Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0440/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0440/2016

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0134

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 88k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. huhtikuuta 2016 Albaniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Thessalonikin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysnäkymistä,

–  ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Albanialle sekä 15. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Brysselissä 18. toukokuuta 2015 pidetyn EU:n ja Albanian vakautus- ja assosiaationeuvoston seitsemännen kokouksen,

–  ottaa huomioon, että Albania liittyi Pohjois-Atlantin puolustusliittoon (Nato) 1. huhtikuuta 2009,

–  ottaa huomioon Wienissä 27. elokuuta 2015 pidetyn Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen puheenjohtajan loppujulkilausuman sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen suositukset vuoden 2015 Wienin-huippukokoukselle,

–  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2015 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumisstrategiasta (COM(2015)0611) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Albania 2015 Report” (SWD(2015)0213),

–  ottaa huomioon tärkeimpiä painopisteitä koskevassa viidennessä korkean tason vuoropuhelussa Tiranassa 24. maaliskuuta 2015 hyväksytyt yhteiset loppupäätelmät,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan 8. syyskuuta 2015 päivätyn loppuraportin 21. kesäkuuta 2015 pidetyistä paikallisvaaleista,

–  ottaa huomioon Brysselissä 9. ja 10. marraskuuta 2015 pidetyn EU:n ja Albanian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan yhdeksännen kokouksen,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta,

–  ottaa huomioon Knut Fleckensteinin ulkoasiainvaliokunnassa tekemän työn Albaniaa käsittelevänä pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Albania on edistynyt tasaisesti kohti EU-jäsenyyttä;

B.  toteaa, että (mahdollisia) ehdokasmaita arvioidaan niiden omien ansioiden mukaan ja että liittymisaikataulu määräytyy tarvittavien uudistusten laadun perusteella;

C.  ottaa huomioon, että haasteita on yhä ja että niihin on vastattava nopeasti ja tehokkaasti, jotta maa voi edetä kohti EU-jäsenyyttä;

D.  ottaa huomioon, että viittä tärkeintä painopistettä koskevien uudistusten johdonmukainen hyväksyminen ja täysimääräinen täytäntöönpano sekä jatkuva poliittinen sitoutuminen ovat välttämättömiä EU-jäsenyysprosessin edistymiselle;

E.  ottaa huomioon, että uskonnonvapauden ja kulttuuriperinnön suojelu sekä oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva omaisuuden hallinnointi ovat EU:n perusarvoja;

F.  katsoo, että poliittisten toimijoiden rakentava ja kestävä poliittinen vuoropuhelu EU:hun liittyvistä uudistuksista on olennaista jäsenyysprosessin etenemisen kannalta; toteaa, että reilu peli, rakentava vuoropuhelu, yhteistyö ja kompromissihalukkuus hallituksen ja opposition välillä ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän uudistusprosessin onnistumiselle;

G.  toteaa, että EU-jäsenyysprosessista vallitsee Albaniassa poliittinen yksimielisyys ja sillä on maan kansalaisten laaja tuki; katsoo, että uudistusohjelman menestyminen riippuu suuressa määrin demokraattisen poliittisen toimintaympäristön olemassaolosta maassa;

H.  toteaa, että uudistusprosessin kannalta ratkaisevan tärkeää on vakaa edistyminen erityisesti oikeusvaltion kehittämisessä, oikeuslaitoksen uudistamisessa, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisissa toimissa, julkishallinnon uudistamisessa sekä perusoikeuksien turvaamisessa; toteaa, että Albanian on tehostettava uudistustoimia näillä aloilla ja muilla painopistealoilla, jotta maan jäsenyysneuvottelut voidaan aloittaa ja lujittaa sen demokratiakehitystä; ottaa huomioon, että EU on määritellyt oikeusvaltion laajentumiskehityksensä ydinkysymykseksi ja korostanut tarvetta vahvistaa talouden ohjausta ja hallintaa sekä julkishallintoa kaikissa Länsi-Balkanin maissa;

1.  panee tyytyväisenä merkille Albanian jatkuvan edistymisen tärkeimpiä painopisteitä koskevissa uudistuksissa, jotka ovat edellytys jäsenyysneuvottelujen aloittamiselle; kehottaa maan hallitusta, parlamenttia ja puolueita pitämään yllä uudistustahtia ja nopeuttamaan uudistusten toteuttamista; kehottaa niitä vauhdittamaan perusteellista oikeuslaitoksen uudistusta; korostaa näiden uudistusten asianmukaisen ja oikea-aikaisen toteuttamisen merkitystä;

2.  kehottaa kaikkia puolueita pyrkimään entistäkin päättäväisemmin osallistumaan rakentavaan ja aitoon poliittiseen vuoropuheluun, joka mahdollistaa keskeisten uudistusten hyväksymisen ja toteuttamisen; uskoo vahvasti, että hallituksen ja opposition kestävä yhteistyö parlamentissa on olennaista Albanian EU-jäsenyysprosessille ja liittymisperusteiden täyttämiselle; painottaa voimakkaasti, että tarvitaan niiden jatkuvaa sitoutumista sellaisen demokraattisen poliittisen kulttuurin luomiseen, johon sisältyy halukkuus vuoropuheluun, neuvotteluun ja kompromisseihin sekä boikottien ja radikalismin täydellinen poissulkeminen; pitää myönteisenä EU-integraatioasioita käsittelevän kansallisen neuvoston perustamista ja työtä ja toteaa, että sen odotetaan tekevän EU:hun liittyvästä uudistusprosessista entistä osallistavamman; vaatii parantamaan parlamentin valmiuksia seurata unionin säännöstön täytäntöönpanoa ja noudattamista;

3.  antaa hallitus- ja oppositiopuolueille tunnustusta rakentavasta yhteistyöstä, kun parlamentti hyväksyi yksimielisesti säädöksen, joka estää rikollisten nimittämisen ja valitsemisen julkiseen virkaan (”dekriminalisointilaki”); on tyytyväinen parlamentin hyväksymiin määräyksiin ja kehottaa tämän lainsäädännön pikaiseen ja huolelliseen täytäntöönpanoon sen hengen ja kirjaimen mukaisesti; kannustaa voimakkaasti parlamenttia näyttämään esimerkkiä lakien täytäntöönpanossa, jotta lisätään kansalaisten ja yritysten luottamusta poliittisiin edustajiinsa ja julkisiin instituutioihin;

4.  panee tyytyväisenä merkille Albanian sitoutumisen oikeusjärjestelmän kattavaan ja perusteelliseen uudistamiseen ja kehottaa painokkaasti Albanian viranomaisia jatkamaan pikaisesti tämän tärkeän uudistuksen valmisteluja, jotta edistetään kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään; antaa tunnustusta oikeuslaitoksen uudistamista käsittelevän parlamentin tilapäisen valiokunnan työlle uudistuksen valmistelussa; suhtautuu myönteisesti Venetsian komission kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön; kannustaa entistäkin tiiviimpään yhteistyöhenkeen edettäessä kohti tämän uudistuksen hyväksymistä; kannustaa kaikkia osapuolia pyrkimään Venetsian komission suositusten mukaisesti sovintoratkaisuun oikeuslaitoksen olennaisista muutoksista, jotka koskevat muun muassa tuomareiden ja syyttäjien täydellistä riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä tuomioistuimien, erityisesti korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen ja korkean tuomioistuinneuvoston, puolueettomuutta;

5.  painottaa, että on tarpeen korjata nykyiset oikeusjärjestelmän toiminnan puutteet, jotka liittyvät muun muassa tuomiovallan riippumattomuuteen muusta vallankäytöstä, poliittiseen ohjailuun, valikoivaan oikeudenkäyttöön, vastuuvelvollisuuden vähäisyyteen, laajaan korruptioon, valvonnan tehottomuuteen, riittämättömiin resursseihin ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoon sekä tuomareiden nimittämiseen ja ylenemiseen sovellettavien ammatillisten selkeiden kriteereiden puutteeseen; korostaa tarvetta lisätä avoimuutta ja panna täytäntöön suositukset, joita lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä (GRECO) esitti neljännessä arviointikertomuksessaan korruption torjunnasta tuomareiden ja syyttäjien keskuudessa;

6.  kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti oikeusjärjestelmän uudistuksen etenemistä ja raportoimaan parlamentille ja neuvostolle heti, kun Albania on edistynyt riittävästi uudistuksessa; kehottaa komissiota myös ottamaan huomioon nämä johtopäätökset sekä Albanian edistymisen viiden tärkeimmän painopisteen täytäntöönpanossa, kun se harkitsee jäsenyysneuvottelujen aloittamisen suosittamista;

7.  pitää myönteisenä julkishallinnon uudistusstrategian 2015–2020 ja sen toimintasuunnitelman 2015–2017 sekä julkisen varainhoidon uudistusstrategian 2014–2020 hyväksymistä; korostaa, että tarvitaan ammattimaisesti ja avoimesti toimivaa virkamieskuntaa, jotta voidaan turvata kansalaisten yleinen etu ja tarjota heille parempia palveluja sekä valmistautua tulevien jäsenyysneuvottelujen tehokkaaseen toteuttamiseen; panee merkille toimet kansalaisten kannalta sujuvamman julkishallinnon edistämiseksi; kehottaa hallitusta jatkamaan pyrkimyksiään hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi, julkishallinnon poliittisuuden kitkemiseksi ja virkamieskunnan korruption torjumiseksi sekä ansioihin ja saavutuksiin perustuvien rekrytointimenettelyjen parantamiseksi; kehottaa panemaan täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön virkamieslain ja uuden hallintomenettelylain; kehottaa vahvistamaan oikeusasiamiehen toimiston kaltaisten ihmisoikeusrakenteiden arvovaltaa, autonomiaa, tehokkuutta ja resursseja; kehottaa myöntämään riittävästi määrärahoja kahdelle uudelle valtuutetulle eli lapsiasiavaltuutetulle ja kidutuksen torjunnasta vastaavalle valtuutetulle; on tyytyväinen vuosien 2015–2020 hajauttamisstrategian ja paikallista itsehallintoa koskevan lain hyväksymiseen, koska näin edistetään paikallishallinnon yksiköiden hallinnollisia ja taloudellisia valmiuksia sekä mahdollistetaan neuvonpito keskus- ja paikallishallinnon välillä; katsoo, että on tarpeen määritellä tarkemmin paikallishallinnon tehtävät ja vastuut ja jatkaa tiivistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan edustajat;

8.  on edelleen huolestunut laajalle levinneestä korruptiosta erityisesti koulutuksen, terveydenhuollon, oikeuslaitoksen, julkisten hankintojen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen liittyvien käyttöoikeussopimusten, rakentamisen, aluesuunnittelun, paikallishallinnon ja yleishyödyllisten palvelujen alalla; kehottaa vahvistamaan paikallishallintoa; pitää myönteisenä korruption vastaisen kansallisen strategian 2015–2020 ja toimintasuunnitelman 2015–2017 hyväksymistä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia seuraamaan ja tarkistamaan toimintasuunnitelmaa perusteellisesti, tehostamaan korruptiotapausten tutkintaa sekä niitä koskevia syytetoimia ja tuomioiden antamista kaikilla tasoilla, valvomaan tiukasti korruption vastaisen lainsäädännön toimeenpanoa sekä lisäämään korruption torjuntaa edistävien instituutioiden riippumattomuutta ja niiden välistä yhteistyötä; pitää myönteisinä väärinkäytösten paljastajien suojelua ja puoluerahoituksen avoimuuden ja valvonnan lisäämistä koskevia lainsäädäntöehdotuksia: painottaa tarvetta vahvistaa lainvalvontaviranomaisten valmiuksia toteuttaa ennakoivia ja tehokkaita tutkimuksia; uskoo vahvasti, että oikeusjärjestelmän uudistuksen edistyminen tehostaa merkittävästi myös korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa;

9.  panee merkille hallituksen sitoutumisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, jonka seurauksena on toteutettu onnistuneesti laajamittaisia lainvalvontaoperaatioita, myös yhteistyössä naapurivaltioiden ja EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa; on kuitenkin edelleen huolestunut lopullisten tuomioiden määrän vähäisyydestä; korostaa, että on tarpeen kehittää edelleen syyttäjäviranomaisten ja poliisin yhteistyötä ja varmistaa oikeudellisen seurannan tehokkuus; kehottaa osoittamaan riittävästi resursseja poliisille ja syyttäjälaitokselle järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; panee tyytyväisenä merkille viimeaikaiset toimet huumekaupan torjumiseksi mutta toteaa, että huumekauppa on edelleen merkittävä ongelma Albaniassa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tehostamaan huumausaineiden valmistuksen ja kaupan vastaisia toimiaan muun muassa lisäämällä kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä; kehottaa vahvistamaan lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ihmiskaupassa, tehostamaan uhrien suojelua ja oikeussuojakeinoja sekä tehostamaan tutkinta- ja syytetoimia ja tuomioiden antamista; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tehostamaan toimiaan laittoman asekaupan torjumiseksi;

10.  panee merkille Etyjin ODIHR:n arvioinnin ja suositukset kesäkuussa 2015 pidettyjen paikallisvaalien vaaliprosessista, jossa kansainväliset tarkkailijat havaitsivat tiettyjä sääntöjenvastaisuuksia; korostaa, että vuoden 2017 parlamenttivaalit ovat tärkeä koe Albanian unioniin yhdentymisen prosessissa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tekemään kaikkensa valmistellessaan vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja; on tyytyväinen vaaliuudistusta käsittelevän tilapäisen parlamentaarisen valiokunnan perustamiseen tammikuussa 2016 ja kannustaa sen suositusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon myös tulevien vaalien valmistelussa ja järjestämisessä; on huolestunut vaaliprosessin yleisestä politisoitumisesta ja kehottaa toimivaltaisia viranomaisia korjaamaan muun muassa menettelylliset puutteet, mukaan lukien ne, jotka koskevat vaalitulokseen liittyviä erimielisyyksiä, vaalilautakuntien riippumattomuutta, puoluerahoituksen avoimuutta ja tehokkuutta sekä väitteitä äänten ostamisesta, äänestäjien pelottelusta ja julkisten varojen väärinkäytöstä, jotta voidaan parantaa kansalaisten luottamusta vaaliprosessiin; katsoo, että keskusvaalilautakunnan on määriteltävä selvät sisäiset vastuualueet puoluerahoituksen valvonnassa ja mentävä puolueiden antamien lausuntojen pelkkää muodollista tarkistamista pidemmälle;

11.  on tyytyväinen siihen, että parlamentti on antanut päätöslauselman kansalaisyhteiskunnan roolista maan demokratiakehityksessä, ja panee merkille, että valtion instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välinen yhteistyö on parantunut ja että kansalaisjärjestöt muun muassa osallistuvat EU-integraatioasioita käsittelevän kansallisen neuvoston kokouksiin; suosittaa kansalaisyhteiskuntaa koskevan etenemissuunnitelman hyväksymistä ja kannustaa sen sujuvaan täytäntöönpanoon; suosittaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön institutionalisointia, jotta voidaan vahvistaa demokratiaa sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien suojaamista kansalaisten osallistumisen avulla ja lisätä päätöksenteon avoimuutta; kehottaa viranomaisia vähentämään kansalaisyhteiskunnan järjestöille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja tarkistamaan verosääntöjä ja muuta vastaavaa sääntelyä, jotta helpotetaan yksityisten lahjoituksien tekemistä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia kannustamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan aktiivisesti vaaliprosessin valvontaan ja osallistumaan myös EU-jäsenyysprosessia koskevan kattavan ja sopivasti ajoitetun kansalaistiedotuksen toteuttamiseen;

12.  kehottaa Albanian hallitusta kiinnittämään erityistä huomiota nuorten tulevaisuudennäkymien kohentamiseen ja investoimaan koulutusjärjestelmän nykyaikaistamiseen ja uudistamiseen, jotta parannetaan erityisesti nuorten työllistettävyyttä ja ammatillisia näkymiä; painottaa tarvetta muuttaa nykyinen aivovuoto aivokierroksi, joka tukee liikkuvuutta ja samalla tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia luoda varteenotettavia urakehitysmahdollisuuksia Albaniaan; panee tyytyväisenä merkille liittymistä valmistelevasta välineestä koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipoliittisiin tarkoituksiin myönnetyn tuen;

13.  muistuttaa toimivaltaisia viranomaisia kehotuksestaan varmistaa, että 21. tammikuuta 2011 tapahtumien uhreille taataan oikeudenmukainen kohtelu;

14.  pitää tuomittavana epäiltyjen huonoa kohtelua poliisiasemilla, vankiloiden tilanahtautta sekä pidätyskeskusten riittämätöntä sairaanhoitoa ja kehnoja oloja;

15.  muistuttaa, että institutionaaliset mekanismit lasten oikeuksien suojaamiseksi ovat edelleen puutteelliset; kehottaa viranomaisia uudistamaan nuoria koskevaa rikosoikeusjärjestelmää siten, että se olisi kansainvälisten vaatimusten mukainen; kehottaa lisäämään merkittävästi lastensuojelujärjestelmän ja erityisesti paikallisten ja alueellisten lastensuojeluyksikköjen rahoitusta; pitää valitettavana, että jotkin lastensuojeluyksiköt on jouduttu lakkauttamaan rahoituksen puutteen vuoksi; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että lapsilla on mahdollisuus saada apua lastensuojeluyksiköistä myös maaseutualueilla;

16.  antaa tunnustusta maassa vallitsevalle uskonnollisen suvaitsevaisuuden ilmapiirille, uskonnollisten yhteisöjen hyvälle yhteistyölle ja niiden myönteisille suhteille valtioon; kehottaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia ja uskonnollisia yhteisöjä työskentelemään yhdessä uskonnollisen sopusoinnun säilyttämiseksi ja edistämiseksi;

17.  muistuttaa, että tärkeimpiin painopisteisiin kuuluu tarve toteuttaa tehokkaita lainsäädännöllisiä ja käytännön toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien suojaa ja syrjinnän torjuntaa; toteaa, että romanien ja egyptiläisten elinolot ovat huonot ja että he ovat usein sosiaalisesti syrjäytyneitä ja kärsivät syrjinnästä; panee tyytyväisenä merkille äskettäin hyväksytyn kansallisen toimintasuunnitelman 2015–2020, joka koskee romanien ja egyptiläisten integrointia sekä romanien osallisuutta edistävien toimien tehokkaampaa toteuttamista; pitää edelleen huolestuttavana romanilasten koulutukseen osallistumisen ja koulutuksen keskeyttämisen astetta samoin kuin kadulla elävien romani- ja egyptiläislasten tilannetta, kuten tapauksia, joissa näitä lapsia on pakkohäädetty ilman asianmukaisia menettelyjä ja osoittamatta asianmukaista vaihtoehtoista asumusta; kehottaa tehostamaan lasten oikeuksien turvaamista ja parantamaan nuoria koskevaa rikosoikeusjärjestelmää; panee tyytyväisenä merkille parlamentin päätöslauselman HLBTI-yhteisöön kuuluvien henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamisesta; panee merkille, että Tiranassa kesäkuussa 2015 järjestetty toinen Pride-tapahtuma sujui ilman suurempia välikohtauksia; kehottaa poistamaan nykyisestä lainsäädännöstä transihmisiä ja intersukupuolisia ihmisiä syrjivät säännökset; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä maan kaikkien vähemmistöjen hyväksi muun muassa korostamalla valtion vähemmistötoimikunnan roolia;

18.  kehottaa puuttumaan asianmukaisin keinoin sukupuolten eriarvoisuuteen, sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja perheväkivaltaan; suhtautuu myönteisesti huhtikuussa 2015 hyväksyttyihin vaalilain muutoksiin, joissa asetetaan kunnanvaltuustojen ehdokaslistoja koskeva 50 prosentin sukupuolikiintiö;

19.  toteaa, että omistusoikeuksien täytäntöönpano on edelleen varmistamatta; vaatii saattamaan päätökseen omaisuuden rekisteröintiä, palauttamista ja korvaamista koskevan prosessin sekä omistusoikeuksia koskevan strategian 2012–2020 tehokkaan täytäntöönpanon; huomauttaa, että omistusoikeuksien täytäntöönpanon tehostaminen vaikuttaa myönteisesti paikallisiin ja ulkomaisiin investointeihin;

20.  korostaa, että julkisen yleisradiotoiminnan ja yksityisten tiedotusvälineiden ammattimaisuus, riippumattomuus ja moniarvoisuus ovat äärimmäisen tärkeitä; on huolestunut toimittajien yleisestä itsesensuurista ja toteaa, että heitä estetään toisinaan fyysisesti raportoimasta tietyistä tapahtumista, heitä vastaan hyökätään tai heitä uhkaillaan heidän työnsä vuoksi; on huolissaan myös tapauksista, joissa toimittajien riippumattomuuteen on puututtu suoraan; pitääkin valitettavana, että Balkan Investigative Regional Network -verkostoa uhkailtiin kunnianloukkaussyytteellä sen jälkeen, kun verkosto oli tutkinut kaupunginjohtajaehdokkaan rikollistaustaa vuoden 2015 paikallisvaalien aikana; kehottaa toteuttamaan toimia toimittajien ammatillisten ja eettisten vaatimusten tiukentamiseksi; kehottaa tehostamaan audiovisuaalisesta mediasta annetun lain täytäntöönpanoa; korostaa, että hallituksen tiedotusvälineissä harjoittamassa ilmoittelussa on noudatettava suurempaa avoimuutta ja että on pyrittämään tehokkaammin varmistamaan audiovisuaalista mediaa valvovan viranomaisen ja julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajan riippumattomuus; on huolissaan Albanian julkisen radio- ja televisiolähetystoiminnan harjoittajan (RTSh) pääjohtajan valintamenettelyjen muuttumisesta; kehottaa sekä hallitusta että oppositiota varmistamaan kansallisen yleisradiotoiminnan asianmukaisuus nimeämällä johtajaehdokas keskinäisessä yhteisymmärryksessä; painottaa tarvetta saattaa viivästynyt digitalisointiprosessi päätökseen;

21.  panee merkille, että Albaniassa on kohtalaiset valmiudet toimivan markkinatalouden kehittämiseen; ilmaisee tyytyväisyytensä paremmasta veronkantojärjestelmästä ja hallituksen toteuttamasta epävirallisen talouden vastaisesta kampanjasta; toteaa, että työllisyystilanne on kohentunut, mutta on silti huolestunut korkeasta työttömyysasteesta, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydestä, joiden osuus on yli 50 prosenttia kokonaistyöttömyydestä; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja toteuttamaan uusia toimenpiteitä naisten työmarkkinaosuuden lisäämiseksi; on edelleen huolissaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen, sääntely-ympäristöön, omistusoikeuksien täytäntöönpanoon ja korruption torjuntaan liittyvistä merkittävistä puutteista, jotka estävät liiketoimintaympäristön parantamisen; kehottaa Albaniaa puuttumaan kokonaisvaltaisesti maan edelleen laajan harmaan talouden ja siihen liittyvän yleisen korruption aiheuttamiin vakaviin ongelmiin toteuttamalla tehokkaita talousuudistuksia; kehottaa korjaamaan sopimusten täytäntöönpanon ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen puutteet, puuttumaan edelleen laajaan harmaaseen talouteen sekä asettamaan etusijalle finanssipoliittista vakauttamista ja julkisen velan vähentämistä koskevan ohjelmansa; kehottaa antamaan enemmän tukea kuluttajansuojamenettelyille;

22.  kehottaa Albaniaa toteuttamaan lisätoimia kansallisen sääntelyn mukauttamiseksi EU:n ympäristölainsäädäntöön ja luvun 27 vaatimuksiin; suhtautuu myönteisesti suojelualueista vastaavan kansallisen viraston ja Albanian rannikkoviraston perustamiseen;

23.  kehottaa Albanian hallitusta valvomaan vesivoimalaitosten kehittämistä ekologisesti herkillä alueilla, kuten Vjosa-joen ympäristössä, samoin kuin suojelualueilla; kehottaa ylläpitämään nykyisten kansallispuistojen koskemattomuutta; suosittaa ympäristövaikutusten arviointien laadun parantamista, jotta voidaan ottaa huomioon EU:n lintu- ja luontodirektiiveissä sekä vesipuitedirektiivissä vahvistetut vaatimukset; kannustaa Albanian hallitusta lisäämään avoimuutta antamalla kansalaisille mahdollisuuden osallistua suunniteltuihin hankkeisiin ja tulla kuulluksi niistä;

24.  kehottaa Albaniaa toteuttamaan ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyvät vaadittavat mittaukset sekä tehostamaan toimiaan jätteiden epäasianmukaisen hävittämisen ja poiskuljettamisen ja erityisesti merien roskaantumisen torjumiseksi;

25.  kehottaa hallitusta hyväksymään ja panemaan täytäntöön kansallisen energiastrategian; on huolestunut siitä, että Albania ei ole esittänyt uusiutuvaa energiaa koskevaa toimintasuunnitelmaa energiayhteisölle, minkä seurauksena aloitettiin rikkomismenettely; on huolestunut myös siitä, että Albania ei onnistunut energiayhteisön asettamassa määräajassa mukauttamaan sääntelyään vuonna 2006 annettuun direktiiviin energian loppukäytön energiatehokkuuspalveluista; kehottaa hallitusta edistämään energiatehokkuutta hyväksymällä uutta lainsäädäntöä rakennusten energiatehokkuudesta;

26.  on tyytyväinen siihen, että Albania on edelleen rakentava kumppani alueella ja aktiivinen alueellisessa yhteistyössä; korostaa, että on tärkeää varmistaa hyvät naapuruussuhteet, jotka ovat edelleen keskeisessä asemassa; pitää myönteisenä Albanian sitoutumista alueellisen yhteistyön aloitteisiin, joista päätettiin Länsi-Balkanin huippukokouksessa Berliinissä vuonna 2014 ja Wienissä vuonna 2015; panee tyytyväisenä merkille Albanian rakentavan roolin yhteenliitettävyyttä koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan ennen seuraavaa Pariisissa vuonna 2016 pidettävää huippukokousta teknisten standardien ja muiden kuin säädöksiin perustuvien toimenpiteiden täysimääräisen ja ripeän täytäntöönpanon liikennealalla Länsi-Balkanin huippukokouksessa Wienissä vuonna 2015 sovitulla tavalla;

27.  suhtautuu myönteisesti edelleen vallitsevaan poliittiseen tahtoon parantaa suhteita Serbiaan ja kannustaa Albaniaa ja Serbiaa tehostamaan toimiaan alueellisen vakauden ja yhteistyön sekä hyvien naapuruussuhteiden edistämiseksi; kannustaa Albaniaa osana näitä toimia edelleen kehittämään nuorisoalan yhteistyötoimistoa, jonka päätoimipaikka on Tiranassa, ja toteaa, että toimisto on ensiarvoisen tärkeässä asemassa sovinnonteon edistämiseksi alueella erityisesti nuorten keskuudessa; kehottaa nopeuttamaan tärkeitä infrastruktuurihankkeita, kuten Tiranan ja Skopjen välisen rautatieyhteyden ja nykyaikaisen moottoritien rakentamista osana liikennekäytävää VIII; on tyytyväinen siihen, että Albania on täysin sitoutunut kaikkiin asiaankuuluviin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan julkilausumiin ja Eurooppa-neuvoston päätelmiin ja että Albania on valmis osallistumaan Syyrian pakolaisia koskeviin EU:n avustus- ja uudelleensijoittamisjärjestelyihin; kehottaa hallitusta puuttumaan tehokkaammin EU:n jäsenvaltioille jätettyjen ilmeisen perusteettomien turvapaikkahakemusten suureen määrään ja toimimaan määrätietoisesti viisumipakon poistamisen jälkeisen seurantamekanismin avulla tiivistääkseen operatiivista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden ja naapurimaiden kanssa; kehottaa hallitusta myös harkitsemaan tehokkaampia toimia sosioekonomisten olojen parantamiseksi; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta ja tukee Albanian sisällyttämistä luetteloon;

28.  kannattaa Berliinin prosessin yhteydessä Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumin perustamista, joka tarjoaa alueiden kansalaisyhteiskunnan edustajille tilaisuuden vaihtaa ajatuksia, esittää huolenaiheensa ja laatia päättäjille konkreettisia suosituksia; kehottaa jatkamaan kyseistä prosessia seuraavassa, Pariisissa vuonna 2016 pidettävässä huippukokouksessa ja järjestämään alueen kansalaisyhteiskunnan järjestöille valmistelevia seminaareja;

29.  panee tyytyväisenä merkille Albanian sitoutumisen radikalisoitumisen ja terrorismin torjuntaan sekä asianmukaisten turvallisuusstrategioiden ja toimintasuunnitelman hyväksymisen; suhtautuu myönteisesti siihen, että ajan tasalle saatettu strategiakehys sisältää strategian, joka koskee väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa; on huolestunut siitä, että Albaniassa kuten muissakin maissa tuntuvat palaavien vierastaistelijoiden, islamilaisen radikalisoitumisen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vaikutukset; suhtautuu tältä osin myönteisesti Albanian hallituksen toteuttamiin toimiin, joilla pyritään estämään vierastaistelijoiden lähtö Isisin riveihin Irakiin ja Syyriaan; pitää tärkeänä, että edelleen toimitaan tehokkaasti niin, että estetään islamilainen radikalisoituminen ja asetutaan vastustamaan väkivaltaisia ääriliikkeitä ottaen myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt mukaan toimintaan sekä estetään terrorististen vierastaistelijoiden liikkuminen ja terrorismin rahoitus ja määritellään tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaisten oikeusvaltioperiaatteen mukainen toimintatapa ja yhdenmukaiset rikosoikeudelliset menettelyt rikollisten varalta; kehottaa myös lisäämään tehokasta alueellista yhteistyötä sekä yhteistyötä jäsenvaltioiden asiasta vastaavien viranomaisten kanssa, mukaan lukien tietojenvaihto; katsoo, että kaikilla tämänsuuntaisilla toimilla olisi varmistettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattaminen kansainvälisten vaatimusten ja säädösten mukaisesti;

30.  pitää valitettavana, että Albanian valtuuskunnan puutteellisen yhteistyö- ja kompromissihalukkuuden vuoksi parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa ei voida nykyisellään käydä järkevää keskustelua eikä mitään suositusta voitu antaa sen 9. kokouksessa; kehottaa vahvistamaan parlamentaarista vakautus- ja assosiaatiovaliokuntaa, jotta se voi edistää Albanian EU-jäsenyysprosessia;

31.  pyytää komissiota sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa yksityiskohtaista tietoa Albanialle liittymistä valmistelevasta tukivälineestä myönnetystä tuesta ja toimien täytäntöönpanosta, erityisesti tärkeimpien painopisteiden ja asianomaisten hankkeiden toteuttamiseen osoitetusta tuesta, ottaen huomioon komission julkilausuman Euroopan parlamentin kanssa käytävästä strategisesta vuoropuhelusta;

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Albanian hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö