Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2896(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0440/2016

Esitatud tekstid :

B8-0440/2016

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0134

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 86k
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2015. aasta aruanne Albaania kohta
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Euroopa Parlamendi 14. aprilli 2016. aasta resolutsioon Albaania 2015. aasta aruande kohta (2015/2896(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete kohta,

–  võttes arvesse 26.–27. juunil 2014. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu otsust anda Albaaniale ELiga ühinemiseks kandidaatriigi staatus ning nõukogu 15. detsembri 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse 18. mail 2015. aastal Brüsselis toimunud Albaania ja ELi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu seitsmendat istungit,

–  võttes arvesse Albaania ühinemist Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO) 1. aprillil 2009,

–  võttes arvesse 27. augustil 2015. aastal Viinis toimunud Lääne-Balkani riikide tippkohtumise eesistuja lõppdeklaratsiooni ja 2015. aasta Viini tippkohtumisele esitatud kodanikuühiskonna organisatsioonide soovitusi,

–  võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2015. aasta teatist „ELi laienemisstrateegia“ (COM(2015)0611) ning selle juurde kuuluvat komisjoni talituste töödokumenti, mis käsitleb Albaania 2015. aasta aruannet (SWD(2015)0213),

–  võttes arvesse peamisi prioriteete käsitleva viienda kõrgetasemelise dialoogi ühiseid järeldusi, mis võeti vastu Tiranas 24. märtsil 2015,

–  võttes arvesse OSCE/ODIHRi valimisvaatlusmissiooni 8. septembri 2015. aasta lõpparuannet 21. juunil 2015 toimunud kohalike valimiste kohta,

–  võttes arvesse ELi–Albaania parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee üheksandat koosolekut, mis toimus Brüsselis 9.–10. novembril 2015,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Albaania kohta,

–  võttes arvesse Knut Fleckensteini tööd väliskomisjoni alalise raportöörina Albaania küsimustes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Albaania on teinud järjekindlaid edusamme ELiga ühinemiseks;

B.  arvestades, et (potentsiaalseid) kandidaatriike hinnatakse nende saavutuste põhjal ning ühinemise ajakava määratakse vajalike reformide kvaliteedi alusel;

C.  arvestades, et endiselt esineb probleeme, kuid need tuleb ELiga ühinemise suunas liikumiseks kiiresti ja tõhusalt lahendada;

D.  arvestades, et ELiga ühinemise protsessi täiendav edendamine nõuab järjekindlat reformide vastuvõtmist viie peamise prioriteedi vallas, nende täielikku rakendamist ning püsivat poliitilist tahet;

E.  arvestades, et usuvabaduse kaitse, kultuuripärand ja vara valitsemine õigusriigi põhimõtte alusel on Euroopa Liidu põhiväärtused;

F.  arvestades, et ELiga seotud reforme käsitlev konstruktiivne ja jätkusuutlik dialoog eri poliitiliste jõudude vahel on ELiga ühinemise protsessi edendamiseks äärmiselt oluline; arvestades, et edukaks ja jätkusuutlikuks reformiprotsessiks peavad valitsus ja opositsioon tingimata tegutsema ausalt, pidama konstruktiivset dialoogi, tegema koostööd ning olema valmis tegema kompromisse;

G.  arvestades, et Albaanias on ELiga ühinemise protsessi osas olemas poliitiline konsensus ja üldsuse laialdane toetus; arvestades, et reformikava edu sõltub suuresti demokraatliku poliitilise keskkonna olemasolust riigis;

H.  arvestades, et pidev areng, eelkõige õigusriigi põhimõtete, kohtureformi, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse, avaliku halduse reformi ja põhiõiguste vallas on reformiprotsessi jaoks väga tähtis; arvestades, et ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ja demokraatiale ülemineku tugevdamiseks peab Albaania tegema suuremaid jõupingutusi reformide läbiviimisel nii nendes valdkondades kui ka muudes olulistes põhiküsimustes; arvestades, et EL on seadnud liidu laienemise protsessi keskmesse õigusriigi põhimõtted ning rõhutanud lisaks vajadust tugevdada kõikides Lääne-Balkani riikides majanduse juhtimist ja avalikku haldust;

1.  peab kiiduväärseks Albaania järjekindlaid edusamme ühinemisläbirääkimiste alustamiseks vajalike reformide tegemisel peamiste prioriteetide vallas; ergutab valitsust, parlamenti ja erakondi jätkama hoogsaid reforme ning kiirendama reformide rakendamist; palub neil viia kiiresti läbi põhjalik kohtusüsteemi reform; rõhutab nende reformide nõuetekohase ja õigeaegse rakendamise olulisust;

2.  kutsub kõiki erakondi üles tegema suuremaid jõupingutusi konstruktiivsema ja tõelise poliitilise dialoogi pidamiseks, mis võimaldaks võtta vastu ja rakendada keskse tähtsusega reforme; on kindlalt veendunud, et jätkusuutlik koostöö parlamendi valitsus- ja opositsioonijõudude vahel on Albaania ELiga ühinemise protsessi ja ühinemiskriteeriumide täitmise jaoks hädavajalik; rõhutab eriti, kui oluline on pühenduda jätkuvalt sellise demokraatliku poliitilise kultuuri ülesehitamisele, mis hõlmab dialoogivalmidust, läbirääkimisi, kompromisse ning boikoteerimise ja radikalismi täielikku välistamist; kiidab heaks Euroopa integratsiooni riikliku nõukogu loomise ja selle tegevuse, kuna see peaks eeldatavasti muutma ELiga seotud reformiprotsessi kaasavamaks; nõuab tungivalt, et veelgi suurendataks parlamendi suutlikkust jälgida liidu õigustiku rakendamist ja järgimist;

3.  kiidab nii valitsus- kui ka opositsiooniparteisid konstruktiivse koostöö eest parlamendis ja sellise õigusakti ühehäälse vastuvõtmise eest, mis käsitleb kriminaalkurjategijate kõrvalejätmist avalikku teenistusse nimetamisest ja valimisest (nn dekriminaliseerimise seadus); peab kiiduväärseks seonduvate õigusaktide vastuvõtmist parlamendis ning nõuab asjaomaste õigusaktide mõtte ja sätete kiiret ja põhjalikku rakendamist; innustab tungivalt parlamenti olema seaduste rakendamisel eeskujuks, et suurendada kodanike ja äriringkondade usaldust poliitiliste esindajate ja avaliku sektori institutsioonide vastu;

4.  väljendab heameelt selle üle, et Albaania on pühendunud kohtusüsteemis ulatusliku ja põhjaliku reformi läbiviimisele, ning soovitab Albaania ametivõimudel tungivalt selle olulise reformi ettevalmistusi viivitamata jätkata, et suurendada kodanike usaldust kohtusüsteemi vastu; kiidab kohtureformi käsitleva ajutise parlamendikomisjoni tööd reformi ettevalmistamisel; peab kiiduväärseks tihedat koostööd Veneetsia komisjoniga; ärgitab olema kõnealuse reformi vastuvõtmise ettevalmistamisel jätkuvalt valmis koostööks; kutsub kõiki osapooli üles tegema jõupingutusi kompromissi saavutamiseks kohtusüsteemi puudutavate oluliste muudatuste küsimuses, mis on muu hulgas seotud kohtunike ja prokuröride täieliku sõltumatuse ja aruandekohustusega ning kohtute (eriti ülemkohtu ja konstitutsioonikohtu) ja kõrgema kohtunõukogu erapooletusega; kutsub samuti üles võtma seejuures arvesse Veneetsia komisjoni soovitusi;

5.  rõhutab vajadust tegeleda praeguste vajakajäämistega kohtusüsteemi toimimises, kaasa arvatud selle sõltumatusega muudest võimuinstantsidest, poliitiliste sekkumistega, valikulise õigusemõistmise ja piiratud aruandekohustusega, lokkava korruptsiooniga, ebapiisavate kontrollimehhanismide ja ressurssidega, kohtumenetluste üldise kestusega ning selgete kutsealaste kriteeriumide puudumisega kohtunike ametissenimetamiseks ja edutamiseks; rõhutab vajadust suurendada läbipaistvust ja rakendada riikide korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) asjakohaseid soovitusi, mis esitati neljanda hindamisvooru aruandes kohtunike ja prokuröride korruptsiooni ennetamise kohta;

6.  soovitab komisjonil kohtusüsteemi reformi osas tehtavaid edusamme hoolikalt jälgida ning ergutab komisjoni andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru kohe, kui Albaania on kohtureformis piisavaid edusamme teinud, samuti võtma ühinemisläbirääkimiste alustamise soovitamise üle otsustades arvesse asjaomaseid järeldusi ja Albaania edusamme viie peamise prioriteedi rakendamise osas;

7.  väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud avaliku halduse reformistrateegia aastateks 2015–2020, asjaomane tegevuskava aastateks 2015–2017 ning avaliku sektori finantsjuhtimise reformistrateegia aastateks 2014–2020; rõhutab vajadust professionaalse ja läbipaistva avaliku teenistuse järele, et teenida kodanike huve, pakkuda neile paremaid teenuseid ja teha ettevalmistusi tulevaste ühinemisläbirääkimiste tõhusaks läbiviimiseks; võtab teadmiseks jõupingutused, mida on tehtud avaliku halduse kodanikusõbralikumaks muutmiseks; nõuab tungivalt, et valitsus jätkaks pingutuste tegemist, et suurendada haldussuutlikkust, depolitiseerida avalik haldus, võidelda korruptsiooni vastu avalikus teenistuses ning täiustada pädevus- ja tulemuspõhiseid töölevõtmismenetlusi; nõuab avaliku teenistuse seaduse ja uue haldusmenetluse seaduse täielikku ja tulemuslikku rakendamist; nõuab inimõigustega tegelevate struktuuride, näiteks ombudsmani büroo mõjuvõimu, autonoomia, tõhususe ja vahendite suurendamist; nõuab asjakohaste eelarvevahendite eraldamist kahele uuele volinikule, kes tegelevad lapsi ja piinamise tõkestamist puudutavate küsimustega; väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud detsentraliseerimise strateegia aastateks 2015–2020 ja kohaliku omavalitsuse seadus, millega suurendatakse kohalike omavalitsusüksuste haldus- ja finantssuutlikkust ning nähakse ette konsulteerimine keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel; märgib, et kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja kohustusi on vaja täpsustada ja samuti on vaja jätkata tihedat dialoogi asjaomaste sidusrühmadega, muu hulgas kodanikuühiskonna esindajatega;

8.  on jätkuvalt mures korruptsiooni pärast, mis on laialt levinud eelkõige hariduse, tervishoiu, kohtusüsteemi, avalike hangete, avaliku ja erasektori partnerluse kontsessioonilepingute ning ehituse ja ruumilise planeerimise küsimustes, kohalikes omavalitsustes ja avalikus teenistuses; nõuab kohalike omavalitsuste tugevdamist; väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud riiklik korruptsioonivastane strateegia aastateks 2015–2020 ja asjaomane tegevuskava aastateks 2015–2017; kutsub pädevaid asutusi üles tegevuskava täitmist jälgima ja kava põhjalikult läbi vaatama, saavutama paremaid tulemusi uurimises, süüdistuste esitamises ja süüdimõistmises seoses kõigi tasandite korruptsioonijuhtumitega, jõustama rangelt korruptsioonivastaseid õigusakte ning suurendama korruptsioonivastase võitlusega tegelevate institutsioonide sõltumatust ja koostööd; peab kiiduväärseks ettepanekut võtta vastu seadus rikkumisest teatajate kaitse kohta ning ettepanekut parandada erakondade rahastamise läbipaistvust ja kontrolli; rõhutab, et vaja on tugevdada õiguskaitseasutuste suutlikkust viia läbi ennetavaid ja tõhusaid uurimisi; on kindlalt veendunud, et kohtureformi valdkonnas tehtavad edusammud tõhustavad oluliselt ka võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu;

9.  märgib, et valitsus on pühendunud organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, mille tulemusena on toimunud mitu edukat ulatuslikku õiguskaitseoperatsiooni, millest osa viidi läbi koostöös naaberriikide ja ELi liikmesriikide ametivõimudega; on siiski endiselt mures lõplike süüdimõistmiste väikese arvu pärast; rõhutab vajadust arendada edasi koostööd riigiprokuratuuri ja politsei vahel ning tagada tõhusate kohtulike järelmeetmete võtmine; nõuab, et politseile ja riigiprokuratuurile eraldataks piisavad vahendid organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks; väljendab heameelt uimastikauplejate vastu korraldatud hiljutiste operatsioonide üle, kuid märgib, et ebaseaduslik uimastikaubandus on Albaanias endiselt suur probleem; palub pädevatel ametiasutustel teha suuremaid jõupingutusi uimastite ja narkootikumide tootmise ning nendega kauplemise vastases võitluses, tõhustades muu hulgas rahvusvahelist ja piirkondlikku koostööd; nõuab, et inimkaubanduse valdkonnas tugevdataks õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, ohvritele tagataks parem kaitse ja õiguskaitsevahendid ning üldiselt saavutataks paremaid tulemusi uurimise, süüdistuste esitamise ja süüdimõistmise osas; palub, et pädevad asutused teeksid ebaseadusliku relvakaubanduse vastases võitluses suuremaid jõupingutusi;

10.  võtab teadmiseks OSCE/ODIHRi hinnangu ja soovitused 2015. aasta juunis toimunud kohalike valimiste kohta, pidades silmas, et rahvusvahelised vaatlejad andsid teada arvukatest rikkumistest; rõhutab, et 2017. aasta parlamendivalimised on Albaania ELiga integreerumise jaoks oluline proovikivi; kutsub pädevaid asutusi üles tegema kõik, et valmistuda vabadeks ja õiglasteks valimisteks; väljendab heameelt selle üle, et 2016. aasta jaanuaris loodi valimisreformiga tegelev ajutine parlamendikomisjon, ning ergutab selle soovitusi tõhusalt rakendama, pidades silmas eelseisvate valimiste ettevalmistamist ja läbiviimist; on mures valimisprotsessi üldise politiseerituse pärast ja kutsub pädevaid asutusi üles käsitlema muu hulgas menetluslikke puudujääke, nagu valimisvaidlusi, valimiskomisjonide sõltumatust, erakondade rahastamise läbipaistvust ja tõhusust, häälte ostmise ja valijate hirmutamise väidetavaid juhtumeid ning riigi vahendite kuritarvitamist, et suurendada üldsuse usaldust valimisprotsessi vastu; märgib, et keskvalimiskomisjon peab kehtestama erakondade rahastamise kontrollimise ülesannete selge jagunemise ja tegema rohkem, kui lihtsalt formaalselt kontrollima erakondade väiteid;

11.  väljendab heameelt selle üle, et parlament võttis vastu resolutsiooni kodanikuühiskonna rolli kohta riigi demokraatlikus arengus, ning märgib koostöö paranemist riigi institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemist riikliku Euroopa integratsiooni nõukogu koosolekutel; kiidab heaks kodanikuühiskonna tegevuskava vastuvõtmise ja ergutab seda tõrgeteta rakendama; soovitab võtta meetmeid kodanikuühiskonna organisatsioonidega tehtava koostöö institutsionaliseerimiseks, et tugevdada üldsuse osalemise kaudu demokraatiat ja inimõiguste ja kodanikuvabaduste kaitset ning suurendada otsustusprotsessi läbipaistvust; palub pädevatel asutustel vähendada kodanikuühiskonna organisatsioonide halduskoormust ning vaadata läbi maksueeskirjad ja muud asjakohased eeskirjad, eesmärgiga hõlbustada eraannetuste tegemist; palub pädevatel asutustel ergutada kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivset osalemist valimisprotsessi järelevalves ning nende kaasamist üldsuse igakülgsesse ja õigeaegsesse teavitamisse ELiga ühinemise protsessi küsimuses;

12.  nõuab tungivalt, et Albaania valitsus pööraks erilist tähelepanu noorte tulevikuväljavaadete parandamisele ning investeeriks haridussüsteemi ajakohastamisse ja reformimisse, et suurendada eelkõige noorte tööalast konkurentsivõimet ja kutsealaseid väljavaateid; rõhutab, et praegune ajude äravool on vaja muuta ajude ringluseks, mis toetab liikuvust, pakkudes samas häid võimalusi sobivaks karjääriks Albaanias; kiidab heaks ühinemiseelse abi rahastamisvahendist eraldatavad toetused, mis on mõeldud hariduse, tööhõive ja sotsiaalpoliitika hüvanguks;

13.  kordab oma üleskutset pädevatele asutustele jätkata õigusemõistmist 21. jaanuari 2011. aasta sündmuste ohvrite jaoks;

14.  mõistab hukka kahtlustatavate väärkohtlemise politseijaoskondades, vanglate ülerahvastatuse, ebapiisava arstiabi ja kehvad tingimused kinnipidamisasutustes;

15.  tuletab meelde, et laste õiguste kaitse institutsionaalsed mehhanismid on puudulikud; nõuab tungivalt, et ametivõimud reformiksid alaealistega tegelevat õigussüsteemi, et kooskõlastada see rahvusvaheliste normidega; nõuab lastekaitsesüsteemile eraldatavate vahendite märkimisväärset suurendamist, eelkõige kohaliku ja piirkondliku tasandi lastekaitseüksuste jaoks; taunib asjaolu, et osa lastekaitseüksusi on pidanud rahaliste vahendite puudusel töö lõpetama; nõuab tungivalt, et ametivõimud tagaksid laste juurdepääsu lastekaitseüksustele ka maapiirkondades;

16.  tunnustab riigis valitsevat usulise sallivuse õhkkonda, head koostööd usukogukondade vahel ja nende häid suhteid riigiga; kutsub kõiki pädevaid asutusi ja usukogukondi üles püüdlema ühiselt usulise kooskõla säilitamise ja soodustamise poole;

17.  tuletab meelde, et esmatähtsate prioriteetide hulgas on vajadus tõhusate seadusandlike ja poliitikameetmete järgi, et tugevdada inimõiguste ja vähemuste õiguste kaitset ning diskrimineerimisvastast poliitikat; võtab teadmiseks, et romad ja egiptlased elavad rasketes tingimustes ning kogevad tihti sotsiaalset tõrjutust ja diskrimineerimist; tunnustab romade ja egiptlaste integreerimise riikliku tegevuskava vastuvõtmist aastateks 2015–2020 ning romade kaasamise poliitika tõhusamat rakendamist; märgib, et endiselt tekitab muret roma laste hariduses osalemise ja koolist väljalangemise määr ning roma ja egiptuse tänavalaste olukord, sh juhud, kus nad on sunniviisiliselt välja tõstetud (ilma nõuetekohase menetluseta või sobivat alternatiivset eluaset pakkumata); nõuab laste õiguste paremat kaitset ning alaealistega tegeleva õigussüsteemi parandamist; kiidab heaks parlamendi resolutsiooni LGBTI-kogukonda kuuluvate inimeste õiguste ja vabaduste kaitsmise kohta; märgib, et 2015. aasta juunis teist korda toimunud üritus „Tirana Pride“ möödus suuremate vahejuhtumiteta; soovitab kaotada kehtivatest õigusaktidest transinimesi ja intersoolisi inimesi diskrimineerivad sätted; palub pädevatel asutustel jätkuvalt parandada kõigi riigis elavate vähemuste kaasamise ja sallivuse õhkkonda, suurendades muu hulgas vähemuste riikliku komitee osatähtsust;

18.  soovitab võidelda soolise ebavõrdsuse, soolise diskrimineerimise ja koduvägivalla vastu asjakohaste mehhanismide abil; tunneb heameelt 2015. aasta aprillis vastu võetud valimisseaduse muudatuste üle, millega kehtestatakse kohaliku omavalitsuste valimiste kandidaatide nimekirjale naiste ja meeste võrdväärse esindatuse nõue;

19.  märgib, et tagada tuleb veel omandiõiguste jõustamine; nõuab tungivalt vara registreerimise, tagastamise ja kompenseerimise protsessi lõpuleviimist ning omandiõigusi käsitleva strateegia (2012–2020) tulemuslikku rakendamist; juhib tähelepanu asjaolule, et omandiõiguste parem jõustamine soodustab kohalikke ja välisinvesteeringuid;

20.  rõhutab veel kord professionaalse, sõltumatu ja pluralistliku avalik-õigusliku ringhäälingu ja erameedia otsustavat tähtsust; on mures ajakirjanike ulatusliku enesetsensuuri pärast, kuna ajakirjanikke takistatakse mõnikord füüsiliselt kajastamast konkreetseid sündmusi ning neid rünnatakse või ähvardatakse nende töö pärast, ning peab samuti murettekitavaks toimetuste sõltumatuse otsese rikkumise juhtumeid; taunib sellega seoses asjaolu, et Balkan Investigative Regional Networki on ähvardatud laimusüüdistusega, kuna see uuris 2015. aasta kohalike valimiste ajal ühe linnapeakandidaadi kriminaalset minevikku; nõuab meetmete võtmist ajakirjanike kutsealaste ja eetikastandardite tugevdamiseks; nõuab, et audiovisuaalmeedia seadust rakendataks tõhusamalt; rõhutab, et vaja on tõhustada valitsuse rahastatud meediareklaamidega seotud läbipaistvust ning samuti tuleb teha täiendavaid jõupingutusi audiovisuaalmeedia asutuse ja avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatuse tagamiseks; peab murettekitavaks Albaania riikliku raadio- ja televisiooniorganisatsiooni (RTSh) peadirektori valimise korra muutmist; palub nii valitsust kui ka opositsiooni jõuda direktorikandidaadi isiku suhtes üksmeelele, et tagada rahvusringhäälingu nõuetekohane toimimine; rõhutab vajadust viia lõpule hilinenud digiteerimisprotsess;

21.  märgib, et Albaania on toimiva turumajanduse väljaarendamiseks mõõdukalt ette valmistatud; peab kiiduväärseks paremat maksukogumist ja valitsuse kampaaniat mitteametliku majanduse vastu; märgib, et tööhõive on küll kasvanud, kuid peab siiski murettekitavaks töötuse ning eelkõige noorte ning pikaajalise töötuse kõrget määra, mis moodustab kogu töötusest üle 50 %; nõuab tungivalt suurema tähelepanu pööramist võrdsetele võimalustele ning täiendavate meetmete võtmist naiste tööhõive osakaalu suurendamiseks tööturul; on endiselt mures selliste püsivate ja märkimisväärsete puuduste pärast seoses õigusriigi põhimõtete, õiguskeskkonna, omandiõiguste jõustamise ja korruptsioonivastase võitlusega, mis takistavad ettevõtluskeskkonna parandamist; nõuab tungivalt, et Albaania võtaks tõhusate majandusreformide abil põhjalikult käsile oma suure varimajanduse, mis on endiselt terav probleem ning seotud ka ulatusliku korruptsiooniga; nõuab tungivalt meetmete võtmist, et tegeleda vajakajäämistega lepingute täitmise ja õigusriigi põhimõtete valdkonnas, eesmärgiga lahendada mitteametliku majanduse jätkuvalt suure osakaalu probleem ning seada esmatähtsale kohale eelarve konsolideerimise ja valitsemissektori võla vähendamise programm; nõuab tungivalt tarbijakaitsemehhanismide ulatuslikumat toetamist;

22.  kutsub Albaaniat üles tegema lisapingutusi, et täita ELi keskkonnaalaseid õigusakte ja 27. peatüki nõudeid; kiidab sellega seoses heaks kaitsealade riikliku ameti ja Albaania rannikualaga tegeleva ameti loomise;

23.  kutsub Albaania valitsust üles teostama järelevalvet hüdroelektrijaamade arendamise üle sellistel keskkonna seisukohast tundlikel aladel nagu Vjosa jõe piirkond ja kaitsealused territooriumid ning tagama olemasolevate rahvusparkide terviklikkus; soovitab parandada keskkonnamõju hindamiste kvaliteeti, mis võimaldaks võtta arvesse ELi õigusnorme, mis on kehtestatud linnudirektiivi ja elupaikade direktiiviga ning veepoliitika raamdirektiiviga; ergutab Albaania valitsust suurendama läbipaistvust üldsuse kaasamise ja kavandatud projektide osas konsulteerimise teel;

24.  kutsub Albaaniat üles teostama keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse valdkonnas asjakohaseid hindamisi ning võtma lisameetmeid nõuetele mittevastava jäätmekäitluse vastu ja jäätmete, eriti mereprahi nõuetele mittevastava kõrvaldamise vastu;

25.  kutsub valitsust üles võtma vastu riikliku energiastrateegia ja seda rakendama; väljendab muret Albaania suutmatuse pärast esitada energiaühendusele taastuvenergia tegevuskava, mis tõi kaasa rikkumismenetluse algatamise; on lisaks mures selle pärast, et Albaania ei järginud energiaühenduse kehtestatud tähtaega oma õigusaktide vastavusse viimiseks 2006. aasta energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid käsitleva direktiiviga; nõuab valitsuselt ulatuslikumat edasiliikumist energiatõhususe valdkonnas ja uue hoonete energiatõhusust käsitleva seaduse vastuvõtmist;

26.  avaldab Albaaniale tunnustust selle eest, et riik on piirkonnas jätkuvalt konstruktiivne partner, kes teeb aktiivselt piirkondlikku koostööd; rõhutab vajadust tagada heanaaberlikud suhted, mis on otsustava tähtsusega; märgib positiivse asjaoluna Albaania pühendumust piirkondliku koostöö algatustele, mis tehti 2014. aastal Berliinis ja 2015. aastal Viinis toimunud Lääne-Balkani riikide tippkohtumisel; peab kiiduväärseks Albaania konstruktiivset osalust ühenduvust käsitleva tegevuskava asjus; palub pädevatel asutustel tagada 2015. aastal Viinis toimunud Lääne-Balkani riikide tippkohtumisel kokku lepitud transpordi valdkonna tehniliste standardite ja nn pehmete meetmete täielik ja kiire rakendamine enne järgmist tippkohtumist, mis toimub 2016. aastal Pariisis;

27.  väljendab heameelt jätkuva poliitilise tahte üle parandada suhteid Serbiaga ning ergutab Albaaniat ja Serbiat võtma edasisi meetmeid piirkondliku stabiilsuse ja koostöö ning heanaaberlike suhete edendamiseks; ergutab neid pingutusi arvesse võttes Albaaniat jätkama piirkondliku noortevaldkonna koostöötalituse loomist peakorteriga Tiranas – see on äärmiselt oluline lepitusprotsessi jätkumiseks piirkonnas ja eriti noorte hulgas; soovitab kiirendada selliste oluliste taristuprojektide ehitamist VIII transpordikoridori osana nagu raudteeühendus ja nüüdisaegne kiirtee Tirana ja Skopje vahel; kiidab Albaaniat kõigi asjaomaste ÜVJP deklaratsioonide ja Euroopa Ülemkogu järelduste täieliku järgimise eest ning valmisoleku eest panustada Süüria pagulastele ette nähtud Euroopa abi- ja ümberasustamiskavadesse; nõuab tungivalt, et valitsus teeks täiendavaid jõupingutusi, et lahendada ELi liikmesriikidele esitatavate arvukate ilmselgelt põhjendamatute varjupaigataotluste küsimus, ning võtaks viisanõude kaotamise järgse järelevalvemehhanismi kaudu otsustavaid meetmeid operatiivkoostöö ja teabevahetuse tihendamiseks ELi liikmesriikide ja naaberriikidega; kutsub valitsust üles kaaluma ka täiendavaid meetmeid sotsiaal-majanduslike elamistingimuste parandamiseks; pooldab komisjoni ettepanekut kehtestada ELi ühine turvaliste päritoluriikide nimekiri ning toetab Albaania lisamist sellesse nimekirja;

28.  toetab Berliini protsessi raames Lääne-Balkani riikide kodanikuühiskonna foorumi loomist, kuna see annab nende piirkondade kodanikuühiskonna esindajatele võimaluse vahetada mõtteid, väljendada oma muresid ja koostada poliitikakujundajatele konkreetseid soovitusi, ning nõuab selle protsessi jätkamist 2016. aastal Pariisis toimuval järgmisel tippkohtumisel, ühtlasi nõuab piirkonna kodanikuühiskonna organisatsioonidele ettevalmistavate seminaride korraldamist;

29.  tunnustab Albaania pühendumust võitluses radikaliseerumise ja terrorismi vastu ning vastavate julgeolekustrateegiate ja tegevuskava vastuvõtmist; väljendab heameelt asjaolu üle, et ajakohastatud strateegiline raamistik sisaldab vägivaldse äärmusluse vastu võitlemise strateegiat; on mures nii Albaaniat kui ka teisi riike mõjutava tagasipöörduvate välisvõitlejate, moslemite radikaliseerumise ja vägivaldse äärmusluse probleemi pärast; kiidab sellega seoses heaks Albaania valitsuse võetud meetmed, mille eesmärk on hoida ära ISISega ühineda soovivate välisvõitlejate väljavoolu Iraaki ja Süüriasse; peab äärmiselt oluliseks rakendada jätkuvalt tõhusat poliitikat moslemite radikaliseerumise ennetamiseks, vägivaldse äärmusluse vastu võitlemiseks (muu hulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide ja usukogukondade abiga), terroristidest välisvõitlejate voo ärahoidmiseks ja takistamiseks ning terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks, samuti luure- ja õiguskaitseasutuste jaoks konkreetse õigusriigi põhimõtetel rajaneva lähenemisviisi ja õigusrikkujaid käsitleva sidusa õiguspoliitika väljakujundamist; soovitab lisaks intensiivistada selles küsimuses tõhusat piirkondlikku koostööd ja koostööd liikmesriikide pädevate teenistustega, muu hulgas teabevahetust; on arvamusel, et kõigi selle suhtes võetavate meetmete puhul tuleks tagada inimõiguste ja põhivabaduste järgimine kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja õigusaktidega;

30.  peab kahetsusväärseks, et koostöö- ja kompromissivaimu puudumise tõttu Albaania delegatsioonis ei saa parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees praegu sisukat arutelu korraldada ning komitee üheksandal koosolekul ei võetud vastu ühtegi soovitust; kutsub üles võtma meetmeid parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee tugevdamiseks, et see saaks Albaania ELiga ühinemise protsessile kaasa aidata;

31.  palub komisjonil lisada tulevastesse aruannetesse üksikasjaliku teabe Albaaniale ühinemiseelse abi rahastamisvahendist antava toetuse ja meetmete rakendamise kohta ning eelkõige ühinemiseelse abi rahastamisvahendist peamiste prioriteetide ja vastavate projektide elluviimiseks eraldatud vahendite kohta, pidades meeles Euroopa Komisjoni avaldust Euroopa Parlamendiga peetava strateegilise dialoogi kohta;

32.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning Albaania valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika