde, som skal finde sted i Paris i 2016;

27.  glæder sig over den fortsatte politiske vilje til at forbedre forbindelserne med Serbien og tilskynder Albanien og Serbien til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at fremme regional stabilitet og regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser; tilskynder i lyset af disse bestræbelser Albanien til at gå videre med udviklingen af det regionale kontor for ungdomssamarbejde med hovedsæde i Tirana, som er af altafgørende betydning for yderligere forsoning i regionen, især mellem unge; anbefaler, at byggeriet af store infrastrukturprojekter, såsom jernbaneforbindelsen og den moderne motorvej mellem Tirana og Skopje som led i korridor VIII, fremskyndes; roser Albanien for at have lagt sig fuldstændigt på linje med alle de relevante FUSP-erklæringer og konklusioner fra Det Europæiske Råd samt for dets villighed til at bidrage til de europæiske støtte- og genbosætningsordninger for syriske flygtninge; opfordrer indtrængende regeringen til at gøre en yderligere indsats for at håndtere det store antal åbenbart grundløse asylansøgninger, som bliver indgivet til medlemsstaterne, og til at træffe håndfaste foranstaltninger ved hjælp af mekanismen til efterkontrol af visumliberaliseringen for at indgå i et tættere operationelt samarbejde og informationsudveksling med medlemsstater og nabolande; opfordrer endvidere regeringen til at overveje at træffe yderligere foranstaltninger for at forbedre den socioøkonomiske levestandard; glæder sig over Kommissionens forslag om at opstille en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande og støtter, at Albanien optages på denne liste;

28.  støtter inden for rammerne af Berlinprocessen etableringen af Civilsamfundsforummet for Vestbalkan, som giver civilsamfundsrepræsentanter fra regionerne mulighed for at udveksle idéer, give udtryk for deres bekymringer og fremsætte konkrete henstillinger til beslutningstagerne, og opfordrer til, at man viderefører denne proces under det næste topmøde, som skal finde sted i Paris i 2016, samt at der arrangeres forberedende workshops for civilsamfundsorganisationer i regionen;

29.  glæder sig over Albaniens engagement i bekæmpelsen af radikalisering og terrorisme samt vedtagelsen af relevante sikkerhedsstrategier og en handlingsplan; glæder sig over, at den ajourførte strategiske ramme omfatter en strategi for bekæmpelse af voldelig ekstremisme; er bekymret over, at Albanien i lighed med andre lande er berørt af fænomenet med hjemvendte udenlandske krigere, islamisk radikalisering og voldelig ekstremisme; glæder sig i denne forbindelse over de foranstaltninger, den albanske regering har truffet for at forhindre udstrømningen af udenlandske krigere, som vil slutte sig til ISIS i Irak og Syrien; finder det afgørende, at der fortsat gennemføres en effektiv politik med henblik på at forhindre islamisk radikalisering, imødegå voldelig ekstremisme, også gennem inddragelse af CSO'er og trossamfund, forebygge og sætte en stopper for strømmen af udenlandske terrorkrigere og imødegå finansiering af terrorisme, samt at der udvikles en særlig retsstatsbaseret strategi for efterretnings- og retshåndhævelsesorganer og en sammenhængende retspolitik om sådanne lovovertrædere; henstiller desuden, at det effektive regionale samarbejde og samarbejdet med medlemsstaternes relevante tjenester om dette emne intensiveres, bl.a. for så vidt angår informationsudveksling; er af den opfattelse, at alle foranstaltninger i den retning bør sikre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med internationale standarder og instrumenter;

30.  beklager, at der på grund af en manglende samarbejdsånd og vilje til kompromis i den albanske delegation ikke i øjeblikket kan gennemføres nogen meningsfulde drøftelser i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien, og at der ikke kunne vedtages nogen henstillinger på dets niende møde; appellerer til, at der tages skridt til at styrke Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien, således at det kan yde et positivt bidrag til Albaniens EU-tiltrædelsesproces;

31.  anmoder, idet der erindres om Kommissionens erklæring om strategisk dialog med Europa-Parlamentet, Kommissionen om i sine fremtidige rapporter at medtage detaljeret information om førtiltrædelsesbistanden til Albanien og gennemførelsen af foranstaltninger, navnlig den førtiltrædelsesbistand der er bevilget til gennemførelsen af de centrale prioriteter og til relevante projekter;

32.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Albaniens regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik